Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

347. Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr.12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

Sagsnr.: 01.16.06-P19-2-13 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelige vedtagelse af kommuneplantillæg nr.12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Helene Kjærsgaard og Mette Damkær

Sagsresume

Byrådet har på mødet 22. juni 2015, foreløbigt vedtaget kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for MCH TimeWorld ved MCH Messecenter Herning. Herefter har planmaterialet være i offentlig høring i perioden den 25. juni 2015 til og med den 10. september 2015.  

 

Der er kommet 13 bemærkninger og indsigelser til projektet. De indkomne bemærkninger og indsigelser giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 12.

 

Forslag til tillæg nr. 12 giver mulighed for etablering af oplevelsesattraktionen TimeWorld ved MCH Messecenter Herning samt en samlet udbygning af området omkring MCH. 

 

På baggrund af konklusionerne i den sammenfattende redegørelse og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Projektområdet omhandler rammeområde 14.E6 – Erhvervsområde ved Messecenter Herning, samt en lille del af rammeområderne 14.E7 - Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej og 14.R5 - Rekreativt område Knudmosen. Herunder de eksisterende aktiviteter ved MCH samt et eksisterende erhvervsområde nordvest for MCH-området.

 

Rammeområde 14.E6 er i kommuneplanen udlagt til erhvervsformål med mulighed for at etablere udstillingsvirksomhed, kulturelle arrangementer, hotel og parkering m.v. Endvidere kan der etableres liberalt erhverv, kontorvirksomhed og butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Der kan også etableres oplevelsesattraktioner.

 

Tillæg nr. 12 giver ved endelige vedtagelse mulighed for at etablere oplevelsesattraktionen TimeWorld samt de øvrige elementer i lokalplan 14.E6.3. Med forslaget foretages følgende ændringer inden for rammeområde 14.E6:

Bebyggelseshøjde: Den maksimale bebyggelseshøjde øges fra maksimalt 9 etager og 30 meter til makismalt 20 etager og 70 meter. Bygningshøjden øges for at give mulighed for at opføre bebyggelse, der kan rumme funktioner som hotel, oplevelsesattraktion og kontorerhverv. Højere bebyggelse vil også markere projektområdet i Hernings skyline.

 

Bebyggelsesprocent: Den maksimale bebyggelsesprocent for området som helhed fastholdes på 45%. Der er mulighed for, at bebyggelsesprocenten for enkelte ejendomme kan være højere, da det er intentionen, at området omkring Vardevej for fremtiden skal fremstå mere bymæssigt og med en højere tæthed. Byggemulighederne for de enkelte byggerier præciseres i lokalplanen for området.

 

Øvrige ændringer: Kommuneplantillægget fastlægger desuden retningslinjer for parkering, miljøforhold, opholdsarealer samt mulighed for at overføre arealer fra landzone til byzone.

 

Justering af afgrænsning af kommuneplanrammer 14.E6, 14.E7 og 14.R5: Tillægget overfører en mindre del af rammeområde 14.E7 Erhvervsområde ved Baggeskærvej og Vardevej samt en mindre del af rammeområde 14.R5 Rekreativt område ved Knudmosen til rammeområde 14.E6. Dette gøres for at bringe rammeområdernes afgrænsning i overensstemmelse med den faktiske anvendelse og de matrikulære skel.

 

Projektet TimeWorld:

Målet med TimeWorld er at skabe en attraktion i international klasse, der i sig selv kan være motiv til at besøge Danmark. Det skal også være et populært udflugtsmål flere gange om året for den lokale befolkning. TimeWorld har fokus på tid, og er et sted, hvor gæster kan få sjove, spændende og lærerige oplevelser om tid og tiden.

 

I sammenhæng med TimeWorld etableres River of Time, som er en overdækket fysisk forbindelse mellem TimeWorld, messehallerne og Jyske Bank BOXEN. Det er tanken, at River of Time skal forbinde faciliteterne i området og med tiden skabe forbindelse til trinbrættet og den ny bebyggelse vest for Vardevej.

 

Attraktionen og de øvrige nye tiltag skal danne grundlag for videreudvikling af MCH-området til en bredere oplevelsesvirksomhed. Dette forventes at medføre flere besøgende til området og byen, og at styrke af turismeøkonomien i Herning.

 


Visualisering fra Masterplanen for MCH-området.

  

Offentlig høring

Forslag til tillæg nr. 12 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport har været i offentlig høring i perioden den 25. juni 2015 til og med den 10. september 2015.

 

Der blev afholdt borgermøde om projektet hos MCH Messecenter Herning på Vardevej den 26. august 2015 med deltagelse af MCH Messecenter Herning, konsulenten på VVM-redegørelsen, formanden for Byplanudvalget og repræsentanter fra forvaltningen i Herning Kommune. Omkring 20 borgere deltog i mødet.

 

Der er kommet 13 bemærkninger og indsigelser i høringsperioden. De samlede bemærkninger er vedlagt i bilag 1. Bemærkningerne omhandler:

-         Beliggenhed af ledninger og tinglyste rettigheder (nr. I, III, VI, XII)

-         Ingen bemærkninger (nr. II, V)

-         Jordforurening (nr. IV)

-         Grundvand (nr. VII)

-         §3-beskyttet natur (nr. VIII)

-         Knudmosen (nr. VIII)

-         Hotel (nr. IX)

-         Procedure og regler i forbindelse med planlægningen (nr. IX)

-         Projektets påvirkning af naboer (nr. X, XIII)

-         Togbetjeningen af MCH (nr. XI)

-         Lokalplanens områdeafgrænsning (nr. XII)

Bemærkninger og indsigelser er behandlet i forvaltningens kommentarer i bilag 2. De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændringer i kommuneplantillæg nr. 12.

