Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 9. september 2013
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

351. Orientering om befolkningsprognose 2014-2026

Sagsnr.: 00.01.00-P10-1-13 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Orientering om befolkningsprognose 2014-2026

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 x
 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Befolkningsprognosen for 2014-2026 fremsendes til orientering.

Befolkningsprognosen er udarbejdet i samarbejde med COWI og viser den forventede befolkningsprognose frem til 1. januar 2026.

 

Prognosen viser, at befolkningstallet forventes at stige fra 86.603 indbyggere pr. 1. januar 2013 til 94.045 indbygger pr. 1. januar 2026. Dette er en forventet stigning på 8,6 % over 13 år.

På kommuneniveau er der stor grad af overensstemmelse mellem den tidligere udarbejdede prognose fra 2012 og den nye prognose. Der forventes dog en lidt større befolkningstilvækst som konsekvens af det nye regionshospital og etablering af en ny bydel i Helstrup. Såfremt den nye bydel i Helstrup ikke gennemføres, vil den samlede befolkningsprognose blive 469 indbyggere lavere i 2026 for Herning Kommune.

Herning Kommunes egen prognoseberegning er mere optimistisk end Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning grundet positive forventninger til boligbyggeriet i Herning Kommune, herunder at afmatningen indenfor byggeriet forventes at aftage.

 

Befolkningsprognosen vil danne grundlag for en ny børnetalsprognose og elevtalsprognose. Elevtalsprognosen anvendes i forbindelse med strukturanalysen på Skoleområdet, som forelægges på budgetkonferencen i foråret 2014.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for Herning Kommune for perioden 2014-2026.

 

Befolkningsprognosen giver et kvalificeret bud på befolkningsudviklingen i Herning Kommune under forudsætning af, at en række forudsætninger og forventninger til fremtiden holder stik.

 

Befolkningsprognosen anvendes til planlægning af pladsbehovet på dagtilbudsområdet, til kapacitetsberegninger på ældreområdet i forbindelse med byggeri af bl.a. plejecentres og om grundlag for beregning af elevtalsprognoser.
Denne befolkningsprognose er udarbejdet på nuværende tidspunkt for at sikre et opdateret grundlag for beregning af en ny elevtalsprognose. Elevtalsprognosen vil indgå som et element i forbindelse strukturanalysen på Skoleområde, som præsenteres for Byrådet på budgetkonferencen i foråret 2014.

Befolkningsprognosen vil derudover danne grundlag for demografiberegninger i forbindelse med næste års budgetlægningsproces.

 
Befolkningsprognosen er geografisk opdelt i:

  • 32 skoledistrikter

  • 13 pasningsdistrikter

  • 4 ældreområder og

  • En række by- og landområder

Prognosens forudsætninger

 

Den anvendte prognosemodel tager udgangspunkt i historiske befolkningsdata fordelt på køn og alder. For antal fødsler, fertilitet og dødelighed er anvendt historiske data for perioden 2008-2012. For til- og fraflytning tager modellen udgangspunkt i data for perioden 2005-2012. Prognosemodellen baseres herudover på boligbyggeprogrammets forventninger til indflytning i nybyggeri i perioden 2013-2025 inden for rammen af kommuneplanen. 

En væsentlig forudsætning for den udarbejdede befolkningsprognose er boligbyggeprogrammet, da antallet af nye boliger, der opføres og sker indflytning i er en vigtig forklaringsfaktor for befolkningstilvækst.

 

Boligbyggeriet i Herning Kommune har i 2004-2012 varieret fra 326 til 446 boliger pr. år med et gennemsnit på 327 boliger pr. år. I denne prognose forventes opført i alt 5.094 boliger i perioden 2013-2025, hvilket svarer til gennemsnitligt 392 boliger pr. år i prognoseårene - altså et niveau, der ligger højere end det gennemsnitlige boligbyggeri i perioden 2004-2012.
Boligprogrammet er udarbejdet ud fra en forventning om, at afmatningen inden for byggeriet vil aftage, og at boligbyggeriet derfor vil være stigende igen. Der er indarbejdet øget byggeri fra ca. 2015 i og omkring Herning by inkl. forstadsområder.

