Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

342. Anlægstilskud til Fonden Skovsnogen

Sagsnr.: 20.04.00-Ø40-1-12 Sagsbehandler: Pia Trab Worm  

Anlægstilskud til Fonden Skovsnogen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup, Kaare Hjorth og Peter Vallentin

Sagsresume

Skovsnogen Artspace anmoder om anlægstilskud til køb af Døvling Meldgaard skov i forbindelse med stiftelse af Fonden Skovsnogen. 

 

Sagsfremstilling

Skovsnogen Artspace er et udstillingssted og et arbejdsrum for nationale og internationale kunstnere i en skov i den sydlige del af Herning Kommune. Skoven er fyldt med unikke oplevelser i krydsfeltet mellem kunst og natur. Stiftergruppen bag Skovsnogen er kunstnerkollektivet Skovsnogen, som består af Søren Taaning og René Schmidt.

Skovsnogen har eksisteret i seks år, og stedet har efterhånden oparbejdet et flot ry både nationalt og internationalt for sit arbejde med kunst i en anderledes ramme. Skoven er på nuværende tidspunkt privatejet, og udviklingen af Skovsnogen Artspace varetages på uformel vis af kunstnerkollektivet Skovsnogen.

Efter krav fra de større fonde har der i første halvdel af 2015 været arbejdet med en model for formalisering og fremtidssikring af stedet. Den største udfordring for fondene har været, at skoven på nuværende tidspunkt er privatejet. Dette arbejde er mundet ud i en anbefaling til organisationsform og konstruktion, hvor der stiftes en fond, som skal eje skoven.

Allerede opnåede tilsagn om tilskud til etablering af tre monumentalværker på 1,5 mio. kr. er betinget at, at skoven ikke er privatejet. Der er yderligere opnået tilskud på 1,3 mio. kr. over tre år til drift og to indsatsområder.

 

Skovsnogen Artspace omdannes til en selvejende fond, som p.t. kaldes Fonden Skovsnogen.

Fonden Skovsnogens formål er:

  • at skabe unikke rammer om mødet mellem kunst og publikum
  • at styrke den individuelle oplevelse og sociale udvikling gennem kunst
  • at være test-site, hvor videnskab, kunst og produktion mødes
  • at facilitere produktion af nye værker, udstillinger og festivaler med kunstnere fra ind- og udland
  • at tilbyde skoven som et offentligt og åbent område
  • at eje, vedligeholde og udstille kunstværker af både permanent og midlertidig karakter,
  • at erhverve, eje og vedligeholde skoven, hvor værkerne er udstillet
  • at udvikle infrastruktur i og omkring skoven
  • at skabe grundlag for etablering og drift af residency til kunstnerophold, arbejdsrefugium mv.

 

Fondens bestyrelse består af minimum fem personer, herunder en repræsentant fra Herning Kommune.

 

Driftsmæssigt, skal Fonden Skovsnogen fortsat være projektstyret, ligesom en stor del af økonomien også forventes projektbaseret (en relativt lille basisorganisation, som udvides, når der er projekter og projektfinansiering til det). Styring og udvikling skal foregå i en projektudviklingsgruppe bestående af (stiftergruppen) Søren Taaning, René Schmidt og yderligere en person. De vil fremadrettet tegne Fonden Skovsnogen udadtil og forestå den daglige drift.

 

Herning Kommune kan ikke være køber af skovområdet, da skoven i så fald bliver fredsskov og dermed uegnet til formålet. Herning Kommune er derimod bidragyder til fonden.

 

Forvaltningerne anbefaler, at offentligheden også fremadrettet skal sikres adgang til Skovsnogen Artspace.

Fundatsen for Fonden Skovsnogen skal godkendes af Kultur- og Fritidsudvalget i Herning Kommune.

 

Sag vedr. salg af ejendommen "Pileskoven" ved Sdr. Felding fremsendes til orientering til Teknik- og Miljøudvalget, når udbud er gennemført.

 

Økonomi

Projektudgifter 

Udgifter til projekter budgetteres til 7.779.000 kr. i alt i løbet af de fire år (2016-19). Hele beløbet fondsfinansieres, og de væsentlige tilsagn, der allerede er givet er generelt afhængige af, at fremtidssikringen falder på plads (bl.a. Statens Kunstfond 1.500.000 kr.). Det er indtægterne i denne del, der i høj grad er afhængig af, at Fonden Skovsnogen erhverver jord. Det er et krav fra flere, at skoven ikke er privat ejet fra flerer, bl. a. Statens Kunstfond, men også fra andre store fonde, som Skovsnogen er blevet opfordret til at søge.

 

Anlægsøkonomi og finansiering

Den anslåede værdi af hele skovområdet, som Fonden Skovsnogen skal købe, er 3,5 mio. kr. Skovsnogen Artspace søger om et tilskud fra Herning Kommune til fonden til køb af skov på 1,3 mio. kr. De resterende 2,2 mio. kr. til køb af skoven søges finansieret via fonde. Ud over købet af skoven vil yderligere bygninger, toiletter mv. blive fondsfinansieret. Skoven kan opdeles, så køb kan foregå løbende.

