Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

350. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 - samlet

Sagsnr.: 00.32.12-G01-1-13 Sagsbehandler: Martin Skøtt  

Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 - samlet

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 X
 X

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2013.


Oplysninger om forbruget pr. 30. juni samt forventet regnskab 2013 indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og behandles samlet for alle områder i Herning Kommune i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet.


Sagsfremstillingen er delt i to dele:

 

1. del vedrører godkendelsen af halvårsregnskab. Fokus er her på forbruget pr. 30. juni  ift. årsbudget 2013.

2. del vedrører forventet regnskab 2013, herunder godkendelsen af bevillingsmæssige ændringer. Fokus er her på prognosen for hele året - hvordan vi forventer, at regnskabet for 2013 vil ende.

 

Resultatet af det skattefinansierede område ved halvårsregnskabet udgør et overskud på 127,7 mio. kr., mens det budgetterede resultat for 2013 til sammenligning udgør et forbrug på 469,8 mio. kr. Sammenholdes resultatet af halvårsregnskabet 2013 med resultatet i halvårsregnskabet 2012 indikeret dette, at der i 2013 ligesom i 2012 kan forventes et væsentlig mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget.

 

Der forventes et forbrug af kassebeholdning på 220,7 mio. kr i 2013 mod et forbrug på 46,9 mio. kr. i det oprindelige budget. Denne udvikling kan i store træk forklares med mindreindtægter på efterregulering på beskæftigelsestilskudet og forventede merudgifter til anlæg.  

 

I forhold til sanktionslovgivning og måltal for servicedriftsudgifter ligger Herning Kommune pt. meget tæt på den tilladte teknisk udmeldte servicedriftsramme.

Sagsfremstilling

1. HALVÅRSREGNSKAB FOR HERNING KOMMUNE (faktisk forbrug pr. 30. juni)

Herning Kommune skal i henhold til økonomiaftalen for 2011 fremlægge et halvårsregnskab ledsaget af bemærkninger om kommunens forventede årsregnskab for det pågældende år. Halvårsregnskabet skal behandles politisk af byrådet og offentliggøres.

 

Nedenfor fremhæves hovedkonklusionerne i halvårsregnskabet, der er vedlagt som bilag.

 

På indtægtssiden, skat og tilskud/udligning er der ved halvårsregnskabet opnået 51,3 % af de budgetterede indtægter. Heri indgår mindreindtægt på 60,7 mio. kr. som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet.

 

De skattefinansierede driftsudgifter ved halvårsregnskabet udgør 2.211,6 mio. kr. svarende til 46,1 % af det korrigerede budget for 2013. De skattefinansierede anlægsudgifter udgør 160,4 mio. kr. pr. halvårsregnskabet svarende til 29,8 % af det korrigerede budget.

 

Resultatet af det skattefinansierede område ved halvårsregnskabet udgør et overskud på 127,7 mio. kr., mens det budgetterede resultat til sammenligning udgør et forbrug på 469,8 mio. kr., hvilket indikerer at der kan forventes et væsentligt mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab for 2013 er opstillet på baggrund af forvaltningernes indmeldte forventninger.

En samlet gennemgang af halvårsregnskabet med bemærkninger fremgår af vedlagte halvårsregnskab.

 

2. POLITISK BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.2013 – SAMLET

Administrationen har lavet en opfølgning på budgettet og givet en prognose på det forventede resultat på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni 2013, jf. bilag 1. Redegørelsen følger den kendte regnskabsoversigt, hvor der er foretaget en markering af kolonnerne med forbruget 1. halvår 2013, det korrigerede budget samt det forventede regnskab for 2013.

 

Resultat af skattefinansieret drift (som er indtægter minus driftsudgifter og renter) forventes at ende på 116,1 mio. kr. Dette er 55,6 mio. kr. dårligere end vedtaget budget og 33,3 mio. kr. bedre end korrigeret budget. 


Efter afholdelse af anlægsudgifter på 460,3 mio. kr. samt 12,3 mio. kr. vedrørende jordforsyning fremkommer et forventet resultat af det skattefinansierede område som et underskud på 356,5 mio. kr. 

 

Det samlede resultat af drift og anlægforventes at ende med et underskud på 355,2 mio. kr.

 

Da finansieringen der består at nettolåneoptagelse, frigivelse af deponerede midler samt forskydning i kortfristede poster bidrager med 134,6 mio. kr. forventes der et likviditetsforbrug på 220,6 mio. kr.

 

Nedenfor gennemgås de forskellige indtægts- og udgiftsområder. En detaljeret gennemgang af regnskabsoversigt samt resultatopgørelser for alle drifts-, anlægs- og finansieringskonti fremgår af bilagte halvårsregnskab.  


Indtægter
På indtægtsområdet forventes en mindre indtægt på 62,8 mio. kr. netto.
 
