Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

321. Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1391-07 Sagsbehandler: Marie Jensen  

Cirkulæreskrivelser, orienteringsager m.v.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Til efterretning foreligger cirkulæreskrivelser, orienteringssager m.v. i henhold til en udarbejdet fortegnelse. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.

Bilag:

Fortegnelse sendes via mail

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

322. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-1-18 Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Julie Stampe Christensen

Sagsresume

Administrationen fremlægger i denne sag efterårsopfølgningen/forventet regnskab for 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

 

Der forventes mindre driftsudgifter på 122,6 mio. kr., hvoraf 33 mio. kr. kan henføres til de generelle reserver. På anlægsområdet forventes mindre udgifter på 11,0 mio. kr., når genbevillingerne medregnes. På det finansielle område forventes en merindtægt på 9,0 mio. kr.  

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på henholdsvis de finansielle konti samt drift- og anlægskontiene med udgangspunkt i konstateret forbrug pr. 31 august 2018 og forventningerne til forbruget i de resterende måneder.

 

I forhold til servicedriftsudgifterne forventes et mindre forbrug på 47,3 mio. kr. overfor det korrigerede budget uden genbevillinger. Det skal bemærkes at heraf udgør 33 mio. kr. fra de generelle reserver.

 

Korrigeret budget uden genbevillinger er 534,4 mio. kr. (609,8 - 75,4 = 534,4). Forventet regnskab er på 487,1 mio. kr. Mindre forbrug på servicedriftsudgifterne er 47,3 mio. kr. (534,4 - 487,1)  

Økonomi

Det forventede regnskab for 2018 for Økonomi- og Erhvervsudvalget områder fremgår af nedenstående tabeller.

  

Tabel 1: Forventet driftsregnskab 2018 fordelt på serviceområder, 1000 kr

 

Samlet er der et mindre forbrug på 122,6 mio. kr. eller 47,3 mio. kr. hvis genbevillingerne ikke medregnes.

Forventningen ved opfølgningen pr. 31. marts 2018 var 45,1 mio. kr.

 

På serviceområde 20 forventes mindre udgifter på i alt 119,7 mio.kr. eller 46,4 mio kr., hvis genbevillingerne ikke medregnes.

Af mindre forbruget er de primære afvigelser den generelle reserve på 33 mio. kr., og forventet opsparing på selvforsikring på 6,5 mio. kr.. Derudover er der 4,8 mio. kr. på Innovation og teknologi primært vedrørende NIDO (Forskning og uddannelse i sundhed) og 1,6 mio. kr. på Driftsikring af boligbyggeri.

 

 

Tabel 2: Forventet anlægsregnskab 2018 fordelt på serviceområder, 1000 kr.  

 

 

Ovenstående tabel viser, at der forventes et forventet regnskab på 44,1 mio. kr., som primært kan henføres til projektet vedrørende Fremtidens MCH med 33,0 mio. kr.

 

Der er en forventning om et samlet mindre forbrug incl. genbevillinger på 11,0 mio. kr. Der er genbevillinger for 54,7 mio. kr.

 

Afvigelsen på 11,0 mio. kr. kan forklares med 2,7 mio. kr. vedrørende arealerhvervelse primært pga. af færre indtægter. Derudover forventes Fremtidens MCH at have et mindre forbrug på 8,4 mio. kr. incl. genbevillinger, renovering af ELIA forventes at have et mindre forbrug på 1,0 mio. kr., og pulje til socialøkonomiske initiativer forventes at have et mindre forbrug på 0,9 mio. kr. På puljer til rådhusrenoveringer og ombygninger forventes et mindre forbrug på 1,8 mio. kr. og endelig forventes et mindre forbrug på udvikling af Å-turisme på 1,1 mio. kr.

  

Tabel 3: Forventet regnskab 2018 på Serviceområde 01 Byggemodning (ØKE og TMU) , 1000 kr.

 

 

På jordforsyningsområdet er forventning at der bliver realiseret indtægter på 64,2 mio. kr. i 2018. Det forventes, at vedtaget budget på 75,5 mio. kr. ikke kan realiseres, hvilket primært skyldes mindreindtægter i forbindelse med erhvervsgrundsalg på Åvænget. Vedtaget budget til indtægter fra grundsalg i boligområder forventes realiseret i 2018.

 

Forventet regnskab 2018 for byggemodningsudgifter udgør i alt 87,3 mio. kr. (27,086 + 60,199 mio. kr.). Der forventes i alt overført mindreudgifter på 31,5 mio. kr. fra 2018 til 2019, hvilket blandt andet skyldes, at Byrådet den 6. maj 2014 og den 26. august 2014 har besluttet, at byggemodningsprojekter for 6 mio. kr. afventer igangsættelse. Beløbet er afsat til færdiggørelsesarbejder, som forventes igangsat i 2019-20. Herudover er der reserveret rådighedsbeløb til betingede byggemodningsprojekter, samt større anlægsprojekter, som afventer grundsalg. 

  

Tabel 4: Forventet regnskab 2018 på finansieringsområdet, 1000 kr.

 

På finansieringsområdet forventes det, som det fremgår af ovenstående tabel, en afvigelse på 9,0 mio. kr. Dette kan henføres til følgende afvigelser.

 

Renteindtægterne ligger på niveau, mens der har været et markant fald i renteudgifterne, således der er netto er tale om en merindtægt på 4,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Faldet i renteudgifter kan hovedsageligt forklares ved, at der er lån vedrørende ældreboliger, som siden budgetlægningen og 1. budgetopfølgning, er blevet lagt om efter krav fra staten. Faldet i renteudgifter modsvares af højere afdrag, hvorfor der forventes et merforbrug på afdrag på lån.

Desuden forventes et mindreforbrug vedrørende ikke udbetalte projekter til Landsbyggefonden på 19,0 mio. kr.

 

På skatteområdet forventes en mindreindtægt på 13,5 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. er i forhold til tilbagebetaling af ejendomsskat som følge af SKAT’s ændrede ejendomsvurderinger. De resterende 7,5 mio. kr. kan tilskrives, at i 2018 blev budgetlagt med en kompensation fra staten angående fastfrysning af grundskyld i lighed med 2017. Imidlertid blev der i 2018 lavet en anden aftale vedrørende grundskyld, kaldet den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld, som løber fra 2018-2020. Således kommer der ikke en kompensation i 2018, men den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld giver i stedet kommunerne mulighed for, at finansiere nettoudgiften ved lånoptagelse indtil staten overtager opgaven, og kommunerne modtager tilgodehavenderne fra staten. Ved denne løsning vil kommunerne ikke opleve en likviditets påvirkning. I Herning Kommune vil det betyde, at der kan optages et lån i 2018 på ca. 5 mio. kr. (svarende til den konkrete betydning af indefrysningen af grundskyld i Herning Kommune), ligesom der kan optages lån for nettoudgifterne i 2019 og 2020. Eventuel lånoptagelse er ikke indarbejdet i budget 2018, 2019 og 2020. Administration anbefaler, at der ansøges om lån for nettoudgifterne i forbindelse med den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld. 

 

Øvrige bemærkninger

 

Opfølgning på restancer til Herning Kommune

Opfølgning på restancer er en del af Økonomi- og Erhvervsudvalgets budgetopfølgning. Restancer er personers og virksomheders gæld til det offentlige, der ikke er blevet betalt rettidigt. Herning Kommune har de sidste to år haft 49 – 60 mio. kr. til gode hos borgere og virksomheder, hvor manglende tilbagebetaling af kontakthjælp og boliglån udgør de største poster.  

 

I budgetopfølgningen tages der udgangspunkt i den seneste restance pr. den 31.08.2018. Sammenligningsgrundlaget er pr. den 30.04.2017, 31.08.2017, 31.12.2017 og pr. den 30.04.2018.

 

Tabel 5: Restancer, 2017-2018 (1.000 kr.)

 

Markeret med gult: Samlet set er restancen pr. 31.08.2018 steget med 11,6 mio. kr. i forhold til samme tidspunkt sidste år. Denne stigning skyldes primært mellemkommunale refusioner, som er steget med 10,8 mio. grundet forsinket betalinger fra betalingskommunen henover sommerferien. Det kan oplyses at restancen pr. 30. september er faldet til 0,314 mio. kr.

 

Der er fortsat fokus på at iværksætte initiativer for at nedbringe nye større restancer. På tværs af kommunen er der dialoger om arbejdsgangen for regningsudskrivning og mulige opfølgninger.  

 

En stor del af den samlede restance er sendt til inddrivelse hos Skat, og da vi fortsat Ikke ved om vi modtager alle afregninger eller afskrivninger fra Skat, kender vi ikke ”kursværdien” af vores restancer. Første fase af det nye inddrivelsessystem forventes klar primo 2019. Indfasning af inddrivelsen af de kommunale fordringer vil ske i små faser, og kræver store omlægninger af kilde IT-systemer, forventer vi en lang tidshorisont inden inddrivelsen vil være fuld implementeret igen

 

Generelt kan der ses en stigende tendens vedrørende de retsbestemte ydelser for tilbagebetalingspligtigkontanthjælp. Stigningen vedrørende boliglån og billån skal primært tilskrives nye bevillinger, der registreres til betaling og afbetales efter lovbestemte afdragsordninger. 

  

Restancen vedrørende ejendomsskat er fortsat på et meget lavt niveau i forhold til tidligere og restancen pr. den 31.08.2018 er et udtryk for at vi er midt i processen med inddrivelse af 2. rate 2018. Der er sendt underretninger ud til alle berørte borgere med restancer. Det videre forløb er, at hvis kravet ikke betales senest på udlægsdagen, sker der et udlæg i ejendommen og sender sagen til advokat med henblik på at sætte ejendommen på tvangsauktion.

 

Budgetomplaceringer og anlægsbevillinger

Økonomi- og Erhvervsudvalget har siden budgetopfølgningen pr. 31.03.2018 godkendt salg af arealer, som samlet sendes til godkendelse i Byrådet.

 

Der er samlet godkendt anlægsindtægter på 8,114 mio. kr. med henholdsvis 0,78 mio. kr. på Serviceområde 01 Byggemodning og 7,334 mio. kr. på Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter. Fordelingen af indtægterne på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag. 

  

Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler på samme møde 3 særskilt sager vedrørende salg af fast ejendomme. Såfremt at sagerne godkendes indstilles det at indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme nedskrives med 0,209 mio. kr. netto årligt fra 2019 og frem samt at udgiftsbudgettet nedskrives med 0,02 mio. kr. årligt fra 2019 og frem. Budgetændringen på netto 0,189 mio. kr. årligt finansieres af de likvide aktiver.

 

Desuden er der på Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 11.06.2018 godkendt en reduktion af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme på netto 0,42 mio. kr. i 2018 og 0,198 mio. kr. 2019 og frem vedrørende salg af ejendom i Sunds, som finansieres af de likvide aktiver.

 

Der anmodes om godkendelse af anlægsbevillinger med tilhørende rådighedsbeløb samt tilpasning af driftsbudgettet til formålet.

 

I forbindelse med budgetforliget i 2018 blev der givet 0,05 mio. kr. i drift til Kålormen. Midlerne blev placeret på Serviceområde 20 Administration, men opgaven ligger imidlertid på Serviceområde 15 Kultur, hvorfor det anmodes om at driftsbudgettet på 0,05 mio. kr. i 2018 og frem flyttes.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget har bevilliget et tilskud på 5 mio. kr. til etablering af NIDO i tilknytning til DNV-Gødstrup. Tilskuddet ønskes nu overført til anlæg. 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at budgetopfølgningen tages til efteretning,

 

at Administrationen bemyndiges til at starte en proces vedrørende lånoptagelse for nettoudgifterne til den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld,

 

at der til salg af arealer meddeles anlægsindtægtsbevillinger på i alt 8,114 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb, fordelt på anlægsprojekter, jf. vedlagte bilag vedrørende salg af arealer,

 

at driftsindtægtsbevillingen reduceres på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme med netto 0,42 mio. kr. i 2018 og 0,198 mio. kr. 2019 og frem vedrørende salg af ejendom i Sunds, som finansieres af de likvide aktiver,

 

at driftsindtægtsbevillingen på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme nedskrives med 0,209 mio. kr. netto årligt fra 2019 og frem samt at udgiftsbudgettet nedskrives med 0,02 mio. kr årligt fra 2019 og frem. Budgetændringen på netto 0,189 mio. kr. årligt finansieres af de likvide aktiver,

  

at bevillingen på 0,05 mio. kr. til drift vedrørende Kålormen flyttes fra Serviceområde 20 Administration til Kultur- og Fritidsudvalget Serviceområde 15 Kultur i 2018 og frem,

 

at der afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, 06.48.66 Innovation og ny teknologi, nyt stednr. NIDO. Udgiften finansieres af afsat driftsbudget på Serviceområde 20 Administration, 06.48.66 Innovation og ny teknologi, 029 NIDO.  
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 - Oversigt over ØKE-drift (31.8.2018)
 • Bilag 2 - Oversigt over ØKE-anlæg (31.8.2018)
 • Bilag - Orientering om salg siden 31.03.18
 

323. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-18 Sagsbehandler: Martin Philipp Nielsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 for det samlede kommunale område

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på det samlede kommunale område.
Opfølgningen er behandlet i de respektive fagudvalg og sendes hermed samlet til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med efterfølgende behandling i Byrådet.  

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august.

 

I de efterfølgende tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab overfor det korrigerede budget.

 

I sagsfremstillingen bliver budgetopfølgningen præsenteret overordnet. Detaljeret regnskabsopgørelse samt bemærkninger til afvigelser på de enkelte fagudvalg findes i vedlagte notat og i fagudvalgenes behandling af budgetopfølgningen.

 

 

Resultat af den skattefinansierede drift forventes at ende på et overskud på 149,8 mio. kr. Det er 22,1 mio. kr. bedre end det korrigeret budget og 54,6 mio. kr. under det vedtagne budget.

Efter afholdelse af forventede anlægsudgifter på 332,8 mio. kr. og jordforsyning på 23 mio. kr., forventes der et samlet underskud på det skattefinansierede område på 206,5 mio. kr.

 

Efter indregning af resultatet på forsyningsvirksomhed er forventningerne til årets resultat for drift og anlæg et underskud på 202,6 mio. kr.

 

Når finansieringen indregnes forventes der et samlet likviditets forbrug for året på 239,8 mio. kr.

Finansieringen består af nettolånoptagelse, frigivelse af deponerede midler og forskydning i kortfristede poster.

