Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

340. Godkendelse af Herning Kommunes deltagelse i Business Region MidtVest

Sagsnr.: 24.10.00-P20-2-15 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Godkendelse af Herning Kommunes deltagelse i Business Region MidtVest

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup og Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Borgmestrene fra Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Skive Kommune og Struer Kommune er blevet enige om, at søge godkendelse til oprettelse af en forening - "Business Region MidtVest - Danmarks Produktionshjerte". Formålet er at styrke det midt- og vestjyske område lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

 

Der lægges op til, at medlemskab af foreningen godkendes, at foreningens vedtægter godkendes, og at der bevilges et årligt driftstilskud til foreningen. Det vil i 2016 være 10 kr. pr. indbygger svarende til 868.640 kr. for Herning Kommune. Endvidere lægges der op til en godkendelse af, at administrationen placeres i Herning Kommune, herunder at Herning betaler for etablering og løser administrative opgaver for foreningen - eks. i forhold til løn, økonomi, it m.v.

 

Sagsfremstilling

Baggrund:

 

Der er i dag en stigende konkurrence både globalt, nationalt og lokalt. Den stigende konkurrence medfører, at det er svært for den enkelte kommune at skabe de optimale betingelser for sine virksomheder. I stedet søger landets kommuner via tværkommunale samarbejder (Business Regions) at skabe større gennemslagskraft og konkurrencekraft. Det giver værdi for virksomhederne, der ikke tænker i kommunegrænser, men har fokus på værdikæder og klyngesamarbejde.

 

I dag er der 7 tværkommunale strategiske erhvervssamarbejder eller Business Regions i Danmark (se bilag - notat s. 10.), der stort set omfatter alle danske kommuner. Udenfor står kommunerne i det tidligere Ringkøbing amt, Skive, Viborg samt fire kommuner på Fyn/øerne.

 

For at styrke erhvervsbetingelserne i det midt- og vestjyske område foreslås oprettet en Business Region i det midt- og vestjyske, der både øger væksten her og i Danmark som helhed,  og som samtidigt kan matche andre subregionale erhvervssamarbejder. Ambitionen er at skabe en stærk jysk byregion i den centrale del af Midt- og Vestjylland. Målet er en platform for fælles væksttiltag og erhvervsudvikling, som gør det muligt at interagere med andre byregioner i Danmark og være en kendt attraktiv aktør i internationale sammenhænge.

 

Indhold:

 

For at fremme vækst, beskæftigelse og bosætning igangsættes samarbejde, netværk og aktiviteter på områder, hvor kommuner har en fælles strategisk interesse og fælles udfordringer. Indsatsområderne er:

  • Erhvervsudvikling/erhvervssatsninger
  • Arbejdskraft og uddannelse
  • Infrastruktur og havne
  • Turisme

De enkelte indsatsområder er nærmere beskrevet i bilaget.

 

Organisering:

 

Business Region MidtVest er organiseret med en politisk bestyrelse bestående af borgmestrene for de deltagende kommuner. Formandskabet består af formand og næstformand. Det er aftalt, at Holstebros borgmester er formand og Ringkøbing-Skjerns borgmester næstformand. Formandsskabet er gældende indtil december 2017, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig på ny.

 

Business Region MidtVest har hjemadresse i Herning Kommune. Kommunens organisation varetager de administrative og personalerelaterede funktioner. Der vil blive udarbejdet en driftsoverenskomst mellem Kommunen og Business Region Midtvest, når det præcise omfang kendes.

 

Den administrative styregruppe består af kommunaldirektøren fra hver kommune. Den administrative styregruppe har til opgave at forberede bestyrelsens møder og være sparringspartner for sekretariatslederen.

 

Det daglige arbejde foretages af et sekretariat med en leder og medarbejder/-e. Sekretariatets leder refererer til bestyrelsen.