 

Sammenfattende redegørelse

Bilag 3 indeholder en sammenfattende redegørelse, der beskriver, hvordan der er taget hensyn til forventede miljøpåvirkninger fra projektet samt baggrunden for, at projektet indstilles til endelig vedtagelse.

 

VVM-redegørelse og miljørapport opstiller et hovedforslag og et 0-alternativ. Hovedforslaget omhandler realiseringen af masterplanen for MCH-området. Målsætningen for masterplanen er blandt andet at danne en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet.

 

Masterplanen for MCH-området omfatter:

› Oplevelsesattraktionen TimeWorld.

› River of Time.

› Ny multifunktionel forplads ved Jyske Bank BOXEN og MCH Arena.

› Et nyt hotel med en højde på 70 meter, som skal fungere som landmark for hele MCH-området.

› En landskabsbro over Messevejen med en rekreativ stiforbindelse til Knudmosen.

› En park med nye landskabsrum.

› Nye parkeringsarealer.

› Ny bebyggelse på vestsiden af Vardevej til sport- og kultur, kontor- og servicevirksomhed, parkeringshus mm.

 

0-alternativet beskriver situationen, som den vil være i området, hvis projektet ikke gennemføres. Der er ikke opstillet yderligere alternativer.

 

Forvaltningen har på baggrund af VVM-redegørelsen vurderet, at det er vigtigt at være opmærksom på en række følger af realiseringen af masterplanen for MCH-området.

 

Realiseringen af hele masterplanen vil betyde en væsentlig forbedring af området ved MCH. Det vil videreudvikle området til en bredere oplevelsesvirksomhed og skabe en samlet ramme om oplevelser af en høj kvalitet. Dette vil medføre flere besøgende til området og byen og styrke turismeøkonomien i Herning.

 

Visuelt vil MCH-området ændre profil med realiseringen af hele masterplanen. Området vil fremstå mere bymæssigt og med højere tæthed. Den høje bebyggelse vil markere MCH-området i Herning skyline og markere sig som en tydelig port til Herning fra syd.

 

Trafikmængden i MCH-området vil øges i de kommende år, som følge af byudvikling og trafikale ændringer i og omkring Herning. Realiseringen af masterplanen vil ligeledes øge trafikmængden i MCH-området. I forbindelse med events vil der opstå en del kø og forsinkelse i enkelte kryds, hvilket i nogen grad forværres af realiseringen af masterplanen.

 

Det vil derfor på sigt blive nødvendigt at forbedre trafikafviklingen ved events. Dette kan gøres ved at ændre på signalprogrammerne ved Vardevej/Messevejen og Messevejen/Dr. Boulevard.

 

Inden etableringen af oplevelsesattraktionen TimeWorld bliver det ligeledes nødvendigt at etablere et nyt kryds med adgang til MCH-området på Messevejen

 

Som følge af realiseringen af hele masterplanen, bliver det nødvendigt at udtage et område fra landbrugsmæssig drift, for at sænke den samlede udledning af næringsstoffer. Det betyder at Herning Kommune ikke længere kan leje den østlige del af området ud til landbrugsmæssig drift.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har valgt at indstille tillæg nr. 12 til endelig vedtagelse. Tillægget afspejler elementerne i masterplanen for hele MCH-området og er et udtryk for hvordan MCH-området kan udvikles på sigt. Dette er valgt ud fra en afvejning af gener sammenholdt med muligheden for fortsat at udvikle området ved og omkring MCH Messecenter Herning samt at give dette et funktionelt og visuelt kvalitets løft. 

 

Derved gives der mulighed for realiseringen af oplevelsesattraktionen TimeWorld ved MCH Messecenter Herning, og der sikres mulighed for en fortsat udvikling af området omkring MCH Messecenter Herning for at danne en samlet ramme om oplevelser af høj kvalitet.

 

VVM-tilladelse

Før realisering af projektet, eller dele heraf, skal der gives en VVM-tilladelse hertil. I VVM-tilladelsen kan Herning Kommune stille vilkår til projektet på baggrund af VVM-redegørelsen. Herunder krav om forhold vedrørende etablering af bygge og anlægsarbejder.  

 

Som 1. etape kan etableres:

-         TimeWorld: Op til 15.000 m2 ny indendørs oplevelsesattraktion. Som udgangspunkt i om- og tilbygning af den eksisterende runde hal (Hal B). Bygningshøjden kan være op til 40 meter.

-         River of Time: I alt kan etableres op til 20.000 m2 overdækket klimaskærmet forløb, som forbinder nye og eksisterende funktioner ved MCH Messecenter Herning. Herunder TimeWorld, MCH Arena og ved niveaufri krydsning af Vardevej til eksisterende station på banen. Bygningshøjden kan være op til 20 meter.

-         Kvalitetsløft af eksisterende bygninger, udearealer og parkeringspladser.

 

Bilag 4 indeholder et udkast til VVM-tilladelse for 1. etape af projektet. Heri fremgår de vilkår, som Herning Kommune vil stille i forbindelse med projektets 1. etape.

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af konklusionerne i planmaterialet og de indkomne bemærkninger indstiller forvaltningen kommuneplantillæg nr. 12 for erhvervsområde ved MCH Messecenter Herning til endelig vedtagelse uden ændringer. Således gives mulighed for en sammenhængende planlægning og fremtidssikret udvikling af området omkring MCH Messecenter Herning, herunder oplevelsesattraktionen TimeWorld.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Bilag 1 - Indkomne bemærkninger (06-10-15)
  • Bilag 2 - Forvaltningens kommentarer TW (07-10-15)
  • Bilag 3 - Sammenfattende redegørelse (07-10-15)
  • Bilag 4 - Udkast til VVM-tilladelse (07-10-15)