Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

350. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-15 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen

Sagsresume

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er et ønske fra Midtjysk Betonvare- og Elementfabrik (MBE) om udvidelse af virksomheden med nye produktionshaller og flytning af et kranspor samt oplagsplads. Den nuværende planlægning giver ikke mulighed for denne udvidelse.

 

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bygningshøjde, etageantal og anvendelse, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 47 til Herning Kommuneplan 2013-2024.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning, omfatter et areal på ca. 96 ha beliggende i den sydlige del af Herning mellem et større erhvervsområde og Messecenter Herning. Lokalplanområdet består af et erhvervsområde med forskellige virksomheder, så som maskinbørs, bygge-, Speditør- og transportvirksomhed samt en betonvarefabrik.  

 

Det er lokalplanens formål at sikre fortsat anvendelse af området til erhverv, og derfor udlægges området til erhvervsformål med mulighed for at etablere virksomheder i miljøklasse 1-4. Lokalplanen fastlægger en opdeling af området i to delområder for placering af de enkelte typer af virksomhedsklasser. I delområde I mod Mads Eg Damgårdsvej kan der etableres virksomheder i miljøklasse 1-4, og i delområde II langs Kærvej miljøklasse 3-4.  

 

Lokalplanen muliggør udvidelse af de eksisterende virksomheder, og har desuden til formål at fastsætte bestemmelser der sikrer, at omfang og fremtræden af ny bebyggelse harmonerer med nærområdets anvendelse, herunder afskærmende foranstaltninger, skiltning og arkitektoniske løsninger. Endvidere skal lokalplanen forebygge miljøkonflikter.

 

Lokalplanen skal sikre, at Midtjysk Betonvare- og Elementfabrik (MBE) kan udvide virksomheden med nye produktionshaller samt en flytning af eksisterende kranspor med tilhørende oplag af betonelementer. Kranspor og lagerplads flyttes til områdets nordlige del, således at virksomheden kan bygge produkstionshaller på den tidligere lagerplads. Flytning af kranspor og lagerplads betyder ligeledes, at disse funktioner flyttes længere væk fra offentlig vej.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanforslag nr. 14.E11.1 for Erhvervsområde ved Kærvej i Herning foreløbigt vedtages.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • LP 14.E11.1 forslag med miljørapport