 

Opmærksomhedspunkter ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2018:

I afsnittene nedenfor behandles de væsentligste opmærksomhedspunkter i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2018.

 

 

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet forbrug for Herning Kommune på servicedriftsudgifter på 3.484,9 mio. kr.

 

I forhold til sanktionslovningen forventer Herning Kommune et merforbrug 24,3 mio. kr. målt på forventet regnskab overfor det korrigeret budget uden genbevillinger.

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer et samlet mindre forbrug på 47,3 mio. kr.

Af mindre forbruget er de primære afvigelser den generelle reserve på 33 mio. kr. og forventet opsparing på selvforsikring på 6,5 mio. kr. Derudover er der 4,8 mio. kr. på Innovation og teknologi primært vedrørende NIDO og 1,6 mio. kr. på Driftsikring af boligbyggeri.

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et samlet merforbrug på 6,7 mio. kr. som primært relaterer sig til området for vintertjeneste og vejafvandingsbidrag med ca. 5 mio. kr. samt et merforbrug på byggemodningsområdet som skyldes øgede ejendomsskatter fra bl.a. nye lokalplaner. Stigningen i ejendomsskatter er påklaget for flere ejendomme og for en del af disse er sagerne gået videre i klagesystemet, og administrationen forventer en reduktion i ejendomsskatterne.

 

Børne- og Familieudvalget udviser et samlet merforbrug på 16,7 mio. kr. som fordeler sig med et mindreforbrug på 5 mio. kr. på Serviceområde 10 Dagtilbud for Børn, et merforbrug på 0,5 mio. kr. for Serviceområde 12 Folke- og Ungdomsskoler og et merforbrug på 21,2 mio. kr. på Serviceområde 16 Børn og Familie.

 

For Børn og Familie området skyldes områdets merforbrug på servicedriftsrammen på 21,2 mio. kr. påvirket af et øget antal sager end forudsat i budgettet. Så på trods af at området gennemsnitlig set har faldende udgifter pr. behandlet sag, kan budgettet ikke holdes, grundet større stigning i sager. 

 

Social- og Sundhedsudvalget

Området forventer et samlet merforbrug på 46,8 mio. kr., som fordeler sig med 34 mio. kr. på Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri og 12,6 mio. kr. på Serviceområde 18 Sundhed og Ældre.

 

Handicap og Psykiatri

Siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 er det forventede merforbrug steget med ca. 9 mio. kr.

Årsagen til stigningen skyldes en markant tilgang af borgere, svarende til en merudgift på 8,4 mio. kr. Merforbrug på området kan primært henføres til Handicapområdet.

 

Sundhed og Ældre

Områdets merforbrug relaterer sig primært til hjælpemiddelsområdet med 6,6 mio. kr., området for vederlagsfrifysioterapi med 2,2 mio. kr. samt implementeringsudgifter til det nye omsorgssystem CURA.

 

Beskæftigelsesudvalget forventer et mindreforbrug på området på 4,2 mio.kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til lavere forbrug til midlertidig boligplacering grundet færre flytningen end forventet, lavere forbrug til produktionsskoler på grund af forventning om færre elever end ved budgetlægningen og lavere forbrug på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

 

Øvrige udgifter:

Øvrige udgifter er driftsudgifter, der ligger udenfor rammen for servicedriftsudgifter og som på anden måde er styret via lovgivningen.

 

Tabel 2 Øvrige udgifter

 

På de øvrige udgifter forventes et samlet merforbrug på 11,42 mio. kr., som primært relaterer sig til områder under Forebyggelsesudvalget og Beskæftigelsesudvalget.

 

Forebyggelsesudvalget:

For området for aktivitetsbestemt medfinansiering forventes mindreforbrug på 13,53 mio. kr.

For 2018 er afregningsformen blevet ændret på en række punkter. Der er bl.a. indført aldersdifferentieret medfinansiering og ændringer i taktssystemet, så der ikke længere skelnes mellem ambulant behandling og indlæggelser.

Området er udenfor rammestyring og der budgetteres i forhold til KL’s udgiftsskøn i forbindelse med økonomiaftalen. Skønnet er fortsat forbundet med stor usikkerhed.

 

Beskæftigelsesudvalget

For det budgetgaranterede område og øvrige overførsler forventes et merforbrug på 23,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser kan henføres til, at sidste års regulering af budgetrammen samt midtvejsregulering på overførselsområdet for 2018 er placeret på det budgetgaranterede område.

Derudover forventes et højere forbrug til revalidering og området for ressource- og jobafklaringsforløb, som skyldes flere fuldtidspersoner end forudsat ved budgetlægning  

 

På området for forsikrede ledige forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr. som primært kan henføres til et højere forbrug på dagpenge til forsikrede ledige end forudsat ved budgetlægningen.

 

Anlægsudgifter:

 

Økonomi- og Erhvervsudvalget forventer en afvigelse på 11,0 mio .kr., som kan forklares med 2,7 mio. kr. vedrørende arealerhvervelse pga. af færre indtægter. Fremtidens MCH forventes at have et mindre forbrug på 8,4 mio. kr. incl. genbevillinger, renovering af ELIA forventes at have et mindre forbrug på 1,0 mio. kr., pulje til socialøkonomiske initiativer forventes at have et mindre forbrug på 0,9 mio. kr., puljer til rådhusrenoveringer og ombygninger forventes at have et mindre forbrug på 1,8 mio. kr., samt udvikling af Å-turisme forventes at have et mindre forbrug på 1,1 mio. kr. 

 

Teknik- og Miljøudvalget forventer et mindreforbrug på 7,2 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til tidsforskydning på projekter for Pugdalvej i Vildbjerg, Køb af p-pladser ved Nygade 3 og Herning Cykler projektet.

 

Børne- og Familieudvalget

Området forventer et samlet mindreforbrug på 9,2 mio. kr., som skyldes en række forskellige projekter. De største afvigelser er på Snejbjerg Skole med 2,5 mio. kr., Lundgårdsskolens SFO med 1,5 mio. kr. og Sinding-Ørre Midtpunkt med 1,3 mio. kr. Mindreforbruget bliver delvist opvejet af et merforbrug på projekter vedrørende udbedring af skimmelsvampeskader på Lind Skole, Sunds Skole og Læringscenter Syd på 0,98 mio. kr.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

Området udviser et samlet mindreforbrug på 36,3 mio. kr. som skal ses i sammenhæng med, at området har flere projekter som er udskudt til senere gennemførelse eller forskydninger vedrørende flerårige projekter.

De primære årsager kan henføres til mindreforbrug på 10,5 mio. kr. vedr. Holing-projektet, 8,3 mio. kr. vedr. fremtidig vedligeholdelse af svømmeanlæg, 5,1 mio. kr. vedr. Timelineprojektet og 3,5 mio. kr. vedr. kunstgræsbaner.

 

Økonomi

 Økonomi- og Erhvervsudvalget

 • Der meddeles en anlægsindtægtsbevillinger på i alt 8,114 mio. kr. samt tilhørende rådighedsbeløb, fordelt på anlægsprojekter, jf. vedlagte bilag vedrørende salg af arealer.
 • Driftsindtægtsbevillingen reduceres på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme med netto 0,42 mio. kr. i 2018 og 0,198 mio. kr. 2019 og frem vedrørende salg af ejendom i Sunds, som finansieres af de likvide aktiver.
 • Der meddeles at driftsindtægtsbevillingen på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme nedskrives med 0,209 mio. kr. netto årligt fra 2019 og frem samt at udgiftsbudgettet nedskrives med 0,02 mio. kr årligt fra 2019 og frem. Budgetændringen på netto 0,189 mio. kr. årligt finansieres af de likvide aktiver.
 • Bevillingen på 0,05 mio. kr. til drift vedrørende Kålormen flyttes fra Serviceområde 20 Administration til Kultur- og Fritidsudvalget Serviceområde 15 Kultur i 2018 og frem.
 • Der afsættes rådighedsbeløb på 5 mio. kr. på Serviceområde 20 Administration, 06.48.66 Innovation og ny teknologi, nyt stednr. NIDO. Udgiften finansieres af afsat driftsbudget på Serviceområde 20 Administration, 06.48.66 Innovation og ny teknologi, 029 NIDO.

 

Byplanudvalget

 • Der meddeles en anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1,399 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, BYP, nyt stednr. Kirkestien,
 • Rådighedsbeløb til indtægter nedskrives med 1,399 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015088 Kirkestien, da der ikke modtages refusion til projektet. Anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med 0,689 mio. kr. på samme stednr.,
 • Finansiering af anlægsudgiften på 1,399 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. og nedskrivningen af rådighedsbeløbet til indtægter med 1,399 mio. kr. i 2018 sker ved en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb til udgifter med 2,798 mio. kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015088 Kirkestien. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 1,378 mio. kr. på samme stednr.,
 • Der meddeles, at rådighedsbeløb til indtægter nedskrives med 120.000 kr. i 2018 på Serviceområde 03 Kommunale ejendomme, stednr. 015085 Områdefornyelse i Sunds. Anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med 100.000 kr. på samme stednr. Nedskrivningen af rådighedsbeløbet til indtægter på 120.000 kr. i 2018 finansieres af en tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb til udgifter med 120.000 kr. i 2018 på samme stednr. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives med 62.000 kr. på samme stednr
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 629.000 kr. i 2018 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223046 Herning C. Udgiften på 629.000 kr. i 2018 finansieres af Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223058 Bymidten, delprojekter. Anlægsudgiftsbevillingen på samme stednr. nedskrives tilsvarende med 629.000 kr.

 

Børne- og Familieudvalget

 • Rådighedsbeløb på 1.244.000 kr. i 2018 på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskole vedr. adgangsvej ved Lindbjergskolen flyttes fra sted nr. 301059 01 Lindbjergskolen, skolen, til sted nr. 301059 04 Adgangsvej ved Lindbjergskolen.
 • Der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 655.000 kr. i 2018 vedrørende opgradering af de fire midtbyskole på Serviceområde 12 Folke- og ungdomsskoler stednummer 301087 01. Udgiften på 655.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på samme sted i 2018.
 • Der sker en overflytning af Familieguiderne fra Serviceområde 16 Børn og Familie til Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse fra 2019 og frem. Overflytningen sker med baggrund i gensidig aftale mellem Center for Børn og Forebyggelse samt Beskæftigelses- og integrationscenteret. Økonomien på området overflyttes i samme proces. Denne har dog ingen økonomisk virkning på udvalgets ramme, da udgifter til familieguiderne er omfattet af 100 % statsrefusion. Familieguiderne arbejder efter børneparagrafferne i serviceloven og har derfor været knyttet til Børn og Familie, som administrerer disse paragraffer. De arbejder kun med børn i integrationsperioden (de første tre år i kommunen) og flyttes derfor til Integrationsafdelingen, som i forvejen har kontakt med disse familier. Familieguiderne er omfattet af 100 % statsrefusion, og både udgiften og den tilsvarende indtægt (på 2,7 mio. kr.) flyttes til Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse.

 

Kultur- og Fritidsudvalget

 • Der flyttes en indtægtsbevilling på kr. 0,924 mio. kr. fra 2019 til 2018 på Serviceområde 14 Biblioteker, funktion 03 32 50 vedrørende projekt SprogStavLæs (Sprogsporet). 

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

atbudgetopfølgningen pr. 31. august 2018 tages til efterretning,

 

atder foretages de anførte bevillingsmæssige ændringer/budgetomplaceringer. 
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt. Økonomi- og Erhvervsudvalget indstiller sagen til Byrådet.

Bilag

 • Notat - Samlede sag 31-08-2018
 • Bilag - Orientering om salg siden 310318 1
 

324. Godkendelse af Gældsstyrelsens afkøb af restancer og orientering om ekstraordinær afskrivning af restancer og kompensation

Sagsnr.: 00.01.10-P19-1-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af Gældsstyrelsens afkøb af restancer og orientering om ekstraordinær afskrivning af restancer og kompensation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Storgaard

Sagsresume

Folketinget vedtog før sommerferien, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer til en nominel værdi på i alt 5,8 mia. kr. Afskrivningen er en følge af udfordringerne med statens inddrivelsessystem EFI, som har efterladt tvivl om retskraften i en mængde gældsposter. For kommunernes vedkommende afskrives i alt ca. 2,7 mio. fordringer til en nominel værdi på i alt 709 mio. kr.

 

KL har aftalt med regeringen, at kommunerne samlet set kompenseres med ca. 214 mio. kr. efter fratræk af udbetalt statsrefusion. Beløbet er væsentligt højere end det oprindelige udspil på ca. 150 mio. kr. Aftalen er den 11. oktober endeligt godkendt i Folketingets Finansudvalg. Den generelle aftale om kompensation for ekstraordinær afskrivning forudsætter, at den udmøntes i individuelle aftaler mellem den enkelte kommune og Gældsstyrelsen om køb af kommunens privatretlige restancer under inddrivelse. Gældsstyrelsen, der er en ny styrelse under Skatteministeriet, har derfor fremsendt et købstilbud til Herning Kommune på at købe disse restancer.

 

Gældstyrelsen tilbyder Herning Kommune afkøb af privatretlige restancer for 0,273 mio. kr. Det indstilles, at tilbuddet godkendes.

For Herning Kommune beløber de ekstraordinære afskrivninger sig til 8,2 mio. kr. fordelt på mere end 51.000 fordringer. Vi modtager ca. 1,8 mio. kr. i kompensation, heraf er 0,27 mio.kr. betinget af afkøb. Det indstilles, at orienteringen om afskrivninger og kompensation tages til efterretning. Kompensationen vil inden udgangen af 2018 blive udbetalt til den enkelte kommune med udgangspunkt i kursværdien for de konkrete fordringer.

Sagsfremstilling

Gældstyrelsens tilbud om afkøb af privatretslige restancer

Gældsstyrelsen tilbyder at købe privatretlige restancer, der er identificerede og opgjort for en samlet endelig købesum på 273.831,47 kr.

 

Udvælgelsen af fordringer er sket på grundlag af de oplysninger, styrelsen var i besiddelse af den 8. september 2018. Købesummen vil ikke blive ændret som følge af ændringer i restancernes saldi efter den 8. september 2018 eller for eventuelle fejl i opgørelsen af de enkelte restancer. Gældsstyrelsen tilbyder at købe restancerne til en pris, der svarer til fordringernes kursværdi pr. 31. august 2018 fratrukket 18 % for udbetalt statsrefusion.

 

Tilbuddet om afkøb er betinget af Herning Kommunes accept foreligger i Gældsstyrelsen senest den 12. november 2018.

 

Efter overtagelsen af fordringerne har Gældsstyrelsen til hensigt at afskrive fordringerne sammen med de ekstraordinære fordringer.

