Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 8. maj 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

165. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for boligområde ved Højgade i Hammerum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-1-17 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for boligområde ved Højgade i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 X

 X

 

Sagsresume

Den 19. december 2016 under punkt nr. 231 besluttede Byplanudvalget, at der kunne igangsættes udarbejdelsen af et plangrundlag for et boligområde til tæt-lav og etageboliger ved Højgade i Hammerum.

 

Der er på den baggrund udarbejdet forslag til lokalplan 31.B1.1 for boligområde ved Højgade i Hammerum.

Sagsfremstilling

 

 

Lokalplanområdet ligger nord for Hammerum Hovedgade. Mod øst og nord afgrænses området af boligbebyggelse, mod syd og vest af henholdsvis Højgade og Egevænget. Lokalplanområdet udgør et samlet areal på ca. 2.600 m2 og ligger i byzone.

 

Lokalplanen skal sikre, at der skabes et spændende og attraktivt boligmiljø i Hammerum samtidig med at der tages særlige hensyn til sikker trafikafvikling og skabes gode opholdsarealer.

 

Lokalplanområdet kan bebygges med etageboligbyggeri, hvor der kan opføres i alt 14 boliger i maksimalt to etager indenfor to udlagte byggefelter, hvoraf det ene er en eksisterende bygning.

Lokalplanområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Der kan planlægges for bl.a. boliger, hvis tekniske tiltag sikrer grundvandsbeskyttelsen og -dannelsen, og hvis alternative placeringer og planlægningshensyn afvejes. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at veje- og parkeringsarealer skal være indrettet, så spild kan holdes inden for et afgrænset område uden mulighed for afledning til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Lokalplanen medtager endvidere bestemmelser for bebyggelsens omfang og placering, materialer samt parkerings-, fri- og opholdsarealer. Endvidere skal lokalplanen sikre et bevaringsværdigt træ.

 

Lokalplansforslaget er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, og der er derfor udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller

at lokalplan nr. 31.B1.1 for boligområde ved Højgade i Hammerum foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til Lokaplan nr. 31.B1.1_Boligområde ved Højgade i Hammerum