Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

193. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G01-14-21 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

XØvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Ud over grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatistik på møderne i februar 2021.

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 1. juli 2021 solgt i alt 105 boliggrunde i 2021. Der er budgetteret med et salg på 59 boliggrunde for 2021. Ud af de 105 solgte byggegrunde er der blandt andet solgt 31 i diverse udstykninger i Lind, 14 grunde på Ørskovbakken/ Helstrupvænget i Snejbjerg, 11 grunde ved Holing Sø i Tjørring, 11 grunde på Åbjergvænget/Åbjergparken i Vildbjerg, samt 8 grunde på Sønderager Engpark i Herning.


Ud af de 31 grunde der er solgt i Lind, er 9 grunde solgt til Byg & Nyt, som er Danmarks største boligudstilling. Her kan man finde svar på, hvad der er tidens trends og tendenser og få inspiration til sit husbyggeri. Udstillingen trækker besøgende fra hele Jylland, i alt ca. 10.000 pr. år. Det er administrationens vurdering, at den branding og markedsføringsværdi, som Herning får ved, at Byg & Nyt udstillingen placerer sig i Herning, er særdeles høj.


Salget af boliggrunde fordelt på 3. og 4. kvartal af 2020 og 1. og 2. kvartal af 2021 fordeler sig som vist i Tabel A i bilaget. Det kan oplyses, at der i 3. kvartal indtil videre er solgt 12. grunde.


Herning Kommune har i 2021 udbudt nye parcelhusgrunde i følgende områder:

· Østerlindparken, Lind: 16 grunde

· Tavlund Krat, Lind: 13 grunde

· Pilebakken, Tjørring: 5 grunde

· Åbjergvænget, Vildbjerg: 15 grunde

· Skolebakken, Gjellerup: 20 grunde (Frist for tilbud den 11. august)

· Helstrupvænget, Snejbjerg: 15 grunde (Frist for tilbud den 11. august)


I andet halvår udbydes nye parcelhusgrunde i følgende områder:

· Tvedbækparken, Aulum: ca. 8 grunde (byggemodning 2022)

· Rønnebakken, Tjørring: 12 grunde (byggemodning 2022)

· Søbakken, Sunds: 10 grunde (byggemodning 2022)


Det kan, som det fremgår af Tabel A og Tabel B i bilaget, konstateres, at grundsalget er særdeles flot i 2021. Salget i de første to kvartaler af 2021 svarer til salget hele sidste år og nærmer sig en fordobling af budgettet for hele året.


Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Herning Kommunes salg af erhvervsjord i 2021 kan ses i Tabel C i bilaget. Der er pr. 1. juli 2021 solgt 96.129 kvadratmeter erhvervsjord i 2021. Der er budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 55.000 kvadratmeter i 2021.


Herning Kommune har blandt andet solgt et areal på ca. 23.000 kvadratmeter til Herning Turist. Arealet ligger ved Hammerum Syd overfor ALPI. På arealet opfører Herning Turist et nyt domicil, og virksomheden flytter sin nuværende placering på Taksvej til nye større omgivelser ved motorvejen.


I Tabel D i bilaget ses salget af erhvervsjord i 2017 og frem til 2021. Som det ses, ligger salget i 2021 højere end det samlede salg for 2017, 2018, 2019 og 2020.


I bilaget fremgår det af Tabel E, at kommunen har solgt 4.672 kvadratmeter storparceller. De solgte storparceller er som oftest udlagt til tæt-lav bebyggelse, men kan også være udlagt til for eksempel dobbelthuse eller etagebyggeri såsom punkthuse. Fælles for alle solgte storparceller er, at de alle bliver solgt til professionelle byggefirmaer eller projektudviklere, som ønsker at udvikle boliger til videresalg eller udlejning.


Kommunen planlægger i andet halvår af 2021 at udbyde storparceller i Aulum, Vildbjerg, Gjellerup og ved Fulgsang Allé.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Bilag

  • Bilag 1 - statistik 2021 - andet kvartal