Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

347. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse.

 

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

 

Bilag:

Fortegnelse sendes via mailDirektøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

348. Budget 2014-2017 - 1. behandling af budget

Sagsnr.: 00.30.10-S55-2-13 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budget 2014-2017 - 1. behandling af budget

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
    X

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Økonomi- og Erhvervsudvalget fremsender forslag til budget 2014 og budgetoverslag 2015-2017 for Herning Kommune til Byrådets 1. behandling.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget svarer til det på budgetkonferencen fremlagte, justeret med DUT, budgetgaranti, beskæftigelsesområdet, øvrige budgetjusteringer som følge af resultatopgørelsen samt pris- og lønskøn.

 

Det fremlagte budgetforslag udmønter sig således i hovedtal:

 

[image]

 

 

Budgetforslaget er udarbejdet med:

 

 • skatteprocent på 24,9 (uændret),

 • en grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige (uændret).

 

Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandlingen.

 

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag fastsættes til onsdag den 25. september 2013 kl. 12.00, jævnfør den vedtagne budgetprocedure. Eventuelle ændringsforslag sendes/afleveres i Koncern Økonomi.

 

Budgetforslag 2014 og budgetoverslag 2015-2017 vedlægges dagsorden til Byrådets medlemmer.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at forslag til Budget 2013 og budgetoverslag 2015-2017 overgår til 2. behandling,

 

at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 25. september 2013 kl. 12.00
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

349. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-3-13 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger halvårsregnskabet/forventet regnskab 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti og drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni

2013.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2013 fordelt på serviceområder:

 

[image]

 

 • der forventes på nuværende tidspunkt en mindre afvigelse på serviceområde 01 - Byggemodning. Beløbet udlignes senest i 2014,

 • på serviceområde 08 - Driftsselskaber forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til at genbevillingen fra 2012 ikke bruges,

 • på serviceområde 15 - Kultur forventes en mindreudgift på 1,1 mio. kr.,hvilket i store træk svarer til genbevillingen fra 2012,

 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 81,1 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at genbevillinger fra 2012 (41,1 mio. kr.) fra 2012 til 2013 ikke forventes forbrugt, at der fortsat opspares i selvforsikringspuljen (17,0 mio. kr. forventes overført til 2014) samt den budgettede "budgetbuffer.

 

ANLÆG:

Det forventede regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområde fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2013 fordelt på serviceområder:

[image]

 

 • på serviceområde 01 - Byggemodningsområdet forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på -32,923 mio. kr. i 2013 samt 6 mio. kr. af overførte mindreindtægter fra 2012 på 14,351 mio. kr., dvs. i alt 38,923 mio. kr. Den resterende mindreindtægt på 8,356 mio. kr. forventes ikke at kunne realiseres i 2013 og forventes overført til 2014. 
  Forventet regnskab 2013 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 51,227 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012 samt 16. april 2013 besluttet, at byggemodningsprojekter for 10,0 mio. kr. afventer igangsættelse og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Beløbet forventes overført til 2014.

 • på serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes mindreindtægter på 3,8 mio. kr., som kan henføres til tidsforskydninger og forventes overført til 2014,

 • på serviceområde 11 - Idræt og Fritid forventes mindreudgifter på ca. 2,0 mio. kr. Regnskabet forventes afsluttet i løbet af 2013,

 • på serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. ELIA, som forventes overført til 2014,

 • på serviceområde 20 Administration forventes mindre udgifter på 3,6 mio. kr. dels vedr. SINE-Radiokommunikationsnet samt IT-investeringer. Beløbet forventes overført til 2014.

 

FINANSIERING:

Det forventede regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 3: Forventet regnskab på finansieringskonti i 2013 fordelt på serviceområder:

[image]

 

 

 • på serviceområde 21 - Renteindtægter forventes merindtægter på 5,0 mio. kr., hvilket kan tilskrives en større kassebeholdning end forventet,

 • på serviceområde 22 - Renteudgifter forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr., som kan henføres til selvejende institutioner og pengeinstitutter,

 • på serviceområde 24 - Finansforskydninger forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr., idet hensat forpligtigelse vedr. Karup Lufthavn ikke forventes udbetalt i indeværende år.

 • på serviceområde 26 - Afdrag på udlån forventes mindreudgifter på 12,0 mio. kr. hvilket skyldes tidsforskydning vedr. indskud i Landsbyggefonden,

 • på serviceområde 27 - Afdrag på optagne lån forventes merudgifter på 2,7 mio. kr., som skyldes optagelse af større lån vedr. ældreboliger end forventet,

 • på serviceområde 28 - Optagne lån forventes mindre låneoptagelse med 102,8 mio. kr., hvoraf ca. 72,8 mio. kr. vedr. tidsforskydninger anlægsudgifter på ældreboligbyggeri, og forventes overført til 2014. De restende 30,0 mio. kr. vedr. kvalitetsfonden og lån til energirenoveringer. Det forventes at 22,5 mio. kr. overføres til 2014,

 • på serviceområde 29 - Tilskud og Udligning forventes mindreindtægter på 64,8 mio. kr. Mindreindtægten skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet 60,7 mio. kr.,  modregning vedr. energihandler på 2,7 mio. kr. samt øvrige konti med 1,4 mio. kr.

 • på serviceområde 30 - Skatter forventes merindtægter på 2,0 mio. kr., som skyldes større indtægter på grundskyld som følge af ændrede vurderinger.

 

Som følge af midtvejsreguleringen ønskes en udgiftsbevilling på 64,8 mio. kr. til serviceområde 29 - Tilskud og udligning. Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen vedr. beskæftigelsestilskuddet har sammenhæng til udgiftsudviklingen vedr. beskæftigelsesdelen på serviceområde 17 - Forsørgelse og Beskæftigelse, så alt afhængig af udgiftsudviklingen på dette område kan der senere opstå reguleringer. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet udgør 44,7 mio. kr. for 2012 samt 16,1 mio. kr. vedr. foreløbig regulering for 2013. Midtvejsreguleringen for 2012 medførte en merindtægt på 61,6 mio. kr., hvoraf 32,0 mio. kr. var budgetteret. Beløbet er tilgået de likvide aktiver i 2012. Det skal bemærkes, at 15,5 mio. kr. af efterreguleringen vedrørte en foreløbig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

 

I forbindelse med fastsættelse af bloktilskuddet for 2014 er fordelingen af DUT-midler for 2013 og 2014-2016 fastsat. For 2013 medfører det en mindreudgift på 1,079 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der som følge af midtvejsreguleringen meddeles en tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. Beløbet finansieres af de likvide aktiver,
at der på rentekontiene samlet meddeles en netto indtægtsbevilling på 6,1 mio. kr. Beløbet tilgår de likvide aktiver.
at der i forbindelse med vedtagelsen af DUT meddeles en samlet indtægtsbevilling på 1,079 mio. kr. Beløbet tilgår de likvide aktiver,
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

 

350. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 - samlet

Sagsnr.: 00.32.12-G01-1-13 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 - samlet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2013.


