Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

354. Frikommuneforsøg om udvidelse af aflastningscenter i Viborg Kommune

Sagsnr.: 01.00.00-P17-3-13 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Frikommuneforsøg om udvidelse af aflastningscenter i Viborg Kommune

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Viborg kommune har sendt redegørelse om frikommuneforsøg med detailhandel i offentlig høring. Frikommuneforsøget omhandler udvidelse af et aflastningscenter i Viborg med 20.000 m2 til placering af udvalgsvarebutikker over 2000 m2 samt placering af udvalgsvarebutikker over 2000 m2 i et andet bydelscenter.
I 2007 blev Planloven ændret så aflastningscentre kun kan udvides i Danmarks fem største byer. Placering af udvalgsvarebutikker på over 2000 m2 kan kun ske i bymidter i byer med over 40.000 indbyggere samt aflastningscentre i Danmarks fem største byer.
Frikommuneforsøget giver Viborg Kommune muligheder for at placere butikker på arealer udenfor bymidten med forventeligt lavere etableringsomkostninger for butikken. Ligeledes giver frikommuneforsøget mulighed for at give butikkerne en størrelse over 2000 m2, hvilket ikke er muligt i nabokommunerne.
Det er forvaltningens vurdering, at dette betyder en skævvridning af konkurrenceforholdende mellem kommunerne i forhold til detailhandelsplanlægningen. Økonomi- og Erhvervsudvalget bedes tage stilling til om der skal gøres indsigelse mod frikommuneforsøget.

Sagsfremstilling

Frikommuneforsøget omhandler en udvidelse af aflastningscenteret ved Viborg på i alt 20.000 m2. Der gives kun mulighed for at placere store udvalgsvarebutikker, som må have et areal på op til 10.000 m2. Det er i redegørelsen vurderet at dette vil betyde 2 % fald i omsætningen for de enkelte nabokommuner. Samlet set vil 20 % af omsætningsstigningen komme fra de omkringliggende kommuner.


Det er i redegørelsen vurderet, at arealudlægget sandsynligvis vil blive anvendt til køkkenbutikker og møbelbutikker, som før planlovsændring i 2007 kunne placeres som særligt pladskrævende varer. Af denne årsag forventer Viborg Kommune at udvidelsen ikke får større betydning for nabokommunerne.

 

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke er redegjort for konsekvensen af, at der kan placeres udvalgsvarebutikker, som kan betragtes som ikoniske. Det vil sige butikker, der har et butikskoncept som gør, at de kun placeres, hvor der er mulighed for butiksstørrelser over 2000 m2. Eksempler herpå er Ikea og tyske Media Markt, der er store butikker med et bredt udbud af varer inden for henholdsvis møbler og elektronik. Denne type butikker vil have stor betydning i forhold til ændring af detailhandelsomsætningen. Frikommuneforsøget vil dermed give Viborg Kommune mulighed for at planlægge for udvalgsvarebutikker, som nabokommunerne på grund af den gældende Planlov ikke har mulighed for at planlægge for.


Mulighed for udvidelse af bydelscenteret Viborg Baneby med store udvalgsvarebutikker på op til 10.000 m2 vurderes ligeledes at betyde et fald i omsætningen for de enkelte nabokommuner på 1 %. Samlet set vil 20 % af omsætningsstigningen ved ændringen af Viborg Baneby komme fra de omkringliggende kommuner.
 
Frikommuneforsøgets indhold i forhold til gældende lovgivning
Efter ændringen af planloven i 2007 er det ikke længere muligt at udvide aflastningscentre, dog med undtagelser for Danmarks fem største byer. Begrundelsen for ændringen var, at staten ønskede at styrke detailhandelsudviklingen i bymidterne. Dette princip har været fastholdt både ved planlovsændringerne i 2010 og 2013.
Fra 2010 til april 2013 havde byer med mere end 27.000 indbyggere mulighed for at udvide aflastningscentrene til placering af udvalgsvarebutikker over 2000 m2, hvis disse ikke kunne placeres i bymidten. Planlovsændringen i april 2013 betød at ingen kommuner havde mulighed for at planlægge for dette i forbindelse med kommuneplanrevision 2013. For Herning Kommune betød det at Naturstyrelsen/staten nedlagde veto mod dele af forslag til Herning Kommuneplan 2013-2024.
 
Proces omkring frikommuneforsøg
Redegørelse for frikommuneforsøg for Viborg Kommune er i offentligt høring fra 9. juli til den 2. september 2013. Fordi høringen ligger i sommerferien er det aftalt med Viborg Kommune, at deres behandling af sagen afventer Herning Byråds behandling af sagen den 17. september 2013.
På baggrund af høringen skal Viborg Kommune afklare eventuelle indsigelser fra nabokommuner inden 4 uger. Kan der ikke opnås enighed træffer Miljøministeren og Økonomi- og Indenrigsministeren beslutning om, hvorvidt forsøget skal fremmes og under hvilke vilkår.
Hvis forsøget godkendes, kan Viborg Kommune udarbejde kommuneplantillæg og lokalplan i henhold til frikommuneforsøgets rammer.
Ikke realiserede kommuneplantillæg og lokalplaner udarbejdet i forbindelse med frikommuneforsøget bortfalder 31. december 2016.

 

Hvis forsøget godkendes at Miljøministeren vil Herning Kommune have en yderligere mulighed for at vurdere hvorvidt planerne vil have væsentlig betydning for Herning Kommunes udvikling. Dette sker ved den offentlige høring i forbindelse med kommuneplantillæg og lokalplan og de forventeligt medfølgende miljøvurderinger og VVM-redegørelser. Vurderes planerne at få væsentlig betydning kan Herning Kommune gøre indsigelse efter planlovens § 29b.

 

§ 29 b. En kommunalbestyrelse kan fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.
Stk. 2. En kommunalbestyrelse i hovedstadsområdet kan fremsætte indsigelse over for planforslag fra andre kommuner i hovedstadsområdet, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.
Stk. 3. Uafklarede spørgsmål efter stk. 1 og 2 kan af parterne indbringes for regionsrådet, der træffer afgørelse. Er kommunerne ikke beliggende i samme region, træffes afgørelsen af miljøministeren.


Lovgrundlag frikommuneforsøg
Frikommuneforsøgene med udvidelse af aflastningscenter samt suspension af grænsen for maksimal butiksstørrelse på 2000 m2 er godkendt med vedtagelse af Frikommuneloven af den 12. juni 2012. Hvori det præciseres at Viborg Kommune må fravige planlovens paragraffer omhandlende aflastningscentre og butiksstørrelser. For aflastningscenteret lovens § 19, 21,22 og butiksstørrelse § 20, 21 ,22.
 
§ 21 omhandler krav om offentlig høring hos nabokommuner før udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan igangsættes.
§ 22 omhandler bortfald af kommuneplantillæg og lokalplaner er disse ikke udnyttet senest et år efter frikommuneforsøgets afslutning.
 
Frikommuneforsøgene omhandlende aflastningscenter og butiksstørrelse er de eneste frikommuneforsøg hvor loven stiller krav om høring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at der tages stilling til, om der skal gøres indsigelse mod frikommuneforsøget.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Herning Kommune gør ikke indsigelse mod frikommuneforsøget.

Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Johs. Poulsen forbeholder sig sin stillingtagen til Byrådets behandling.

Bilag

  • Redegørelse Frikommuneforsøg til offentliggørelse