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner. Gruppen vil have til opgave at bistå sekretariatet med opgavevaretagelsen og etableringen. Deltagerne skal samtidig bidrage til forankring og ejerskab af samarbejdet i egen organisation.

 

Herudover kan sekretariatet efter behov etablere et tæt samarbejde med relevante aktører, eks. forvaltningschefer og andre via netværk og formaliserede møderækker.

 

Ligeledes kan sekretariatet, i samarbejde med bestyrelsen, vælge at overlade separate opgaveløsninger af enkelte opgaver til kommunerne.

 

For at sikre et tæt samarbejde mellem kommuner, erhvervsliv og uddannelsesorganisationer kan der på lidt længere sigt etableres et advisory board med repræsentanter herfra.

 

Foreningsstruktur og vedtægter:

 

Cirka halvdelen af de værende Business Regions er organiseret som en forening. En foreningskonstruktion vurderes juridisk at være den bedste løsning.

 

Udkastet til vedtægter (se bilag) indeholder de formelle paragraffer, der er hensigtsmæssige i relation til dannelse og drift af en foreningen. Således er eksempelvis de forskellige aktørers organisatoriske roller nærmere defineret, optag af nye medlemmer og udmeldelse af foreningen er defineret, og de overordnede rammer for økonomien er nærmere beskrevet.

Økonomi

Kommunernes finansiering af løn til sekretariatet og til de fælles initiativer sker via et årligt kontingent, der fastsættes af kommunalbestyrelserne på forslag fra bestyrelsen som et kronebeløb pr. indbygger (beregnet ud fra indbygger pr. 1. jan. året før) i hver kommune. I 2016 er kontingentet 10 kr. pr. indbygger. For Herning Kommune er denne udgift således 868.640 kr. i 2016.

 

Indtægter og udgifter for foreningen budgetteres til 3,307 mio. kr. i 2016, baseret på kontingentindbetalinger ift. indbyggertal for 2015.

 

Budget og medlemsbidrag, der skal realisere handlingsplan, besluttes på generalforsamlingen.

 

Den kommunale finansiering dækker såvel drift som aktiviteter/projekter. Eksterne midler kan søges til medfinansiering af aktiviteter/projekter.

 

Herning Kommune vil derudover også få afledte drifts- og etableringsudgifter knyttet til husning af sekretariatet. Etableringsudgiften anslås at være 30.000 kr. pr. person - altså 60.000 kr.

 

Herning Kommune vil endvidere bidrage med assistance i forbindelse med foreningens lønudbetaling, it og økonomi/regnskab.

 

Herning Kommunes udgifter til etablering samt årlige udgifter til kontingent og driftsudgifter afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 20 Administration.

 

Foreningen afholder selv alle øvrige drifts- og udviklingsomkostninger såsom telefon, kørsel, mødeudgifter, hjemmeside, analyser, konsulentbistand etc.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller

at det godkendes, at Herning Kommune indgår i foreningen Business Region MidtVest,

at vedtægterne godkendes,

at administrationen bemyndiges til at forhandle en driftsoverenskomst på plads med Business Region MidtVest vedrørende de administrative og personalerelaterede funktioner,

at der bevilges 868.640. kr. (2016-niveau) til medlemskab af Business Region MidtVest i 2016 og frem. Udgiften afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 20 Administration,

at der afholdes udgift på 60.000 kr. til etablering af to kontorarbejdspladser i 2016. Udgiften finansieres indenfor afsat budget på Serviceområde 20 Administration,

at der afsættes årligt driftsbudget på 3.307.000 kr. til foreningens indtægter og tilsvarende til udgifter på Serviceområde 20 Administration fra 2016 og frem,

at det godkendes at administrationen er hjemmehørende i Herning Kommune med deraf følgende ressourceallokering til håndtering af løn, it og økonomi/regnskab. 

Kommunaldirektøren indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Bilag

  • Business Region Midtvest vedtægter
  • Business Region Midtvest notat