Oplysninger om forbruget pr. 30. juni samt forventet regnskab 2013 indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og behandles samlet for alle områder i Herning Kommune i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.


Sagsfremstillingen er delt i to dele:

 

1. del vedrører godkendelsen af halvårsregnskab. Fokus er her på forbruget pr. 30. juni  ift. årsbudget 2013.

2. del vedrører forventet regnskab 2013, herunder godkendelsen af bevillingsmæssige ændringer. Fokus er her på prognosen for hele året - hvordan vi forventer, at regnskabet for 2013 vil ende.

 

Resultatet af det skattefinansierede område ved halvårsregnskabet udgør et overskud på 127,7 mio. kr., mens det budgetterede resultat for 2013 til sammenligning udgør et forbrug på 469,8 mio. kr. Sammenholdes resultatet af halvårsregnskabet 2013 med resultatet i halvårsregnskabet 2012 indikeret dette, at der i 2013 ligesom i 2012 kan forventes et væsentlig mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

 

Der forventes et forbrug af kassebeholdning på 220,7 mio. kr i 2013 mod et forbrug på 46,9 mio. kr. i det oprindelige budget. Denne udvikling kan i store træk forklares med mindreindtægter på efterregulering på beskæftigelsestilskudet og forventede merudgifter til anlæg.  

 

I forhold til sanktionslovgivning og måltal for servicedriftsudgifter ligger Herning Kommune pt. meget tæt på den tilladte teknisk udmeldte servicedriftsramme.

Sagsfremstilling

1. HALVÅRSREGNSKAB FOR HERNING KOMMUNE (faktisk forbrug pr. 30. juni)

Herning Kommune skal i henhold til økonomiaftalen for 2011 fremlægge et halvårsregnskab ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år. Halvårsregnskabet skal behandles politisk af byrådet og offentliggøres.

 

Nedenfor fremhæves hovedkonklusionerne i halvårsregnskabet, der er vedlagt som bilag.

 

På indtægtssiden, skat og tilskud/udligning er der ved halvårsregnskabet opnået 51,3 % af de budgetterede indtægter. Heri indgår mindreindtægt på 60,7 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

 

De skattefinansierede driftsudgifter ved halvårsregnskabet udgør 2.211,6 mio. kr. svarende til 46,1 % af det korrigerede budget for 2013. De skattefinansierede anlægsudgifter udgør 160,4 mio. kr. pr. halvårsregnskabet svarende til 29,8 % af det korrigerede budget.

 

Resultatet af det skattefinansierede område ved halvårsregnskabet udgør et overskud på 127,7 mio. kr., mens det budgetterede resultat til sammenligning udgør et forbrug på 469,8 mio. kr., hvilket indikerer at der kan forventes et væsentligt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab for 2013 er opstillet på baggrund af forvaltningernes indmeldte forventninger.

En samlet gennemgang af halvårsregnskabet med bemærkninger fremgår af vedlagte halvårsregnskab.

 

2. POLITISK BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.2013 – SAMLET

Administrationen har lavet en opfølgning på budgettet og givet en prognose på det forventede resultat på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2013, jf. bilag 1. Redegørelsen følger den kendte regnskabsoversigt, hvor der er foretaget en markering af kolonnerne med forbruget 1. halvår 2013, det korrigerede budget samt det forventede regnskab for 2013.

 

Resultat af skattefinansieret drift (som er indtægter minus driftsudgifter og renter) forventes at ende på 116,1 mio. kr. Dette er 55,6 mio. kr. dårligere end vedtaget budget og 33,3 mio. kr. bedre end korrigeret budget. 


Efter afholdelse af anlægsudgifter på 460,3 mio. kr. samt 12,3 mio. kr. vedrørende jordforsyning fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område som et underskud på 356,5 mio. kr. 

 

Det samlede resultat af drift og anlægforventes at ende med et underskud på 355,2 mio. kr.

 

Da finansieringen der består at nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt forskydning i kortfristede poster bidrager med 134,6 mio. kr. forventes der et likviditetsforbrug på 220,6 mio. kr.

 

Nedenfor gennemgås de forskellige indtægts- og udgiftsområder. En detaljeret gennemgang af regnskabsoversigt samt resultatopgørelser for alle drifts-, anlægs- og finansieringskonti fremgår af bilagte halvårsregnskab.  


Indtægter
På indtægtsområdet forventes en mindre indtægt på 62,8 mio. kr. netto.
 
Denne mindreindtægt fordeler sig med en forventet merindtægt på skatteområdet på 2,0 mio. kr. som skyldes større indtægter på grundskyld som følge af ændrede vurderinger, og en mindreindtægt vedrørende tilskudsområdet på 64,8 mio. kr., som skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 60,7 mio. kr., modregning i bloktilskud på 2,7 mio. kr. i forbindelse med energihandlerne m.v. samt øvrige mindre justeringer på i alt 1,4 mio. kr. Se også tabel 5 i afsnit om finansiering.

 

Drift
Det forventede driftsregnskab for 2013 på baggrund af udvalgenes opfølgninger giver et mindreforbrug på 89,9 mio. kr. For den samlede skattefinansierede drift inklusiv renter forventes et mindreforbrug på 33,3 mio. kr., jf. tabel 1.

 

Den skattefinansierede drift viser et forventet resultat på 116,1 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsudgifter, udvalgsopdelt (bemærk tabellen er eksl. forsyningsvirksomhed) 

[image]

 

Som det fremgår af tabel 1 forventes det største mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor afvigelsen på 82,4 mio. kr. primært kan henføres til, at en del af overførslerne fra 2012 til 2013 ikke forventes forbrugt, at der fortsat opspares i selvforsikringspuljen (17 mio. kr. forventes overført til 2014) samt "budgetbufferen" på 45 mio. kr.


For Børne- og Familieudvalget er der tale om mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 29,4 mio. kr. Reelt er der sket nedsparing, idet der er sket forbrug af de 41,9 mio. kr., der blev overført ind i 2013, hvorfor der er tale om et merforbrug eksl. genbevillinger på 12,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres til forventet merforbrug på anbringelsesområdet (3 mio. kr.) samt kørsel (3,7 mio. kr.).

 

Det forventede merforbrug i Teknik- og Miljøudvalget på 9,9 mio. kr. Merforbruget eksl. genbevillinger er på 13,0. Merforbruget kan primært henføres til vintertjeneste (4,3 mio. kr.) samt vejbelysning (3,5 mio. kr.).

 

På Forebyggelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 14,9 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der er i 2013 – i lighed med tidligere år – budgetteret med KLs udgiftsskøn i forbindelse med Økonomiaftalen. Kommunerne kompenseres for aktivitetsbestemt medfinansiering via bloktilskud, der udregnes på baggrund af befolkningstallet. Denne kompensation udgør for 2013 296,8 mio. kr., hvilket betyder, at de forventede udgifter på 278,9 mio. kr. ligger 17,9 mio. kr. under kompensationen.

