Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

360. Orientering fra årets dialogmøder med de almene boligselskaber

Sagsnr.: 03.10.00-K09-1-20 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Orientering fra årets dialogmøder med de almene boligselskaber

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: - Peter Vallentin og Signe Maibom Krøjgaard

Sagsresume

De årlige dialogmøder med de almene boligselskaber er afholdt.

Sagsfremstilling

På dialogmøderne har vi drøftet udfordringer og succeser i de enkelte selskaber og afdelinger.


Vi har ligeledes gennemgået den obligatoriske dokumentationspakke, hvor vi taler om selskabets kritiske nøgletal og økonomien i boligselskabet. Boligorganisationen skal opbygge en dispositionsfond til imødegåelse af tab ved boligorganisationens eller dens afdelingers drift og til sikring af fortsat virksomhed. Dispositionsfonden kan ud over dækning af tab ved lejeledighed og fraflytning i afdelingerne og ekstraordinære tab i boligorganisationen under visse betingelser anvendes til en række andre formål. Det er derfor en fast del af det økonomiske tilsyn at have en dialog om midler i dispositionsfonden samt boligselskabets henlæggelser. Vi har i den forbindelse drøftet konkrete afdelinger, hvor der har været anledning til bemærkninger.


På dialogmøderne har vi endvidere fulgt op på bemærkninger og aftaler fra sidste års dialogmøde ligesom vi har drøftet de almene boligselskabers planer og visioner for selskabet fremadrettet.


Temadrøftelse

Hvert år har vi en temadrøftelse med udgangspunkt i et aktuelt emne valgt af tilsynet. I år tog temadrøftelsen udgangspunkt i den grønne dagsorden med udspring i den politiske aftale i Folketinget om at afsætte midler til grøn renovering i den almene sektor. Der var på møderne en god dialog med selskaberne om den grønne dagsorden, herunder bæredygtighed i bred forstand både i forhold til materialevalg, genbrug og styrkelsen af fællesskaber i afdelingerne. Generelt er boligselskaberne opmærksomme på den grønne dagsorden i samspil med økonomisk ansvarlighed.


Dialog om anvendelse af fleksible udlejningsregler

I henhold til almenboliglovens § 60, kan boligforeningerne og kommunen indgå aftaler om fleksible udlejningsregler, som sikrer fortrinsret til visse borgere. Udgangspunktet for disse aftaler er at sikre og styrke beboersammensætningen i afdelinger. I Herning er der ved Byrådets beslutning indgået 12 fleksible udlejningsaftaler, som dækker over flere forskellige forhold der giver fortrinsret. Eksempler på udlejningsaftaler er aftaler, hvorefter pendlere/studerende har fortrinsret i en konkret afdeling, eller aftaler hvorefter gangbesværede borgere har fortrinsret til afdelinger med elevator.


På dialogmødet oplyste tilsynet ved kommunen, at de gældende udlejningsaftaler skal godkendes på ny i den næste byrådsperiode. I den forbindelse vil de nuværende udlejningsaftaler i løbet af 2021 blive kigget igennem med henblik på fornyelse og revidering forud for politisk godkendelse i den nye byrådsperiode. Det er aftalt med boligselskaberne, at tilsynet deltager i et af de planlagte møder i det eksisterende mødeforum mellem udlejningscheferne og Herning Kommune med henblik på en drøftelse af udlejningsaftalerne.


Referater

For en mere uddybende gennemgang af de enkelte møder henvises til de vedlagte referater fra hvert møde.


Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

at orienteringen om dialogmøderne tages til efterretning
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Referat - Bomidtvest
  • Referat - Fællesbo
  • Referat – Fruehøjgaard
  • Referat - Lejerbo Herning
  • Referat - Lejerbo Trehøje