Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

194. Godkendelse af videoovervågning i Sportscenter Herning

Sagsnr.: 04.04.00-P21-2-21 Sagsbehandler: Frank Hyldgaard  

Godkendelse af videoovervågning i Sportscenter Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRxxXØvrige sagsbehandlere: Bo Ulrich Bertelsen

Sagsresume

Der søges om tilladelse til etablering af videoovervågning i Sportscenter Herning i forbindelse med udvidelsen af sportscenteret og etablering af Talentklasser.

Sagsfremstilling

Sportscenter Herning udvides i øjeblikket med to idrætshaller, herunder en opvisningshal, styrkelokale og et nyt ankomstområde. Sammen med udvidelsen etableres Brændgaardskolens talentklasser i Sportscenter Herning. Udvidelsen udføres af Herning Kommune, og det er planen, at driften skal forestås af Sportscenter Herning, som i forvejen har driften af den øvrige del af centeret.


Sportscenteret har i en årrække benyttet sig af videoovervågning på centrale steder i byggeriet primært med henblik på at forebygge hærværk. Overvågningen blev etableret i 2003, hvor der ikke var krav om kommunal godkendelse.


Sportscenter Herning er et stort bygningskompleks, hvor der kommer mange forskellige brugere. Tyveri og hærværk begrænses helt sikkert ved oplysning om, at fællesområderne videoovervåges. Derfor har overvågningen en tryghedsskabende effekt for brugerne af centret. Optagelserne må kun gennemses, når der er foregået en kriminel handling. Kun meget få personer har adgang til optagelserne og log-systemet sikre registrering af hvem, hvornår og hvorfor optagelserne er blevet gennemset. I selve skoledelen etableres ikke overvågning i første omgang, da skoledelen er aflåst uden for skoletid. Der er mulighed for, at klasselokalerne kan bruges til overnatning ved stævner mv. Her vil vi også gerne sikre trygge forhold og derfor kan det vises sig hensigtsmæssigt at videoovervåge fællesområderne på skolen på et senere tidspunkt.


Der søges både om godkendelse af eksisterende videoovervågning og om godkendelse til etablering af videoovervågning i forbindelse med udvidelsen, som forventes opsat jf. principperne i vedlagte bilag. Efter etableringen kan der være behov for supplering eller justering af overvågningskameraerne, således at formålet med overvågning opnås.


Der opsættes samtidig tydelig skiltning om videoovervågning på hallens bygninger, og hallens brugere og personale m.fl. informeres jf. gældende retningslinjer om oplysningspligt/ persondatalovens regler.


Jf. Herning Kommunes gældende retningslinjer for videoovervågning har der i forbindelse med ansøgningen været en forudgående dialog med Herning Kommunes IT-afdeling, som bistår i anskaffelsen af det korrekte udstyr og brugen af det.


Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede 16. februar 2009, at det principielt godkendes, at Herning Kommune kan anvende videoovervågning af kommunale ejendomme. Det samme gælder selvejende institutioner, hvor de selvejende haller grundet størrelsen af det kommunale driftstilskud betragtes på linje med kommunale bygninger. Det er direktøren for det enkelte forvaltningsområde, der indstiller til Økonomi- og Erhvervsudvalget i hvert enkelt tilfælde.

Økonomi

Udgiften til etablering af videoovervågning er indeholdt i anlægsbudgettet vedr. udvidelsen af Sportscenter Herning på Serviceområde 11, Idræt og Fritid, stednr. 031079, Holingprojektet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget indstiller,

at ansøgningen om videoovervågning i Sportscenter Herning godkendes
Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

  • SPORTSCENTER SKITSEPLAN KAMERA