Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

197. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-12-20 Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRX


X

X


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byplanudvalget godkendte på møde den 15. marts 2021 Udviklingsplan for omdannelse af området ved Tingvej, Viborgvej og Lillelundvej i Herning.


Forslag til lokalplan nr. 12.C6.1 for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning er sammen med forslag til en lokalplan for tæt-lav og etageboliger ved Tingvej, et af de første skridt i realisering af udviklingsplanerne for den nye bydel.


Lokalplanforslaget er udarbejdet for at give mulighed for etablering af en ny dagligvarebutik, en etageboligbebyggelse og et bydelstorv i området. Lokalplanen skal samtidig sikre, at det store parkeringsareal til lokalplanområdets dagligvarebutikker kommer til at fremstå og fungere som en sammenhængende parkeringsplads med et markant grønt udtryk.


Lokalplanen indstilles hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Området

Lokalplanområdet ligger mellem Krarupsvej og Viborgvej i den nordøstlige del af Herning, cirka 1,5 km fra byens centrum. Området er en del af erhvervsområdet ved Tingvej, som er under omdannelse til en ny bydel med boliger, liberale erhverv og offentlige funktioner. Omdannelsen forventes at strække sig over en periode på 10-15 år.


Lokalplanområdet anvendes i dag til dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser, samt forskellige erhvervs- og servicevirksomheder indrettet i områdets gamle fabriks- og lagerbygninger. En del af lokalplanområdet henligger som en tom byggegrund. Området omfatter et samlet areal på cirka 13.960 m2.


Lokalplanområdet grænser mod nord op til Krarupsvej og Varmeværk Nord, samt en tidligere forkromningsvirksomhed som står tom. Mod syd grænser området op til Viborgvej og et ældre villakvarter. Mod øst grænser området op til en større halbygning der blandt andet indeholder dagligvarebutik, fitnesscenter og tøjbutikker. Mod vest grænser lokalplanområdet op til erhvervsbygninger med blandt andet autoværksted, tømmervirksomhed og frisørsalon, som har facade mod Tingvej.


Luftfoto over lokalplanområdet og de nærmeste omgivelser.


Lokalplanforslaget

Lokalplanforslaget giver mulighed for at opføre en ny dagligvarebutik, en etageboligbebyggelse og et bydelstorv i området, samt mindre butikker og værksteder, liberale erhverv, offentlige funktioner, servicevirksomheder og lignende. Lokalplanen sikrer samtidig, at det store parkeringsareal til lokalplanområdets dagligvarebutikker kommer til at fremstå og fungere som en sammenhængende parkeringsplads med et markant grønt udtryk.


Planforslaget giver mulighed for at opføre i alt 3.985 m2 ny bebyggelse ud over den eksisterende dagligvarebutik på 1.830 m2.


Området disponeres så al bebyggelse placeres mod Krarupsvej, med et stort parkeringsareal mellem bebyggelsen og Viborgvej. Den nye dagligvarebutik får adgang fra det planlagte bydelstorv. Størstedelen af etageboligerne placeres ovenpå den nye dagligvarebutik med et fælles gårdrum på taget af butikken. En mindre del af etageboligerne placeres øst for butikken med små private haver på terræn. Mellem disse boliger og den eksisterende dagligvarebutik udlægges et areal til liberale erhverv, mindre butikker, servicevirksomheder og lignende.


Bebyggelsen skal opføres med altangange, som vender ind mod fællesarealerne, for at skabe gode muligheder for møder, interaktion og fællesskaber mellem beboerne.

Ud over fælles udendørs opholdsarealer og etablering af et offentligt bydelstorv, stiller lokalplanen krav om, at der skal etableres et lille privat udendørs opholdsareal i form af en altan, en tagterrasse eller en lille have til de mindste boliger og at der skal etableres franske altaner på boliger uden adgang til et privat udendørs opholdsareal.


Primær bebyggelse må opføres i 1-4 etager med en maksimal bygningshøjde på 17 meter. Lokalplanen indeholder bestemmelser som sikrer, at bebyggelsen opføres med et facadeudtryk og en karakter som svarer til udviklingsplanens intensioner om at lave en ny bydel, som bygger videre på erhvervsområdets spor af Hernings industrielle kulturhistorie.


Lokalplanforslaget sikrer, at der skabes gode og trafiksikre adgange til området og at der etableres det nødvendige antal parkeringspladser. Forslaget sikrer endvidere, at der plantes træer på og omkring det store parkeringsareal for at give et grønt sammenhængende udtryk mod naboområdet og for de fremtidige beboere, som kommer til at se ned på og ud over parkeringspladsen fra de planlagte boliger.


Lokalplanforslaget findes som bilag 1.Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at forslag til lokalplan nr. 12.C6.1 for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning foreløbig vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til Lokalplan_LP 12.C6.1