Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

356. Endelig vedtagelse af lokalplan for Aulum Skole- og Fritidscenter

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-15 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplan for Aulum Skole- og Fritidscenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 22. juni 2015 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 01.OF2.1 for offentligt område Aulum Skole- og Fritidscenter ved Markedspladsen. Lokalplanforslaget skal give mulighed for at Aulum Fritidscenter kan opføre nyt halbyggeri.

 

Planforslaget har været offentlig fremlagt i perioden 25. juni 2015 til 10. september 2015. Der er indkommet én bemærkning til planforslaget. Bemærkningen giver anledning til at der beskrives i lokalplanens redegørelse, at Herning Vand har tinglyste ledninger i området.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanforslaget endelig vedtages.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 01.OF2.1 giver mulighed for at Aulum Fritidscenter kan opføre nyt halbyggeri nordøst for det eksisterende Fritidscenter.

 

For at skabe en helhed i området er lokalplanen udarbejdet for et større område, som også omhandler skole og boldbaner. Lokalplanområdet er ca. 15 ha.

 

Lokalplanområdet inddeles i 2 delområder. Delområde I udlægges til offentlige formål med skole-, institutions-, fritids- og kulturbyggeri. Delområde II udlægges til offentlige formål i form af idrætsbaner.

 

Bebyggelse kan opføres inden for delområde I. Inden for delområde II må der kun opføres mindre bygninger og anlæg, der er nødvendige for områdets anvendelse til idrætsformål.

 

Der er flere bevaringsværdige træer i lokalplanområdet, samt bevaringsværdige læhegn rundt om de eksisterende boldbaner. De omkransende læhegn omkring boldbanerne bevares i lokalplanen. De indre læhegn kan dog fældes for at give plads til ændringer af boldbaner.

 

Der er registeret 188 p-pladser i området. De eksisterende parkeringspladser indgår i en sammenhæng så de er med til at sikre parkeringspladser til områdets brugere. Der udlægges øst for den nordlige del af Markedspladsen et areal til ekstra parkering.

Lokalplanen stiller ikke krav om etablering af nye parkeringspladser, men fastholder de eksisterende parkeringspladser. Dette gøres ud fra en betragtning om at det er forskellige tidspunkter på dagen der er behov for parkering i området.

 

Planforslaget har været offentligt fremlagt i perioden 25. juni 2015 til 10. september 2015. Der er i perioden indkommet en bemærkning til planforslaget.

 

Herning Vand ønsker at det beskrives i lokalplanen at de har tinglyst ledninger i området, som skal respekteres.

 

Det er forvaltningens vurdering at de tinglyste ledninger er respekteret i lokalplanen. Da servitutterne er tinglyste skal lokalplanen respektere servitutterne med mindre de aflyses i lokalplanen. Der er i lokalplanen ingen aflyste servitutter. Bemærkningen giver derfor ingen anledning til ændringer i lokalplanen. Det anbefales at ledningerne beskrives i lokalplanens redegørelse.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 01.OF2.1 for offentligt område Aulum Skole- og Fritidscenter ved Markedspladsen i Aulum endeligt vedtages,

 

at det beskrives i lokalplanens redegørelse at Herning Vand har tinglyste ledninger i området.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Sagen udgik af Økonomi- og Erhvervsudvalgets dagsorden, da Byplanudvalget har truffet endelig beslutning i sagen.

Bilag

  • Bemærkning Herning Vand