Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

343. Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

Sagsnr.: 03.10.04-P27-1-15 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

X

BYR

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

En gang i hver byrådsperiode godkender Byrådet udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer. Der er ingen nye aftaler. De eksisterende aftaler indstilles til godkendelse med enkelte justeringer. Den væsentligste ændring er, at alderskriteriet for en seniorbolig øges fra 50 til 60 år.

Sagsfremstilling

Udlejning af almene boliger skal ske efter venteliste. Kommunen og boligselskabet kan indgå aftaler om udlejning udenom venteliste.

Administrationen er hvert år i dialog med boligselskaberne om de eksisterende aftaler. De eksisterende aftaler er godkendt af Byrådet i marts 2011.

 

Følgende eksisterende aftaler indstilles til godkendelse:

 

 1. Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet (uændret)
 2. Fortrinsret for studerende i Herning bopæl udenfor lokalområdet (uændret)
 3. Fortrinsret for brandmænd (uændret)
 4. Fortrinsret for personer i beskæftigelse (uændret)
 5. Aftale om udlejning af hobbylandbrug (uændret)
 6. Fortrinsret for lejer med børn ved akut samlivsophævelse
 7. Fortrinsret til større boliger for børnefamilier
 8. Fortrinsret for seniorer
 9. Aftale om kommunal anvisningsret

 

Ad. 1 - Fortrinsret for pendlere med arbejde i lokalområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at nyansatte i lokalområdet kan få en bolig. Det er en betingelse, at arbejdspladsen ligger i Herning eller Ikast-Brande Kommune, dvs. i Erhvervsrådets dækningsområde. Det er samtidig en betingelse, at lejer er fastansat eller min. ansat midlertidigt i 1 år. Ansatte på Karup Flyveplads er omfattet af aftalen.

Boligselskaberne tildeler løbende boliger efter aftalen. Det er generelt boligselskabernes erfaring, at boliger der udlejes efter denne aftale, relativt hurtigt fraflyttes.

Aftalen er indgået med alle boligselskaberne og indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 2 - Fortrinsret for studerende i Herning med bopæl udenfor lokalområdet

Formålet med aftalen er at sikre, at tilflyttende studerende der optages på uddannelse i Herning kan få en ungdomsbolig. Aftalen har samme afstandskriterium som for pendlere på arbejdsmarkedet, jf. ovenfor. Aftalen omfatter 100 ungdomsboliger. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Medio 2016 er alle 206 nye ungdomsboliger i Herning by taget i brug. Udviklingen i efterspørgslen efter ungdomsboliger vil blive evalueret bl.a. for at vurdere den fortsatte værdi af denne aftale på sigt.  

 

Ad. 3 - Fortrinsret for brandmænd

Formålet med aftalen er at sikre, at brandmænd i det kommunale beredskab kan få en bolig tæt på tjenestestedet på H.P.Hansens vej. Aftalen omfatter lejligheder i Porshøj og Sønderager i Herning.

Der er ikke sket anvisning efter denne aftale i de seneste år. Aftalen skønnes dog fortsat hensigtsmæssig og indstilles derfor til godkendelse uændret.

 

Ad. 4 - Fortrinsret for personer i beskæftigelse

Formålet med aftalen er at styrke beboersammensætningen i socialt udsatte afdelinger. Aftalen omfatter op til 20 familieboliger efter boligselskabets valg. I praksis er aftalen ikke anvendt i de seneste år pga. manglende efterspørgsel fra boligsøgende. Aftalen skønnes dog fortsat hensigtsmæssig og indstilles derfor til godkendelse uændret.

 

Ad. 5 - Aftale om udlejning af hobbylandbrug

Lejerbo har en afdeling i Sinding, der er bygget til hobbylandbrug. Der er 9 familieboliger, hver bolig råder over et udenomsareal på 5-6000 m2. Afdelingen er opført som en forsøgsordning i 1995.

Aftalen har til formål at sikre, at afdelingen er velfungerende som hobbylandbrug, og at boligernes udenomsarealerne drives og passes efter sit formål. Aftalen indstilles godkendt uændret.

 

Ad. 6 - Fortrinsret for lejere med børn i forbindelse med akut samlivsophævelse

Aftalen har til formål at sikre, at boligsøgende med hjemmeboende børn under 18 år i tilfælde af akut samlivsophævelse kan få en bolig. Aftalerne, der omfatter i alt 30 familieboliger, er generelt meget brugt.