 

Kompensation og ekstraordinære afskrivningerne i Herning Kommune

Gældsstyrelsen har stillet KL i udsigt, at kommunerne vil få en samlet oversigt over den nominelle værdi og kompensation for den ekstraordinære afskrivning. Materialet er endnu ikke modtaget.

 

Ifølge de seneste oplysninger fra KL vil Herning Kommune blive omfattet af en ekstraordinær afskrivning og afkøb på et samlet forventet niveau på som følger:

·         Antal fordringer (afskrivninger og afkøb): 51.254

·         Nominel værdi af fordringerne:                 8,2 mio. kr.

 

Samlet set vil Herning Kommune blive kompenseret med ca. kr. 1,8 mio. kr., heraf er 0,27 mio.kr. betinget af afkøb.

 

KL oplyser, at de har anvendt en anslået procentsats på 18% i statsrefusion på de kravstyper, hvor der er refusion, da Gældsstyrelsen ikke har mulighed for at se, hvad statsrefusionen er på de enkelte krav.

KL oplyser, at der ikke vil komme en genopkrævning af den allerede afregnede refusion, når vi afskriver f.eks. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

 

Som følge af den ekstraordinære afskrivning sender Gældsstyrelsen i disse dage afskrivningsunderretninger til alle de implicerede fordringshavere med en underretning om de respektive afskrevne fordringer.

Økonomi

Grundlaget for de ekstraordinære afskrivninger/kursværdien

De ekstraordinære afskrivninger er omfattet af Gældsinddrivelseslovens § 18h, som trådte i kraft d. 15.04.2018.

Denne bestemmelse giver restanceinddrivelsesmyndigheden Gældsstyrelsen mulighed for at afskrive restancer med tvivl om retskraften, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det drejer sig om restancer med relativt lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne.

 

Helt konkret er følgende kriterier lagt til grund for udvælgelsen af restancer omfattet af den ekstraordinære afskrivning:

 • Restancer, der er sendt til inddrivelse til og med den 19. november 2015, som er den dag, hvor forældelsesfristen blev udskudt, og for hvilke der den 8. september 2018 er tvivl om retskraften, samt relaterede fordringer (renter og gebyrer) sendt til inddrivelse efter den 19. november 2015.
 • Restancer under 1.000 kr.
 • Restancer mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren har en skattepligtig årsindkomst under 200.000 kIngen fordringer over 7.500 kr., uanset skyldnerens indkomst.
 • Restancer, hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen (fx politibøder, sagsomkostninger og skattebøder), afskrives ikke.
 • Har en skyldner gældsposter for mere end 50.000 kr., som lever op til kriterierne for afskrivning, begrænses afskrivningen, således at maksimalt 50 pct. af skyldnerens samlede gæld under inddrivelse på over 50.000 kr. kan afskrives.

 

De mange afskrivninger skaber også en række problemer ift. registreringerne i budget- og regnskabssystemet. Det er KL's holdning, at der er med den store mængde afskrivninger er tale om en ekstraordinær situation, der kræver en særlig håndteringer i budget- og regnskabssystemet. Det skyldes blandt andet hensynet til, at det ikke har været tanken med KL's aftale med regeringen, at der skulle ske en påvirkning af servicerammen, hvilket vil være tilfældet, hvis de ekstraordinært mange afskrivninger foretages helt eller delvist over driften. KL anbefaler, at kommunerne afventer den officielle udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, inden man igangsætter arbejdet med håndteringen af de modtagne afskrivninger fra Gældsstyrelsen.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at afkøb af privatretslige restancer kr. på 273.831,47 kr. godkendes,

 

at orientering om ekstra ordinære afskrivninger og afkøb på et samlet niveau på kr. ca. 8,2 mio. samt samlet kompensation incl. afkøb på kr. ca. 1,8 mio. tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

325. Decentral Borgerservice

Sagsnr.: 00.15.01-A21-1-18 Sagsbehandler: Eva Freidahl Graae  

Decentral Borgerservice

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Henrik Kjeldsen

Sagsresume

Jf. budgetforliget for 2018 forelægges hermed en model med mulighed for yderligere decentral borgerservice på bibliotekerne indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

 

Modellen er udarbejdet under hensyntagen til tidligere erfaringer, den seneste udvikling indenfor teknologien, afsæt i Herning Kommunes digitaliseringsstrategi og regeringens digitaliseringsreform.

Sagsfremstilling

I 2010 blev det i forbindelse med besparelser besluttet at lukke den decentrale borgerservice i hhv. Kibæk, Vildbjerg og Aulum.

 

Siden 1. oktober 2016 har Herning Bibliotekerne og Borgerservice i fællesskab udvidet det eksisterende borgerservicetilbud på lokalbibliotekerne efter politisk ønske. Udvidelsen er sket indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

 

Bibliotekets personale blev opdateret ift. bedre at kunne understøtte hjælp til selvbetjening – såkaldt medbetjening. Medbetjening anvendes blandt andet i forbindelse med flytning, lægevalg og vielse, men omfatter også hjælp til en lang række øvrige kommunale og offentlige selvbetjeningsløsninger.

 

Borgerservices medarbejdere var derudover til stede i Aulum, Vildbjerg og Kibæk, - én gang månedligt, - på torsdage fra 17-19, mod forudgående tidsbestilling. I dette tidsrum kunne borgerne få hjælp til de opgaver, der kræver personligt fremmøde pga. identitetskontrol og myndighedsafgørelse, dvs. pas, kørekort, Nemid og Digital Post.

 

I 2016 var ovennævnte udflytning af medarbejdere den eneste måde, hvorpå disse opgaver kunne løses. Med den teknologiske udvikling, der har været i den mellemliggende periode og med det udstyr Borgerservice i dag råder over, er det muligt at udvide antallet af timer, hvor borgere kan betjenes decentralt til 24 timer ugentligt pr. lokalbibliotek indenfor samme ramme. De 24 timer er svarende til åbningstiden i front i Borgerservice. Forslaget kan iværksættes pr. 1. januar 2019.

 

Måden det idriftsættes på er, ved at det pas-og kørekortudstyr, der i dag er til rådighed centralt også stilles til rådighed decentralt og qua den nye teknologi via skærmopkobling til Borgerservice på Torvet, hvor fagspecialisterne er placeret, kan tid og sted gøres til væsentlig mindre faktorer. Derudover vil bibliotekarerne fortsat være til rådighed i deres åbningstid ift. at understøtte borgerne i brug af de offentlige selvbetjeningsløsninger, såfremt borgerne måtte foretrække personlig betjening.

 

For eksempel vil en pasekspedition foregå således: Efter at have udfyldt ansøgningen via kommunens selvbetjeningsløsning, møder ansøger personligt op på lokalbiblioteket og foretager via et enkelt tryk på en knap et videoopkald til en fagspecialiseret medarbejder, der er placeret i Borgerservice i Herning. Ekspeditionen udføres herefter, på samme vis som ved personligt fremmøde på Torvet.

 

Samlet set betyder den kommende omlægning af tilbuddet, at tilbuddet nu er lettere tilgængeligt for langt flere borgere, idet åbningstiden går fra 2 timer månedligt til 24 timer ugentligt. Adgangen til hjælp fra bibliotekarerne er af uændret omfang.

 

Det vil i øvrigt løbende blive vurderet hvordan nye teknologiske løsninger kan bidrage til bedre service for vores borgere, bedre ressourceudnyttelse internt og til at leve op til Herning Kommunes digitaliseringsstrategi.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at den foreslåede model for yderligere decentral borgerservice indenfor de eksisterende økonomiske rammer godkendes.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Karlo Brondbjerg (K), Jørn Vedel Eriksen (Ø), Peter Villadsen (F) og Erling Præstekjær (O) var inviteret til at deltage i sagens behandling.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.

 

326. Ansøgning af midler fra tidligere LAG-pulje til projekt i landdistrikter

Sagsnr.: 00.00.00-P20-2-18 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Ansøgning af midler fra tidligere LAG-pulje til projekt i landdistrikter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Trine Eide

Sagsresume

I Byrådets arbejdsgrundlag er der ønske om at arbejde for en revitalisering af Landsbykontaktudvalget. Baggrunden er et ønske om at understøtte et øget samarbejde mellem landsbyer, der kan skabe fortsat udvikling af landsbyer og landdistrikter med det mål at fastholde attraktive og livskraftige alternativer til de større bysamfund. Der er udarbejdet et kommissorium for projektet, herunder et forslag til en proces med en tænketank. Der ansøges om midler fra Økonomi- og Erhvervsudvalgets pulje af tidligere LAG midler til processen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et forslag til, hvordan arbejdet kan organiseres og et forslag til proces. Projektet har fået titlen "Landsbyer på forkant" for at signalere det fremadrettede og udviklingsorienterede. Formålet er at få levedygtige, attraktive landsbyer og ikke nødvendigvis med vækst som hovedmål.

Der foreslås nedsat en tænketank, der skal fungere som idéudvikler og pege på hvilke indsatser og metoder, der vil kunne skabe ny udviklingskraft i landsbyer og landdistrikter.

Tænketankens opgave er således, at komme med forslag til nye indsatser og samarbejder/partnerskaber, der kan sættes fokus på i de kommende år.

Tænketanken foreslås sammensat af to repræsentanter fra Landsbykontaktudvalget, formanden i Landsbykontaktudvalget samt fire repræsentanter fra Herning området, der kan byde ind med nye vinkler til arbejdet om nytænkning som beskrevet i kommissoriet. Tænketanken kan ad hoc indhente inspiration fra andre oplægsholdere til at opnå en særlig Herning-vinkel på projektet.

Tænketankens anbefalinger behandles i styregruppen og Landsbykontaktudvalg inden politisk stillingtagen.

Tænketankens arbejde foreslås præsenteret på Byrådets budgetkonference i foråret. Tænketanken forventes at komme med ideer til forslag til en retning på det videre arbejde med at udvikle landsbyerne. Efterfølgende kan der arbejdes med konkrete forslag til handlinger.

For at gennemføre processen og til afholdelse af udgifter søges om 200.000 kr. Beløbet omfatter procesledelse, oplægsholdere, honorar til eksterne deltagere i Tænketanken samt forplejning/overnatning til et døgnmøde i Tænketanken samt efterfølgende opsamlingsmøder.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at projektkommissorium godkendes,
at der bevilges 200.000 kr. til proces i forbindelse med nedsættelse af tænketank, som finansieres af de tidligere LAG midler på Serviceområde 20 Administration, 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistriktområder.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Projektkommissorium Tænketank.ver.1
 • forslag til proces_rev 101018
 

327. Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi 2019-2030

Sagsnr.: 24.10.11-P17-1-18 Sagsbehandler: Henrik Kjeldsen  

Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi 2019-2030

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har sendt ny regional udviklingsstrategi 2019-2030 i høring. Den overordnede strategiske ramme for strategien er FN’s 17 verdensmål.

 

Herning Kommune afgiver ikke høringssvar herpå, men bør være opmærksomme på og forholde os til indholdet.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland er med baggrund i verdensmålene inddelt i følgende fire spor:

 • Spor 1 handler om at give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen.
 • Spor 2 handler om at skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle.
 • Spor 3 handler om at tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling.
 • Spor 4 handler om at bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet – for borgeren og tæt på borgeren.

 

FN’s 17 verdensmål er gennemgående i hele strategien. Det bemærkes, at Region Midtjylland vil invitere til partnerskaber og samarbejder omkring FN’s verdensmål. Det kan således tænkes at FN’s 17 verdensmål fremadrettet bliver styrende for muligheden for at søge midler.

 

Af øvrige relevante nedslagspunkter bemærkes det, at Region Midtjylland har fokus at fremtidssikre uddannelserne og give et kompetenceløft til alle med bl.a. Rådet for Fremtidens Kompetencer. Herunder:

-          fremtidens kompetencer i hele regionen

-          livslang læring

-          samspil mellem iværksætteri og uddannelse

-          fremtidens uddannelsessystem

-          efterspørgsel på STEM-kompetencer (Den Midtjyske Teknologipagt)

 

Region Midtjylland vil ligeledes med den ny udviklingsstrategi etablere en strategi for sundhedsinnovation i hele den midtjyske region på tværs af aktører samt sætte life science, digitalt sundhedsvæsen og et bæredygtigt hospital på dagsorden.

 

Begge er områder, vi allerede arbejder aktivt med i Herning Kommune, og som vi med fordel kan indgå en dialog med Region Midtjylland om.

 

Der påtænkes et fælles høringssvar fra KKR til Region Midtjylland. Udkast hertil drøftes på KKR-møde 16. november. Herning Kommune har ikke umiddelbart særlige opmærksomhedspunkter til KKRs høringssvar. Den regionale udviklingsstrategi vil dog blive tænkt ind i formuleringen af den fremtidige erhvervsstrategi for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

 • Regional Udviklingsstrategi 2019-2030
 

328. Dansk Melodi Grand Prix 2019

Sagsnr.: 20.15.00-P20-4-18 Sagsbehandler: Helle Baadsgaard  

Dansk Melodi Grand Prix 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: - Helle Baadsgaard

Sagsresume

Dansk Melodi Grand Prix samt børnenes MGP afvikles i Jyske Bank BOXEN henholdvis lørdag den 23. februar og lørdag 2. marts 2019.

Herning er i den forbindelse udnævnt til Grand Prix by. Til dette formål søges der om, at der afsættes 175.000 kr. til aktiviteter og branding af Herning Kommune i forbindelse med afholdelse af Dansk Melodi Grand Prix 2019 (DMGP). Beløbet tages fra serviceområde 15, Kultur, Bymarkedsføring.

Sagsfremstilling

Herning Kommune skal i tæt samarbejde med DR og MCH afvikle DMGP og MGP 2019, hvor Herning Kommune skal være med til at skabe den gode og festilige Grand Prix stemning i byen, ligesom vi gjorde i 2009, 2013 og 2017.

 

I forbindelse med Grand Prix 2019 vil der være fokus på:

 • City Dressing - herunder Fanzone
 • Aktivitetspulje til kulturinstitutioner, ældrecentre, skoler m.m.
 • Samarbejde med restauranter, detailhandel, cityforeningen og mange andre interessenter
 • Markedsføringsaktiviteter

 

I forbindelse med afvikling af DMGP og MGP i 2009, 2013 og 2017, oplevede man at der var stor opbakning fra byens mange aktører, samt stor mediebevågenhed, både lokalt og nationalt.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at der bevilges op til 175.000,- kr. fra Serviceområde 15, Kultur, Bymarkedsføring

Indstilling

Direktøren for By, Erhver og Kultur indstiller,

at der bevilges et tilskud på 175.000 kr. til Herning som Grand Prix By i 2019, som finansieres af Serviceområde 15 Kultur, 03.35.64 Bymarkedsføring.
Direktøren for By, Erhver og Kultur indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.

