Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

348. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

Sagsnr.: 01.02.17-P16-7-11 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Joan Berentzen og Mette Damkær

Sagsresume

Forslag til lokalplan 14.E6.3 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning har sammen med forslag kommuneplantillæg nr. 12 og den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport været i offentlig høring fra den 25. juni 2015 til den 10. september 2015. Der er indkommet 13 bemærkninger og indsigelser til planforslagene.

 

På baggrund af indsigelserne indstiller forvaltningen lokalplanen til endelig vedtagelse med følgende ændringer:

 • Vejdirektoratets arealer udgår af lokalplanområdet
 • Bredde på stier og højde på anlæg i Knudmosen reduceres
 • Reservation til sportshal vest for Vardevej udgår
 • I lokalplanens redegørelse tilføjes beskrivelser af forhold omkring jordforurening, vejbyggelinjer mod motorvejen samt tinglyst vejadgang til bassiner langs motorvejen

Sagsfremstilling

Baggrund

Formålet med forslag til lokalplan 14.E6.3 er at sikre udviklingsmuligheder for området omkring MCH Messecenter Herning (MCH). Lokalplanforslaget giver blandt andet mulighed for at opføre oplevelsesattraktionen TimeWorld, et nyt højt hotel og erhvervsbyggeri vest for Vardevej. Det er også meningen, at området for fremtiden skal have en bedre sammenhæng med Herning by, fremstå mere grønt og indbydende og at trafikken afvikles så effektivt som muligt.

 

Lokalplanforslaget omfatter et område på i alt cirka 150 hektar omkring MCHs nuværende bygninger på Vardevej i det sydøstlige Herning.

 

Lokalplanområdet er markeret med hvid, stiplet linje 

 

Offentlig høring og endelig vedtagelse

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 25. juni til den 10. september 2015. I forbindelse med den offentlige høring blev der den 26. august 2015 afholdt borgermøde om lokalplanforslaget, det tilhørende kommuneplantillæg nr. 12 og VVM-redegørelse og miljørapport.

 

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planforslagene er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som beskriver, hvordan der er taget hensyn til de forventede miljøpåvirkninger. Den sammenfattende redegørelse er vedlagt som bilag 3. Indholdet i den sammenfattende redegørelse og godkendelse af VVM-tilladelsen til projektet er behandlet i den foregående sag om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 12.

 

De indsigelser og bemærkninger, der er indkommet til planforslagene i den offentlige høring, er vedlagt som bilag 1. Forvaltningen har kommenteret og vurderet indsigelserne og bemærkningerne i et notat, der er vedlagt som bilag 2. Herunder er der kort redegjort for, hvorfor eller hvorfor ikke, de indkomne indsigelser og bemærkninger bør give anledning til ændringer af lokalplanen ved den endelige vedtagelse.

 

Bemærkning fra Region Midtjylland om beskrivelse af jordforurening (IV)

 • Forvaltningen vurderer, at afsnittet i lokalplanens redegørelse skal opdateres med en tilføjelse om, at en eventuel jordforurening ikke må udgøre en trussel for indeklimaet.

 

Indsigelse fra Danmarks Naturfredningsforening om beskyttet natur, stibredde og højde på anlæg i Knudmosen (VIII)

 • Ved dispensation til ændringer i beskyttede naturområder i Knudmosen vil Herning Kommune sædvanlige procedure blive fulgt.
 • Forvaltningen vurderer, at en stibredde på 5 meter inden for lokalplanens område i Knudmosen er tilstrækkelig, og indstiller derfor at det kommer til at fremgå af lokalplanens § 4.
 • Lokalplanen skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Forvaltningen indstiller derfor, at det kommer til at fremgå af § 6, at der inden for delområde VII i Knudmosen (Kommuneplanramme 14.R4) må opføres anlæg med en maksimal højde på 3,5 meter.