 

Der kan ikke anvises kompenserende besparelser på udgiften på 1,3 mio. kr. Forvaltningerne har undersøgt mulighederne for finansiering af anlægstilskuddet til Fonden Skovsnogen. Det foreslås at sælge en nærliggende ejendom "Pileskoven" nær Sdr. Felding som kompensation for et anlægstilskud til Fonden Skovsnogen til køb af en del af Døvling Meldgaard Skov. Det drejer det sig om 13,85 Ha bygningsløs landbrugsejendom på følgende matrikel: 5fb, Sønderlandet, Sdr. Felding. Arealet blev i januar 2011 vurderet til 1,50-1,7 mio. kr. Et eventuelt salg af den kommunalt ejede bygningsløse landbrugsejendom "Pileskoven" i nærheden af Sdr. Felding vil forventeligt kunne indbringe i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. Beløbet er behæftet med usikkerhed, idet der pt. ikke foreligger et konkret købstilbud.

Det er ikke i overensstemmelse med Herning Kommunes økonomiske styringsprincipper at anvende salgsindtægter fra salg af fast ejendom til et anlægstilskud. Indtægten tilskrives sædvanligvis afsat rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide aktiver såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret.

 

Der er 2 scenarier for finansiering af anlægstilskuddet:

 

Scenarie 1. Der træffes beslutning om at give Fonden Skovsnogen et anlægstilskud på 1,3 mio. kr. i 2016 finansieret af de likvide midler.

Der henvises til, at der vil komme en indtægt fra salg af bygningsløs landbrugsejendom "Pileskoven". Størrelsen af indtægten er pt. uafklaret, og Herning Kommune bærer risikoen for at indtægten bliver mindre end det ydede tilskud. Der fremsendes en særskilt sag med salg af skoven til politisk behandling på salgstidspunktet. Salgsindtægten vil da blive tilskrevet rammerådighedsbeløb til indtægter på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter, alternativt de likvide midler, såfremt rammerådighedsbeløbet er disponeret på salgstidspunktet.

Konsekvensen af scenarie 1 vil være, at Fonden Skovsnogen ved årsskiftet i år kan indgå aftaler med Kunstfonden vedr. det bevilligede tilskud på 1,5 mio. kr., ligesom fondssøgningen ved de øvrige store fonde kan iværksættes, både med hensyn til erhvervelse af resten af Døvling Meldgaard Skov, men også til yderligere kunstproduktion. Det betyder også, at det er Herning Kommune, der bærer den økonomiske usikkerhed, der er i forbindelse med salget af "Pileskoven". Det kan således både resultere i, at der tilflyder de likvide midler både mere eller mindre i forbindelse med salget.

 

Scenarie 2. Der træffes en principbeslutning om at yde Skovsnogen Artcenter et anlægstilskud svarende til nettoprovenuet ved salg af skovarealet.

Der fremsendes en særskilt sag til politisk behandling på salgstidspunktet, hvor nettoindtægten ikke tilskrives rammerådighedsbeløbet på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter eller likviderne, men i stedet gives som anlægstilskud til Skovsnogen. Beløbet, som gives i anlægstilskud til Fonden Skovsnogen, er nettoindtægten fra salget.

Konsekvensen af scenarie 2 vil være, at Fonden Skovsnogen ikke ved årsskiftet kan tage i mod de 1,5 mio. kr. fra Kunstrådet. Det vil heller ikke være muligt, at fondssøgningen hos de store fonde sættes i gang. Det vil bevirke, at det momentum, Skovsnogen har lige nu, ikke udnyttes optimalt. Det betyder også at anlægstilskuddets størrelse er afhængig af salgsprisen, og således kan blive både større og mindre end de 1,3 mio. kr.

 

Driftsøkonomi 

Det opstillede budget for en fem-årsperiode viser udgifter til "daglig drift" på knap 400.000 kr. per år fra 2016-2019 - i alt 1.583.000 kr. over fire år.

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at udvide Kultur- og Fritidsudvalgets (KFUs) ramme med 500.000 kr., som udvalget efterfølgende kunne disponere. KFU besluttede på sit møde d. 14. september at bevillige 290.000 kr. pr. år fra 2016 og fremadrettet. Efterfølgende har Bikuben Fonden bevilliget 1,3 mio. kr. over tre år til drift og to indsatsområder.  

 

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

at anlægstilskuddet betinges af tinglyst offentlig adgang til Skovsnogen Artspace.

 

at anlægstilskuddet skal anvendes til køb af skov i Døvling Meldgård Skov.

 

at "Pileskoven", bygningsløs landbrugsejendom, 5fb, Sønderlandet, Sdr. Felding sælges,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb til et anlægstilskud på 1,3 mio. kr. til Skovsnogen Artcenter i 2016 på Serviceområde 15 Kultur, nyt stednr. Beløbet finansieres af de likvide aktiver,

 

alternativt

 

 

at Fonden Skovsnogen modtager et anlægstilskud svarende til nettoprovenuet ved salg "Pileskoven", bygningsløs landbrugsejendom, 5fb, Sønderlandet, Sdr. Felding. Der meddeles bevillinger til salgsindtægt, eventuelle udgifter ifm. handlen samt anlægstilskud i salgssagen.

 

 

 

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt som scenarie 1.

 

 

Dennis Flydtkjær kan ikke tiltræde indstillingen.

 

Bilag

  • Salgsoplæg vedr. matrikel fb, Sønderlandet, Sdr. Felding (januar 2011)