Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. november 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

346. Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Kollundvej i Lind

Sagsnr.: 01.02.05-P16-3-13 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et boligområde ved Kollundvej i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Herning Byråd vedtog på mødet den  16. december 2014 foreløbigt forslag til lokalplan 61.B12.2 for et boligområde ved Kollundvej i Lind. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 7. januar til den 4. marts 2015. Der er i denne periode indkommet 2 bemærkninger og 3 indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Der er indgået udbygningsaftale mellem en grundejer i området og Herning Kommune om fordeling af udgifter til veje, stier og friarealer inden for lokalplanens område. Lokalplanforslaget indstilles nu til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

 

Lokalplanforslaget giver mulighed for at udstykke 34 grunde til enfamiliehuse ved Kollundvej i det østlige Lind. Inden for lokalplanens område ligger tre eksisterende bebyggelser på Kollundvej 48, 50 og 52. Udstykningsplanen giver mulighed for, at de to bebyggelser på Kollundvej 50 og 52 bevares. Bebyggelsen på Kollundvej 48 skal fjernes, hvis hele udstykningsplanen skal gennemføres.

 

I den offentlige høring af lokalplanforslaget er der indkommet 5 bemærkninger og indsigelser. Se bilag 1 - Samlede bemærkninger og indsigelser. De er beskrevet og vurderet i et selvstændigt notat. Se bilag 2 - Indsigelsesnotat. Forvaltningen vurderer, at indsigelserne bør give anledning til ændringer af lokalplanen i forhold til bestemmelser omkring placering af den vestlige boligvej og materialer til tagbeklædning. Alle bemærkninger og indsigelser er kort beskrevet herunder:

 

Ledninger i lokalplanområdet

Energi Midt har ledninger i området. Der er allerede i lokalplanen beskrevet, hvordan en bygherre skal forholde sig, hvis ledningerne skal flyttes i forbindelse med udstykning af lokalplanområdet.

 

Ophævelse af skovbyggelinje

Naturstyrelsen er indstillet på at ophæve skovbyggelinjen inden for lokalplanområdet efter lokalplanens endelige vedtagelse.

 

Kirkeklokkerne ved Lind Kirkecenter

Rind-Kollund Menighedsråd vil gerne have skrevet ind i lokalplanen, at beboerne i det nye boligområde ikke kan klage over støj fra kirkeklokkerne fra Lind Kirkecenter. Da det ikke er muligt at klage over støj fra kirkeklokker er det ikke nødvendigt at skrive det ind i lokalplanen.

 

Ønske om ekspropriation på grund af højere ejendomsskat

Efter den endelige vedtagelse af lokalplanen vil området blive overført til byzone og beskattet efter de nye muligheder for byggeri af boliger. Da ejeren af Kollundvej 48 ikke har råd til at betale den højere ejendomsskat vil han gerne have Herning Kommune til at ekspropriere sin ejendom. Forvaltningen vurderer, at Herning Kommune hverken har pligt til eller interesse i at overtage ejendommen.

 

Placering af den vestlige boligvej

Ejeren af Kollundvej 50  ønsker, at den vestlige boligvej skal placeres på matr. nr. 22s Lind By, Rind. Da det er meningen, at boligvejen skal placeres der, indstiller forvaltningen, at det præciseres i lokalplanens bestemmelser.

 

Tung trafik tæt på bevaringsværdig bygning på Kollundvej 50

Ejeren ønsker, at der ikke må køre tung trafik på vejen ved den bevaringsværdige bygning på Kollundvej 50. Lokalplanen kan ikke regulere, hvilken type køretøjer, der må bruge de enkelte veje.

 

Maksimal højde på nyt boligbyggeri

Ejeren af Kollundvej 50 ønsker at højden på bebyggelse kun må være 6,5 i stedet for 8,5 meter. Forvaltningen ønsker at fastholde, at der er mulighed for at bygge i op til 8,5 meters højde som i de fleste øvrige områder til enfamiliehuse i Herning kommune.

 

Blankt glaseret tegltag

Ejeren af Kollundvej 50 mener ikke, at det skal være muligt at opføre bygninger med blankt glaseret tegltag. Da blanke tage kan genere naboerne, vurderer forvaltningen, at det skal tilføjes til lokalplanens bestemmelser, at det ikke skal være muligt med blanke tage.

 

Støjvold og udkørsel til Kollundvej

Ejeren af Kollundvej 50 ønsker ikke støjvold mod Kollundvej. Der er også ønske om at bevare den eksisterende udkørsel. Lokalplanen stiller ikke krav om støjvold ud for Kollundvej 50, og forhindrer heller ikke, at den eksisterende vejadgang kan anvendes fremover.

 

Udbygningsaftale

Der er udarbejdet en udbygningsaftale efter Planlovens § 21b. Udbygningsaftalen er indgået mellem ejeren af matr. nr. 22s, byggefirmaet Ivan Mortens A/S, og Herning Kommune. Aftalen sikrer, at byggefirmaet Ivan Mortensen A/S er med til at betale for anlæg af veje, stier og friarealer inden for lokalplanens område. Den underskrevne udbygningsaftale er vedlagt som bilag 3.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan 61.B12.2 for et boligområde ved Kollundvej endeligt vedtages med nedenstående ændringer:

at der tilføjes et nyt punkt til § 4 omkring Vej-, sti-, og parkeringsforhold: Den vestlige boligvej skal placeres på matr. nr. 22s Lind By, Rind.

 

at der tilføjes et nyt punkt til § 8 omkring bebyggelsens udformning og fremtræden: Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi. Det betyder for eksempel, at der ikke kan anvendes glaserede tegl. For tagsten må glansværdien maksimalt være 30.  

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstillingen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 - Samlede indsigelser og bemærkninger 61.B12.2
  • Bilag 2 - Indsigelsesnotat lokalplan 61.B212.2 for et boligområde ved Kollundvej i Lind
  • Underskrevet §21b aftale for lokalplan 61.B12.2