Denne mindreindtægt fordeler sig med en forventet merindtægt på skatteområdet på 2,0 mio. kr. som skyldes større indtægter på grundskyld som følge af ændrede vurderinger, og en mindreindtægt vedrørende tilskudsområdet på 64,8 mio. kr., som skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 60,7 mio. kr., modregning i bloktilskud på 2,7 mio. kr. i forbindelse med energihandlerne m.v. samt øvrige mindre justeringer på i alt 1,4 mio. kr. Se også tabel 5 i afsnit om finansiering.

 

Drift
Det forventede driftsregnskab for 2013 på baggrund af udvalgenes opfølgninger giver et mindreforbrug på 89,9 mio. kr. For den samlede skattefinansierede drift inklusiv renter forventes et mindreforbrug på 33,3 mio. kr., jf. tabel 1.

 

Den skattefinansierede drift viser et forventet resultat på 116,1 mio. kr.

 

Tabel 1: Driftsudgifter, udvalgsopdelt (bemærk tabellen er eksl. forsyningsvirksomhed) 

[image]

 

Som det fremgår af tabel 1 forventes det største mindreforbrug på Økonomi- og Erhvervsudvalgets område, hvor afvigelsen på 82,4 mio. kr. primært kan henføres til, at en del af overførslerne fra 2012 til 2013 ikke forventes forbrugt, at der fortsat opspares i selvforsikringspuljen (17 mio. kr. forventes overført til 2014) samt "budgetbufferen" på 45 mio. kr.


For Børne- og Familieudvalget er der tale om mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 29,4 mio. kr. Reelt er der sket nedsparing, idet der er sket forbrug af de 41,9 mio. kr., der blev overført ind i 2013, hvorfor der er tale om et merforbrug eksl. genbevillinger på 12,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres til forventet merforbrug på anbringelsesområdet (3 mio. kr.) samt kørsel (3,7 mio. kr.).

 

Det forventede merforbrug i Teknik- og Miljøudvalget på 9,9 mio. kr. Merforbruget eksl. genbevillinger er på 13,0. Merforbruget kan primært henføres til vintertjeneste (4,3 mio. kr.) samt vejbelysning (3,5 mio. kr.).

 

På Forebyggelsesudvalgets område forventes et merforbrug på 14,9 mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering er uden for rammestyring, og der er i 2013 – i lighed med tidligere år – budgetteret med KLs udgiftsskøn i forbindelse med Økonomiaftalen. Kommunerne kompenseres for aktivitetsbestemt medfinansiering via bloktilskud, der udregnes på baggrund af befolkningstallet. Denne kompensation udgør for 2013 296,8 mio. kr., hvilket betyder, at de forventede udgifter på 278,9 mio. kr. ligger 17,9 mio. kr. under kompensationen.

 

For en mere udførlig gennemgang af budgetopfølgningerne for de enkelte udvalg henvises til udvalgenes egen behandling af sagerne.  

 

Sanktionslovgivning
En opgørelse af servicedriftsudgifterne fremgår af tabel 2 nedenfor. Der forventes et mindreforbrug på servicedriftsudgifterne på 29,0 mio. kr., hvorved Herning Kommune samlet set ikke står til at overskride den udmeldte ramme.

 

Kommunerne bliver sanktioneret individuelt og kollektivt, såfremt de ikke overholder deres servicedriftsramme, som er et teknisk opgjort beløb for kommunernes udgifter. Sigtepunktet for Herning Kommune er 3.289,526 mio. kr. Med et forventet regnskab pt. på 3.291,318 mio. kr. er der pt. et merforbrug på servicedriftsudgifterne på 1,8 mio. kr.

Tabel 2: Opgørelse af servicedriftsudgifter  

[image]

 

 

Anlæg

På anlægssiden forventes der et mindreforbrug på 78,4 mio. kr. på det skattefinansierede område. Mindreforbruget kan primært henføres til Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.


Tabel 3: Anlægsudgifter, udvalgsopdelt  

[image]

 

Erfaringen fra perioden 2008 og 2011 viser, at der overføres ubrugte anlægsmidler i et omfang på 100 - 150 mio. kr.. Set i lyset af den lave forbrugsprocent efter 2. kvartal (29,8 %) er det den overordnede vurdering, at der også i år vil blive søgt overført et betydeligt beløb på anlægsområdet.

 

Jordforsyning
På jordforsyningsområdet forventes en netto mindreudgift på 1,6 mio. kr.
Dette skyldes blandt andet at byggemodningsprojekter for ca. 10,0 mio. kr. forventes overført til 2014 som kompensation for forventede mindreindtægter i 2013.

 

Tabel 4: Jordforsyning, køb/salg af jord 

 

[image]

 

Forsyningsvirksomheder (renovation)

Under renovationsområdet forventes en merudgift på 0,7 mio. kr., der skyldes merudgifter på allerede afsluttede anlæg. Det forventede resultat med et overskud på 1,3 mio. kr. bevirker at Herning Kommunes gæld til området stiger fra 5,5 mio. kr. primo til 6,8 mio. kr. ultimo 2013. 

 

Finansiering
Det forventede regnskab for 2013 for finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel.
 
