Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 8. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

162. Indtægtsbevilling til tilskud til sociale investeringer "Co-creation Gullestrup"

Sagsnr.: 00.16.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Jette Søndergaard Hansen  

Indtægtsbevilling til tilskud til sociale investeringer "Co-creation Gullestrup"

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Jette Søndergaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Som led i udmøntning af politiske målsætninger om nye veje til bedre velfærd (Det 4. ben) og herunder socialøkonomisk virksomhed indstilles det til godkendelse, at initiativet "Co-creation Gullestrup" modtager EU-bevilling på kr. 1.779.071,25 til udvikling af iværksætteri m.m. i Gullestrup-området. Projektperioden løber fra 1.8.2017 til 31.12.2018.

Sagsfremstilling

 Med budgetforligsaftalen i 2016 fremgik det bl.a., at "Arbejdet med at udvikle og implementere socialøkonomiske initiativer fortsat skal prioriteres i organisationen".

 

Endvidere er der i de politiske årsmål årsmål i for serviceområde 20 i 2016 præciseret at: At etablere et innovativt samarbejde mellem hhv. kommune og det private erhvervsliv om afprøvning af et par ideer, hvor formåls- og afkastøkonomien spiller sammen. Formålet er et finde nye veje til løsning af lokale udfordringer som eksempelvis: ledighed, ensomhed, lavt uddannelsesniveau, stigende sundhedsudgifter, tab af arbejdspladser mv.

 

Et af de områder, hvor denne målsætning søges opfyldt er baseret på et fleraktørsamarbejde i Gullestrup-området, hvor Midt- og Vestjyllands Politi pga af øget utryghed i området har inviteret en række private, frivillige og offentlige aktører til sammen at skabe et nyt afsæt for foretagsomhed i Gullestrup-området. Herunder, at indsatsen er "iværksætteri" -  i betydningen foretagsomhed, liv og jobskabelse i eller for områdets borgere uden for arbejdsmarkedet, OG at alle tre boligområder i Gullestrup inviteres med som en del af løsningen.

 

Der er forskning, der begrunder, at både fleraktørvejen og investeringer i foretagsomhed i udsatte boligområder er noget af det mest sikre, som investeringsvej. Ikke dermed sagt enkelt at gå til, da tilgangen på flere måder bryder med de sædvanlige svar på, "hvem der har ansvaret" og "hvem der har ressourcerne".

 

Herning Kommune har indgået en partnerskabsaftale med Midt - og Vestjyllands Politi om at hjemsøge midler til dette formål. Det skal være en kommunal myndighed i forhold til ansøgning om RiM-midler. Det er normalt, at der er en hovedansøger selv om flere parter står bag. Herning Kommune indtager således en katalysator- og mellemmandsrolle.

 

Initiativet "Co-cretion Gullestrup" har modtaget tilsagn om en EU-bevilling på kr. 1.779.071,25. Det bevilgede beløb er øremærket primært lønkroner til ansættelse af hhv. en jobafknopper, en jobmentor og en projektleder til opstart af initiavet (2017-18).

 

Bevillingens formål er udmøntet via Det Regionale Vækstprogram, konkret forvaltet af LO i Aarhus, i projektprogrammet "Rummelig i Midt".

 

Projektprogrammet er velegnet til understøttelse af de politiske mål om udvikling af socialøkonomiske initiativer, da der er høj grad af fokus på såkaldt "additionalitet". Det vil sige, at der er krav om afprøvning af nye veje til jobskabelse for voksne borgere uden for arbejdsmarkedet. Rammen udviser dermed også fleksibilitet til, hvad der kan afprøves og herunder accept af risiko ved at træde nye veje.

 

Jobskabelse via såkaldt jobafknopning er velafprøvet i andre danske kommuner. Det handler kort fortalt handler om, at virksomheder - offentlige som private ud fra en samfundsmæssige interesse, indvilger i at donere opgaver eller småjobs, sådan at det passer bedst muligt i forhold til en borgers livssituation og forudsætninger for at komme i nærheden af en stabil relation til arbejdsmarkedet.

 

Det nye og dermed additionale er, at jobafknopning kobles til et lokalområde. Ud fra den fælles indledte ambition om, at et helt område derved kan løftes i forhold til tillid og tryghed. Der er organisatorisk aftalt løbende praktisk koordinering mellem eksisterende tilbudsrammer inden for beskæftigelsessystemet og kravet om afprøvning af nyt indhold inden for projektbevillingens rammer.

 

Det er en af projektets målsætninger, at 50 borgere uden for arbejdsmarkedet ad denne vej kobles til et eller flere småjobs. Overordnet set er målsætningen, at initiativet bidrager til øget tryghed i området (Rigspolitiets måling).

 

Der er i forlængelse af projektideen tanker om at etablere en fysisk lokal social-økonomisk virksomhed, hvor andre virksomheder forlægger småopgaver, sådan at der kan skabes en stabil ramme for lokal foretagsomhed. Der vil i den sammenhæng blive undersøgt forskellige muligheder. 

Økonomi

Bevillingen er på kr 1.779.071,25 og udgør 50% af et samlet budget på kr. 3.558.142,50.

 

Der er 50% medfinanciering. Som medfinanciering medregnes de udgifter, der i forvejen anvendes på ledige borgere i området. Det er således forudsat, at vi ikke skal bruge egne "friske penge" på projektet. Som medfinanciering tæller:

 

a)Medgåede arbejdstimer

interne: sagsbehandlere, jobkonsulenter, projektkoordinering

eksterne: lønudgifter i eksternt leverede beskæftigelsesforløb

b)Værdi af ledighedsydelser for borgere, der indgår i projektets jobskabelsesforløb  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender at initiativet "Co-creation Gullestrup" modtager EU-bevilling på kr. 1.779.071,25,

 

at der meddeles indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1.779.000 kr. fordelt med 593.000 kr. i 2017 og 1.186.000 kr. i 2018 på Serviceområde 20 Administration.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.