Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

349. Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

Sagsnr.: 00.32.00-Ø00-3-13 Sagsbehandler: Leo Pedersen  

Budgetopfølgning og halvårsregnskab pr. 30. juni 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
     X
 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Administrationen fremlægger halvårsregnskabet/forventet regnskab 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti og drifts- og anlægsbevillingerne på grundlag af det konstaterede forbrug pr. 30. juni

2013.

Økonomi

DRIFT:

Det forventede regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsområder fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2013 fordelt på serviceområder:

 

[image]

 

 • der forventes på nuværende tidspunkt en mindre afvigelse på serviceområde 01 - Byggemodning. Beløbet udlignes senest i 2014,

 • på serviceområde 08 - Driftsselskaber forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til at genbevillingen fra 2012 ikke bruges,

 • på serviceområde 15 - Kultur forventes en mindreudgift på 1,1 mio. kr.,hvilket i store træk svarer til genbevillingen fra 2012,

 • på serviceområde 20 - Administration forventes mindreudgifter på 81,1 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at genbevillinger fra 2012 (41,1 mio. kr.) fra 2012 til 2013 ikke forventes forbrugt, at der fortsat opspares i selvforsikringspuljen (17,0 mio. kr. forventes overført til 2014) samt den budgettede "budgetbuffer.

 

ANLÆG:

Det forventede regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsområde fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2013 fordelt på serviceområder:

[image]

 

 • på serviceområde 01 - Byggemodningsområdet forventes det at realisere indtægter svarende til det vedtagne budget på -32,923 mio. kr. i 2013 samt 6 mio. kr. af overførte mindreindtægter fra 2012 på 14,351 mio. kr., dvs. i alt 38,923 mio. kr. Den resterende mindreindtægt på 8,356 mio. kr. forventes ikke at kunne realiseres i 2013 og forventes overført til 2014. 
  Forventet regnskab 2013 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 51,227 mio. kr. Byrådet har den 6. marts 2012 samt 16. april 2013 besluttet, at byggemodningsprojekter for 10,0 mio. kr. afventer igangsættelse og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Beløbet forventes overført til 2014.

 • på serviceområde 02 - Arealerhvervelser forventes mindreindtægter på 3,8 mio. kr., som kan henføres til tidsforskydninger og forventes overført til 2014,

 • på serviceområde 11 - Idræt og Fritid forventes mindreudgifter på ca. 2,0 mio. kr. Regnskabet forventes afsluttet i løbet af 2013,

 • på serviceområde 15 - Kultur forventes mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. ELIA, som forventes overført til 2014,

 • på serviceområde 20 Administration forventes mindre udgifter på 3,6 mio. kr. dels vedr. SINE-Radiokommunikationsnet samt IT-investeringer. Beløbet forventes overført til 2014.

 

FINANSIERING:

Det forventede regnskab for 2013 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets finansieringskonti fremgår af nedenstående tabel.

 

Tabel 3: Forventet regnskab på finansieringskonti i 2013 fordelt på serviceområder:

[image]

 

 

 • på serviceområde 21 - Renteindtægter forventes merindtægter på 5,0 mio. kr., hvilket kan tilskrives en større kassebeholdning end forventet,

 • på serviceområde 22 - Renteudgifter forventes mindreudgifter på 1,1 mio. kr., som kan henføres til selvejende institutioner og pengeinstitutter,

 • på serviceområde 24 - Finansforskydninger forventes en mindreudgift på 1,0 mio. kr., idet hensat forpligtigelse vedr. Karup Lufthavn ikke forventes udbetalt i indeværende år.

 • på serviceområde 26 - Afdrag på udlån forventes mindreudgifter på 12,0 mio. kr. hvilket skyldes tidsforskydning vedr. indskud i Landsbyggefonden,

 • på serviceområde 27 - Afdrag på optagne lån forventes merudgifter på 2,7 mio. kr., som skyldes optagelse af større lån vedr. ældreboliger end forventet,

 • på serviceområde 28 - Optagne lån forventes mindre låneoptagelse med 102,8 mio. kr., hvoraf ca. 72,8 mio. kr. vedr. tidsforskydninger anlægsudgifter på ældreboligbyggeri, og forventes overført til 2014. De restende 30,0 mio. kr. vedr. kvalitetsfonden og lån til energirenoveringer. Det forventes at 22,5 mio. kr. overføres til 2014,

 • på serviceområde 29 - Tilskud og Udligning forventes mindreindtægter på 64,8 mio. kr. Mindreindtægten skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet 60,7 mio. kr.,  modregning vedr. energihandler på 2,7 mio. kr. samt øvrige konti med 1,4 mio. kr.

 • på serviceområde 30 - Skatter forventes merindtægter på 2,0 mio. kr., som skyldes større indtægter på grundskyld som følge af ændrede vurderinger.

 

Som følge af midtvejsreguleringen ønskes en udgiftsbevilling på 64,8 mio. kr. til serviceområde 29 - Tilskud og udligning. Det skal bemærkes, at midtvejsreguleringen vedr. beskæftigelsestilskuddet har sammenhæng til udgiftsudviklingen vedr. beskæftigelsesdelen på serviceområde 17 - Forsørgelse og Beskæftigelse, så alt afhængig af udgiftsudviklingen på dette område kan der senere opstå reguleringer. Reguleringen af beskæftigelsestilskuddet udgør 44,7 mio. kr. for 2012 samt 16,1 mio. kr. vedr. foreløbig regulering for 2013. Midtvejsreguleringen for 2012 medførte en merindtægt på 61,6 mio. kr., hvoraf 32,0 mio. kr. var budgetteret. Beløbet er tilgået de likvide aktiver i 2012. Det skal bemærkes, at 15,5 mio. kr. af efterreguleringen vedrørte en foreløbig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

 

I forbindelse med fastsættelse af bloktilskuddet for 2014 er fordelingen af DUT-midler for 2013 og 2014-2016 fastsat. For 2013 medfører det en mindreudgift på 1,079 mio. kr.

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at der som følge af midtvejsreguleringen meddeles en tillægsbevilling på 64,8 mio. kr. Beløbet finansieres af de likvide aktiver,
at der på rentekontiene samlet meddeles en netto indtægtsbevilling på 6,1 mio. kr. Beløbet tilgår de likvide aktiver.
at der i forbindelse med vedtagelsen af DUT meddeles en samlet indtægtsbevilling på 1,079 mio. kr. Beløbet tilgår de likvide aktiver,
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Thomas Herskind var til stede ved sagens behandling.