 

For en mere udførlig gennemgang af budgetopfølgningerne for de enkelte udvalg henvises til udvalgenes egen behandling af sagerne.  

 

Sanktionslovgivning
En opgørelse af servicedriftsudgifterne fremgår af tabel 2 nedenfor. Der forventes et mindreforbrug på servicedriftsudgifterne på 29,0 mio. kr., hvorved Herning Kommune samlet set ikke står til at overskride den udmeldte ramme.

 

Kommunerne bliver sanktioneret individuelt og kollektivt, såfremt de ikke overholder deres servicedriftsramme, som er et teknisk opgjort beløb for kommunernes udgifter. Sigtepunktet for Herning Kommune er 3.289,526 mio. kr. Med et forventet regnskab pt. på 3.291,318 mio. kr. er der pt. et merforbrug på servicedriftsudgifterne på 1,8 mio. kr.

Tabel 2: Opgørelse af servicedriftsudgifter  

[image]

 

 

Anlæg

På anlægssiden forventes der et mindreforbrug på 78,4 mio. kr. på det skattefinansierede område. Mindreforbruget kan primært henføres til Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.


Tabel 3: Anlægsudgifter, udvalgsopdelt  

[image]

 

Erfaringen fra perioden 2008 og 2011 viser, at der overføres ubrugte anlægsmidler i et omfang på 100 - 150 mio. kr.. Set i lyset af den lave forbrugsprocent efter 2. kvartal (29,8 %) er det den overordnede vurdering, at der også i år vil blive søgt overført et betydeligt beløb på anlægsområdet.

 

Jordforsyning
På jordforsyningsområdet forventes en netto mindreudgift på 1,6 mio. kr.
Dette skyldes blandt andet at byggemodningsprojekter for ca. 10,0 mio. kr. forventes overført til 2014 som kompensation for forventede mindreindtægter i 2013.

 

Tabel 4: Jordforsyning, køb/salg af jord 

 

[image]

 

Forsyningsvirksomheder (renovation)

Under renovationsområdet forventes en merudgift på 0,7 mio. kr., der skyldes merudgifter på allerede afsluttede anlæg. Det forventede resultat med et overskud på 1,3 mio. kr. bevirker at Herning Kommunes gæld til området stiger fra 5,5 mio. kr. primo til 6,8 mio. kr. ultimo 2013. 

 

Finansiering
Det forventede regnskab for 2013 for finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel.
 
Tabel 5: Forventet regnskab på finansieringskonti i 2013 fordelt på serviceområder:

[image]

På renteområdet forventes en netto merindtægt på 6,1 mio. kr. Den væsentligste forklaring på ændringen ligger i, at den gennemsnitlige likviditet har ligget væsentligt over det forudsatte niveau i forbindelse med budgetlægningen bl.a. på grund af modtagelse af salgsindtægten for EGJ Varme A/S i 2012. 

 

Der forventes mindre låneoptagelse med 102,9 mio. kr., hvoraf ca. 72,8 mio. kr. vedr. tidsforskydninger på ældreboligbyggeri, som forventes overført til 2014. De restende 30,0 mio. kr. vedrører kvalitetsfonden og lån til energirenoveringer. Det forventes, at 22,5 mio. kr. heraf overføres til 2014.

 

Vedrørende tilskud og udligning forventes mindreindtægter på 64,8 mio. kr. Mindreindtægten skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet 60,7 mio. kr., modregning vedr. energihandler på 2,7 mio. kr. samt øvrige konti med 1,4 mio. kr. Der ansøges om en udgiftsbevilling på 64,8 mio. kr. til serviceområdet.

 

Midtvejsreguleringen vedr. beskæftigelsestilskuddet har sammenhæng til udgiftsudviklingen vedr. beskæftigelsesområdet, så alt afhængig af udgiftsudviklingen på dette område kan der senere opstå reguleringer. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet udgør 44,7 mio. kr. for 2012 samt 16,1 mio. kr. vedr. foreløbig regulering for 2013.
Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012 tilgik i 2012 de likvide aktiver og afregnes hermed først i 2013

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

 • Som følge af midtvejsreguleringen meddeles en tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. til serviceområde 29 Tilskud og udligning. Beløbet finansieres af de likvide aktiver

 • På rentekontiene meddeles en samlet nettoindtægtsbevilling på 6,1 mio. kr. til Serviceområde 21 Renteindtægter og Serviceområde 22 Renteudgifter. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

 • I forbindelse med vedtagelsen af DUT-fordelingen meddeles en samlet indtægtsbevilling på 1,079 mio. kr., som fordeles i henhold til DUT-oversigten udleveret på 2. budgetkonference. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

Børne- og Familieudvalget:

 • I forbindelse med overførselssagen godkendte byrådet, at Børne- og Famileudvalget fik en tillægsbevilling til serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler på i alt 5,1 mio. kr. vedr. finansiering af kørselskontor / besparelse samt merudgifter i 2012. Denne tillægsbevilling indgik fejlagtigt ikke i opgørelsen i den samlede overførselsag. På den baggrund foretages bevillingsmæssig tilpasning af tidligere beslutning i byrådet (BYR 14.05.2013, pkt. 159) på 5,1 mio. kr. til serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler.

 • Flytning af budget 400.000 kr. fra Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, fælles formål 510.01 til Seerviceområde 20 Administration, IT-afdelingen. Center for Børn og Læring indgik i 2012 en aftale med IT-afdelingen omkring ansættelse af en IT specialist, til understøttelse af dagtilbudsområdet. Aftalen bevirker, at der skal omplaceres 400.000 kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 20 Administration, IT afdelingen. Omplaceringen har virkning fra 2013 og frem.

Beskæftigelsesudvalget:

 • I sammenhæng med den tidligere besluttede administrative origanisatoriske flytning af AOF og FOF Hernings kompenserende speicialundervisning for voksne fra Center for Børn og Forebyggelse til Handicap og Psykiatri anbefaler administrationen her, at det årlige budget på 03.22.17 specialpædagogisk bistand til voksne under serviceområde 17 på 504.000 kr overføres til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra 2013 og frem.

Kultur- og Fritidsudvalget

 • I forhold til den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen til Herning Bibliotekerne meddeles merindtægtsbevilling på 2,385 mio. kr., som modsvares af tilsvarende udgiftsbevilling på Serviceområde 14 Biblioteker.

Forebyggelsesudvalget:

 • Der foretages en budgetomplacering på 0,7 mio. kr. vedrørende fritidspas fra Serviceområde 19 Forebyggelse til Serviceområde til Serviceområde 11 Idræt og Fritid, hvor udgiften konteringsmæssigt hører hjemme.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 for Herning Kommune godkendes,

 

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 for det samlede kommunale område tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsændringer/budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens økonomi-afsnit.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker til førstkommende udvalgsmøde et notat med  hovedudfordringerne vedr. beskæftigelsestilskuddet samt en beskrivelse af de politiske håndtag ift. håndteringen af samme.  