 

329. Orientering om status på opsætning af master til bredbånd

Sagsnr.: 13.16.02-P08-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status på opsætning af master til bredbånd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har afsat 1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til 2022 til etablering af bedre mobil- og bredbåndsdækning i kommunen. Med denne sag en status på indsatsen.

Sagsfremstilling

Bredbåndsinfrastrukturen er en vigtig infrastruktur, som øger kommunens potentiale for at fastholde og tiltrække nye arbejdspladser og borgere. Det er derfor i kommunens interesse at arbejde for, at der er god mobil- og bredbåndsdækning i kommunen.

 

Herning Kommune har ved Netplan fået foretaget en afdækning af dækningssvage lokalområder. På baggrund af antallet af berørte borgere og virksomheder er der opstillet følgende matematiske prioritering:

 

Stednavn

Prioritet

Abildå

1

Karstoft

2

Hallundbæk

3

Grove

4

Sønder Felding

5

Vind

6

Fasterholt

7

Harreskov Plantage

8

 

Ved vedtagelsen af budget 2018 - 2021 var afsættet, at der skal skabes bedre dækning ved opsætning af master i de otte berørte lokalområder. Kommunens opsætning af master er afhængig af forhandlinger med teleoperatørerne på markedet. Kommunens prioriteringsliste viger afhængigt af, hvad der i praksis er muligt at opnå. Teleoperatørernes forretningsmæssige interesser i et givent lokalområde varierer afhængigt af selskabets udviklingsstrategi. Der er områder, som flere selskaber er interesseret i, og områder, hvor ingen eller få selskaber har interesse. Et teleselskab køber rettigheder til luftbåren mobil- og bredbåndsdækning af staten. Det sker på såkaldte frekvensauktioner. Efter Energistyrelsens vejledende tidsplan sker næste tildeling af frekvensrettigheder ultimo november 2018.

 

Der er opstillet en mast i Vind. Der har siden foråret været forhandlinger om opsætning af master i Abildå. Teleoperatørerne afventer pt. frekvensauktionens afslutning. Det er forventningen, at en ny mast kan etableres primo 2019 med henblik på ibrugtagning 2. kvartal samme år. Det geografiske område ved Abildå er stort, og det er muligt, at der skal to master til for at dække hele området.

 

I overensstemmelse med den matematiske prioriteringsliste arbejdes der videre med opsætning af master ved Karstoft og Hallundbæk til ibrugtagning i 2. halvdel af 2019.

Området ved Karstoft er medtaget i det seneste teleudbud i Herning Kommune, hvor Telenor som del af udbudsprocessen har tilbudt forbedret dækning af dele af området. Denne forbedrede dækning skal være etableret senest 1. juli 2019. Den reelle forbedring af dækningen kan forventeligvis simuleres i 1. kvartal 2019, og man vil på den baggrund vurdere om det samlede område herefter fortsat har behov for yderligere master.

 

Som alternativ til frivillige aftaler om etablering af master med teleoperatører, kan Herning Kommune benytte muligheden for at forpligte Telenor på opsætning af op til to master som del af det seneste teleudbud. I dette tilfælde skal Herning Kommune udpege to geografiske områder overfor Telenor senest 31. januar 2020. Herning Kommune kan benytte denne option i perioden fra aftalestart ved indgangen til 2019 og frem til 31. januar 2020. Telenor vil have 3 måneder fra Herning Kommunes varsel til at etablere den ønskede dækning. Telenor kan forpligtes til at betale for aktivt sendeudstyr i masterne. Herning Kommune hæfter for øvrige omkostninger til opførelse og etablering af fiberforbindelse til masten.

 

Der arbejdes med forsøg med trådløst bredbånd. Trådløst bredbånd har vist sig at være kost-effektivt i områder, hvor der er langt imellem husstande og dermed dyrt at grave. Det er en teknologi, som under visse forudsætninger kan levere høje hastigheder der allerede i dag imødekommer regeringens målsætning om, at alle skal have adgang til mindst 100/30. Der er flere adresser med så dårligt bredbånd ved Abildå, at dette område egner sig godt som forsøgsområde. Samtidig skaber det synergi med planerne om at rejse en mobilmast eller to i området, idet udstyr, der kan levere faste trådløse forbindelser, kan opsættes i samme master.

  

En eventuel helbredsrisiko ved strålefare fra mobilmaster er fra tid til anden et tema i den offentlige debat. Også lokalt har der været enkelte reaktioner fra borgere, der er bekymret for strålefaren fra planlagte master. Opsætning af master sker efter gældende regler, og hverken byggelovgivningen, planlovgivningen eller masteloven giver kommunerne mulighed for at inddrage sundhedsmæssige overvejelser i behandlingen af sager om tilladelser til mobilantenner.

 

Folketingets partier indgik i maj 2018 et nyt teleforlig. Indholdsmæssigt er der ikke tale nævneværdige ændringer i kommunernes mulighed for lokale løsninger. Det bærende princip er fortsat markeds- og konkurrencebaseret udrulning. De centrale punkter i aftalen er:

 

 1. Statens bredbåndspulje målrettet tyndtbefolkede områder er øget med 60 mio. kr. til i alt 100 mio. kr. i 2018.
 2. Klare rammer for ikke-konkurrenceforstyrrende, kommunal indsats for lokal dækning
 3. Fokus på kommunal sagsbehandling, masteleje m.v. (Der henvises til ØKE den 7. maj 2018)
 4. Etablering af et brancheforum i regi af Energistyrelsen
 5. Styrkelse af machine-to-machine-tjenester i Danmark (såkaldte M2M-løsninger)
 6. Ophævelse af bredbåndsgarantiordningen fra 2013

 

Herning Kommunes strategi og deraf afledt økonomisk prioritering er investering i luftbåret mobil- og bredbåndsdækning. Det sker ved kommunale investeringer i etablering af master til sikring af mobildækning og internetadgang via mobildækning. Private kan ansøge statens bredbåndspulje om støtte til etablering af jordbåret bredbåndsdækning til konkrete adresser i et lokalområde. Herning Kommune tilbyder vejledning til private - men ingen økonomisk støtte - hvis private ansøger statens bredbåndspulje.

Økonomi

Prisen for opsætning en mast varierer fra lokalområde til lokalområde afhængig af de konkrete forhold som behov for mastehøjde, omfanget af skovarealer m.v. Der forhandles konkret med teleoperatørerne i hver enkelt sag.

 

Bevillingen i 2017 blev overført til 2018. Forbrug i 2018 er foreløbig 0,536 mio. kr. for opsætning af masten i Vind. Der er afsat 1,3 mio. kr. til opsætning af mast(er) i Abildå.

 

Afsat budget til 2019 og 2020 frem prioriteres til Karstoft og Hallundbæk i prioriteret rækkefølge og forbehold for teleoperatørernes medvirken. Med budgetforliget for 2019-2022 kan kommunen - afhængigt at teleoperatørernes medvirken - rejse 2-4 master mere og således kunne dække op til 7-8 af udpegede områder med svag dækning.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Poul Venø var til stede ved sagens behandling.

 

330. Investering i it-infrastruktur

Sagsnr.: 85.15.00-Ø54-18-18 Sagsbehandler: Poul Venø  

Investering i it-infrastruktur

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Thomas Herskind

Sagsresume

Herning Kommune baserer driften af sine IT systemer på en fysisk platform, der omfatter hardware enheder indenfor netværk, servere, storage og backup.

 

Større dele af platformen skiftes med ujævne mellemrum, så der nogle år er større behov for reinvesteringer end andre. Dertil kommer løbende tilkøb af ekstra kapacitet eller udvidelse af f.eks. netværk med nye lokationer som f.eks. trådløs netværk på Herning Kommunes skoler. Historisk set har Herning Kommune anvendt en kombination af ekstraordinære bevillinger, anlæg og leasing til at udjævne disse investeringsbehov fra år til år

 

Ved den netop overståede budgetlægning var der ikke fuldt overblik over behovet, hvorfor temaet alene blev slået an som en del af arbejdet med invsteringsoversigten. Der kan nu nærmere redegøres for behovet og for mulige finansieringsløsninger. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune baserer driften af sine IT systemer på en fysisk platform, der omfatter hardware enheder indenfor netværk, servere, storage og backup. Levetiden for udstyr i den fysiske driftsplatform er typisk mellem 3 - 7 år. Større dele af platformen skiftes derfor med ujævne mellemrum, så der nogle år er større behov for reinvesteringer end andre. Dertil kommer løbende tilkøb af ekstra kapacitet eller udvidelse af f.eks. netværk med nye lokationer som f.eks. trådløs netværk på Herning Kommune` s skoler. Historisk set har Herning Kommune anvendt en kombination af ekstraordinære bevillinger, anlæg og leasing til at udjævne disse investeringsbehov fra år til år. Seneste større samlet investering var i 2014.

 

Samlet set er Herning Kommune` s fysiske IT platform således aldrende, hvilket medfører tre problemstillinger:

 

 1. Væksten i datamængder og IT systemer udnytter kapaciteten i den eksisterende platform, hvilket betyder, at der er behov for at tilkøbe kapacitet til den fysiske driftsplatform. Rammes kapacitetsloftet vil konsekvensen være " langsomme systemer" og problemer med at overholde backup krav.
 2. Overholdelse af GPDR loven, som kom 25. maj 2018 som en EU forordning og stiller krav om bedre teknologiske sikkerhed med at have IT systemerne opdateret til nyeste teknologi samt også større krav til beskyttelse af personfølsomme data i Herning Kommune` s IT systemer.
 3. Garanti/serviceaftaler kan ikke længere gentegnes på visse enheder, eller kun til priser højere end afskrivningen på nyt udstyr. Muligheden for at tegne forlænget service er for visse enheder udtømte - og derfor kan nedbrud på fysisk hardware medføre længere nedetid (end nødvendigt), fordi levering af reservedele ikke kan garanteres indenfor kendt tidsfrist.

 

I den aktuelle situation er der sammenfald mellem enheder, som ikke kan holdes i serviceaftaler og kapacitetsbetinget udvidelse af andre løsninger. Derfor er behovet for reinvesteringer ekstra stort. Da investeringer i driftsplatformen ikke kan udskydes uden risiko for alvorlige driftsudfald, anbefales hovedparten af de nødvendige investeringer gennemført i 2018 og 2019.  

 

Det foreslås, at investeringen håndteres i en leasingaftale, da dette dels muliggør at vi kan påbegynde indkøbet nu og dels skaber en forudsigelig årlig driftsøkonomi til formålet / finansieringen udjævnes og vi undgår at der skal skabes finansieringskraft springvist. Det er jf. de finansielle retningslinier Økonomi- og Erhvervsudvalget, der skal godkende leasingaftaler til en værdi større end 0,5 mio. kr.

Økonomi

Samlet set vurderes behovet for investeringer at ligge på ca. 9,8 mio. kr. i perioden 2018 til 2020.

Investeringerne kan finansieres via en rammeaftale med KommuneLeasing, hvilket ses som en realistisk og praktisk løsning. Selve rammeaftalen opbygges med en oparbejdningsperiode fra november 2018 til december 2019. I den periode kan Herning kommune gennemføre indkøb af de nødvendige elementer til driftsplatformen. Ved udgangen af 2019 lukkes oparbejdningsaftalen og første leasingsydelse falder ved indgangen til 2020.

Den fornødne økonomi til leasingaftalen, som forventes at have en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på fem år, forudsættes at skulle findes i de eksisterende budgetter, herunder ved gevinster ved implementering af monopolbruddet og opsparede midler. Der vil desuden være mulighed for i leasingaftalen at foretage ekstraordinære 'afdrag' i det omfang det er muligt og meningsfuldt, eks., hvis der tilføres midler i budgetprocessen.  

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at der gives accept for anvendelse af KommuneLeasing til at foretage de nødvendige investeringer i IT infrastruktur,
at en mulig rammeudvidelse drøftes i forbindelse med rammeudmelding for budget 2020.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

Lars Krarup deltog ikke i sagens behandling.

 

Poul Venø var til stede ved sagens behandling.

 

331. Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling Lindehaven/Skolevænget i Vildbjerg

Sagsnr.: 00.34.05-S00-5-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Lejerbo ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling Lindehaven/Skolevænget i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Grethe Wilmoes

Sagsresume

Lejerbo, Trehøje ansøger om godkendelse af lån til udskiftning af vinduer og døre i afdeling 164-0, Lindehaven/Skolevænget, Vildbjerg.

Sagsfremstilling

Lejerbo ønsker at udskifte vinduer og døre i afdeling 164-0, Lindehaven/Skolevænget, Vildbjerg.

 

Afdelingen er opført i 2002 og består af 17 boliger centralt beliggende midt i Vildbjerg.

 

På afdelingsmøde den 18. januar 2018 vedtog afdelingens bestyrelse forslaget.

 

De samlede anlægsudgifter udgør 3.000.000 kr. Projektet ønskes finansieret ved et 20-årigt kontantlån på 3.000.000 kr.

 

Der gøres opmærksom på, at renoveringen alene finansieres ved optagelse af lån. Afdelingen har ingen opsparing til hjælp til renoveringen.

 

Huslejestigningen udgør 1,76%, hvilket ikke kræver kommunal godkendelse.

Økonomi

Der ansøges om 100% kommunegaranti for realkreditlånet.

 

Herning Kommune har ikke praksis for at stille kommunegaranti for ustøttede lån. Der foreligger ikke oplysninger i sagen, der giver anledning til at fravige praksis. Det indstilles, at der i overensstemmele med praksis meddeles afslag på kommunal garantistillelse.

 

Administrationen har oplyst boligselskabet om, at der ikke er praksis for kommunal garantistillelse i forbindelse med renoveringsprojekter. Boligselskabet har hertil oplyst, at de har brug for en kommunal afgørelse for at søge andre lånemuligheder.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at optagelsen af et 20-årigt kontantlån godkendes,

 

at der meddeles afslag på kommunal garantistillelse for lånet.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

 

332. Erstatning for Herning Vand´s placering af ledninger i kommunale arealer i Lind

Sagsnr.: 06.01.00-G10-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Erstatning for Herning Vand´s placering af ledninger i kommunale arealer i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Herning Vand A/S har fremsendt anmodning om placering af ledninger i kommunale jorde i forbindelse med en ny spildevandsledning fra Ørstedværket til kloaksystemet i Lind.

