Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

352. Foreløbig vedtagelse af Lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Foreløbig vedtagelse af Lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet 10. august 2015 principgodkendt en ansøgning om mulighed for at opføre etageboligbyggeri på adressen Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring. Det ansøgte projekt er i strid med den gældende kommuneplanramme og den gældende lokalplan. Der er derfor udarbejdet forslag til tillæg til kommuneplanen og forslag til ny lokalplan.

 

Lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejer af ejendommen Tjørring Hovedgade 42 har gennem Peder Jørgen Jeppesen ansøgt om mulighed for opførelse af et etagebyggeri til boliger på ejendommen.

Byplanudvalget har på mødet 10. august 2015 principgodkendt det ansøgte med beslutningen: "Byplanudvalget ønsker at der igangsættes ny planlægning for det ansøgte projekt, således der kan bygges op til 3 etager, dog således at 3. etage mod Østerbyvej kun kan benyttes som tagterrasse.

 

Ejendommen er beliggende på hjørnet af Tjørring Hovedgade og Østerbyvej i Tjørring i et område med primært åben/lav bebyggelse.

 

Projektet

Det ansøgte projekt omfatter 13 boliger. Bygherre har, efter principgodkendelsen, i en mail meddelt, at projektet udvides til at omfatte en p-kælder til 13 p-pladser. Endvidere ønsker bygherre at etablere 7 p-pladser på terræn i gården.

 

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af kommuneplanramme 41.BL1. Rammen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 40, bebyggelse i op til 8,5 meter og maksimum 2 etager. Ejendommen er endvidere omfattet af lokalplan 41.BL1.2. Det principgodkendte projekt er ikke i overensstemmelse med de 2 nævnte planer, og derfor er der udarbejdet forslag til en tilføjelse til kommuneplanrammen og forslag til ny lokalplan.

 

Der er i den eksisterende lokalplan, fastlagt en byggelinje på 13 meter fra vejmidte. Denne byggelinie videreføres i det nye lokalplanforslag.

 

Kirkebyggelinie

Ejendommen ligger inden for Baunekirkens kirkebyggelinie. Det betyder at man ikke må bygge højere end 8,5 m. Det betyder endvidere at der ikke kan udstedes en byggetilladelse uden at der forinden er givet en dispensation fra kirkebyggelinien.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at det principgodkendte byggeri med 13 boliger, er det maksimale hjørnegrunden kan rumme. Endvidere er vurderingen at det kan blive vanskeligt for bygherre at overholde kravet i lokalplanforslaget om begrønnet udeopholdsareal på 40 % af bebyggelsens etageareal. Udeopholdsarealet kan ikke være arealet mellem Tjørring Hovedgade og bebyggelsen på grund af byggelinien på 13 m fra vejmidte.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 41.BL4.1 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring foreløbigt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Lokalplanforslag 41.BL1.4