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Halvårsregnskab 2013
 

351. Orientering om befolkningsprognose 2014-2026

Sagsnr.: 00.01.00-P10-1-13 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Orientering om befolkningsprognose 2014-2026

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Befolkningsprognosen for 2014-2026 fremsendes til orientering.

Befolkningsprognosen er udarbejdet i samarbejde med COWI og viser den forventede befolkningsprognose frem til 1. januar 2026.

 

Prognosen viser, at befolkningstallet forventes at stige fra 86.603 indbyggere pr. 1. januar 2013 til 94.045 indbygger pr. 1. januar 2026. Dette er en forventet stigning på 8,6 % over 13 år.

På kommuneniveau er der stor grad af overensstemmelse mellem den tidligere udarbejdede prognose fra 2012 og den nye prognose. Der forventes dog en lidt større befolkningstilvækst som konsekvens af det nye regionshospital og etablering af en ny bydel i Helstrup. Såfremt den nye bydel i Helstrup ikke gennemføres, vil den samlede befolkningsprognose blive 469 indbyggere lavere i 2026 for Herning Kommune.

Herning Kommunes egen prognoseberegning er mere optimistisk end Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning grundet positive forventninger til boligbyggeriet i Herning Kommune, herunder at afmatningen indenfor byggeriet forventes at aftage.

 

Befolkningsprognosen vil danne grundlag for en ny børnetalsprognose og elevtalsprognose. Elevtalsprognosen anvendes i forbindelse med strukturanalysen på Skoleområdet, som forelægges på budgetkonferencen i foråret 2014.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for Herning Kommune for perioden 2014-2026.

 

Befolkningsprognosen giver et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen i Herning Kommune under forudsætning af, at en række forudsætninger og forventninger til fremtiden holder stik.

 

Befolkningsprognosen anvendes til planlægning af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, til kapacitetsberegninger på ældreområdet i forbindelse med byggeri af bl.a. plejecentres og om grundlag for beregning af elevtalsprognoser.
Denne befolkningsprognose er udarbejdet på nuværende tidspunkt for at sikre et opdateret grundlag for beregning af en ny elevtalsprognose. Elevtalsprognosen vil indgå som et element i forbindelse strukturanalysen på Skoleområde, som præsenteres for Byrådet på budgetkonferencen i foråret 2014.

Befolkningsprognosen vil derudover danne grundlag for demografiberegninger i forbindelse med næste års budgetlægningsproces.

 
Befolkningsprognosen er geografisk opdelt i:

 • 32 skoledistrikter

 • 13 pasningsdistrikter

 • 4 ældreområder og

 • En række by- og landområder

Prognosens forudsætninger

 

Den anvendte prognosemodel tager udgangspunkt i historiske befolkningsdata fordelt på køn og alder. For antal fødsler, fertilitet og dødelighed er anvendt historiske data for perioden 2008-2012. For til- og fraflytning tager modellen udgangspunkt i data for perioden 2005-2012. Prognosemodellen baseres herudover på boligbyggeprogrammets forventninger til indflytning i nybyggeri i perioden 2013-2025 inden for rammen af kommuneplanen. 

En væsentlig forudsætning for den udarbejdede befolkningsprognose er boligbyggeprogrammet, da antallet af nye boliger, der opføres og sker indflytning i er en vigtig forklaringsfaktor for befolkningstilvækst.

 

Boligbyggeriet i Herning Kommune har i 2004-2012 varieret fra 326 til 446 boliger pr. år med et gennemsnit på 327 boliger pr. år. I denne prognose forventes opført i alt 5.094 boliger i perioden 2013-2025, hvilket svarer til gennemsnitligt 392 boliger pr. år i prognoseårene - altså et niveau, der ligger højere end det gennemsnitlige boligbyggeri i perioden 2004-2012.
Boligprogrammet er udarbejdet ud fra en forventning om, at afmatningen inden for byggeriet vil aftage, og at boligbyggeriet derfor vil være stigende igen. Der er indarbejdet øget byggeri fra ca. 2015 i og omkring Herning by inkl. forstadsområder.

I boligbyggeprogrammet er indarbejdet en forventning om, at det kommende sygehusbyggeri bidrager positivt til nybyggeriet i omkring Herning by inkl. forstadsområder. I boligbyggeprogrammet er indarbejdet reviderede forventninger til effekten af det nye regionshospital, som ikke var indregnet ved udarbejdelse af befolkningsprognosen fra sidste år. Der foreligger blandt andet nye vurderinger omkring effekten af den nye bydel i Helstrup fra 2017. Alene i den nye bydel Helstrup forventes opført 270 nye boliger i perioden 2017-2025.

 

Resultatet af den nye befolkningsprognose

 

I prognoseperioden forventes folketallet at stige fra 86.603 personer pr. 1. januar 2013 til 94.045 personer pr. 1. januar 2026. Dette svarer til en stigning i folketallet på 7.442 eller 8,6 % over 13 år. Befolkningstallet vil være stigende i alle prognoseår.

 

Tabel: Befolkningsudviklingen fordelt på udvalgte aldersklasser 

[image]

 

Forventningerne til befolkningsudviklingen er forskellig i de enkelte aldersklasser.
En positive forventning til udviklingen i antallet af 25-39-årige medfører en positiv forventning til udviklingen i 0-2-årige og 3-5-årige, da hovedparten af de fødedygtige kvinder er i alderen 25-39 år. Antal børn i den skolepligtige alder forventes derimod at falde.
Der forventes en stigning i antal 17-59-årige. Størst stigning forventes i antal ældre over 60 år. Denne stigning udgør sammenlagt 28 % i perioden 2013-2026. Den kraftige stigning skyldes de store årgange, som nærmer sig pensionsalderen og forventninger om en stigende levealder.


Der er betydelige variationer i udviklingen af børn i alderen 0-2 år, 3-5 år, 6-8 år og 9-10 år i pasningsdistrikterne. Der forventes et fald i 0-2-årige og 3-5-årige i de første år af prognoseperioden, hvorefter der forventes en stigning i den sidste del af prognoseperioden. Udviklingen i de i 6-10 følger udviklingen i de yngste børn, dog med en tidsforskydning. Dagtilbud udarbejder en særskilt børnetalsprognose ud fra befolkningsprognosen. Denne anvendes i planlægningen af pladskapaciteten.


Antallet af børn i alderen 6-16 år (skolesøgende børn) har en faldende tendens indtil den sidste del af prognoseperioden, hvorefter antal børn i den skolesøgende alder vil være svagt stigende. Der er stor variation mellem skoledistrikterne. I den særskilte elevtalsprognose, som udarbejdes, vil der bl.a. blive taget højde for elever, som vælger skole i andet skoledistrikt, fri- og efterskoler.


Der er forventning om en positiv befolkningsudvikling i Herning By inkl. forstadsområder. Der forventes tillige en vækst i centerbyerne Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg samt en række landsbyer. Der forventes derimod en befolkningsnedgang i mindre bebyggelser og landområder.