 

Herning Vand A/S har fremsendt erstatningstilbud.

 

Forvaltningen anbefaler, at det fremsendte tilbud accepteres, og der gives tilladelse til at placere de ønskede ledninger.

Sagsfremstilling

De berørte kommunale arealer er:

 

matr.nr. 5bg Lind By, Rind

matr.nr. 6b Lind By, Rind

matr.nr. 6r Lind By, Rind

matr.nr. 4g Lind By, Rind

matr.nr. 6f Lind By, Rind (ledningen kun beliggende på vejareal/kommunevej)

matr.nr. 14yn og 14yl Lind By, Rind

 

Vedhæftet er kortbilag som viser ledningernes placering. Ledningerne er vist som en rød stiplet linje, uden om er skraveret et servitutbælte, og der er også vist et skraveret arbejdsareal. Derudover er der vist placeringen af kloakbrønde.

 

Ledningerne er placeret i kommunale jorde omkring Lind i nærheden af motorvejen og Messecenter Herning. Planafdelingen og Byggemodningsafdelingen har begge vurderet, at arealerne der berøres af ledningsdeklarationen ikke er af afgørende interesse for Messecentret, da ledningerne placeres i områder som er udlagt til grønt bælte og andre rekreative formål.

 

Erstatningstilbuddet er udregnet på baggrund af landsaftalen mellem vandselskaber og landbrugssektoren i Danmark, dog er der tilbudt en højere erstatning i det ene tilfælde, hvor ledningen berører et areal beliggende i byzone. Det er forvaltningens vurdering, at det fremsendte tilbud er udtryk for markedsværdien i området.

 

Der ønskes tinglyst en standard kloakdeklaration med 2x2m bælte omkring ledningsanlæggene.

 

Herning Vand A/S har tilbudt en samlet erstatning for de viste ledninger samt kloakbrønde på 192.400 kr. 

Økonomi

Indtægt: 192.400 kr. excl. moms

 

Udgifter: Ingen. Alle udgifter dækkes af Herning Vand A/S.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at

der meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb svarende til erstatningsbeløbet på 192.000 kr. excl. moms i 2018 til Serviceområde 02, Arealerhvervelser/salgsindtægter, stednr. 005013 04 Handler med Herning Vand 2018,

 

at

anlægsindtægten tilskrives de likvide aktiver, da anlægsrammebeløbet på serviceområde 02 arealerhvervelser/salgsindtægter i 2018 er brugt op,

 

at

 

at

Herning Vand A/S afholder alle udgiften til handlens gennemførelse samt deklarations tinglysning,

 

de bevillingsmæssige konsekvenser medtages i førstkommende budgetopfølgningssag.

 

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • A111576-6-KB-101_20181017.pdf
 • A111576-6-KB-102_20181017.pdf
 • A111576-6-KB-103_20181017.pdf
 

333. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for Skarrild

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for Skarrild

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 57 vedrørende boligramme 92.B1 ved Hveddevej i Skarrild er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 92.BL1.2 for Skarrild By.

 

Kommuneplantillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et område i den nordøstlige del af lokalplanområdet. Tillægget vedrører rammeområde 92.B1 - Boligområde ved Hveddevej i Skarrild.

 

Rammeområde 92.B1

 

Nuværende kommuneplanramme 92.B1 muliggør åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på 30 og krav om 1 p-plads pr. bolig. Med kommuneplantillægget ændres bebyggelsesprocenten til henholdsvis 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav boligbebyggelse. Krav til p-pladser fastsættes til 2 pr. bolig og krav om opholdsarealer svarende til 100 % af bruttoetagearealet.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Kommuneplantillæg nr. 57 til foreløbig vedtagelse
 

334. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Skarrild By

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-18 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Skarrild By

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Skarrild er en af de landsbyer, der i Herning Kommuneplan 2017-2028 er udpeget til byudvikling. For at muliggøre udviklingen af de landsbyer, som er udpeget i kommuneplanen, er det et krav fra Erhvervsstyrelsen, at landsbyerne overføres fra landzone til byzone. Overførsel fra landzone til byzone skal jf. planloven ske gennem lokalplanlægning. 

Forvaltningen har derfor udarbejdet forslag til lokalplan 92.BL1.2 for Skarrild By. En del af lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til bebyggelsesprocent og krav til p-pladser. Lokalplanen ledsages derfor af tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Forslag til lokalplan 92.BL1.2 og kommuneplantillæg nr. 57 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdets størrelse er ca. 25 ha og omfatter størstedelen af Skarrild, der ligger ca. 20 km. syd for Herning. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af landbrugsjord, mod øst af Skarrild Kratplantage og Lustrup Bæk og mod syd af Skjern Å.

 

Området er fuldt udbygget med boliger, skole, kirke, kultur- og idrætscenter, daginstitution og dagligvareforretning. Inden for lokalplanområdet i den nordøstlige del af Skarrild er der landbrugsjord.

 

 

 

Lokalplankort.

 

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at muliggøre byudvikling i Skarrild, og der udlægges et nyt boligområde til åben-lav og tæt-lav bebyggelse i den nordøstlige del af Skarrild.

Lokalplanen skal overføre området fra landzone til byzone.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i fire delområder svarende til de nuværende kommuneplanrammer, dog udgøres delområde I af både ramme 92.BL1 og 92.BL2. Undtaget er de områder, der allerede er lokalplanlagt og overført til byzone samt en del af ramme 92.OF1.

 

Delområde I udgør henholdsvis den nordlige og den sydlige del af Skarrild. Området må anvendes til bolig- og erhvervsformål. Bebyggelsesprocenten inden for delområdet må højest være 30, og bebyggelse må højest opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

 

Delområde II ligger i det nordøstlige hjørne af Skarrild. Området må anvendes til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse med en bebyggelsesprocent på henholdsvis 30 og 40. Bebyggelse må højest opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Der er inden for området udpeget 2 bevaringsværdige bygninger.

 

Delområde III er et offentligt område, der er udlagt til institutionsformål som f.eks. skole, daginstitution, kultur- og idrætscenter. Bebyggelsesprocenten inden for delområdet må højest være 25, og bebyggelse må højest opføres i 2 etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

 

Delområde IV ligger i den sydvestlige del af Skarrild og er udlagt til offentlige formål som kirke og kirkegård. Der må ikke opføres yderligere bebyggelse inden for området.

 

Der stilles inden for lokalplanområdet krav om etablering af 2 parkeringspladser pr. bolig, 1 p-plads pr. 50m2 erhverv og detailhandel.

 

Der er inden for delområde I krav til etablering af udendørsopholdsareal svarende til 50 % af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet. Inden for delområde II skal der etableres udendørs opholdsareal svarende til 100% af boligetagearealet.

 

Plangrundlag

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 92.BL1, 92.BL2, 92.B1, 92.OF1 og 92.OF2 og lokalplan nr. 2.44.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanramme 92.B1 i forhold til bebyggelsesprocent og krav til parkeringspladser. Der er derfor udarbejdet tillæg nr. 57 til Herning Kommuneplan 2017-28.

En del af lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan 2.44 for et institutionsområde i Skarrild. Området er i landzone og lokalplanen skal derfor aflyses ved endelig vedtagelse og bekendtgørelse af lokalplan 92.BL1.2.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 92.BL1.2 for Skarrild By foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Lokalplan 92.BL1.2 for Skarrild By til foreløbig vedtagelse
 

335. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 for et område ved Silkeborgvej og Golfvej

Sagsnr.: 01.02.15-P16-22-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 53 for et område ved Silkeborgvej og Golfvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Forslag til kommuneplantillæg nr. 53 vedrørende den eksisterende ramme 12.C2 for centerområde øst for Herning Centret er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning.

 

Kommuneplantillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028 fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028 udarbejdes tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrøre rammeområde 12.C2 - centerområde øst for Herning Centret.

 

Eksisterende og fremtidig afgrænsning af kommuneplanrammer i området

 

For at bringe lokalplan nr. 12.C2.3 i overensstemmelse med Herning Kommuneplan udarbejdes tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Tillægget ændrer ikke på den geografiske afgrænsning af rammen, men supplerer anvendelsen af ramme 12.C2 med mulighed for etablering af op til 500 m2 serviceerhverv som f.eks. restauration i området. Baggrunden er et ønske om at kunne udvikle området med servicetilbud der understøtter områdets funktion som centerområde.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028 foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til Kommuneplatillæg nr. 53
 

336. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etablering af restaurant nord for Silkeborgvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etablering af restaurant nord for Silkeborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. april 2018 at igangsætte ny planlægning for etablering af en restaurant nord for Silkeborgvej.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en restaurant i selvstændigt byggeri på den sydøstlige del af eksisterende detaihandels parkeringsplads. Området er omfattet af lokalplan nr. 12.C2.2, som er den lokalplan, der muliggjorde den seneste udvidelse af detailhandelsbutikken. Den gældende lokalplan indeholder dog ikke mulighed for at opføre bebyggelse på den nuværende parkeringsplads. For at muliggøre den nye bebyggelse og anvendelse er der udarbejdet forslag til lokalplan 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til at kunne anvende området restauration, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forslag til lokalplan 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Herning, tæt på motorvejen og som en del af et større centerområde med Herning Centeret mod øst, en større detailhandelsbutik mod nord og øvrige udvalgsvarebutikker og servicefunktioner mod øst og syd.

Lokalplanområdet afgrænses af parkeringsplads mod nord og vest, af Silkeborgvej mod syd og af Golfvej mod vest.

 

Lokalplanens område udgøres af del af matr.nr. 1bp Holtbjerg, Herning Jorder og en del af matr.nr. 11r Birk By, Gjellerup. Lokalplanområdets størrelse er ca. 8200 m2.

Området benyttes i dag dels til parkeringsplads og dels som grønt område, med trace for Herningsholm Å.

 

 

Luftfoto med lokalplanafgrænsningen markeret med hvide prikker

 

Lokalplankort

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for at supplere detailhandelsområdet i den østlige del af Herning med en fritliggende restaurant. Syd for den eksisterende detailvarebutik gives der med denne lokalplan mulighed for at opføre op til 500 m2 bebyggelse til serviceformål, i form af en restaurant.

Lokalplanen skal desuden sikre, at det nødvendige parkeringsareal etableres, og at der foretages trafikale tiltag, der kan sikre, at trafikken kan afvikles fra lokalplanområdet og ud på Golfvej.

Derudover skal lokalplanen sikre Herningsholm Å, som løber i den sydøstlige afgrænsning af lokalplanen.

Traceet langs Herningsholm Å er en del af Herning Kommunes grønne struktur, og er en økologisk forbindelseslinje, som indgår i den blå ring. Planen skal sikre, at der ikke kan ske ændringer som forringer åløbet.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet disponeres som to delområder, hvor delområde I anvendes til bebyggelse, skiltning, parkering og trafikafvikling, mens delområde II ligger inden for åbeskyttelseslinjen og derfor udelukkende kan anvendes til formål, som harmonerer med de krav der stilles inden for åbeskyttelseslinjen.

 

Der stillles desuden krav til det arkitektoniske udtryk for nyt byggeri, skiltning samt udvidede parkeringskrav til restaurationsformål.

 

Infrastruktur

Når området udvides med en restaurant, vil trafikken til og fra området stige. For at mertrafikken kan afvikles fra lokalplanområdet og ud på Golfvej og Silkeborgvej, er der behov for at etablere en del trafiktekniske forbedringer i og udenfor lokalplanområdet.

Der etableres snart en ekstra svingbane, for bilister der kører fra Golfvej, og skal dreje til venstre i retning mod Hammerum.

Golfvej har i forvejen en stor trafikmængde, og arealet mellem åbeskyttelseslinjen og den eksisterende butik øst for vejen, skaber en begrænset mulighed i forhold til vejudvidelse.

På nuværende tidspunkt er den endelige løsning ikke fastlagt. For at kunne realisere denne vejudvidelse, vil der ske en ændring i infrastrukturen for de bløde trafikanter på Golfvej, den sydligste del af fællestien bliver brudt op, så cyklisterne kører på vejbanen i højresvingsbanen. Der etableres et fortov i rabatten ud mod åen.

 

Plangrundlag

For at bringe lokalplansforslag 12.C2.3 i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 53, som fremsendes til politisk behandling sammen med denne lokalplan. Kommuneplantillægget tilføjer mulighed for etablering af restaurant til den eksisterende ramme. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning foreløbigt vedtages. 
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Lokalplanforslag 12.C2.3
 

337. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillæg nr. 37 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

For at bringe forslag til lokalplan nr. 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er udarbejdet tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 11.C31 - Centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning.

 

Kortudsnit med afgrænsning af rammeområde 11.C31

 

Kommuneplantillægget justerer bestemmelser om:

- bebyggelsesprocent fra 175% til 180%,

- anvendelse: mulighed for at etablere hotelvirksomhed og café/restaurant, som afspejler den nuværende anvendelse i området,

- krav om opholdsareal og parkeringskrav for hotelvirksomhed lempes, for at imødekomme de nuværende forhold og forventede behov qua hotellets placering centralt i byen.

 

Ændringerne fastlægger, at det fortsat er muligt at have hotelfunktion samt café/restaurant i området, og at det eksisterende hotel ligeledes sikres udvidelsesmuligheder. 

 

Offentlig høring

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018, og der er ikke kommet indsigelser hertil i høringsperioden.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

338. Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-6-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning og kommuneplantillæg nr. 37 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august til og med den 27. september 2018. Der er indkommet én indsigelse til planforslagene i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 11.C31.2 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning bymidte og omfatter matrikel nr. 935, Herning Bygrunde, der afgrænses af Skolegade mod øst og Bredgade mod syd. Lokalplanen omfatter et areal på 1.706 m2 og benyttes i dag til butikker, hotelvirksomhed, bolig samt parkering på terræn.

 

Kortudsnit med lokalplanens afgrænsning, disponering af byggefelt, facadebyggelinjer, parkering og bevaringsværdig bebyggelse.

 

Lokalplanområdet er overordnet set disponeret med byggefelt langs med Bredgade og Skolegade og parkering i den resterende del af planområdet. Bebyggelsen indgår således som en del af karréen Bethaniagade-Skolegade-Bredgade-Smallegade.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018, og der er indkommet én indsigelse i høringsperioden.