 

Indsigelse fra Interlex advokater på vegne af Hotel Herning om hotellets fremtidige udviklingsmuligheder (IX)

 • Forvaltningen vurderer ikke, at Hotel Hernings indsigelse bør give anledning til ændringer ved den endelige vedtagelse af lokalplan 14.E6.3. Argumenterne er nærmere beskrevet i indsigelsesnotatet, men opsummeres kort herunder:
  • Processen for det nye plangrundlag ved MCH har fulgt Planlovens regler og Herning Kommunes sædvanlige procedurer for lokalplan, kommuneplantillæg, VVM og miljøvurdering.
  • Hotel Herning kan fortsætte sin nuværende lovlige anvendelse, selvom lokalplan 14.E6.3 vedtages uden ændringer.
  • For at sikre den bedste trafikafvikling og mulighed for en forbedret forplads til Jyske Bank BOXEN og MCH Arena bør der ikke være mulighed for opføre hotel eller anden større bebyggelse inden for lokalplanens delområde IV.
  • Med udgangspunkt i masterplanen for MCH vurderer forvaltningen, at et nyt og større hotel inden for MCHområdet bedst placeres som en høj bygning på hjørnet af Vardevej og Messevejen.
  • En ny placering af et hotel mellem Vardevej og P-vest vil ikke være attraktiv i forhold til udearealer og udsigt, og gæster til TimeWorld, MCH, Jyske Bank BOXEN og MCH Arena skal krydse Vardevej.
  • Den nuværende lokalplan 14.E6.2 giver mulighed for bebyggelse i op til 5 etager på Hotel Hernings ejendom. Næsten hele Hotel Hernings ejendom anvendes i dag til bebyggelse, parkering og lignende. Forvaltningen vurderer derfor, at det ikke vil være realistisk for Hotel Herning at udnytte den nuværende lokalplans muligheder, hvis Hotel Hernings ejendom tages ud den nye lokalplan.
  • At flytte Vardevej mod vest for både at give plads til Hotel Herning og en ny og forbedret forplads vurderes at være meget dyrt.
 •  

Indsigelse fra Midtjysk Betonvare og Elementfabrik (MBE) om skærpede krav til virksomheden (X)

 • MBE har i dag en miljøgodkendelse, der fastlægger, at de skal overholde en støjgrænse på 60 dB i skel mod de omkringliggende erhvervsområder. Denne grænse vil ikke blive skærpet ved den endelige vedtagelse af lokalplan 14.E6.3, da området omkring MCH fortsat udlægges til erhvervsområde. Så længe MBE overholder de nuværende støjkrav, der er fastsat i miljøgodkendelsen, vil det blive pålagt hotel, kontor og andre støjfølsomme anvendelser inden for lokalplan 14.E6.3 at sørge for yderligere støjdæmpning.

 

Indsigelse fra Vejdirektoratet efter Planlovens § 28 og 29 stk. 3 om lokalplanens afgrænsning og færdselsret (XII)

 • En lokalplan må ikke fastlægge bestemmelser for et statsligt vejareal. Forvaltningen har derfor aftalt med Vejdirektoratet, at lokalplanområdet ved den endelige vedtagelse af lokalplanen reduceres, så det ikke omfatter det statslige vejareal mod Messemotorvejen. Kortbilag med den nye afgrænsning er vedlagt som bilag 4.
 • Vejdirektoratet har tinglyst færdselsret til regnvandsbassinerne ved motorvejen. Forvaltningen har aftalt med Vejdirektoratet at det kommer til at fremgå af lokalplanens redegørelse. Forvaltningen har også bekræftet, at anlægsprojekter, der kan påvirke Vejdirektoratets tinglyste færdselsret, vil blive drøftet med Vejdirektoratet.
 • Derudover skal det fremgå af lokalplanens redegørelse, at Vejdirektoratet skal give tilladelse til ændringer inden for vejbyggelinjen langs Messemotorvejen.

 

Bemærkning fra Banedanmark om opgradering af trinbrættet ved MCH (XI)

 • Banedanmark tilkendegiver, at de godt kan forstå ønsket om at to tog kan passere hinanden samt om en mere præsentabel og tryg forbindelse til MCH. De gør dog opmærksomme på, at der ikke er afsat penge til en opgradering af trinbrættet i det nuværende trafikforlig.