 

Det bemærkes, at den nye bydel i Helstrup forventes at bidrage med et befolkningstal på 53 indbyggere i 2018 stigende jævnt til 586 indbyggere i 2026. Såfremt boligbyggeprogrammet i Helstrup ikke gennemføres, vil den samlede befolkningsprognose blive 469 indbyggere lavere i 2026 for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at befolkningsprognosen for 2014-2026 for Herning Kommune tages til efterretning.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Sagen er udsat.

Bilag

 • Samlet befolkningsprognoserapport 2014-2026
 

352. Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2014

Sagsnr.: 00.01.00-A00-9-12 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Forslag til mødekalender for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet i 2014

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådets ordinære mødekalender skal fastlægges for et år ad gangen. Der fremsendes forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- samt byrådsmøder i 2014.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende forslag til afholdelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgs- og Byrådsmøder i 2014.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalgsmøder i 2014:

 

Januar 20.

Februar 24

Marts 24.

April 28.

Maj Ingen

Juni 16.

Juli Ingen

August 18.

September 8. og 29.

Oktober Ingen

November 3.

December 8.

 

Byrådets møder i 2014:

 

Januar 28.

Februar Ingen

Marts 4.

April 1.

Maj 6.

Juni 24.

Juli Ingen

August 26.

September 16. (1. behandling af budget)

Oktober 7.   (2. behandling af budget)

November 11.

December 16.

 

Byrådsmøderne påbegyndes kl. 17.00.

 

Antallet af møder i året 2014 udgør 10 i lighed med de forudgående år.

 

De ordinære byrådsmøder suppleres af en række tema- og orienteringsmøder samt to årlige budgetkonferencer:

 

 • 13. - 14. januar - introkonference

 • 28. januar - Tema/orienteringsmøde kl. 15.00 - 17.00

 • 4. marts - Tema/orienteringsmøde kl. 15.00 - 17.00

 • 1. april- Tema/orienteringsmøde kl. 15.00 - 17.00

 • 7.  og 8. april - Budgetkonference

 • 6 . maj - Tema/orienteringsmøde kl. 15.00 - 17.00

 • 24. juni - Tema/orienterngsmøde kl. 15.00 - 17.00

 • 25. og 26. august Budgetkonference

 

 

 


Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at mødekalenderen for 2014 godkendes.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • KALENDER 2014
 

353. Frigivelse af anlægsbevilling til lokaleoptimeringer på rådhuset

Sagsnr.: 83.01.01-Ø00-1-13 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Frigivelse af anlægsbevilling til lokaleoptimeringer på rådhuset

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Leo Pedersen

Sagsresume

Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning af samtaleanlæg i byrådssalen samt mindre lokaleoptimeringer i administrationen på rådhuset.

Sagsfremstilling

Samtaleanlægget i byrådssalen skal af driftssikkerhedsmæssige hensyn udskiftes.

Endvidere er der behov for en række mindre lokaleoptimeringer med henblik på at skabe bedre arbejdsmæssige rammer, herunder bedre lysforhold samt øget sikkerhed i administrationen.

 

Der er i forbindelse med overførselssagen i foråret 2013 afsat i alt 0,250 mio. kr. til disse anlæg.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 250.000 kr. til de nyt samtaleanlæg i byrådssalen og diverse andre lokaleoptimeringer på rådhuset på Serviceområde 02 Renovation, nyt stednr.,

 

at 150.000 kr. af udgiften finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, Serviceområde 2, Administration m.v., stednr. 650099,

 

at den resterende del af udgiften på 100.000 kr. finansieres af det til formålet overførte beløb på, Serviceområde 20, Administration m.v.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

354. Frikommuneforsøg om udvidelse af aflastningscenter i Viborg Kommune

Sagsnr.: 01.00.00-P17-3-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Frikommuneforsøg om udvidelse af aflastningscenter i Viborg Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Viborg kommune har sendt redegørelse om frikommuneforsøg med detailhandel i offentlig høring. Frikommuneforsøget omhandler udvidelse af et aflastningscenter i Viborg med 20.000 m2 til placering af udvalgsvarebutikker over 2000 m2 samt placering af udvalgsvarebutikker over 2000 m2 i et andet bydelscenter.
I 2007 blev Planloven ændret så aflastningscentre kun kan udvides i Danmarks fem største byer. Placering af udvalgsvarebutikker på over 2000 m2 kan kun ske i bymidter i byer med over 40.000 indbyggere samt aflastningscentre i Danmarks fem største byer.
Frikommuneforsøget giver Viborg Kommune muligheder for at placere butikker på arealer udenfor bymidten med forventeligt lavere etableringsomkostninger for butikken. Ligeledes giver frikommuneforsøget mulighed for at give butikkerne en størrelse over 2000 m2, hvilket ikke er muligt i nabokommunerne.
Det er forvaltningens vurdering, at dette betyder en skævvridning af konkurrenceforholdende mellem kommunerne i forhold til detailhandelsplanlægningen. Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage stilling til om der skal gøres indsigelse mod frikommuneforsøget.

Sagsfremstilling

Frikommuneforsøget omhandler en udvidelse af aflastningscenteret ved Viborg på i alt 20.000 m2. Der gives kun mulighed for at placere store udvalgsvarebutikker, som må have et areal på op til 10.000 m2. Det er i redegørelsen vurderet at dette vil betyde 2 % fald i omsætningen for de enkelte nabokommuner. Samlet set vil 20 % af omsætningsstigningen komme fra de omkringliggende kommuner.


Det er i redegørelsen vurderet, at arealudlægget sandsynligvis vil blive anvendt til køkkenbutikker og møbelbutikker, som før planlovsændring i 2007 kunne placeres som særligt pladskrævende varer. Af denne årsag forventer Viborg Kommune at udvidelsen ikke får større betydning for nabokommunerne.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er redegjort for konsekvensen af, at der kan placeres udvalgsvarebutikker, som kan betragtes som ikoniske. Det vil sige butikker, der har et butikskoncept som gør, at de kun placeres, hvor der er mulighed for butiksstørrelser over 2000 m2. Eksempler herpå er Ikea og tyske Media Markt, der er store butikker med et bredt udbud af varer inden for henholdsvis møbler og elektronik. Denne type butikker vil have stor betydning i forhold til ændring af detailhandelsomsætningen. Frikommuneforsøget vil dermed give Viborg Kommune mulighed for at planlægge for udvalgsvarebutikker, som nabokommunerne på grund af den gældende Planlov ikke har mulighed for at planlægge for.


Mulighed for udvidelse af bydelscenteret Viborg Baneby med store udvalgsvarebutikker på op til 10.000 m2 vurderes ligeledes at betyde et fald i omsætningen for de enkelte nabokommuner på 1 %. Samlet set vil 20 % af omsætningsstigningen ved ændringen af Viborg Baneby komme fra de omkringliggende kommuner.
 
