Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

361. Frigivelse af anlægsbevilling til Haludvidelse i Aulum

Sagsnr.: 04.04.00-Ø40-3-13 Sagsbehandler: Helle Rasmussen  

Frigivelse af anlægsbevilling til Haludvidelse i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 X

 

 

 X

 X

 

Sagsresume

Aulum Fritidscenter v/ fmd. Jørgen B. Jørgensen søger om godkendelse af haludvidelsesprojekt og frigivelse af reserveret anlægstilskud.

Sagsfremstilling

Jf. budgetforlig for 2013-2016 samt byrådsbeslutning af 3. marts 2015 er der i 2016 afsat et anlægstilskud 13,597 mio. kr. til haludvidelsesprojekt i Aulum mod, at fritidscentret selv indsamler 4 mio. kr.

 

Halprojektet beror på at imødekomme et behov for nye og tidssvarende idræts- og fritidsfaciliteter og skabe gode muligheder for mere fleksibel haltid og mangfoldige udfoldelsesmuligheder.

 

Forvaltningen har løbende været i dialog med Aulum Fritidscenter, som i samarbejde med hallens brugere og lokale aktører har udviklet et fælles projekt og nu er i mål med indsamlede midler.

 

Aulum Fritidscenter fremsender vedlagte skitseprojekt på ca. 2.400 m2 haludvidelse til udvalgets godkendelse. Haludvidelsesprojektet indeholder:

 

  • Multihal med foldevæg og springgrav
  • Fitnesscenter
  • Omklædning, aktivitetsområde og depot mv.

 

Hal 2 udføres som en tilbygning til det eksisterende fritidscenter, hvor der via det nuværende indgangsparti skabes transparens og indkig til de nye aktivitets- og bevægelsesrum.

Haludvidelse kobles via et fælles opholds- og aktivitetsareal på den sydlige ende af det nuværende cafeteria, som herved i endnu højere grad bliver hjerte og omdrejningspunkt for de mange brugere i centret.

 

For at tilgodese det faldende terræn placeres hallens niveau ca. 1-1,5 m lavere end cafeteriaets gulvniveau. Placering af omklædningsrum, depoter mv. placeres i samme niveau som hal 2. Motionscentret placeres i niveau 1 (over omklædningsfaciliteterne) med mulighed for indkig til hallen.

 

Adgangen til de forskellige niveauer sker via trapper samt elevator, så der er fri tilgængelighed for alle.

 

Selve idrætshallen udføres med mulighed for rumopdeling, så der kan etableres op til 3 selvstændige rum til hver sin aktivitet. I hallen etableres endvidere en springgrav.

 

Samlede anlægsudgifter udgør 17,597 mio. kr. ex. moms.

 

Finansieringsplan:

 

Indsamlede midler

4,000 mio. kr.

Herning Kommune

13,597 mio. kr.

I alt  

 17,597 mio. kr.

 

Aulum Fritidscenter har finansieringen på plads og fremsender endeligt projektforslag til godkendelse og anmoder om, at reserveret anlægstilskud frigives.

 

Arealoverdragelse

 

 Tilbygning til Aulum Fritidscenter går over matrikelgrænse, hvorfor der er behov for arealoverførsel/erhvervelse af yderligere jord fra Herning Kommune.

Vilkår for erhvervelse af jord skal aftales ved sædvanligt gaveskøde, der udfærdiges af Juridisk Kontor.

Jorden skal værdisættes efter sædvanlige prisfastsættelsesprincipper. I forbindelse med overdragelse af areal skal der afholdes handelsomkostninger.

Samlede udgifter i forbindelse med arealerhvervelsessagen vurderes at udgøre ca. 50.000 kr. og finansieres af halprojektets budgetramme.

Økonomi

 Anlægstilskuddet udbetales med 25% ved fundamentets færdiggørelse - 50% midtvejs - og 25% ved byggeriets afslutning.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 13,597 mio. kr. på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 318 081,

 

at anlægsudgiften på 13,597 kr. finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i 2016 på Serviceområde 11, idræt og Fritid, stednr. 318 081,

 

at udgifter til arealoverdragelse afholdes inden for halprojektets budgetramme.

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

 

Bilag

  • Skitsetegninger