Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 8. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

172. Nedrivning af to kommunale ejendomme

Sagsnr.: 82.21.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Nedrivning af to kommunale ejendomme

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om tilladelse til delvis anvendelse af restanlægsbevilling på 685.000 kr. på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til nedrivning af to kommunale bygninger i 2017.

Sagsfremstilling

Der er primo 2017 opstået behov for nedrivning af nedenstående to kommunale bygninger:

 

Herning Park Camping, Ringkøbingvej 86, Herning - forpagterbolig og servicebygning

Herning Park Camping er lukket pr. 1. oktober 2016. Forinden har det været forsøgt at sælge området til privat investor, som ville kunne etablere en opdateret og tidssvarende campingplads i området. Det er også forsøgt at finde en ny forpagter til pladsen. Ingen af disse forsøg er lykkedes, og grunden ønskes derfor solgt til andet formål.

 

Byplanudvalget har igangsat en ny planlægning for området, så grunden fremover vil kunne bruges til boligformål m.m.

 

Det vurderes, at der vil kunne opnås en højere salgspris for grunden, såfremt bygningerne nedrives inden salg. Samtidig vil der være lavere tomgangsudgifter, herunder mindre behov for opsyn med området.

 

De gamle campinghytter er solgt for 18.000 kr. og vil blive fjernet fra campingpladsen. Indtægten anvendes til delvis dækning af tomgangsudgifterne i 2017 på Serviceområde 04 Grønne områder.

 

Bygningerne består af en gammel bolig/butik/ekspedition samt en servicebygning, som begge er nedslidte og ønskes fjernet med tilhørende tekniske installationer m.m.

Den samlede udgift til nedrivning af bygninger, fjernelse af diverse belægninger og tekniske installationer samt bortskaffelse er anslået til 250.000 kr.

 

Herningsholmskolen, Sjællandsgade 86, Herning - pedelbolig (Kastanjehuset)

I forbindelse med "Midtbyprojekt" på Herningsholmskolen, hvor hele forområdet mellem skolen og Sjællandsgade nytænkes, er der behov for yderligere m².

Skolens gamle pedelbolig fra 1956 (Kastanjehuset) med tilhørende have grænser op til dette forområde. Projektgruppen bag Midtbyprojekt Herningsholm ønsker at nedrive bygningen.

 

Der foreligger udtalelse fra skolens leder og bestyrelsesformand om, at man kan undvære bygningen, som i øvrigt er i dårlig vedligeholdelsesstand.

 

Den samlede udgift til nedrivning af bygningen, fjernelse af belægninger og installationer samt bortskaffelse er anslået til 100.000 kr.  

Økonomi

De samlede udgifter til nedrivning af ovennævnte ejendomme beløber sig til anslået 350.000 kr.

 

På Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme henstår i budget 2017 en restanlægsbevilling på stednr. 013092, "Nedrivning af tomme kommunale ejendomme" på 685.000 kr. netto.

Den oprindelige bevilling er fra 2008 og udgør 3,2 mio. kr. (Herning Byråd 11. marts 2008). Bevillingen blev afsat til nedrivning af en række tomme kommunale ejendomme i Vildbjerg, som alle er effektueret.

 

Der anmodes om, at 350.000 kr. af restbeløbet anvendes til nedrivning af de to i sagen nævnte bygninger.

 

Når nedrivningen er foretaget, forventeligt i løbet af første halvår 2017, vil der blive aflagt anlægsregnskab for den samlede bevilling, hvor restbeløbet vil tilgå de likvide aktiver.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at 350.000 kr. af restanlægsbevillingen på 685.000 kr. netto i 2017 på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, stednr. 013092 anvendes til nedrivning af henholdsvis bygningerne på Herning Park Camping og "Kastanjehuset" ved Herningsholmskolen.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.