Frikommuneforsøgets indhold i forhold til gældende lovgivning
Efter ændringen af planloven i 2007 er det ikke længere muligt at udvide aflastningscentre, dog med undtagelser for Danmarks fem største byer. Begrundelsen for ændringen var, at staten ønskede at styrke detailhandelsudviklingen i bymidterne. Dette princip har været fastholdt både ved planlovsændringerne i 2010 og 2013.
Fra 2010 til april 2013 havde byer med mere end 27.000 indbyggere mulighed for at udvide aflastningscentrene til placering af udvalgsvarebutikker over 2000 m2, hvis disse ikke kunne placeres i bymidten. Planlovsændringen i april 2013 betød at ingen kommuner havde mulighed for at planlægge for dette i forbindelse med kommuneplanrevision 2013. For Herning Kommune betød det at Naturstyrelsen/staten nedlagde veto mod dele af forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Proces omkring frikommuneforsøg
Redegørelse for frikommuneforsøg for Viborg Kommune er i offentligt høring fra 9. juli til den 2. september 2013. Fordi høringen ligger i sommerferien er det aftalt med Viborg Kommune, at deres behandling af sagen afventer Herning Byråds behandling af sagen den 17. september 2013.
På baggrund af høringen skal Viborg Kommune afklare eventuelle indsigelser fra nabokommuner inden 4 uger. Kan der ikke opnås enighed træffer Miljøministeren og Økonomi- og Indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt forsøget skal fremmes og under hvilke vilkår.
Hvis forsøget godkendes, kan Viborg Kommune udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan i henhold til frikommuneforsøgets rammer.
Ikke realiserede kommuneplantillæg og lokalplaner udarbejdet i forbindelse med frikommuneforsøget bortfalder 31. december 2016.

 

Hvis forsøget godkendes at Miljøministeren vil Herning Kommune have en yderligere mulighed for at vurdere hvorvidt planerne vil have væsentlig betydning for Herning Kommunes udvikling. Dette sker ved den offentlige høring i forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan og de forventeligt medfølgende miljøvurderinger og VVM-redegørelser. Vurderes planerne at få væsentlig betydning kan Herning Kommune gøre indsigelse efter planlovens § 29b.

 

§ 29 b. En kommunalbestyrelse kan fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.
Stk. 2. En kommunalbestyrelse i hovedstadsområdet kan fremsætte indsigelse over for planforslag fra andre kommuner i hovedstadsområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.
Stk. 3. Uafklarede spørgsmål efter stk. 1 og 2 kan af parterne indbringes for regionsrådet, der træffer afgørelse. Er kommunerne ikke beliggende i samme region, træffes afgørelsen af miljøministeren.


Lovgrundlag frikommuneforsøg
Frikommuneforsøgene med udvidelse af aflastningscenter samt suspension af grænsen for maksimal butiksstørrelse på 2000 m2 er godkendt med vedtagelse af Frikommuneloven af den 12. juni 2012. Hvori det præciseres at Viborg Kommune må fravige planlovens paragraffer omhandlende aflastningscentre og butiksstørrelser. For aflastningscenteret lovens § 19, 21,22 og butiksstørrelse § 20, 21 ,22.
 
§ 21 omhandler krav om offentlig høring hos nabokommuner før udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan igangsættes.
§ 22 omhandler bortfald af kommuneplantillæg og lokalplaner er disse ikke udnyttet senest et år efter frikommuneforsøgets afslutning.
 
Frikommuneforsøgene omhandlende aflastningscenter og butiksstørrelse er de eneste frikommuneforsøg hvor loven stiller krav om høring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der tages stilling til, om der skal gøres indsigelse mod frikommuneforsøget.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Herning Kommune gør ikke indsigelse mod frikommuneforsøget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen forbeholder sig sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Bilag

 • Redegørelse Frikommuneforsøg til offentliggørelse
 

355. Vedtagelse af forslag til Retningslinier for Digital Skiltning

Sagsnr.: 01.00.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Vedtagelse af forslag til Retningslinier for Digital Skiltning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 x
 X
 X

 

Sagsresume

I forbindelse med at Herning Kommune selv opstiller digitale infostandere samt en stigende interesse fra erhvervsdrivende for at opstille digitale skilte, har forvaltningen udarbejdet et række retningslinier og anbefalinger for digitale skiltes udformning, placering og indhold.

I 2011 blev der opsat en 27 m2 digital skærm på en ejendom beliggende i krydset ved Viborgvej/Sjællandsgade. I den forbindelse blev byggetilladelsen givet med den forudsætning at der skulle ske en nærmere afklaring af de tekniske specifikationer af skærmen vedr. lysstyrke samt at de spots der vises skal følge retningslinierne for skiltning. Herning Kommune har siden modtaget klager over det digitale skilt på Viborgvej.

Retningslinierne for Digital Skiltning skal indarbejdes i Herning Kommunes skiltevejledning - Byens Ansigt.

Sagsfremstilling

Byens Ansigt skelner mellem bymidter, centerområder, boligområder samt langs indfaldsveje, i erhvervs- og offentlige områder. Skiltningen varierer i størrelse og antal i forhold til de forskellige områder. I boligområder tillades nærmest ingen skiltning. I bymidter tillades en mindre skiltning i omfang og antal og langs indfladsveje, i erhvervs- og offentlige områder tillades den største skiltning i forhold til størrelse og antal.

De samme regler gør sig gældende, når der er tale om digital skiltning. Digitale skilte bør altid afstemme forholdene. I bymidterne bør skiltning primært placeres på facader og tilpasses arkitekturen. I boligområder bør digital skiltning frarådes, da lysgenerne kan generer de omkringboende. I de øvrige områder (centerområder og langs indfaldsveje, i erhvervs- og offentlige områder) kan skiltningen både opsættes på facader eller stå frit. På facader skal skiltningen tilpasses arkitekturen. Som fritstående bør skiltningen vurderes i forhold til den øvrige skiltning i området og størrelser tilpasses det som normalt tillades i det pågældende område (f.eks. tillades pyloner med en maksimal størrelse på 5 x 1 meter) eller iflg. lokalplanen, hvis der foreligger en sådan for det pågældende område. Digitale skilte bør altid vurderes inden der gives tilladelse, hvorfor Herning Kommune jf. byggeloven skal godkende alle skilte der opstilles.

Der er opsat en række anbefalinger herunder baggrundsfarver, størrelser på tekst, bevægelighed m.v. Disse anbefalinger er inspireret fra Århus Kommunes erfaringer i den proces de har været igennem med deres digitale infostandere.

Retningslinierne og anbefalingerne skal sikre at de digitale skiltes indhold fremstår med en høj grad af trafiksikkerhed.

 

Retningslinier for Digitale Skilte

 • Alle digitale skilte skal godkendes af Herning Kommune

 • Den primære belysning i gadebilledet skal altid være gadebelysningen. Alle digitale skilte skal være monteret med lyssensor, der måler det omgivende lys og justerer lysstyrken derefter

 • Skift mellem spots skal ske ved langsom op- og nedblænding af hensyn til trafiksikkerheden.

