Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

355. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde i Fårbæk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-24-14 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for erhvervsområde i Fårbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet 16. december 2014 foreløbigt vedtaget forslag til lokalplan 09.BL18.2 for erhvervsområde Fårbækvej 5 i Fårbæk.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden 14. januar 2015 til 11. marts 2015. Der er indkommet én indsigelse til planforslaget, som er et veto fra Naturstyrelsen.

 

Byplanudvalget har på mødet 4. maj 2015 drøftet et forslag til ændring af bebyggelsesprocenten fra 40 til 15. Byplanudvalget ønskede en ny forhandling med Naturstyrelsen omkring bebyggelsesprocenten.

 

Forvaltningen har Forhandlet med Naturstyrelsen, nu Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet om bebyggelsesprocenten. Erhvervsstyrelsen fastholder bebyggelsesprocenten på 15.

 

Forvaltningen anbefaler at lokalplanen endelig vedtages med en bebyggelsesprocent på 15.

Sagsfremstilling

Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål i form af virksomheder inden for virksomhedsklasse 2-4.

Der kan opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 40 i 2 etager og med en bygningshøjde på op til 8,5 meter. Der kan desuden opføres teknisk anlæg på op til 12 meter over det naturlige terræn. Dermed gives der mulighed, for at et eksisterende anlæg kan udvides.

Vejadgang til lokalplanområdet er fra Fårbækvej, hvor de eksisterende adgangsveje benyttes.

 

For at området indgår i en helhed med det omkringliggende landskab stiller lokalplanen krav om beplantning. Der er eksisterende beplantning i området som skal bevares. Bag ved den eksisterende beplantning mod Fårbækvej er der mulighed for at der kan etableres støjvold.

Lokalplanen er en landzonelokalplan med bonusvirkning. Det betyder at nye anlæg i overensstemmelse med lokalplanen ikke skal have landzonetilladelse. Hvis virksomheden ophører skal tilhørende bygninger fjernes af ejer inden et år efter driften er ophørt. Lokalplanens bonusvirkning kan ikke pålægges eksisterende bebyggelse og anlæg.

 

Der er indkommet én indsigelse i form af veto til lokalplanforslaget fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen ønsker en nedsættelse af bebyggelsesprocenten fra 40% til 15% med henblik på at begrænse byvæksten i landzone.

Naturstyrelsen har ophævet vetoet under forudsætning af, at Byrådet vedtager lokalplanforslaget med en maksimal bebyggelsesprocent på 15 inden for lokalplanens område.

  

På mødet den 4. maj 2015 har Byplanudvalget fået forelagt sagen med en bebyggelsesprocent på 15. Det er forvaltningens vurdering at det er muligt at nedsætte bebyggelsesprocenten.

 

Byplanudvalget besluttede at der skulle være en ny forhandling med Naturstyrelsen da bebyggelsesprocenten på 15 ikke kunne accepteres.

 

Efter en dialog med Naturstyrelsen nu Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor der forelægges en bebyggelsesprocent på 30, har Erhvervsstyrelsen valgt at fastholde aftalen med en bebyggelsesprocent på 15.

 

Det er forvaltningens vurdering at det er muligt at nedsætte bebyggelsesprocenten til 15, da der stadig vil være den ønskede mulighed for at udvikle virksomheden. Der er ca. 1600 m² eksisterende bebyggelse inden for lokalplanområdet. Ved en bebyggelsesprocent på 15 kan der i alt opføres 4350 m² bebyggelse inden for lokalplanområdet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 09.BL18.2 for erhvervsområde Fårbækvej 5 i Fårbæk endeligt vedtages med følgende ændringer:

 

at § 7.1 ændres til ”Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må højest være 15”

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Naturstyrelsen frafald af indsigelse