Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

341. Ansøgning om midler fra den tidligere LAG pulje til hjemmesider

Sagsnr.: 04.21.00-P27-1-12 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Ansøgning om midler fra den tidligere LAG pulje til hjemmesider

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

På baggrund af en møderække i Landsbykontaktudvalget fremsendes et forslag til et udviklingsprojekt om fælles platform for landsbyernes og centerbyernes hjemmesider.

Der fremsendes ansøgning om midler fra den tidligere LAG pulje. Der ansøges om 150.000 kr.

Sagsfremstilling

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede i sit møde den 3. november 2014, pkt. 343, at de 0,5 mio. kr. der årligt var afsat i budgettet til LAG fremover ønskes øremærket til særlige indsatser i landsbyer og landdistrikter.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog følgende kriterier for anvendelse af disse midler:

  • Særlige indsatser er indsatser, til fremme af erhverv og bosætning, der dækker mere end en landsby, f.eks. markedsføring, turisme og udviklingsprojekter af tværgående karakter.
  • En enkelt landsby kan dog få støtte til et innovativt projekt, hvis andre landsbyer kan få læring af projektet. Større projekter prioriteres.

 

I forbindelse med vedtagelse af budget 2016 er der ikke fremover afsat årlige midler. Der er uforbrugte puljemidler fra 2013, 2014 og 2015. Der resterer således puljemidler i 2015, på 900.000 kr.


Landsbykontaktudvalget har på møder 3. december 2014, 16. marts, 3. juni, 9. september 2015 drøftet muligheder for fremtidssikring af hjemmesider.

En stor del af landsbyernes kommunikation med indbyggerne, kommende tilflyttere m.fl. sker via lokale hjemmesider på internettet. Mange af landsbyernes hjemmesider er designet og opdateret på fritidsbasis og ofte er der ikke en plan for opdatering af IT-platform og –programmer med deraf følgende langvarig hjemmeside-nedbrud til følge. Nødvendig ny opstart af ny hjemmeside er ofte meget tidskrævende og/eller omkostningskrævende.

 

Landsbykontaktudvalget har i samarbejde med kommunens IT-afdeling og repræsentanter fra centerbykontaktudvalget arbejdet med et udviklingsprojekt om fælles platform for landsbyerne og centerbyernes hjemmesider. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af 5 repræsentanter fra landsbyerne, 1 fra centerbyerne og fra IT-afdelingen.

Der er blevet udarbejdet kravspecifikationer til, hvad hjemmesiderne skal kunne indeholde, så funktionaliteten bevares. Hver landsby/centerby beholder eget domæne (f.eks. www.abildaa.dk), men siderne hostes og der tages backup på kommunens servere. Hjemmesiderne er opbygget over samme skabelon, og kan bl.a. indeholde nyheder, kontaktoplysninger til foreninger m.m., gallerier, kalender, oplysninger om ledige kommunale byggegrunde m.m. Lokale idrætsforeninger m.m. kan have undersider med oplysning om aktiviteter, kontaktoplysninger m.m. Hver landsby/centerby opdaterer egne sider. Siderne kan tilpasses individuelle forhold.

 

Kravspecifikationerne har været sendt ud i et åbent forum blandt hjemmesideudviklere. 3 firmaer er bedt om at aflevere tilbud og der forhandles videre med samme leverandør som har leveret Herning Kommunes nye hjemmeside.

  

Landsbykontaktudvalget anmoder om, at der afsættes en ramme på 150.000 kr. til tværgående udviklingsprojekt om fælles platform for hjemmesider for landsbyerne og centerbyerne.

 

Med rammebevillingen vil landsbykontaktudvalget kunne indgå kontrakt med leverandøren om udvikling af hjemmesiderne, afholdelse af kurser m.m. Der forventes en langsom opstart fra 1. februar 2016 med enkelte landsbyers hjemmesider. Alle landsbyer og centerbyer vil, efter ønske, kunne være med på den nye platform primo 2016. Der forventes at 10-15 landsbyer og 2-3 centerbyer vil være med på den nye platform fra starten og at flere vil tilslutte sig efterfølgende.

 

Projektet medfører ikke udgifter for kommunens IT-afdeling. Landsbyerne og centerbyerne afsætter et mindre årligt beløb til evt. kommende ændringer, nye tiltag og opdatering af programmer m.m. 

Økonomi

Der ansøges om 150.000 kr. til udviklingsprojekt om hosting af hjemmesider, af de 0,9 mio kr. der resterer i puljen på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdistriktsområde 062.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at der afsættes 150.000 kr. til udviklingsprojekt om hosting af hjemmesider på Serviceområde 20 Administration, Udvikling af ydelser og landdistriktsområde 062. 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.