Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

357. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Spildevandsplanen for området ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning

Sagsnr.: 06.00.05-P16-1-12 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Spildevandsplanen for området ved campingpladsen på Ringkøbingvej i Herning

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2009-2020 udarbejdes på baggrund af ny lokalplan for området ved campingpladsen på Ringkøbingvej, Herning.

 

En mindre del af campingplads-området er allerede optaget i Spildevandsplanen som opland A27. Med dette tillæg optages den resterende del af området også i spildevandsplanen (nyt opland - A30).

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 19 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Den eksisterende Herning Park Camping er beliggende ved Ringkøbingvej

i den vestlige del af Herning.  

 

En ny lokalplan for området (14.R3.1), som er vedtaget den 26. juni 2013, muliggør udvidelse af campingpladsen med henblik på udbud og salg af området. Lokalplanen omfatter følgende matrikler: 21c, 21l, 38a, 38c og 38d.

 

For nuværende er det kun 2 mindre arealer i hhv. den østligste og vestligste del af området, som er omfattet af spildevandsplanen (som opland A27 - fælleskloakeret opland). Der ændres ikke på dette opland for nuværende.

 

Lokalplanen muliggør bl.a. etablering af reception, butik og toiletbygning samt hytter med toilet/bad og køkken i hele den midterste (og største) del af området, og en forudsætning for dette er, at området er optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages den midterste del af området som opland A30 i spildevandsplanen.  

 

Hele lokalplanområdet udgør ca. 4,2 ha. Heraf udgør opland A30 ca. 3 ha. Centralt i området ligger Teglværkssøen. Det forventes at etablering af bygninger/hytter og veje vil betyde, at der befæstes 10-20 %.

 

Afledning af spildevand fra hytter mm. i opland A30 vil ske til Herning Renseanlæg. Regnvand og drænvand fra oplandet vil blive ledt til eksisterende regnvandsledning nord-øst for campingpladsen, med udløb til Teglværksgrøften, dog må regnvand fra hytternes tage gerne afledes til Teglværkssøen.  
 
Forslag til tillæg nr. 19 skal fremlægges i en høringsperiode på 8 uger, hvorefter det fremsendes til endelig godkendelse med de eventuelle ændringer, som høringen giver anledning til.
Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller

at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler indstilling til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1 Oplandskort