Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 8. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

168. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 for boligområde ved Indertoften i Lind

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 for boligområde ved Indertoften i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byplanudvalget har på mødet den 19 december 2016 (punkt 230) besluttet at igangsætte planlægning for et nyt boligområde ved Indertoften i Lind.

 

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 61.B3.1 Boligområde ved Indertoften i Lind. Lokalplanforslaget giver bl.a. mulighed for at opføre tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse.

 

Lokalplanen er ikke i overenstemmelse med kommuneplanen, hvorfor den ledsages af kommuneplantillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Komuneplantillægget ændrer rammeområde 11.B3 og 61.OF2. Lokalplanområdet udtages af rammeområde 61.OF2 og overgår til rammeområde 11.B3. Tillægget tilføjer bestemmelser i rammeområde 61.B3.

 

Forvaltningen indstiller, at forslag til kommuneplantillæg nr. 14 foreløbigt vedtages.

 

Sagsfremstilling

Eksisterende ramme

61.OF.2 Offentligt område ved Indertoften fastsætter områdets anvendelse til offentligt grønt område, som ikke må bebygges, men skal anvendes som boldbane og legeplads for områdets børn.

 

Forslag til ændring af ramme

Kommuneplantillægget ændrer rammeområde 11.B3 og 61.OF.2. Lokalplanområdet udtages af rammeområde 61.OF.2 og overgår til rammeområde 11.B3.

 

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet ændres til 45 % for tæt-lav bebyggelse, 35 % for åben-lav bebyggelse under 600 m2 og 30 % for åben-lav bebyggelse over 600 m2. Fremtidige opholdsarealer i lokalplanområdet fastsættes til mindst 100 % af boligetagearealet.

 

Tillæg til den nye kommuneplan kan tidligst vedtages endeligt samtidig med kommuneplanen, der forventes endeligt vedtaget i juni 2017. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at tillæg nr. 14 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for boligområde ved Indertoften i Lind foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til Kommuneplantillæg nr. 14