 

Indsigelsen er vedlagt som Bilag 1 - Indsigelse til LP 11.C31.2 fra nabo, hvor den kan ses i sin fulde længde. Indsigelsen er fra taglejligheden i naboejendommen mod nord, Skolegade 3, og indeholder i hovedtræk 5 afsnit; 1) lysindfald, 2) indbliksgener, 3) udsigt, 4) værdiforringelse og 5) erstatning.

 

Forvaltningens bemærkninger til den indkomne indsigelse

Planlægning er som udgangspunkt erstatningsfri regulering, og kommunen må ikke skele til eventuelle værdiforringelser. Forvaltningen ser derfor bort fra 4. og 5. afsnit i indsigelsen.

 

1) Lysindfald. Forvaltningen anerkender, at en ny bebyggelse i op til 5 etager vil kunne påvirke lysindfaldet i den pågældende lejlighed. Vinduerne er dog placeret forholdsvist nordligt på facaden og det primære lysindfald fra øst vil ikke være ændret med ny bebyggelse. Ny bebyggelse vil udelukkende påvirke lysindfaldet med skyggegener fra syd.

 

2) Indbliksgener. Indsiger henviser til en illustration i lokalplanforslaget i forhold til vinduesplacering. Forvaltningen oplyser, at illustrationen ikke er juridisk bindende. Der er ingen krav om vinduer mod nord i lokalplanens bestemmelser. I forbindelse med en eventuel byggetilladelse bliver det vurderet om der kan tillades vinduer mod nord., hvis bygningen ønskes sammenbygget i skel, kan der være brand-og sikkerhedsmæssige krav, der gør, at der ikke må etableres vinduer i denne facade. Lokalplanen giver mulighed for, at udendørs opholdsarealer kan etableres på altaner, tagterrasser og lignende, når de er placeret og indrettet til formålet. Forvaltningen kan ikke anbefale at fjerne denne bestemmelse, da det kan få betydning for bygherres mulighed for at overholde minimumskravet til udendørs opholdsareal, og fordi det afspejler de nuværende forhold i området, hvilket indsigers egen tagterrasse er et eksempel på.

 

3) Udsigt. Realiseringen af lokalplanen vil betyde, at indsigers udsigt mod syd-sydøst indskrænkes.

 

Indsiger supplerer sin indsigelse med løsningsforslag om a) at reducere bygningshøjden til 3 etager, eller b) at friholde ny bebyggelse fra Skolegade 3 eller c) at indsnævre byggefeltet, så det ikke forringer lysindfaldet eller udsigten.

 

a) Realiseringen af lokalplanen giver mulighed for at ”forlænge” hotellet mod nord med de samme proportioner i forhold til bygningsbredde og -højde, som er tilfældet for den eksisterende hotelbygning. Skolegade 3, som hoteludvidelsen kan bygges sammen med en 4 etagers bygning. Generelt for Skolegade gælder det, at bygningerne ud til Bredgade samt ud til Bethaniagade er lavere end bygningerne midt på gadeforløbet. At mindske etageantallet vil give bedre mulighed for at overholde parkeringskravene. Samtidig vil den foreslåede ændring delvist imødekomme indsigers ønske. Da der imidlertid ikke er reageret på planforslagene fra de øvrige naboer i Skolegade, anbefaler forvaltningen at fastholde muligheden for at opføre ny bebyggelse i op til 5 etager.

 

b) Ved at friholde ny bebyggelse fra Skolegade 3 kan adgangsvejen føres ind her i stedet. Dette vil dog koste et betydeligt antal parkeringspladser, og udsigten vil fortsat blive indskrænket, når den eksisterende facade forlænges. Intentationen i lokalplanen er at opnå en sluttet karré for Bredgade – Skolegade – Bethaniagade – Smallegade, som nærværende lokalplanforslag imødekommer, er en måde at komme at sikre denne intention. Ud fra et ønske om at fortætte den eksisterende by kan forvaltningen ikke anbefale løsningsforslag b).

 

c) En indsnævring af byggefeltet betyder ikke nødvendigvis en smallere bygning. En løsning kunne således være at rykke byggefeltet tilbage på parkeringsarealet, væk fra Skolegade, dog vil dette få konsekvenser for oplevelsen af facadebyggelinjen langs Skolegade, og gøre et stort indgreb på et parkeringsareal, der i forvejen er intensivt udnyttet. Det kan ligeledes få betydning for indretningen i hotellet og videreførelse af eksisterende gangareal/flugtvej. Alle bygninger i Skolegade er stort set placeret helt ud til skel, og det vil derfor virke fremmed for gadeforløbet at rykke ny bebyggelse længere mod vest. Ud fra en arkitektonisk vurdering af det eksisterende gadeforløb kan forvaltningen derfor ikke anbefale løsningsforslag c).

 

Forvaltningen indstiller på baggrund af ovennævnte bemærkninger forslag til lokalplan 11.C31.2 til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr. 11.C31.2 for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning endeligt vedtages uden ændringer.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Indsigelse til Lokalplan11.C31.2 fra nabo
 

339. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 52 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-10-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 52 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i høringsperioden ikke kommet indsigelser til planforslagene, der er dog indkommet enkelte bemærkninger.

 

Kommuneplantillæg nr. 52 indstilles hermed til endelig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er udarbejdet tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget muliggør etableringen af et aktivitetscenter til idræts- og kulturelle formål på Godsbanevej i Herning, og vedrører rammeområderne 14.E1, 14.R1, 14.R5 og 14.T1, der dækker en del af området syd for jernbanen og Dronningens Boulevard samt Sdr. Anlæg, Knudmosen og et areal til Herning kraftvarmeværk. Tillægget ændrer på den geografiske afgrænsning af førnævnte rammeområder i forhold til vejmatriklen for Godsbanevej og tilføjer desuden et nyt rammeområde 14.OF6 til et offentligt område ved Godsbanevej. Til gengæld indskrænkes rammeområde 14.E1 for et erhvervsområde ved Godsbanevej til omkring den halve størrelse.

 

Kortudsnit med ny afgrænsning af rammeområderne.

 

Tillægget fastlægger anvendelsen inden for kommuneplanramme 14.OF6 til offentlige formål, herunder kultur-/idræts-/aktivitetscenter samt forenings- og undervisningsformål. Anvendelsesmulighederne imødekommer ønsket om et kulturelt samlingssted i tæt tilknytning til Herning Bymidte og Sdr. Anlæg. Derudover er flere af anvendelsesbestemmelserne fra kommuneplanramme 14.E1, der vedrører den østlige del, ligeledes videreført til kommuneplanramme 14.OF6, herunder muligheden for at etablere erhverv inden for miljøklasse 1-3.

 

I tillægget fastsættes den maksimale bebyggelsesprocent for bebyggelse inden for kommuneplanramme 14.OF6 til 110. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 3 etager, og bebyggelseshøjden i området må ikke overstige 12 meter, dog med undtagelse af klatretårne og andre bygningselementer, der er nødvendige for aktivitetscentrets drift og funktion, der ikke må overstige en højde på 30 meter.

 

Kommuneplantillægget fastlægger således nye bestemmelser om højde- og etageantal samt den maksimale bebyggelsesprocent for bebyggelse inden for kommuneplanramme 14.OF6, og fjerner muligheden for at etablere butikker med særligt pladskrævende varer, som tidligere har været muligt i den østlige del af kommuneplanramme 14.E1, der med tillægget er udlagt til kommuneplanramme 14.OF6.

 

Offentlig høring

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018, og der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden. Der er indkommet i alt 2 bemærkninger, som vedrører forslag til tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Bemærkningen fra Energinet giver ikke anledning til ændringer, da nærværende tillæg udelukkende ændrer den geografiske afgrænsning af kommuneplanramme 14.R5 i den nordlige del langs med Godsbanevej. Tillægget ændrer således ikke på kommuneplanramme 14.R5 nuværende bestemmelser og ledningstraceet er i forvejen beskyttet af servitutter. Bemærkningen fra Vejdirektoratet giver anledning til en mindre administrativ ændring af den geografiske afgrænsning af kommuneplanramme 14.T1 i henhold til matrikulære forhold, jf. bilaget. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at tillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bemærkning 01 - Energinet
 • Bemærkning 02 - Vejdirektoratet
 

340. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning og kommuneplantillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er ikke kommet indsigelser til planforslagene i høringsperioden, der er dog indkommet enkelte bemærkninger.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.OF6.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning, umiddelbart syd for Dronningens Boulevard og jernbanearealet ved Herning Banegård. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af jernbanearealet ved Herning Banegård og Banedanmarks kontor- og servicebygninger, og mod syd og øst af Godsbanevej. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 1404c og 1404d, Herning Bygrunde, samt en mindre del af matrikel nr. 1404a, Herning Bygrunde, og har et samlet areal på 25.833 m2. Området omfatter den gamle postterminal og benyttes i dag til lager og erhvervslokaler.

 

Kortudsnit med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Lokalplanområdets disponering tager udgangspunkt i de nuværende forhold med eksisterende bebyggelse samt opholds- og parkeringsarealer. Lokalplanen giver mulighed for ændret anvendelse i de eksisterende bygninger og etablering af ny bebyggelse.

 

Lokalplanområdet må anvendes til offentlige formål i form af kultur-/idræts-/aktivitetscenter med et stort udvalg af sportsgrene, herunder skaterpark, klatrevægge, parkour, rulle hockey, basket, calisthenics, fitness, kampsport, e-sport, øve- og undervisningslokaler mv. samt en mindre café i tilknytning til de ovennævnte faciliteter. Lokalplanområdet kan ligeledes anvendes til forenings- og undervisningsformål, herunder trænings- og øvelokaler mv. Derudover kan lokalplanområdet anvendes til erhverv i miljøklasse 1-3.

 

Lokalplanen fastlægger bebyggelsesprocenten til 110 for området som helhed, svarende til et samlet bruttoetageareal på 28.420 m2, hvoraf den eksisterende bebyggelse i området udgør ca. 21.420 m2.

 

Kortudsnit med lokalplanens disponering af byggefelter, parkeringsarealer, adgangsveje og stiforbindelser.

 

Ny bebyggelse må kun opføres inden for byggefelterne og kan opføres i maksimalt 3 etager og med en højde på op til 12 meter. Inden for byggefelt A på lokalplanens kortbilag 2 kan der dog opføres bebyggelse med en højde på maksimalt 30 meter, som kan indrettes til klatretårn, rapelling eller lignende. Ny bebyggelse kan med sin højde og arkitektoniske bearbejdning være med til at markere ankomsten til Herning.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018, og der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden. Der er i høringsperioden indkommet i alt 5 bemærkninger (se bilag 1 - Bemærkninger til planforslag 14.OF6.1). Ingen af disse bemærkninger giver anledning til ændringer i planforslaget.

 

Vejdirektoratet beder i sin bemærkning Herning Kommune om at forholde sig til eventuelle støjgener. Herning Kommune vurderer at have foretaget de nødvendige forudsætninger i forhold til støj, da området ikke som sådan udlægges til støjfølsomt område, og da der i lokalplanforslaget er redegjort for støj- og vibrationsforhold med henvisning til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 

 

Ændringsforslag

Forvaltningen gør opmærksom på, at der med fordel kan stilles krav om trådhegn, som afgrænsning mod jernbanen. I det fremlagte lokalplanforslag er der i bestemmelserne en mulighed fro at opsætte trådhegn, hvis dette ændres til et krav bør det fremgå både via en ændring i §11 Hegning og beplantning samt en tilføjelse under §12 Forudsætninger for ibrugtagning. Ændringsforslaget afstedkommer ud fra en bekymring om sikkerhed og rettidig omhu i forhold til, at børn og unge mennesker med lokalplanens realisering kan opholde sig i bygningerne og udearealerne inden for lokalplanområdet, som ligger i direkte tilknytning til Banedanmarks arealer og tungt befærdede jernbanespor.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning til endelig vedtagelse med følgende ændringer:
at lokaplanforslagets §11.1 ændres til: "Der skal opsættes trådhegn langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning, som en afskærmning til banearealet. Trådhegnet kan anvendes til opsætning af lys og tryghedsfremmende elementer, der kan fremhæve områdets anvendelse."
at lokalplanforslaget tilføjes en ny §12.5: "det i §11.1 nævnte trådhegn er etableret."
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bemærkninger til Lokalplan 14.OF6.1
 

341. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-27-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i høringsperioden kommet fire indsigelser og et ændringsforslag til planforslagene.

 

Kommuneplantillæg nr. 39 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er der udarbejdet tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 14.OF2 - Offentligt område ved Herning Museum og nyt rammeområde 14.BL7 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Museumsgade i Herning.   

 

Det nye rammeområde 14.BL7 til blandet bolig- og erhvervsformål muliggør etagebebyggelse i op til 4 etager, en bebyggelsesprocent på 80, og krav om opholdsarealer svarende til 30% af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet. Krav til p-pladser fastsættes til 1 pr. bolig og 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal.  

 

Ny afgrænsning af rammeområde 14.OF2 og nyt rammeområde 14.BL7.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til den 27. september 2018, og der er kommet fire indsigelser og et ændringsforslag i høringsperioden. En af indsigelserne omhandler kommuneplantillægget med hensyn til etageantal og bygningshøjde inden for rammeområde 14.BL7. Indsiger ønsker ikke, at der kan opføres bebyggelse i 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 15 m. Indsiger ønsker, at bebyggelse ikke overstiger højden på den eksisterende bygning.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på indsigelsen, som kan ses i sin fulde længde i det vedlagte indsigelsesdokument.

    

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til indsigelsen vurderer forvaltningen, at der ikke skal indstilles til ændringer.

Kommuneplantillægget tillader bebyggelse i 4 etager svarende til den eksisterende bygning, som består af en høj kælder, stueetage og 1.sal samt en udnyttet tagetage. Den eksisterende bygningshøjde er ca. 12,5 meter, og højden på 15 m er fastsat ud fra kommuneplanrammernes generelle højde for bebyggelse i 4 etager.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages, idet
at bygningshøjden fastsættes til maksimalt 12,5 meter.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Indsigelsesnotat til lokalplan nr. 14.BL7.1 og tillæg nr. 39
 

342. Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-42-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

   x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning og kommuneplantillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er kommet fire indsigelser og et ændringsforslag til planforslagene i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.BL7.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med en tilføjelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Herning tæt ved Dronningens Boulevard og jernbanen. Lokalplanens område udgøres af ejendommen Museumsgade 28, Herning, matr. nr. 1376a Herning Bygrunde. Lokalplanområdets størrelse er 2830 m2. Den eksisterende bygning husede indtil årsskiftet 2017/ 2018 Danmarks Fotomuseum.

