Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

357. Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i 2021

Sagsnr.: 24.10.07-P20-1-20 Sagsbehandler: Merete Gammelmark  

Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter hos Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

XØvrige sagsbehandlere: Kristina Gaardsted

Sagsresume

Herning Kommune giver årligt en grundbevilling til erhvervsservice- og udviklingsaktiviteter, jvf. lov om erhvervsfremme § 14, til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande.


Det indstilles, at der bevilges 1.650.000 kr. i 2021, svarende til 2020 niveau og laves resultatkontrakt. Midlerne går til varetagelse af den lokale erhvervsservice - den almene iværksætter- og virksomhedsvejledning, som Herning Kommune har outsourcet til Erhvervsrådet.


En del af erhvervsserviceaktiviteterne vil i 2021 være målrettet vejledning af virksomheder i henhold til projektet Købmandsskab 2.0, og således bidrage til medfinansiering af dette projekt, som Erhvervsrådet har modtaget godt 1 mio. kr. til over tre år. Foruden aktiviteten vejledning af virksomheder inden for den internationalt orienterede mode- og designbranche i Herning og Ikast-Brande området, der er sæligt udfordret af COVID-19 krisen, består projektet af aktiviteterne: Feasibility Study og Kompetenceudviklingsnetværk.


En meget lille del af beløbet går til projekter, herunder (expat/fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft).


  • Agilitet i forhold til nye erhvervsudviklingstiltag i 2021.
  • (expat/fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft).
  • Tysklandsprojekt


Sagsfremstilling

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har gennem en årrække varetaget den lokale erhvervsservice for Herning såvel som Ikast-Brande Kommune. Beløbet blev markant nedsat i 2019 som følge af ny lov om erhvervsfremme, der flyttede opgaver til en digital platform og til Erhvervshus Midtjylland. Dette betød, at Erhvervsrådet måtte indskrænke sin bemanding. Efterfølgende har Herning Kommune tilkøbt ydelser til fremme af grøn forretning, videnbro, ekstraordinær corona og iværksætteraktiviteter.


I denne resultatkontrakt med Erhvervsrådet samarbejdes der tæt med Ikast-Brande Kommune. Kommunerne følger udviklingen og drøfter retning på kvartalsmøder. Resultatopfølgningen på sidste kvartalsmøde - tredie kvartal var tilfredsstillende. Der var gennemført virksomhedsvejledninger svarende til årsmålet allerede i tredie kvartal. Iværksættervejledninger levede op til måltal, kun førstartere lå lidt under måltal, med mulighed for at måltallet nås i Q4.


Bevillingen dækker udgifter til :

  • Vejledning af før startere
  • Vejledning af iværksættere
  • Vejledning af virksomheder
  • En mindre projektpulje, hvor nogle af aktiviteterne er beskrevet i resumeet.

Bevillingen er fastsat på 2020 niveau, da der er uændret pris- og lønniveau i Herning Kommune. Erhvervsrådet ønsker en 2 % stigning, men da byrådet har besluttet en 0 % pris- og lønstigning i 2021, anbefaler administrationen, at tilskudsniveauet på 1.650.000 kr. fastholdes i 2021 til formålet. Administrationen anbefaler endvidere, at administrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.


Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

atder bevilges 1.650.000 kr. i 2021 fra Serviceområde 20 Administration, funktion 06.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling til Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande til erhvervsservice- og udviklingsaktiviteter, og
atadministrationen bemyndiges til at indgå resultatkontrakt.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.