 

Ønske fra ejeren af Kaj Zartows vej om tidshorisont for planernes gennemførelse (XIII)

 • Forvaltningen kender på nuværende tidspunkt hverken tidshorisonten for 1. etape (TimeWorld, River of Time med mere) eller de efterfølgende etaper

 

Bemærkninger fra Energinet.dk – Team 3. partner, Herning Vand og Energi Midt om placering af ledninger og parkeringspladser (I, III, VI og VII)

 • Forvaltningen vurderer, at de ledninger, bemærkningerne handler om, ikke vil give problemer i forhold til lokalplanens muligheder for byggeri og anlæg.
 • Tinglyste kabeltracéer skal ikke fremgå særskilt af lokalplanen. Det fremgår desuden af lokalplanens redegørelse, at der er mange andre ledninger i områder, og at de skal respekteres eller flyttes ved nyt byggeri.
 • Parkeringspladser vil blive anlagt som beskrevet i lokalplanen og VVM-redegørelsen for at tage hensyn til grundvandet.

 

Bemærkning fra Erhvervsstyrelsen og Værnsfælles Forsvarskommando om militær luftfart (II og V)

 • De har ingen bemærkninger, da de vurderer, at lokalplanen ikke vil påvirke dem.

 

Reservation til byggeri af hal til sports- og kulturformål vest for Vardevej

Det er planen, at TimeWorld skal placeres i den nuværende runde hal B i den nordlige del af MCH-området. Hal B fungerer blandet andet som hjemmebane for håndboldholdet HC Midtjylland. Da Byplanudvalget i december 2013 godkendte masterplanen for MCH som grundlag for en ny lokalplan besluttede de derfor, at der skulle reserveres areal til en ny hal vest for Vardevej. I forbindelse med budgetforliget for 2016 besluttede Herning Byråd, at der skal opføres en ny hal til blandt andet håndbold ved Sportscenter Herning. Forvaltningen indstiller derfor, at reservationen af 10.000 m² til en hal vest for Vardevej lokalplan udgår ved den endelige vedtagelse. Hvis reservationen udgår, vil der stadig være mulighed for at opføre en hal, men byggeretten vil også kunne bruges til andre projekter.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplanens § 4 stk. 7 ændres fra:
Inden for delområde VII kan der anlægges befæstede stier i en bredde af 6 meter som vist på kortbilag 2.
til
Inden for delområde VII kan der anlægges befæstede stier i en bredde af 5 meter som vist på kortbilag 2.

 

at lokalplanens § 6 stk. 12 ændres fra:
Der kan inden for delområde VI kun opføres mindre anlæg, som understøtter områdets anvendelse til offentlige formål. Anlæg må maksimalt opføres i en højde af 6,5 meter:
til
Der kan inden for delområde VI kun opføres mindre anlæg, som understøtter områdets anvendelse til offentlige formål. Anlæg må maksimalt opføres i en højde af 3,5 meter.

 

At lokalplanens § 6 stk. 4 ændres fra:
...
Inden for byggefelt IIb må der opføres 25.000 m². Heraf er 10.000 m² reserveret til at opføre halbyggeri til sports- og kulturformål…
til
… Inden for byggefelt IIb må der opføres 25.000 m²…

 

at de statslige vejarealer udgår af lokalplanens område, så lokalplanområdet afgrænses som vist på det vedhæftede kortbilag.

 

at der sidst i lokalplanens redegørelse, afsnit 1.6 ”Lokalplanens forhold til anden planlægning” tilføjes følgende afsnit om tinglyst vejadgang:
Tinglyst vejadgang
Der er inden for lokalplanens delområde Vb og VI mellem Kaj Zartows Vej og Messemotorvejen tinglyst vejadgang til både Vejdirektoratets og Herning Vands regnvandsbassiner ved motorvejen. Uanset lokalplanens bestemmelser skal der ved anlæg af parkeringspladser, veje, stier og lignende fortsat være vejadgang med en bredde på minimum 5 meter. Vejadgangen skal anvendes til tilsyn og vedligehold af bassinerne”

 

at det tilføjes til lokalplanens redegørelse, under tilladelser fra andre myndigheder: ”… Langs motorvejen er vejbyggelinjen 50 meter fra motorvejens midte, plus højde- og passagetillæg. Langs motorvejens ramper er vejbyggelinjen på 25 meter fra kørebanekanten.”

 

At det tilføjes til redegørelsens afsnit om jordforurening, at eventuel jordforurening ikke må udgøre en trussel for indeklimaet.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

 • Bilag 1 - Indkomne bemærkninger (06-10-15)
 • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer TW (07-10-15)
 • Bilag 3 - Sammenfattende redegørelse (07-10-15)
 • Bilag 4 - Forslag til ændring af afgrænsning ved endelig vedtagelse af lokalplan 14.E6