 

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder I og II, som udgør henholdsvis den nordlige og sydlige del af lokalplanområdet. I delområde I ligger den eksisterende bevaringsværdige bygning, som kan anvendes til enten boliger eller boliger og erhverv. I delområde II udlægges et byggefelt til tæt-lav boligbebyggelse. Der må maksimalt opføres 3 boliger indenfor byggefeltet med et samlet etageareal på maksimalt 360 m2. Bebyggelsen må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Museumsgade. Der stilles krav om 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal. Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 30 % af boligetagearealet og 10 % af erhvervsetagearealet.

 

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til indsigelsen til kommuneplantillæg 39 vurderer forvaltningen, at der ikke skal indstilles til ændringer.

Kommuneplantillægget tillader bebyggelse i 4 etager svarende til den eksisterende bygning, som består af en høj kælder, stueetage og 1.sal samt en udnyttet tagetage. Den eksisterende bygningshøjde er ca. 12,5 meter, og højden på 15 m er fastsat ud fra kommuneplanrammernes generelle højde for bebyggelse i 4 etager.  

 

Lokalplankort.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til den 27. september 2018, og der er kommet fire indsigelser og et ændringsforslag i høringsperioden. Indsigelserne omhandler bl.a. bygningshøjde, terrænregulering og vejadgang. Indsigerne ønsker, at byggeriet holdes i én etage for at undgå indkigs- og skyggegener samt at sikre tilpasning til det omkringliggende boligområde. Derudover ønskes ikke mulighed for terrænregulering på +/- 0,5 m pga. mulighed for øget højde i byggeriet samt problemer med regnvand. Endvidere ønskes mulighed for vejadgang langs matr. nr. 1376a og 1378a fjernet. Ændringsforslaget omhandler bl.a. områdets anvendelse samt fritagelse fra parkeringskravet i forhold til lager/ magasin. Der ønskes at etablere antikvariat med primært websalg i den eksisterende bygnings stueetage med lager/ magasin i kælderen og bolig på 1.sal.  

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret overordnet på indsigelser og ændringsforslag samt de forhold, som forvaltningen vurderer giver anledning til tilføjelser i lokalplanen. Indsigelser og ændringsforslag samt forvaltningens kommentarer kan ses i sin fulde længde i det vedlagte indsigelsesdokument.

  

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til de indkomne indsigelser og ændringsforslag vurderer forvaltningen, at der ikke bør ske ændringer. Dog foreslår forvaltningen, at der tilføjes en bestemmelse omkring bebyggelsens udformning og fremtræden for delområde II med hensyn til etablering af altaner, altankviste m.m. for at imødegå indkigsgener.

 

Lokalplanen giver mulighed for en bygningshøjde på 8,5 m inden for delområde II. Bygningshøjden på 8,5 m er i overensstemmelse med den almindelige byggeret jf. Bygningsreglementet for såvel åben-lav som tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen foreskriver endvidere, at der holdes en afstand på 7 meter til det vestlige naboskel samt 2,5 m fra nord- og sydligt naboskel, hvis bebyggelsen opføres i 1 etage og 5 m ved bebyggelse på 1½ etage. Lokalplanens mulighed for bebyggelse i 1½ etage svarer ligeledes til plangrundlaget for det nye boligområde Trøstrup Vænge syd for Museumsgrunden.

 

I forhold til terrænregulering gives der i lokalplanen mulighed for +/ -0,5 m terrænregulering, som der normalt gives mulighed for i lokalplaner, hvor der kan ske byggemodning. Regnvand skal håndteres på egen grund, og et nyt byggeri skal derfor sørge for, at regnvand ikke ledes videre til nabogrundene. 

 

Med hensyn til områdets trafikale forhold, vurderes det, at mulighed for vejadgang på den vestlige side af den eksisterende bygning vil være nødvendigt, såfremt der opstår behov for parkering i gårdarealet. I forhold til parkeringskravet vurderes det ikke hensigtsmæssigt at undtage magasin/ lager, da varelevering m.m. kan skabe øget trafik og dertilhørende parkeringsbehov. 

 

Lokalplanområdets anvendelse er fastsat til bolig- og erhvervsformål, herunder kontorer, liberale erhverv og lignende. Antikvariat med primært websalg vil kunne betragtes som liberalt erhverv og derfor være i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, hvorimod antikvariat uden websalg som primært salg vil være kategoriseret som detailhandel. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Det omkringliggende område består primært af boliger og enkelte offentlige institutioner som museum, arkiv m.m., og der ønskes derfor ikke at give mulighed for detailhandel.

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at praksis i forbindelse med udbud af kommunens faste ejendomme er, at der laves et samlet udbud af en given ejendom. I forbindelse med det konkrete udbud kan der gives mulighed for at byde på enten en del af den udbudte ejendom eller hele ejendommen. Der åbnes typisk for denne mulighed, hvis ejendommen i forvejen er opdelt rent bebyggelsesmæssigt, eller hvis der i en byggeretsgivende lokalplan er flere delområder, der giver mulighed for forskellig anvendelse eller bebyggelse på samme ejendom som udbydes.

 

Konkret kan denne ejendom udbydes med mulighed for at afgive bud på en del af ejendommen eller hele ejendommen efter en af følgende modeller:

 1. Det prioriteres, at der sælges til to forskellige tilbudsgivere, således at det i teksten i nævnte projekt muliggøres
 2. Et samlet salg prioriteres, således at Herning Kommune ikke ender med en del af ejendommen, hvis en eller flere tilbudsgivere kun ønsker et samlet køb.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning endeligt vedtages med følgende tilføjelser:

 

at der under §8 Bebyggelsens udformning og fremtræden for delområde II tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Der må ikke etableres altaner, altankviste eller lignende.”,

 

at den maksimale bygningshøjde i område I fastsættes til 12,5 meter,

 

at det anbefales over for Økonomi- og Erhvervsudvalget, at byggefelt I og II sælges i to separate udbud.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet som indstillet af Byplanudvalget.

Bilag

 • Indsigelsesnotat til lokalplan nr. 14.BL7.1 og tillæg nr. 39
 

343. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-18 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  X

 

  X

   X

 Øvrige sagsbehandlere: Lars Ravnemose

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbig vedtaget lokalplan 11.C25.3 for centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning. Forslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i perioden indkommet tre bemærkninger og indsigelser til planforslaget.

 

Forvaltningen anbefaler, at lokalplan 11.C25.3 endelig vedtages med en enkelt tilføjelse i lokalplanens redegørelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter Silkeborgvej 63-65, som ligger i den østlige del af Herning Bymidte på hjørnet af Th. Nielsens Gade og Silkeborgvej.

 

Lokalplanen

Lokalplanens formål er at muliggøre en ny boligbebyggelse med delvist liberalt erhverv eller butik i stueetagen ud mod Silkeborgvej. Lokalplanen udlægger overordnet området til centerområde med detailhandel, liberale erhverv, cafe/restaurant og boliger således, at der muliggøres en ny byudvikling langs Silkeborgvej.

 

Lokalplanen fastsætter ligeledes bestemmelser for byggeri og anlægs indpasning i bymiljøet, samt stiller krav til bygningens placering, udformning og udtryk. Det er muligt at bygge i op til 4 etager med den fjerde etage som tagterrasse eller som etage under sadeltag, og der stilles generelt krav til udformning af altaner og tegl som facademateriale.

 

Lokalplanen har ligeledes til formål at sikre en god afvikling af trafikken samt nye tilkørselsforhold til området, hvor der kun bliver vejadgang fra Th. Nielsens Gade.

Lokalplankortet

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i perioden indkommet tre bemærkninger og indsigelser til lokalplanforslaget, se indsigelser i det vedlagte bilag. Indsigelserne omhandler bl.a. indbliks- og skyggegener ved naboer på deres terrasser eller haver, afstand til skel ved naboer, bebyggelsens højde og evt. skærpede krav til luftrensning ved nabovirksomhed. De enkelte punkter er behandlet i indsigelsesnotatet, som er vedlagt som bilag til sagen.

 

Forvaltningen har bedt bygherre om at udarbejde skyggediagrammer. Disse er vedlagt som bilag i indsigelsesnotatet. Overordnet vurderer forvaltningen, at de omtalte gener, herunder indkigs- og skyggegener, som kan være en følge af lokalplanforslaget er inden for den naboretlige tålegrænse, og vurderes ikke at være væsentlige i en bymæssig sammenhæng. Den naboretlige tålegrænse er et udtryk for, hvor meget man skal tåle af gener fra sine omgivelser set i relation til den almindelige samfundsudvikling.

 

Den eksisterende kommuneplanramme giver mulighed for fem etager inden for lokalplanområdet, hvor den 5. etage kun må udføres som tagterrasse. Lokalplanen skærper etageantallet og giver derudover mulighed for at bygge i skel mod vest for at give mulighed for på et senere tidspunkt at kunne videreføre byggeriet langs Silkeborgvej.

 

Et nyt boligbyggeri vil ikke i sig selv stille skærpede krav til luftrensning ved nabovirksomhed, men hvis der klages, så skal Herning Kommune behandle klagen. Dette er også tilfældet med de nuværende forhold.

 

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at de indkomne indsigelser ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget. Dog vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt, at der redaktionelt i lokalplanens redegørelse tilføjes et afsnit om, som uddyber planens forhold til spildevandsplanen. I afsnittet vil det fremgå, at regnvandet skal forsinkes, hvis befæstelsesgraden for lokalplanområdet overstiger den befæstelsesgrad, som var før nedrivning blev påbegyndt. Befæstelsesgraden var på ca. 80%.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan 11.C25.3 endeligt vedtages, dog således

 

at der mod vest bygges i skel.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Indsigelsesnotat - Lokalplan 11.C25.3
 

344. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-8-18 Sagsbehandler: Cristina-Maria Mateescu  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Herning Byråd besluttede på møde den 28. august 2018, pkt. 177, at foreløbige vedtage forslag til lokalplan 15.R5.2 for et område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til den 27. september 2018. Der er kommet en enkelt bemærkning fra Gullestrup Lokalråd.

  
Forvaltningen anbefaler lokalplanen vedtages uden ændringer.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget

 

Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er Herning Kommunes ønske om at udvikle et område øst for Løvbakke Naturcenter med ny bebyggelse til undervisning og formidling. Det eksisterende Naturcenter ved Løvbakkerne kan ikke længere rumme de mange besøgsgrupper samtidigt. Det er derfor nødvendigt at inddrage et større område til undervisning og formidling. Samtidigt står Genbrug og Affald for at skulle opgradere sin ’Affaldsskole’ med nye undervisningsfaciliteter.

 

Lokalplanområdet er på ca. 19 ha og omfatter dele af matriklerne nr. 3h, 3b, 1l og 1o Gullestrup, Herning Jorder. Området ligger i den østlige del af Løvbakke Skov ved Gullestrup, nord for Herning. I nærheden af lokalplanområdet mod vest findes Løvbakke Dyrehave. Nord for lokalplanområdet findes Rute 18 Herning-Holstebro.

Der er skitseret en helhedsplan for lokalplanområdet. Udover udvidelse af undervisningsfaciliteter omfatter lokalplanen en ny sø samt jorddepot og udvidelsesmulighed for den offentlige naboinstitution Bakkegården, som også er indeholdt i lokalplanen.

 

Principskitse: byggefelt 1- udvidelse af det eksisterende Naturcenter, byggefelt 2- udvidelsesmulighed for Bakkegråden, ny sø samt jorddepot.

 

 

Offentlig høring

Lokalplanen har været i offentlig høring fra den 30. august til den 27. september 2018. Der er kommet en bemærkning fra Gullestrup Lokalrådet.

I bemærkningen udtrykker Gullestrup Lokalrådet deres interesse for Løvbakkerne, idet de ser området som et stort aktiv for byen. De anerkender, at udbygningen af det rekreative område med bl.a. en ny sø giver nye muligheder, og aflaster de eksisterende områder, som allerede anvendes af mange besøgende.

 

Derudover har Lokalrådet en række forslag som de mener, kunne forbedre de eksisterende rekreative muligheder ved Gullestrup. Deres forslag omhandler primært mountainbike-relaterede faciliteter og adgangsveje ved Gullestrup. Det er Lokalrådets opfattelse, at disse initiativer vil bidrage til at markere Herning som ’cykelby’. Samtidig udtrykker Lokalrådet interesse for adgangsforholdene til Løvbakkerne, og ønsker, at kommunen tager højde for at etablere nye forbindelser.

 

I bemærkningen har Lokalrådet vedlagt et ældre notat, som de tidligere havde sent til kommunen. Notatet omhandler forskellige visioner, i forhold til hvordan Gullestrup kunne forbedres, ved f.eks. at opføre en hunde-agilitybane sideløbende med nogle mountainbike-teknikspor. 

 

Forvaltningens vurdering

I henhold til de ovennævnte forslag vedrørende adgangsforholdene til Løvbakkerne oplyser forvaltningen, at der er i budgetforliget afsat midler til en ny cykelsti fra Ny Løvbakkevej til Løvbakke Naturcenter.

 

Det er forvaltningens vurdering, at Lokalrådets notat vedrører Gullestrup by, og ikke Løvbakkernes område, som lokalplanforslaget er udarbejdet for. Forvaltningen oplyser dog, at da lokalplanforslaget sikrer områdets anvendelse til både offentlige- og rekreative formål, åbner det mulighed for etablering af mountainbike ruter/baner og andre rekreative faciliteter på sigt. 

Det vurderes at lokalplanforslag 15.R5.2 bidrager til en helhedsudvikling af Løvbakkerne, da det sikrer områdets anvendelse til både offentlige og rekreative formål, og tilgodeser varierende interesser på tværs af kommunen.

 

Forvaltningen tager Lokalrådets bemærkninger til efterretning, og det overvejes, hvordan de kan indgå i det videre arbejde med udvikling af Gullestrup.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr. 15.R5.2 for et område til offentlige- og rekreative område ved Løvbakkerne i Gullestrup endeligt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

345. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for aflysning af korridor til kabeltracé til 150 kV ledning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for aflysning af korridor til kabeltracé til 150 kV ledning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 64 har til formål at ophæve korridor reservation til 150 kV jordledning som er fastlagt i Herning Kommuneplan 2017-2028. Korridoren blev fastlagt af daværende Naturstyrelse i forbindelse med de kystnære havvindmøller ved Harboør. Vindmølle projektet er ændret og korridoren er ikke længere aktuel. Kabeltracéet skaber barrierer for byudviklingen ved Herning og ønskes derfor ophævet.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommueplantillægget foreløbigt vedtages. 

