Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

337. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.00.00-Ø00-4-15 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger forventet regnskab 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Budgetopfølgningen viser på servicedriftsudgifterne et mindreforbrug på 35,3 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til puljen vedrørende generelle reserver på 33,0 mio. kr., mens den resterende del på 2,3 mio. kr. blandt andet skyldes mindreforbrug på pulje vedrørende selvforsikring og mindre afvigelser på øvrige konti.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti og drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. september 2015.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2015 fordelt på serviceområder:

 

 • på serviceområde 08 - Driftsselskaber forventes en merindtægt på 0,2 mio. kr.
 • på serviceområde 15 - Kultur forventes en mindreudgift på 1,7 mio. kr., som vedrører tidsforskydninger i udbetalinger til projekter, og søges overført til 2016.
 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 81,2 mio. kr. Der er overført 46,2 mio. kr. fra 2014 til 2015 som ikke forventes forbrugt. Desuden forventes puljen vedrørende generelle reserver på 33,0 mio. kr. ligeledes ikke forbrugt. Det resterende mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrører blandt andet puljen for selvforsikring, og søges overført til 2016.

 

ANLÆG:

Det forventede regnskab 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægskonti fremgår af tabel 2.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2015 fordelt på serviceområder:

 • på serviceområde 01 - Byggemodning forventes en mindreindtægt på 7,0 mio. kr. på Økonomi- og Erhvervsudvalgets konti. På Teknik- og Miljøudvalgets konti forventes en mindreudgift på 24,3 mio. kr. Samlet set forventes mindreudgifter på i alt 17,3 mio. kr. som søges overført til 2016. Det skal bemærkes, at det forventes et grundsalg som er ca. 8,7 mio. kr. større end vedtaget budget.
 • på serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes mindreudgifter på 5,2 mio. kr., hvilket skyldes at der ikke forventes forbrug af rammerådighedsbeløb på 5,3 mio. kr. Mindreudgiften søges overført til 2016.
 • på serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 1,2 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. skyldes tidsforskydninger i betalinger vedrørende Fremtidens MCH - TimeWorld, medens det resterede beløb på 0,7 mio. kr. vedrører renovering af ELIA. Begge beløb søges overført til 2016.
 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 12,2 mio. kr. 7,1 mio. kr. vedrører igangsatte projekter på IT-området, 4,1 mio. kr. vedr. ikke færdiggjorte rådhusrenoveringer medens de resterende 1,0 mio. kr. vedrører SINE Radiokommunikationsnet. Beløbene søges overført til 2016.

 

FINANSIERING:

Det forventede regnskab 2015 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af tabel 3.

 

Tabel 3: Forventet regnskab 2015 på finansieringskonti:

 

 • på serviceområde 21 Renteindtægter forventes en merindtægt på 4,5 mio. kr., hvoraf de 4,2 mio. kr. skyldes større netto afkast af kapitalforvaltningen samt merindtægter for garantiprovision. De resterende 0,4 mio. kr. skyldes indtægt for kommunens andel vedrørende salg af KMD ejendomme.
 • på serviceområde 22 Renteudgifter forventes mindreudgifter på 1,0 mio. kr..
 • på serviceområde 24 Finansforskydninger forventes merudgifter på 1,4 mio. kr. som vedrører tilskud til Karup Lufthavn.
 • på serviceområde 26 Udlån og langfristede tilgodehavender forventes mindreudgifter på 5,5 mio. kr., som skyldes bevilgede men ikke udbetalte indskud i Landsbyggefonden. Belønes søges overført til 2016.
 • på serviceområde 27 Afdrag på optagne lån forventes mindreudgifter på ,4 mio. kr.
 • på serviceområde 28 Optagne lån forventes mindreindtægt på 10,0 mio. kr., som skyldes at der ikke optages lån til energibesparende foranstaltninger i 2015 men først i 2016. Beløbet søges derfor overført til 2016.

 

ØVRIGE:

Herning Byråd behandlede den 6. oktober 2015 en finansieringsmodel vedrørende monopolbrud på IT-området. Herning kommune modtager i perioden 2015-2020 10,0 mio. kr. i forbindelse med salg af KMD bygninger. Indtægten skal finansiere kommunens udgift til monopolbruddet. Der modtages i 2015 0,4 mio. kr.,som der søges en bevilling til.

 

På budgetkonferencen i august 2015 blev DUT kompensationen for budget 2016-2019 godkendt. DUT-kompensationen for 2015 udgør 4,6 mio. kr., og vedrører næsten udelukkende refusionsomlægningen på det sociale område. Der søges bevilling til dette beløb

 

I budgetforlig 2015 blev det besluttet at fremrykke budget på 15,0 mio. kr. fra anlægsbudgettet for 2016 til anlægsbudgettet for 2015. Beløbet vedrører fremrykning af udgifterne til Etablering af Nyt 50-meter bassin.

 

I forbindelse med afholdelse af VM i Håndbold Damer 2015 har Region Midtjylland besluttet at give et tilskud på 2,0 mio. kr. til denne event.

 

Beskæftigelsesudvalget søger om overflytning af 0,877 mio. kr. fra serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse til serviceområde 20 Administration, som følge af en øget indsats i Rehabiliteringsteamet. Merudgiften på serviceområde 20 Administration skal finansieres af serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse, da intensivering af indsatsen forventes at medføre tilsvarende mindreforbrug på overførselsindkomster. Omflytningen har virkning fra 2015 og frem.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at budgetopfølgningen pr. 30. september 2015 tages til efterretning,

at det meddeles en indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende monopolbrud på IT-området. Beløbet tilgår de likvide aktiver,

at der meddeles en udgiftsbevilling på 4,668 mio. kr. til DUT-kompensationen for 2015. Beløbet fragår de likvide aktiver,

at der meddeles et rådighedsbeløb på 15,0 mio. kr. til stednummer 031095 Etablering af nyt 50-meter bassin i 2015. Beløbet er finansieret fra anlægbudgettet i 2016,

at der meddeles en driftsindtægts- og en udgiftsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2015 til serviceområde 11, Idræt og Fritid (ØKE) som følge at tilskud fra Region Midtjylland i forbindelse med afholdelse af VM i Håndbold Damer 2015,

at der meddeles en udgiftsbevilling på serviceområde 20 Administration på 0,877 mio. kr. i 2015 og frem til Rehabiliteringsteamet. Beløbet finansieres af mindreudgifter på serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse. 

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Budgetopfølgning, 3. kvt. 2015 - DRIFT
 • Budgetopfølgning, 3. kvt. 2015 - ANLÆG
 • Budgetopfølgning - 3. kvt. 2015 - FINANSIERING
 • Oversigt DUT 2015