Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

201. Foreløbig vedtagelse af tillæg 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan - Sunds

Sagsnr.: 06.00.05-P16-4-20 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan - Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes, fordi der er behov for en række ændringer i Sunds. Blandt andet er der behov for nye regnvandsbassiner og flytning af eksisterende bassin samt ændret opdeling af oplande, ændringer af eksisterende oplandsafgrænsninger og nye oplandsnavne.


Forvaltningen anbefaler, at tillæg 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages.

Sagsfremstilling

Herning Vand har anmodet Herning Kommune om at lave et tillæg til spildevandsplanen for Sunds. Tillægget skal bl.a. gøre det muligt at etablere flere nye regnvandsbassiner i området end den nuværende planlægning lægger op til. Ud over ændringer vedrørende regnvandsbassiner er der også brug for at lave en række andre ændringer i Sunds for at berigtige forhold, strømline nummereringen af oplande m.v.


Tillægget består af en tekstdel samt oplandskort, udløbsskemaer og oplandsskemaer (bilag 1 og bilag 1.1 – 1.3).


Tillæg 39 indeholder følgende ændringer:

Ændringer vedr. regnvandsbassiner, grøfter og vandveje

 • Placering af et nyt regnvandsbassin med to forbassiner og afløbsgrøft på matriklerne 8a, 4eæ, 4ev og 18 Sunds Præstegaard, Sunds for oplandene E29-1.P og E29-2.P (tidligere E19-2.P). Fra hovedbassinet (som er placeret på matrikel 8a Sunds Præstegaard, Sunds) afledes til Kærgård Bæk via en grøft, som skal ledes udenom den §3 mose, der findes i området. Grøften bliver ca. 1 meter bred og ca. 250 m lang (se figur 1).


  Figur 1. Foreslået placering af to forbassiner og et hovedbassin med afløb til Kærgård Bæk via grøft. Skitsen viser det tidligere opland E19-2.P, som deles i to nye oplande.
 • Placering af et nyt regnvandsbassin med tilhørende nyt udløb til Kærgård Bæk for opland E31-1.P (tidligere E16-P) på matrikel 4m og 3ay Thorup By, Sunds. Området var tidligere udlagt til nedsivning, men da nedsivningsforholdene er dårlige, udlægges området til separatkloakering med afledning af regnvand til et regnvandsbassin (se figur 2).
 • Placering af et nyt regnvandsbassin med tilhørende nyt udløb til Kærgård Bæk for opland E30-1.P (tidligere E16-P) på matrikel 1 dr Thorup By, Sunds. Området var tidligere udlagt til nedsivning, men da nedsivningsforholdene er dårlige, udlægges området til separatkloakering med afledning af regnvand til et regnvandsbassin (se figur 2).

Figur 2. Nuværende spildevandsplan til venstre og kommende spildevandsplan til højre.


 • Flytning af et planlagt regnvandsbassin fra matrikel 4o, Sønderos By, Sunds til matrikel 5an og 5ay, Sønderos By, Sunds. Opland E07-17.P (tidligere E07-2.P) skal afvande til bassinet. Nedsivningsforholdene vurderes at være gode, og Herning Vand ønsker at ændre bassinet fra et traditionelt regnvandsbassin til et nedsivningsbassin (E07NEDS1), og der etableres derfor ikke udløb fra bassinet. Det planlagte udløb E07RUL3 fjernes fra spildevandsplanen (se figur 3).


  Figur 3. Nuværende spildevandsplan til venstre og kommende spildevandsplan til højre.
 • Etablering af en grøft/rørføring langs Tværmosebækken fra Skalmejeskolestien til eksisterende regnvandsbassin ved Sunds Renseanlæg. Grøften/røret skal benyttes til afledning af regnvand fra den vestlige/centrale del af Sunds. I dag løber alt overfladevand direkte i Tværmosebækken. Med indførelse af grøften/røret i spildevandsplanen vil overfladevandet i fremtiden bliver renset og forsinket inden udløb i bækken. Selve traceet til grøften/røret bliver ca. 2 meter bredt og følger Tværmosebækken i ca. 650 meter (se figur 4) .  Figur 4. Figuren viser den kommende spildevandsplan for det tekniske anlæg (blå streg) langs Tværmosebækken.
 • Bassinet, som modtager overfladevand fra opland E06, er flyttet. I forbindelse hermed er udløb E06RUL1 nedlagt og nyt udløb E06RUL2 etableret. Dette er tidligere godkendt af Herning Kommune, og spildevandsplanen rettes til i forhold til de faktiske forhold.
 • Placering af et nyt rørbassin i opland E02-1.P. Afledning fra rørbassinet sker gennem regnvandsledninger i oplande nord for opland E02-1.P til eksisterende udløb E02RUL1 til Kærgård Bæk. Rørbassinet placeres på matrikel 1v, Torup By, Sunds og bliver ikke synligt, da det placeres under jorden.
 • Det planlagte bassin ved opland E07-5 med udløb E07RUL1 tages ud af spildevandsplanen. Alt overfladevand i opland E07-5 nedsiver i dag, og planen om separatkloak fjernes. Der er dermed ikke længere behov for det planlagte regnvandsbassin (se figur 5).


  Figur 5. Nuværende spildevandsplan til venstre og kommende spildevandsplan til højre.
 • I forbindelse med planlægning af et nyt boligområde i en ny kommuneplanramme indføres et nyt opland E15.P i spildevandsplanen. Afvanding af overfladevand fra det nye opland vil ske til et nyt bassin, som placeres på matrikel nr. 3a, Sunds By, Sunds. Herning Vand foreslår, at udløb fra bassin vil ske via en grøft/rør til Sunds Sø. Såfremt afledningen sker via en grøft tilstræbes det, at forløbet bliver så kort som muligt og til mindst gene for de omkringboende (se figur 6).


