Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

353. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af rammeområde for vindmølleområde syd for Birk

Sagsnr.: 01.02.15-P16-12-14 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 36 for udtagelse af rammeområde for vindmølleområde syd for Birk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Byrådet besluttede på mødet den 26. august 2014 at henlægge vindmølleområde T20 syd for Birk, da Byrådet ikke ønsker at udnytte området til vindmøller.

 

Tillægget, som er nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, indstilles til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 36 udtager rammeområde 39.T20 af Herning Kommuneplan 2013-2024 og ophæver dermed rammebestemmelserne for et vindmølleområde.

 

Rammeområde 39.T20, som er ca. 99 ha, er beliggende i det åbne land syd for Birk. Området afgrænses mod vest af et rekreativt område med mulighed for støjende vandaktiviteter som vandski. Mod nord afgrænses området af motorvejstracéet. Mod syd og øst ligger landbrugsjord. Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsdrift.

 

 

Rammeområde 39.T20 er i kommuneplanen udlagt til vindmølleområde med mulighed for at opsætte maksimalt 4 vindmøller.

 

Rammeområde 39.T20 udtages, da Byrådet ikke ønsker at udnytte området til vindmøller på baggrund af de aspekter, der blev belyst i Vindmøller ved Haugevej syd for Birk, VVM-redegørelse og miljørapport, december 2013, der var i offentlig høring sammen med tilhørende plandokumenter i perioden fra den 19. marts 2014 til og med den 14. maj 2014. Byrådet begrunder henlæggelsen med vindmølleprojektets påvirkning af kulturmiljøet og de kulturhistoriske værdier ved Birk. Byrådet vurderer, at møllerne vil opleves som markante og meget synlige, særligt i forhold til Birk og Elia. Møllernes markante synlighed vil endvidere præge landskabet og øge indtrykket af tekniske anlæg ved ankomsten til Herning. Møllerne vil endvidere opleves som visuelt dominerende i forhold til det rekreative område ved Knudmose-søerne.

 

Byrådet er forpligtet til at arbejde for at virkeliggøre kommuneplanen. Det betyder, at kommunen skal fremme tiltag, som er i overensstemmelse med planen. Da rammeområde 39.T20 giver mulighed for opførelse af vindmøller (VVM-pligtigt anlæg), vil det betyde, at Herning Kommune er forpligtet til at lade udarbejde en VVM-redegørelse samt hurtigst muligt foreløbig vedtage plandokumenter til offentlig høring, når Herning Kommune modtager en anmeldelse om opførelse af vindmøller. Tillægget kan ikke afvente revisionen af Herning Kommuneplan 2013-2024, da Herning Kommune i princippet kan modtage en ansøgning om et vindmølleprojekt inden.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at forslag til tillæg nr. 36 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 foreløbigt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Kommuneplantillæg nr36 - forslag