 • På digitale skilte kan man skilte med events, kultur- og sportsarrangementer, udstillinger, konferencer o. lign., turistarrangementer, store handelsarrangementer som f.eks. Open By Night, generel borgerinformation som f.eks. åbent hus samt trafikinformation.

 • Digital skiltning må ikke indeholde her-og-nu tilbud, slagtilbud o. lign., samt priser

 • Digital skiltning skal fremstå etisk forsvarligt og uden anstødelige budskaber

 • Digital skiltning skal overholde Herning Kommunes regler for valgplakater

 • Digital skiltning må kun opsættes på facader, hvor de kan indgå som en naturlig del af arkitekturen

 • Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal placeres uden for vejudvidelses- og vejoversigtslinier

 • Digitale skilte opstillet frit på terræn, skal være forankret på en måde så det ikke virker dominerende

 • Digitale skilte skal i størrelse og udformning tilpasses det område hvor de opsættes

 • Digitale skilte skal strømføres enten via jordkabler ved fritstående skilte eller indefra ved facadehængte skilte. Alternativt kan de drives vha. solceller, såfremt det kan gøres på en måde så det ikke virker dominerende

 • De forskellige spots skal fremstå uden sammenhæng af nogen art

 

Anbefalinger for Digitale Skilte

 • Digital skiltning må ikke fremstå med hvid eller lys baggrund

 • Digital skiltning skal fremstå med let afkodelige billeder og grafik, i et enkelt layout

 • Billeder og grafik skal fremstå i klare farver og med høj kontrast

 • Digital skiltning skal indeholde korte budskaber, med store og letlæselige skrifttyper

 • Digital skiltning skal fremstå som faste plakater uden bevægelse i de enkelte spots

 • Hver spot skal stå på skærmen i min. 1½ minut inden billedet skifter (maks. 40 skift pr. time)

 

 

Teknik- og Miljøudvalget har i møde den 2. september taget orienteringen om retningslinjerne til efterretning.  Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at Retningslinier for Digital Skiltning og de indarbejdes i "Byens Ansigt" vedtages.

 

Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilling til Byrådet.

 

356. Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende sammenflytning af Beskæftigelsesafdelingens institutioner

Sagsnr.: 00.30.00-S55-1-12 Sagsbehandler: Lisbeth Blaabjerg  

Frigivelse af anlægsbevilling vedrørende sammenflytning af Beskæftigelsesafdelingens institutioner

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 x
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Med denne sag anmodes udvalget om, at der meddeles anlægsbevilling til engangsudgifter i forbindelse med sammenflytningen af Beskæftigelsesafdelingens enheder på Godsbanevej.

Sagsfremstilling

I den samlede sag om overførsler fra 2012 til 2013, er der på både serviceområde 17 (områder med selvforvaltning) og på serviceområde 20, Administration i SSB(BSK) godkendt overførsler, der skal anvendes til at finansiere engangsudgifter ved sammenflytning af beskæftigelsesafdelingens enheder på godsbanevej.

 

Det drejer sig om 1,25 mio kr på SO 17 og 1,2 mio kr på SO 20 - i alt 2,45 mio kr.

 

Med denne sag ansøges om at disse driftsmidler (1,25 mio på so 17 - de 1,2 mio kr på serviceområde 20 er overført til anlæg) overføres til anlæg som rådighedsbeløb på serviceområde 20, med 1,25 mio kr i 2013 og 1,2 mio kr i 2014, og at der meddeles anlægsbeviling på det samlede beløb - 2,45 mio kr.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget indstiller

at udgiften finansieres af overført rådighedsbeløb fra 2012 på henholdsvis serviceområde 20 Administration (1,2 mio kr) på stednr 650099 Administrationsbygninger pulje til div renoveringer og serviceområde 17 (1,25 mio kr) på stednr. 590011 Jobsøgningsværkstedet - budget til fordeling.

 

at der meddeles anlægsbevilling på 2.450.000 kr ex. moms til SO 20 administration, sted nr. 650XXX.
Beskæftigelsesudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilling til Byrådet.

 

357. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Spildevandsplanen for området ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Spildevandsplanen for området ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af ny lokalplan for området ved campingpladsen på Ringkøbingvej, Herning.

 

En mindre del af campingplads-området er allerede optaget i Spildevandsplanen som opland A27. Med dette tillæg optages den resterende del af området også i spildevandsplanen (nyt opland - A30).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 19 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Den eksisterende Herning Park Camping er beliggende ved Ringkøbingvej

i den vestlige del af Herning.  

 

En ny lokalplan for området (14.R3.1), som er vedtaget den 26. juni 2013, muliggør udvidelse af campingpladsen med henblik på udbud og salg af området. Lokalplanen omfatter følgende matrikler: 21c, 21l, 38a, 38c og 38d.

 

For nuværende er det kun 2 mindre arealer i hhv. den østligste og vestligste del af området, som er omfattet af spildevandsplanen (som opland A27 - fælleskloakeret opland). Der ændres ikke på dette opland for nuværende.

 

Lokalplanen muliggør bl.a. etablering af reception, butik og toiletbygning samt hytter med toilet/bad og køkken i hele den midterste (og største) del af området, og en forudsætning for dette er, at området er optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den midterste del af området som opland A30 i spildevandsplanen.  

 

Hele lokalplanområdet udgør ca. 4,2 ha. Heraf udgør opland A30 ca. 3 ha. Centralt i området ligger Teglværkssøen. Det forventes at etablering af bygninger/hytter og veje vil betyde, at der befæstes 10-20 %.

 

Afledning af spildevand fra hytter mm. i opland A30 vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand og drænvand fra oplandet vil blive ledt til eksisterende regnvandsledning nord-øst for campingpladsen, med udløb til Teglværksgrøften, dog må regnvand fra hytternes tage gerne afledes til Teglværkssøen.  
 
Forslag til tillæg nr. 19 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilling til Byrådet.

Bilag

 • Bilag 1 Oplandskort
 

358. Anlægsbevilling til trafikregulering på cityringen i Herning

Sagsnr.: 05.00.00-P20-1-13 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Anlægsbevilling til trafikregulering på cityringen i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. februar 2013 orienterede forvaltningen om Herning Kommunes ansøgning til Trafikstyrelsens fremkommelighedspulje om delfinansiering af adaptiv signalstyring i 4 signalanlæg, hvorved grønttidsfordelingen i signalanlæggene løbende bliver tilpasset og optimeret af en centralcomputer på baggrund af den aktuelle og reelle trafikbelastning på vejnettet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. samt en anlægsindtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af adaptiv signalstyring i 4 eksisterende signalanlæg på cityringen i Herning.

 

Sagsfremstilling

Forvaltningen har den 29. juli 2013 modtaget tilsagnskrivelse fra Trafikstyrelsen, hvoraf det fremgår, at styrelsen yder et tilskud på 0,6 mio. kr. til projektet.

