Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 7. december 2020
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

366. Frigivelse af anlægsbevilling til indvendig renovering af Brændgårdskolen

Sagsnr.: 82.07.00-P20-3-13 Sagsbehandler: Christian Rotbøl  

Frigivelse af anlægsbevilling til indvendig renovering af Brændgårdskolen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR



X






X

X


Øvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen, Esben Hedegård, Tove Mortensen, Pia Colstrup

Sagsresume

I forbindelse med budgetforliget 2020 blev det besluttet at renovere blandt andet madkundskabslokalet på Brændgårdskolen. Udvalget blev på mødet den 1. juli 2020, punkt 97, orienteret om skolens ønsker og behov. Det skal besluttes at igangsætte renoveringsarbejdet, som foreslås finansieret af ekstraordinære uforbrugte centrale driftsmidler i 2020.


Der anmodes om anlægsbevilling på 3,44 mio. kr. til indvendig renovering på Brændgårdskolen.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Budgetforliget 2020 blev Børne- og Familieudvalget på mødet den 1. juli 2020, punkt 97, orienteret om ønsker og behov for indvendig renovering på Brændgårdskolen. Det handler om renovering af:

  • madkundskab 1,6 mio. kr.
  • linoleumsgulve - klasselokaler, faglokaler og gangarealer 0,92 mio. kr.
  • omklædningsrum 0,55 mio. kr.
  • gangarealerne ved idræt 0,37 mio. kr.

I alt renoveringsønsker for 3,44 mio. kr.


De indvendige renoveringsarbejder har været et stort ønske i mange år. Budgetopfølgningen viser, at Serviceområde 12 forventer et mindreforbrug i 2020. Derfor kan finansieringen ske ved at overføre driftsmidler fra 2020 til en anlægsbevilling til renovering af madkundskab, linoleumsgulve, omklædningsrum og gangarealer ved idræt.


Økonomi

Der anmodes om en anlægsbevilling på 3,44 mio. kr. til indvendig renovering på Brændgårdskolen på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler.


Udgifterne på 3,44 mio. kr. finansieres af ekstraordinære uforbrugte centrale driftsmidler i 2020 på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, sted nr. 301001 10 Skolerne - fælles udgifter.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller

at Brændgårdskolens ønske om indvendig renovering af madkundskab, linoleumsgulve, omklædningsrum og gangarealerne ved idræt imødekommes
at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 3,44 mio. kr. til Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, nyt sted nr. i 2020
at beløbet finansieres af ekstraordinære uforbrugte centrale driftsmidler på Serviceområde 12, Folke- og Ungdomsskoler, stednr. 301001 01 Skolerne - fælles udgifter i 2020.
Børne- og Familieudvalget indstiller

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Renovering 2020
  • Notat Brændgårdskolen Skolekøkken-Gulve-Omklædning mv_