I boligbyggeprogrammet er indarbejdet en forventning om, at det kommende sygehusbyggeri bidrager positivt til nybyggeriet i omkring Herning by inkl. forstadsområder. I boligbyggeprogrammet er indarbejdet reviderede forventninger til effekten af det nye regionshospital, som ikke var indregnet ved udarbejdelse af befolkningsprognosen fra sidste år. Der foreligger blandt andet nye vurderinger omkring effekten af den nye bydel i Helstrup fra 2017. Alene i den nye bydel Helstrup forventes opført 270 nye boliger i perioden 2017-2025.

 

Resultatet af den nye befolkningsprognose

 

I prognoseperioden forventes folketallet at stige fra 86.603 personer pr. 1. januar 2013 til 94.045 personer pr. 1. januar 2026. Dette svarer til en stigning i folketallet på 7.442 eller 8,6 % over 13 år. Befolkningstallet vil være stigende i alle prognoseår.

 

Tabel: Befolkningsudviklingen fordelt på udvalgte aldersklasser 

[image]

 

Forventningerne til befolkningsudviklingen er forskellig i de enkelte aldersklasser.
En positive forventning til udviklingen i antallet af 25-39-årige medfører en positiv forventning til udviklingen i 0-2-årige og 3-5-årige, da hovedparten af de fødedygtige kvinder er i alderen 25-39 år. Antal børn i den skolepligtige alder forventes derimod at falde.
Der forventes en stigning i antal 17-59-årige. Størst stigning forventes i antal ældre over 60 år. Denne stigning udgør sammenlagt 28 % i perioden 2013-2026. Den kraftige stigning skyldes de store årgange, som nærmer sig pensionsalderen og forventninger om en stigende levealder.


Der er betydelige variationer i udviklingen af børn i alderen 0-2 år, 3-5 år, 6-8 år og 9-10 år i pasningsdistrikterne. Der forventes et fald i 0-2-årige og 3-5-årige i de første år af prognoseperioden, hvorefter der forventes en stigning i den sidste del af prognoseperioden. Udviklingen i de i 6-10 følger udviklingen i de yngste børn, dog med en tidsforskydning. Dagtilbud udarbejder en særskilt børnetalsprognose ud fra befolkningsprognosen. Denne anvendes i planlægningen af pladskapaciteten.


Antallet af børn i alderen 6-16 år (skolesøgende børn) har en faldende tendens indtil den sidste del af prognoseperioden, hvorefter antal børn i den skolesøgende alder vil være svagt stigende. Der er stor variation mellem skoledistrikterne. I den særskilte elevtalsprognose, som udarbejdes, vil der bl.a. blive taget højde for elever, som vælger skole i andet skoledistrikt, fri- og efterskoler.


Der er forventning om en positiv befolkningsudvikling i Herning By inkl. forstadsområder. Der forventes tillige en vækst i centerbyerne Aulum, Kibæk, Sdr. Felding, Sunds og Vildbjerg samt en række landsbyer. Der forventes derimod en befolkningsnedgang i mindre bebyggelser og landområder.

 

Det bemærkes, at den nye bydel i Helstrup forventes at bidrage med et befolkningstal på 53 indbyggere i 2018 stigende jævnt til 586 indbyggere i 2026. Såfremt boligbyggeprogrammet i Helstrup ikke gennemføres, vil den samlede befolkningsprognose blive 469 indbyggere lavere i 2026 for Herning Kommune.

 

Indstilling

Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

at befolkningsprognosen for 2014-2026 for Herning Kommune tages til efterretning.
Direktøren for Økonomi, Personale og Borgerservice indstiller

Beslutning

Sagen er udsat.

Bilag

  • Samlet befolkningsprognoserapport 2014-2026