Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

192. Projekt Ålandet. Ansøgning om midler fra restbeløb af tidligere LAG midler

Sagsnr.: 04.01.00-P20-1-20 Sagsbehandler: Trine Eide  

Projekt Ålandet. Ansøgning om midler fra restbeløb af tidligere LAG midler

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


XØvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Initiativ- og projektgruppen bag projekt Ålandet fremsendte i foråret 2020 et visionsoplæg til Herning Kommune. Den overordnede vision sigter mod at sætte Skjern Å og åens opland på danmarkskortet og give adgang til og aktivere den næsten 100 km lange naturlige blå/grønne infrastruktur.

For at bringe projektet videre og sikre fremdrift og konkrete aktiviteter, er der brug for midler til at understøtte en fortsat udvikling af projektet.

Forvaltningen foreslår at der bevilliges 500.000 af puljen fra de tidligere LAG midler. Midlerne skal bruges til dels at hjælpe de lokale med at koordinere, sikre fremdrift og forsat udvikling af visionen/projektet og dels til at understøtte konkrete lokale projekter.

Sagsfremstilling

Initiativ- og projektgruppen bag projekt Ålandet, bestående af lokale ildsjæle, erhvervsfolk og lokalpolitikere, fremsendte i foråret 2020 et visionsoplæg til Herning Kommune.

Den overordnede vision sigter mod at sætte Skjern Å og åens opland på danmarkskortet og give adgang til og aktivere den næsten 100 km lange naturlige blå/grønne infrastruktur for den brede offentlighed, udefrakommende turister og de mange mennesker der bor i lokalområderne.


Status:

Visionsoplægget blev fremlagt på et fællesmøde KFU, BYP og TMU den 10. august 2020, ligesom visionen blev fremlagt som orientering på budgetkonferencen i august 2020.


Der har sidenhen været løbende dialog med projektgruppen bag Ålandet, særligt gennem arkitekt Boris Brorman Jensen, som er sat til at koordinere arbejdet. Derudover har der været indledende kontakt med fonde, og de øvrige kommuner langs Skjern Å og åens opland har været inviteret til orienteringsmøde. Tilbagemeldingerne har været positive og der er potentiale for at samarbejde på både et strategisk og konkret niveau. Der er desuden arbejdet videre med forslag om at etablere en række ’landskabslaboratorier’, hvor lokale skoler kan rykke undervisningen ud i det fri og studere Skjern Ås unikke natur og dyreliv – ligesom der arbejdes videre med de ni landsbyer om udvikling af deres bosætningsstrategier, deres landskabelige kontakt og netværk af sikre stier.


Næste skridt:

Initiativgruppen bag visionsoplægget har lagt et stort indledende arbejde i at formulere visionen og sætte skub i processen. For at bringe projektet videre og sikre fremdrift og konkrete aktiviteter, er der brug for midler til at understøtte en fortsat udvikling af projektet og yderligere modning.


Visionen for projektet er ambitiøs og tegner nogle store langsigtede udviklingsperspektiver for hele Skjernåens opland, men med et klart afsæt i de lokale perspektiver og muligheder. Visionen skal modnes og videreudvikles, eksisterende viden skal suppleres og operationaliseres, der skal udarbejdes konkrete strategier og handlingsplaner, og mulighederne for konkrete projekter skal afsøges.


Hovedopgaverne vil være:


1 Overordnet projektstyring

Det videre arbejde med projektet placeres i en projektledelse, bestående af arkitekt Boris Broman Jensen i samarbejde med Herning Kommune. Projektledelsens opgave bliver i hovedtræk at hjælpe de lokale med at koordinere, sikre fremdrift i projektets aktiviteter og afsøge eksterne finansieringsmuligheder.


2 Lokal forankring

Den lokale forankring er vigtig. Der er brug for en kortlægning af de lokale potentialer og udfordringer ligesom dialog og samarbejde med både landsbyerne, lodsejere og andre lokale aktører er essentiel.

Projektledelsen skal derfor sikre en løbende involvering af relevante aktører og interessenter med henblik på at skabe bred og lokal forankring. Herunder ligger også et stort arbejde i at involvere de øvrige kommuner omkring Skjern Å.


3 Kvalificering af projektet

Med afsæt i visionen skal der udarbejdes en sammenhængende udviklingsstrategi og en tidslinje for projektet.
Som grundlag for en strategi skal der laves en forundersøgelse/registrant. Forundersøgelsen skal afdække hvad der findes af naturlige og kulturelle herlighedsværdier, men også afdække udviklingsmuligheder og potentialer for nye erhvervsinitiativer, turismefremstød, naturfremme, nye lokale fødevareklynger, besøgssteder mm. Forundersøgelsen skal samtidig klarlægge, hvordan visionen/udviklingsstrategien organisatorisk og finansielt kan løftes videre og etapevis realiseres.


Den videre proces kræver flere midler, og opgaven bliver derfor at udarbejde og kvalificere en kommende fondsansøgning med overblik over indhold, projektets etaper, finansiering, organisering og tidsplan.

Dette arbejde skal på et regionalt niveau koordineres med de øvrige kommuner.


4 Igangsætning af pilotprojekter

Ålandet har en stærk lokal forankring i en række landsbyer omkring projektet, hvor en lang række ildsjæle allerede har konkrete ideer, som dels kan styrke lokalområder, men også fungere som pilotprojekter og eksempler på værdien af den samlede vision.
Der peges derfor på mulighederne for at igangsætte pilotprojekter, hvor der dels kan skabes konkrete projekter i lokalsamfundet, men også erfaringer der samtidig understøtter den samlede vision. Det foreslås, at der afsættes midler til dels at kvalificere projekterne og dels til at sikre mulighed for medfinansiering, der er et krav fra flere fonde.


Økonomi

Forvaltningen foreslår at der bevilliges 500.000 af puljen fra de tidligere LAG midler.

Midlerne skal bruges til dels at sikre fremdrift og forsat udvikling af visionen/projektet og dels til at understøtte konkrete lokale projekter.


Der resterer 718.000 kr. på konto Serviceområde 20 Administration, Udvikling af yder- og landdistriktsområde, 062 Lokale Aktionsgrupper.


Til den del af projektet, der omhandler punkt 1-3, forventes afsat 300-350.000 kr. Heri ligger også midler til eventuel mødeforplejning, kørsel m.m.

Til understøttelse og igangsætning af pilotprojekter afsættes 150-200.000kr. Det forventes, at forslag til pilotprojekter bliver fremlagt for udvalget.


Der forventes, at der gives en politisk status på projektets fremdrift i forsommeren 2022 med udkast til en tids- finansierings- projektorganiseringsplan for det videre projekt.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at oplægget til projektets videre fremdrift godkendes
at der bevilges 500.000 kr. til projekt Ålandet fra Serviceområde 20 Administration, Udvikling af yder- og landdistriktsområde 062, Lokale Aktionsgrupper
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • Projekt Ålandet_2.udgave