Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 6. september 2021
Mødested: "Broen" - A1.158

Dagsordenpunkter

190. 1. behandling af budget 2022-2025

Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-21 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

1. behandling af budget 2022-2025

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


x


Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Forslag til budget 2022-2025 for Herning Kommune fremsendes til godkendelse i Økonomi- og Erhvervsudvalget forud for Byrådets 1. behandling den 14. september 2021.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget for 2022-2025 fremgår af vedlagte resultatopgørelse, som har afsæt i det forslag, der blev omdelt og gennemgået på Byrådets budgetkonference den 23. august 2021.


Resultatopgørelsen er suppleret med de ændringer, som er besluttet i Forligskredsen jfr. "Tillægsaftale til Herning Kommunes budgetforlig 2021-2022".


Tillægsaftalen indebærer følgende ændringer med konsekvens for budgetforslaget:

 • Ekstra penge til at understøtte minimumsnormeringerne med 3 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Afhjælpning af stigende udgiftspres på Social- og Sundhedsudvalgets område med 5 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Pulje til fremme af elladestandere og intensiveret arbejde med DK2020 med 1 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Pulje til Kultur- og Fritidsudvalget til imødegåelse af øgede driftsudgifter i haller og på idrætsanlæg med 0,5 mio. kr. i 2022 og frem.
 • Pulje til øget rengøringsniveau efter Covid 19 med 4 mio. kr. i årene 2022-2025.
 • Afledt drift til stigende antal plejeboliger på SO 18 Sundhed og Ældre med 22,6 mio. kr. i 2025.
 • Nulstilling af pulje til øgede udgifter vedrørende Covid 19, som var indarbejdet med 5 mio. kr., i 2022 og frem.

Herudover er siden budgetkonferencen foretaget enkelte tekniske justeringer vedrørende pris- og lønregulering, låneoptagelse m.v.


Budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 2023-2025 er udarbejdet med afsæt i det budgetgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022 og herudover følgende forudsætninger vedrørende skatteindtægter:


 • Skatteprocent på 24,9 (uændret)
 • Grundskyldspromille på 5,73 for produktionsjord samt 20,53 for øvrige ejendomme (uændret)


Kirkeskatteprocenten fastsættes i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Lønmodtagernes Feriemidler - finansiering:

Finansiering af bidrag til Lønmodtagernes Feriemidler i 2022 og frem er i budgetforslaget finansieret via en indtil videre uudmøntet pulje, idet der afventes afklaring omkring mulighed for lånefinansiering. Når afklaring foreligger, vil der blive fremsendt en sag til politisk behandling.


Tekniske korrektioner - udeståender:

Der skal gøres opmærksom på, at der i det foreliggende budgetforslag udestår enkelte tekniske korrektioner, som primært vedrører:


 • Demografi vedrørende folkeskoler og SFO, som først kan beregnes efter 5. september 2021, hvor de nye elevtal foreligger.
 • Mulige ændringer til indtægtssiden som følge af opdatering af KL´s tilskuds- og udligningsmodel primo september. Modellen opdateres med forventningerne i nyeste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet.


Korrektionerne indgår i 2. behandlingen af budgettet.


Frist for ændringsforslag:

Det foreslås, at fristen for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 20. september 2021, kl. 12.00.


Ændringsforslag skal afleveres til Direktionens Stab.


Budgetforslaget for 2022-2025 udarbejdes i elektronisk form og vedhæftes til Byrådets medlemmer til Byrådsmødet den 14. september 2021.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at forslag til budget 2022 og overslagsår 2023-2025 godkendes og overgår til 2. behandling,


at frist for fremsendelse af eventuelle ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 20. september 2021, kl. 12.00.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Resultatopgørelse 1. Behandling - Budget 2022-2025