 

Indtægtsbevillingen finansieres af Trafikstyrelsens Fremkommelighedspulje.

 

Projektet omfatter etablering af adaptiv signalstyring i 4 eksisterende signalanlæg.

 

De 4 signalanlæg, der dagligt gennemkøres af 370 busafgange er:

 • Nygade / Nørregade

 • Nørregade / Th. Nielsens Gade

 • Kousgaards Plads

 • Nygade / Skolegade

 

Styringen forventes at kunne give en besparelse på i gennemsnit 1 minut og 35 sekunder pr. gennemkørsel af de 4 kryds, som gennemkøres af 11 ud af 18 buslinier.

I perioder med spidsbelastning vil besparelsen være 2-3 minutter pr. gennemkørsel grundet generelle fremkommelighedsproblemer på strækningerne.

Antallet af berørte passagerer på en hverdag er opgjort til i alt 15.800 rejsende.

 

Projektet forventes at kunne generere en passagertilvækst og medvirke til, at busserne kan overholde køreplanen og dermed fastholde det nuværende serviceniveau.

Økonomi

Herning Kommunes andel af udgiften til projektet på 0,6 mio. kr. foreslås finansieret på Serviceområde 09 Trafik, på driften af den kollektive trafik med 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 1,2 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb på hhv. 0,3 mio. kr. i 2013 og 0,9 mio. kr. i 2014 til Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade,

 

at der meddeles anlægsindtægtsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. i 2014 Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade. Indtægten medfinansierer anlægsudgiften,

 

at nettoudgiften på 0,6 mio. kr. finansieres ved nedskrivning af driftsbudgettet på Serviceområde 09 Trafik, kollektiv trafik med 0,3 mio. kr. i henholdsvis 2013 og 2014.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilling til Byrådet.

 

359. Anlægsregnskab for parkerings-søgesystem i Herning by

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1847-07 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Anlægsregnskab for parkerings-søgesystem i Herning by

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for etablering af parkerings-søgesystem i Herning by fremsendes til godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at regnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet meddelte på mødet den 15. december 2009, pkt. 348, anlægsbevilling på 5,1 mio. kr. til etablering af et p-søgesystem, som skal guide bilisten til de ledige p-pladser i Herning bymidte.

 

Projektet er gennemført som planlagt.

 

Sted nr.
Navn
Bevilling kr.
Regnskab kr.
Forskel kr.
 
222028
P-søgesystem
5.100.000
5.118.281
-18.281

 
Økonomi

Idet bruttoudgifterne er over 2 mio. kr., fremsendes anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger til særskilt godkendelse i Byrådet.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at anlægsregnskabet godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilling til Byrådet.

 

360. Naturpolitik for Herning Kommune

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1622-07 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Naturpolitik for Herning Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Herning Kommunes Naturpolitik er blevet revideret i samarbejde med Grønt Råd og på tværs af kommunens forvaltninger.

 

Naturpolitikken har været i offentlig høring i perioden 1. maj til 29. juli og i samme periode har den været i høring i de øvrige politiske fagudvalg. Der er indkommet 10 høringssvar. Ingen af høringssvarene har givet anledning til ændringer.

 

Forvaltningen anbefaler, at naturpolitikken godkendes, og at Heden & Fjorden samt Danmarks Naturfredningsforening gives en tilbagemelding på fremsendte høringssvar.

Sagsfremstilling

Naturpolitikken fra 2008 er under revision. Teknik- og Miljøudvalgsmødet har den 5. november 2012 (sag nr. 201) som optakt til revisionen haft en temadrøftelse om naturpolitik. Herefter har forvaltningen arbejdet videre med målene. Det har givet anledning til en række ændringer. Naturpolitikken er gjort mere handlingsorienteret med fokus på de elementer, som kommunen selv har indflydelse på. Samarbejde med lodsejere og frivillighed er vigtige nøgleord.
 
På Grønt Råds møde den 22. november 2012 er Naturpolitikken ligeledes blevet drøftet. Medlemmerne udtrykte tilfredshed med de foreslåede ændringer til politikken.
 
Naturpolitikken blev sendt i offentlig høring fra den 1. maj til den 29. juli 2013. Lodsejere og interesseorganisationer er kommet med input og kommentarer via hjemmesiden. Samtidig er en intern høring i kommunens øvrige politiske fagudvalg gennemført.

 

I høringsperioden er der indkommet 10 høringssvar, hvoraf 8 er fra kommunens øvrige fagudvalg og råd, og 2 er fra interresseorganisationer. Hovedparten af høringssvarene gav positive tilkendegivelser til naturpolitikken, og ingen af høringssvarene har givet anledning til ændringer. Høringssvarene er resumeret i vedlagte bilag, hvor administrationen også kommer med bemærkninger til de enkelte høringssvar. Det forslås, at der til de 2 interresseorganisationer sendes svarbrev på deres høringssvar. Udkast til brev til de 2 interesseorganisationer er vedlagt som bilag.

 

Når naturpolitikken er vedtaget, vil den blive lagt på kommunens hjemmeside, og der vil blive trykt et antal pjecer, som vil blive fordelt på kommunens offentlige steder, hvor der i forvejen er pjecer og foldere til uddeling.

 


Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at naturpolitikken godkendes,

 

at Heden & Fjorden samt Danmarks Naturfredningsforening gives en tilbagemelding på fremsendte høringssvar.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilling til Byrådet.

Bilag

 • Naturpolitik-pjece
 • Høringssvar Ældrerådet
 • Høringssvar Handicaprådet
 • Høringssvar Heden og Fjorden
 • Høringssvar Danmarks Naturfredningsforening
 • Svarbrev til Danmarks Naturfredningsforening
 • Svarbrev til Heden og Fjorden
 • Bilag - Resumé af indkomne høringssvar samt bemærkninger med TMU tilretninger
 

361. Salg af areal i Skibbild

Sagsnr.: 13.06.02-Ø54-36-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af areal i Skibbild

 

362. Salg af erhvervsareal i Vildbjerg

Sagsnr.: 13.06.02-34-13 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Salg af erhvervsareal i Vildbjerg

 

363. Prisfastsættelse på Åbrinken i Sørvad

Sagsnr.: 13.06.02-S29-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Prisfastsættelse på Åbrinken i Sørvad

 

364. Prisfastsættelse af Præsteskoven i Sdr. Felding

Sagsnr.: 13.06.02-G01-1-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Prisfastsættelse af Præsteskoven i Sdr. Felding

 

365. Erstatningssag

Sagsnr.: 01.02.40-Ø61-4-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Erstatningssag

 

366. Ændring af tilbagefaldsklausul

Sagsnr.: 82.02.00-G10-7-13 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Ændring af tilbagefaldsklausul

 

367. Ansøgning

Sagsnr.: 01.00.05-P20-3-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Ansøgning

 

368. Ansøgning

Sagsnr.: 01.00.05-P20-2-13 Sagsbehandler: Christian Stenbro Eriksen  

Ansøgning