I lighed med hvad der gælder for pendlere tilføjes det nu i aftalen, at hver boligsøgende max. kan få 3 tilbud efter denne aftale.

 

Ad. 7 - Fortrinsret til større boliger for børnefamilier

Aftalen sikrer, at boligsøgende med børn går foran lejere uden børn til udvalgte lejligheder. Den interne oprykningsliste gælder uændret.

Aftalen gælder for boliger med 4 rum eller mere i 6 afdelinger i Herning og Gjellerup.

 

Ad. 8 - Fortrinsret for seniorer

Der er tradition for, at seniorer uden hjemmeboende børn har fortrinsret til en almen bolig i udvalgte afdelinger i Herning, Gjellerup, Snejbjerg og Lind. Aftalen harmoniserer beboersammensætningen i afdelingen. Disse familieboliger er generelt indrettet med en højere grad af tilgængelighed. I nogle af afdelingerne er der både ældre- og familieboliger.

Hidtil har aldersgrænsen været 50 år. Aldersgrænsen synes lavt set ift. moderne familieliv og pensionsalder. Aldersgrænsen indstilles derfor hævet 60 år. Aftalerne omfatter:

 

 • 14 familieboliger i afdeling Smedegade i Herning (Lejerbo)
 • 26 familieboliger i afdeling Kampmannsgade i Herning (Lejerbo)
 • 22 familieboliger i afdeling Silkeborgvej i Herning (også kendt som "La Cabana", ejet af Fællesbo)
 • 7 familieboliger i afdeling Sydgaden i Snejbjerg (Fællesbo). Afdelingen har også 6 ældreboliger.
 • 34 familieboliger i afdeling Gadegårdsvej i Lind (Fællesbo). Afdelingen har også 14 ældreboliger.
 • 12 familieboliger i afdeling Klosterparken i Gjellerup (Fruehøjgaard).

 

Ekstraordinært for afdelingen i Lind gælder en klausul om, at seniorer med tilknytning til Lind har yderligere fortrinsret frem for andre. Denne klausul indstilles afskaffet. Boligselskabet bemærker, at den vage definition medfører risiko for en uens administrationspraksis. En harmonisering af tildelingskriterierne for senior-aftalerne synes hensigtsmæssig.

 

Ad. 9 - Aftale om kommunal anvisningsret

Kommunerne kan råde over anvisningen af op til 25 % af de almene boliger. Når kommunen anviser en bolig, hæfter kommunen for evt. manglende huslejebetaling og evt. ubetalte regninger for istandsættelse ved fraflytning. Herning Kommune har tradition for en relativ restriktiv praksis for anvisning af boliger. Samtidig er der tradition for et meget velfungerende og fleksibelt samarbejde med boligselskaberne. Der indstilles en aftale som følger:

 

 • Fællesbo stiller 40 boliger til rådighed.
 • Fruehøjgaard stiller 18 boliger til rådighed.
 • Lejerbo stiller 12 boliger til rådighed.
 • Bomidtvest stiller 2 boliger til rådighed.

 

Det er en kommunal opgave at skaffe boliger til flygtninge. Herudover arbejder Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet løbende med forskellige indsatser bl.a. ift. hjemløshed og behovet for evt. startboliger til sårbare unge. Administrationen vil følge udviklingen i brugen af den kommunale anvisningsret.

 

Aftaler der ikke fornyes

Bomidtvest har haft en aftale om fortrinsret til større boliger for børnefamilier  (ad. 7). Bomidtvest ønsker ikke at forlænge aftalen.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at udlejningsaftale vedr. pendlere godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard, Bomidtvest og Lejerbo),

at udlejningsaftale vedr. studerende godkendes uændret (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),

at udlejningsaftale vedr. brandmænd godkendes uændret (Fællesbo),

at udlejningsaftale for personer i beskæftigelse godkendes uændret (Fællesbo),

at udlejningsaftale vedr. hobbylandbrug godkendes uændret (Lejerbo),

at udlejningsaftale vedr. lejere med børn i akut samlivsophævelse (Fællesbo og Fruehøjgaard),

at udlejningsaftale vedr. større boliger til børnefamilier godkendes som beskrevet (Fællesbo og Fruehøjgaard),

at udlejningsaftale vedr. seniorer godkendes, idet alderskravet ændres fra 50 til 60 år og fortrinsret for boligsøgende med tilknytning til Lind bortfalder som beskrevet (Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo),

at aftale om kvoter til kommunal anvisningsret godkendes som beskrevet.

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.