Tabel 5: Forventet regnskab på finansieringskonti i 2013 fordelt på serviceområder:

[image]

På renteområdet forventes en netto merindtægt på 6,1 mio. kr. Den væsentligste forklaring på ændringen ligger i, at den gennemsnitlige likviditet har ligget væsentligt over det forudsatte niveau i forbindelse med budgetlægningen bl.a. på grund af modtagelse af salgsindtægten for EGJ Varme A/S i 2012. 

 

Der forventes mindre låneoptagelse med 102,9 mio. kr., hvoraf ca. 72,8 mio. kr. vedr. tidsforskydninger på ældreboligbyggeri, som forventes overført til 2014. De restende 30,0 mio. kr. vedrører kvalitetsfonden og lån til energirenoveringer. Det forventes, at 22,5 mio. kr. heraf overføres til 2014.

 

Vedrørende tilskud og udligning forventes mindreindtægter på 64,8 mio. kr. Mindreindtægten skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet 60,7 mio. kr., modregning vedr. energihandler på 2,7 mio. kr. samt øvrige konti med 1,4 mio. kr. Der ansøges om en udgiftsbevilling på 64,8 mio. kr. til serviceområdet.

 

Midtvejsreguleringen vedr. beskæftigelsestilskuddet har sammenhæng til udgiftsudviklingen vedr. beskæftigelsesområdet, så alt afhængig af udgiftsudviklingen på dette område kan der senere opstå reguleringer. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet udgør 44,7 mio. kr. for 2012 samt 16,1 mio. kr. vedr. foreløbig regulering for 2013.
Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2012 tilgik i 2012 de likvide aktiver og afregnes hermed først i 2013

Økonomi

Bevillingsmæssige ændringer

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget:

  • Som følge af midtvejsreguleringen meddeles en tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. til serviceområde 29 Tilskud og udligning. Beløbet finansieres af de likvide aktiver

  • På rentekontiene meddeles en samlet nettoindtægtsbevilling på 6,1 mio. kr. til Serviceområde 21 Renteindtægter og Serviceområde 22 Renteudgifter. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

  • I forbindelse med vedtagelsen af DUT-fordelingen meddeles en samlet indtægtsbevilling på 1,079 mio. kr., som fordeles i henhold til DUT-oversigten udleveret på 2. budgetkonference. Beløbet tilgår de likvide aktiver.

Børne- og Familieudvalget:

  • I forbindelse med overførselssagen godkendte byrådet, at Børne- og Famileudvalget fik en tillægsbevilling til serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler på i alt 5,1 mio. kr. vedr. finansiering af kørselskontor / besparelse samt merudgifter i 2012. Denne tillægsbevilling indgik fejlagtigt ikke i opgørelsen i den samlede overførselsag. På den baggrund foretages bevillingsmæssig tilpasning af tidligere beslutning i byrådet (BYR 14.05.2013, pkt. 159) på 5,1 mio. kr. til serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler.

  • Flytning af budget 400.000 kr. fra Serviceområde 10, Dagtilbud for børn, fælles formål 510.01 til Seerviceområde 20 Administration, IT-afdelingen. Center for Børn og Læring indgik i 2012 en aftale med IT-afdelingen omkring ansættelse af en IT specialist, til understøttelse af dagtilbudsområdet. Aftalen bevirker, at der skal omplaceres 400.000 kr. fra Serviceområde 10 Dagtilbud for børn til Serviceområde 20 Administration, IT afdelingen. Omplaceringen har virkning fra 2013 og frem.

Beskæftigelsesudvalget:

  • I sammenhæng med den tidligere besluttede administrative origanisatoriske flytning af AOF og FOF Hernings kompenserende speicialundervisning for voksne fra Center for Børn og Forebyggelse til Handicap og Psykiatri anbefaler administrationen her, at det årlige budget på 03.22.17 specialpædagogisk bistand til voksne under serviceområde 17 på 504.000 kr overføres til serviceområde 13, Handicap og Psykiatri fra 2013 og frem.

Kultur- og Fritidsudvalget

  • I forhold til den endelige beregning af centralbiblioteksbevillingen til Herning Bibliotekerne meddeles merindtægtsbevilling på 2,385 mio. kr., som modsvares af tilsvarende udgiftsbevilling på Serviceområde 14 Biblioteker.

Forebyggelsesudvalget:

  • Der foretages en budgetomplacering på 0,7 mio. kr. vedrørende fritidspas fra Serviceområde 19 Forebyggelse til Serviceområde til Serviceområde 11 Idræt og Fritid, hvor udgiften konteringsmæssigt hører hjemme.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

at halvårsregnskabet pr. 30. juni 2013 for Herning Kommune godkendes,

 

at budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 for det samlede kommunale område tages til efterretning,

 

at der foretages de anførte bevillingsændringer/budgetomplaceringer jf. sagsfremstillingens økonomi-afsnit.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget ønsker til førstkommende udvalgsmøde et notat med  hovedudfordringerne vedr. beskæftigelsestilskuddet samt en beskrivelse af de politiske håndtag ift. håndteringen af samme.  

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.

Bilag

  • Halvårsregnskab 2013