  Figur 6. Nuværende spildevandsplan til venstre og kommende spildevandsplan med nyt opland E15.P til højre.


Øvrige ændringer

Herning Vand ønsker endvidere en række mindre ændringer i spildevandsplanen som listet herunder. Se bilag 1 for skema over alle ændringer.

 • En række oplande er blevet delt i to eller flere oplande, eller de har fået et nyt navn, og der er oprettet flere nye oplande.
 • Oplandsgrænserne for nogle kloakoplande er blevet rettet til, så de passer til de faktisk forhold.
 • Kloakeringsformen er ændret i enkelte oplande.
 • Befæstelsesgraden i bebyggede områder er opdateret i skemaerne. Tilsvarende er den forventede befæstelsesgrad i planlagte området gennemgået og opdateret.
 • Bassiners afløbstal og overløbshyppighed er opdateret i skemaerne.
 • Status er ændret fra plan til status i de oplande, hvor der er separeret kloak.


Recipienter for regnvand

Kærgård Bæk

Med indførelse af dette tillæg til spildevandsplanen vil afledning af regnvand fra 5 nye oplande blive udledt til Kærgård Bæk. Oplandene E29-1.P og E29-2.P (figur 1) vil udlede gennem et samlet nyt udløb til Kærgård Bæk på den vestlige side af Sunds. Regnvand fra oplandene E30-1.P og E31-1.P (figur 2) vil udlede via 2 nye udløb og opland E02-1.P vil udlede gennem et eksisterende udløb til Kærgård Bæk på den østlige side af Sunds.


I oplandene E29-1.P, E29-2.P, E30-1.P og E31-1.P bliver der etableret regnvandsbassiner til rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand. Der er ikke etableret regnvandsbassin ved udløb E02RUL1, og der er dermed ingen forsinkelse og rensning af regnvandet inden udledning. Det er heller ikke muligt at etablere et regnvandsbassin på grund af begrænset plads i området, men i det nye opland er der planlagt etablering af et rørbassin til forsinkelse af oplandets overfladevand.

Miljømålet for Kærgård Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand jf. Statens Vandområdeplaner er ”god økologisk tilstand”. Tilstand og miljømål for vandløb grupperes i 5 trin: dårlig - ringe - moderat - god og høj. Etablering af de 5 nye bebyggede områder medfører øget udledning af regnvand til Kærgård Bæk. Forøget udledning af regnvand forventes dog ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af recipienten, da der etableres rørbassin og regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. I forbindelse med ansøgningerne om udledningstilladelse skal der dog laves en vurdering af den hydrauliske kapacitet af Kærgård Bæk i forhold til merbelastningen fra de nye regnvandsbassiner.


Sunds Sø

Den naturlige recipient for regnvand fra det nye opland E15.P er Sunds Sø. I oplandet vil der blive etableret et nyt bassin til rensning og forsinkelse af overfladevand. Udledning fra regnvandsbassinet vil ske via en grøft/rør ned til Sunds Sø. Grøften/røret optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde. Sunds Sø har ”høj økologisk tilstand”. Etablering af et nyt boligområde medfører øget udledning af regnvand til Sunds Sø. Forøget udledning af regnvand forventes dog ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af søen, da der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af den øgede mængde overfladevand. I forbindelse med ansøgning om udledningstilladelse skal der dog laves en nærmere vurdering i forhold til merbelastningen fra det nye regnvandsbassin.


Tværmosebækken

Overfladevand fra en stor del af den centrale og vestlige del af Sunds ledes i dag direkte i Tværmosebækken uden rensning og forsinkelse. For at sikre, at overfladevandet fremover bliver renset og forsinket, skal der etableres en grøft eller et rør til at lede overfladevand fra eksisterende områder samt fra nye oplande til regnvandsbassinet, som er etableret ved Sunds Renseanlæg. Grøften optages i spildevandsplanen som et spildevandsteknisk anlæg, som Herning Vand skal drifte og vedligeholde. Efter rensning i regnvandsbassinet vil overfladevandet blive ledt ud i Tværmosebækken. I og med at regnvandet fremover bliver forsinket og renset i regnvandsbassin, forventes det, at der vil ske en forbedring i forhold til den hydrauliske belastning og et fald i næringsstofbelastningen af Tværmosebækken. Den nedre del af Tværmosebækken har ”god økologisk tilstand”. Den øvre del er ikke miljømålsat.


Generelt

Specifikke vilkår vedrørende placering og udformning af grøfter og nye bassiner vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg skal realiseres. Der vil også blive stillet vilkår om indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne og vilkår om afløbsvandføring.


Grøfter der optages i spildevandsplanen som spildevandstekniske anlæg, skal driftes og vedligeholdes af Herning Vand. Generelt anlægges og udformes grøfter under hensyntagen til beskyttede naturområder, topografi og andre lokale hensyn, evt. med et snoet forløb.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 39 til Herning Kommunes spildevandsplan foreløbig vedtages.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.


Dorte West deltog ikke i sagens behandling.


Næstformand Mette Guldberg ledede sagens behandling.

Bilag

 • Bilag 1 Tillæg 39 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Sunds
 • Bilag 1.1 Kortbilag Sunds
 • Bilag 1.2 Udløbsskema Sunds
 • Bilag 1.3 Oplandsskema Sunds