Sagsfremstilling

Daværende Naturstyrelse vedtog i 2015 et tillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for landanlæg til kystnære havvindmøller ved Harboør. Kommuneplantillægget omhandlede en arealreservation til kabeltrace til en 150 kV jordledning, som skulle forbinde de kystnære havvindmøller med transformerstationen ved Herning.

 

Figur 1 - Kabel korridor

 

Arealreservationen blev efterfølgende indarbejdet i Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

I efteråret 2017 blev planerne for de kystnære havvindmøller ved Harboør ændret, så der ikke længere skal etableres et 150 kV kabel til Herning.

 

Kabeltraceét skaber ligeledes barrierer for byudviklingen ved det nye Regionshospital ved Gødstrup, hvor traceét hinder en fremtidig forbindelse mellem den nye by Gødstrup og den eksisterende byudvikling i Snejbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommueplantillæg nr. 64 foreløbigt vedtages.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 64 foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Forslag til Kommuneplantillæg 64
 

346. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk

Sagsnr.: 01.02.05-P16-10-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Sine Dall

Sagsresume

Der er udarbejdet forslag til lokalplan 91.B9.1 for et boligområde ved Velhustedparken nordøst i Kibæk, da den gældende lokalplan for området ikke er tidssvarende, hvilket påvirker muligheden for at realisere planen efter nutidens byggeønsker. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Lokalplanforslaget fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse.  

Sagsfremstilling

Lokalplanens afgrænsning

Lokalplanområdet er beliggende i den nordligste del af Kibæk og omfatter en del af matrikel nr. 36it, Kibæk By, Assing. Lokalplanområdet afgrænses mod sydøst af jernbanen, mod sydvest af stamvejen Velhustedparken, mod nordvest af Velhustedvej og mod nordøst af det åbne land. Lokalplanen omfatter et areal på ca. 9,8 ha, hvoraf ca. 6,4 ha kan anvendes til boligformål. De resterende ca. 3,4 ha er udpeget som rekreativt område beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3. Lokalplanen vil med endelige vedtagelse og bekendtgørelse erstatte den nordligste del af den gældende lokalplan 1.84 Boligområde ved Velhustedparken i Kibæk.

 

Luftfoto med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at udlægge et område i den nordøstlige del af Kibæk til åben-lav boligbebyggelse.

 

I lokalplanen fastlægges principper for placering af friarealer, veje, stier og beplantning, og skal sikre, at områdets disponering og udstykning sker med respekt for den del af lokalplanens område, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3.

 

Lokalplanen skal ligeledes sikre boligområdets indpasning i forhold til det eksisterende boligmiljø omkring Velhustedparken i Kibæk, samt en god overgang til det åbne land, nord og nordøst for lokalplanområdet.

 

Lokalplanområdets anvendelse

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder, hvor det ene delområde kan anvendes til opførelse af åben-lav boligbebyggelse, og det andet delområde omfatter det rekreative naturområde.

 

Kortudsnit med delområdernes afgrænsning og markering af den grønne bystruktur, vejadgange og primære stiforbindelser samt en principiel udstykningsplan.

 

Lokalplanområdet er disponeret med boligveje ud fra Velhustedparken, der er den eksisterende stamvej og adgangsvej til området. Centralt igennem bebyggelsen og langs med lokalplanområdets nordøstlige afgrænsning ligger en fælles grøn kile, der sammen med bøgehækkens afgrænsning af boliggrundene, danner overgangen til det åbne land. Udstykningen er således bygget op omkring en central grønning, som er det samlende rekreative element for bebyggelsens beboere, som det også kendes fra området syd for stamvejen Velhustedparken.

 

Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser

Lokalplanen giver mulighed for at opføre åben-lav boligbebyggelse som fritliggende boliger i delområde I. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund er fastsat til 30. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager og med en maksimum bygningshøjde på 8,5 meter. Som en god overgang til det åbne land må bebyggelse, der er placeret på de sidste boliggrunde ud til det beskyttede naturområde mod nordøst højest etableres i 1 etage med en højde på maksimum 6 meter.

 

Lokalplanen stiller ikke særlige krav til valg af facadematerialer m.m., dog skal det være tydeligt at aflæse et primært materiale på den pågældende boligbebyggelse og der skal være en klar sammenhæng mellem forskellig bebyggelse på samme boliggrund. Ligeledes må boligbebyggelse ikke opføres i et tagmateriale, der er lysere end den pågældende bebyggelses primære materiale. Lokalplanen stiller krav til, at tage ikke må udføres med valm eller halvvalm. Til gengæld er der mulighed for at etablere sedumtage, det vil sige grønne tage med sedumplanter, der kan filtrere og forsinke regnvand.

 

Lokalplanområdets vejbetjening

Lokalplanområdet må kun vejbetjenes fra Velhustedparken.

 

For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med parkeringspladser til boligområdet og sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om etablering af parkeringspladser på egen grund.

 

Der kan etableres stiforbindelser fra boligvejene ud til det rekreative naturområde som trampestier. Derudover kan der etableres stiforbindelser inden for delområde I gennem det centrale fælles friareal samt langs med delområdeafgrænsningen mod nord.

 

Grønne områder

Lokalplanen stiller væsentlige krav til udformningen af de grønne områder samt etablering af hække for at sikre et ensartet udtryk i forhold til området syd for stamvejen Velhustedparken, for at sikre en god overgang til det åbne land og for at værne om det beskyttede naturområde i delområde II. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag 91.B9.1 for et boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Lokalplanforslag 91.B9.1 Boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk
 

347. Høringssvar til Midttrafiks budget 2019 - Kollektiv trafik

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2019 - Kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Midttrafik har den 21. september 2018 fremsendt forslag til budget 2019 i politisk høring hos bestillerne.

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2018 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse den 14. december 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2019 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter indtægter og udgifter i forbindelse drift af 17 bybusruter, 2 lokalruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.

Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel men denne del af budgettet hører ikke under Serviceområde 09 Trafik og behandles derfor ikke i denne sag.

 

På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2019 i Midttrafiks bestyrelse den 14. december 2018.

 

Midttrafik har den 18. maj 2018 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2019 er følgende:

 

Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Busdriften reguleres med udgangspunkt i regnskab 2017 efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2%, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6%. Det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i brændstofpriser.

 

Der er ligeledes usikkerhed forbundet med rejsekortbudgettet for tilbagebetaling af lån og abonnementsbetaling, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

 

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2018 og fordelt på baggrund af køreplantimer.  

 

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2019 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2017 med indregning af kendte ændringer.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Budget 2019

Midttrafik

Herning Kommune

Udgifter:

 

 

Busdrift

48.316.000

49.261.000

Rejsekort

1.162.000

 1.162.000

Trafikselskabet

3.081.000

3.180.000

I alt

52.559.000

53.603.000

Indtægter

14.167.000

13.754.000

Total netto

38.392.000

39.849.000

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • budget-2019-Herning
 • Forslag til høringssvar
 

348. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 19 for Vildbjerg

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 19 for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard

Sagsresume

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Vildbjerg udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanoplande i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byudvikling i byens østlige del, ændret regnvandshåndtering for Pugdalvej samt mindre tilretninger af planen i øvrigt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 19 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Vildbjerg udarbejdes, da der er behov for følgende:

 

1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028.

2. Ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byudvikling i byens østlige del.

3. Ændret regnvandshåndtering for Pugdalvej

4. Mindre tilretninger af planen i øvrigt.

 

1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til den nye kommuneplan 2017-2028 minimeres flere planområder, et planopland udgår helt af planen, et planopland udvides og tre nye planoplande lægges ind i planen. Samtidig foretages mindre tilretninger af oplande, så de følger matrikelskel/kommuneplanen. Oversigt over ændringer i oplande fremgår af fig. 1.

 

Fig. 1 Oversigt over ændringer af oplande med tillæg 19.

 

 

2. Der planlægges etablering af regnvandsbassiner til afvanding af byudvikling i den østlige del af byen. Bassinerne skal sikre, at regnvand fra planoplandene neddrosles inden udløb til recipient. Se fig. 2.

 

Fig. 2. Plan for etablering af regnvandsbassiner til neddrosling af regnvand fra planoplandene i den østlige del af byen.

 

3. Det planlægges at neddrosle regnvand fra Pugdalvej inden udledning til Tranholm Bæk og Rødding Å, så den hydrauliske belastning af disse vandløb nedbringes. Det gælder både regnvand fra den eksisterende del af Pugdalvej til Tranholm Bæk, samt fra den kommende forlængelse af vejen mod vest til Rødding Å. Ud over vejvand fra den kommende del af Pugdalvej mod vest, skal bassinerne også håndtere regnvand fra eksisterende opland og planoplandene i området. Se fig. 3.

 

Fig. 3. Plan for neddrosling af regnvand fra Pugdalsvejs forlængelse vest i Vildbjerg, samt planoplande i vestlig del af byen

 

4. Desuden foretages mindre justeringer af diverse oplandsgrænser i forhold til matrikelgrænser og kommuneplan/lokalplan.

 

 

Renseanlæg for spildevand

Afledning af spildevand fra nye planoplande skal ske til Trehøje Renseanlæg i Vildbjerg.

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt.

 

Planoplande til nybyggeri i Vildbjerg ligger i områder, der iht. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, vurderes ikke nedsivningsegnede.  Det betyder, at overfladevand sandsynligvis ikke kan nedsives i området. Derfor udlægges der med dette tillæg ikke yderligere oplande til nedsivning af overfladevand i Vildbjerg.

 

Recipient for regnvand (Tranholm Bæk)

Udløb af regnvand tre nye planoplande øst i Vildbjerg samt udvidet planopland nord i byen, sker til Tranholm Bæk delvis via tilløb/grøfter. Udløb fra de nye eller udvidede planoplande vil ske gennem regnvandsbassiner, som vil blive indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes at udledningen til Tranholm Bæk og Merrild Bæk, med forøget tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten til Tranholm Bæk og Merrild Bæk. Udløbene forventes derfor ikke at forhindre, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.

 

Recipient for regnvand (Rødding Å)

Udløb af yderligere overfladevand fra Pugdalvejs forlængelse sker til Rødding Å vil ske gennem regnvandsbassiner, der vil blive indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes, at udledningen til Rødding Å med tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten Rødding Å.  Udløbene forventes derfor ikke at forringe tilstanden i Rødding Å og forventes ikke at være til hinder for, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag 1. Oplandskort for Vildbjerg
 • Bilag 2. Udloebsskema for Vildbjerg
 • Bilag 3. Oplandsskema for Vildbjerg
 • Bilag 4. Forslag til tillaeg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan for Vildbjerg
 

349. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 21 for Kibæk

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 21 for Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard

Sagsresume

Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Kibæk udarbejdes da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byens adskillelse af regn- og spildevand i kloakken og andre mindre tilretninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 16 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Kibæk udarbejdes med følgende indhold:

 

 1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028.
 2. Ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byens adskillelse af regn- og spildevand i kloakken.
 3. Andre mindre tilretninger.

 

1. For at bringe spildevandsplanen i overensstemmelse med kommuneplanen udgår to planoplande. Se fig. 1.

 

Fig.1. Planoplande der udgår af spildevandsplanen.

 

2. Tillægget indeholder plan for etablering af udløb og bassin til neddrosling af regnvand fra to planoplande inden udløb til recipient. Se fig. 2.

 

Fig 2. Plan for etablering af udløb og regnvandsbassin til neddrosling af regnvand to oplande.

 

3. Desuden foretages mindre justeringer af diverse oplandsgrænser iht. kommuneplanen, ændring af recipient for enkelte oplande, hvor vandet ”vendes”, samt ændringer der sikrer, at regnvand fra Vorgodvej og Møllevænget og Aavænget neddrosles inden udløb til recipient.

 

Afledning af spildevand

Tillægget omfatter ikke nye planoplande med afledning af spildevand til renseanlæg.

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt. På baggrund af en konkret vurdering udlægges et opland til nedsivning af overfladevand, der ligger i område, som i spildevandsplanens nedsivningskort vurderes nedsivningsegnet.  

 

Recipient for regnvand.

 

Ændring i udløb til Møllekanalen og til Von Å

Med dette tillæg til spildevandsplanen for Kibæk ændres tilledningen af spildevand og regnvand til Møllekanalen og Von Å. Idet regnvand og spildevand adskilles for hele byen, kan overløbsbygværker nedlægges. Når dette er sket, vil der ikke længere være udløb af opspædet spildevand til vandløbene under regn. Samtidig neddrosles udløb af regnvand fra Vorgodvej, Møllevænget og Åvænget, der tidligere har haft direkte, uforsinket udløb til vandløbene.

 

Der etableres regnvandsbassiner på udløb til Møllekanalen og udløb til Von Å. Bassinerne indrettes efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan, dog etableres bassin med udløb til Von Å af pladsmæssige hensyn ikke som vådt bassin, men som rørbassin. Afløbsvandføring til vandløbene neddrosles svarende til vandløbenes hydrauliske kapacitet.

 

Ændring af udløb fra oplande til Møllekanalen og til Von Å forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Møllekanalen og Von Å.

 

Nyt udløb til Favsmose Bæk.

Afledning af overfladevand fra et nyt planområde til Favsmose Bæk vil ske gennem regnvandsbassin, der vil blive indrettet som vådt bassin efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes derfor, at udløbet ikke vil være til hinder for, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedr. Kibæk foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag 1. Oplandskort for Kibaek
 • Bilag 2. Udloebsskema Kibaek
 • Bilag 3. Oplandsskema for Kibaek
 • Bilag 4. Forslag til tillaeg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan for Kibaek
 

350. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 22 for område ved Mørupvej

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 22 for område ved Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand, som ønsker at ændre på afledningen af regnvand i området samt at ændre afgrænsningen af spildevandsplanens oplande, så der bliver er overensstemmelse med lokalplan og kommuneplanrammer.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for erhvervsområde ved Mørupvej, beliggende sydvest for Tyvkær Bæk. I området anlægges en ny vej (Mørupvej forlægges) og flere store erhvervsarealer er sat til salg.

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg:

 

 • opland C12.P, som i nuværende spildevandplan er meget stort (100 ha), deles af topografiske og praktiske årsager i tre mindre oplande og oplandsgrænserne justeres, så der bliver overensstemmelse med de faktisk forhold (afgrænsning af lokalplan og kommuneplanrammer samt hensyn til Messemotorvejens vejbyggelinje)
 • det planlægges at etablere to nye regnvandsbassiner: ét i det sydøstlige "hjørne", hvor togbanen krydser motortrafikvejen, og ét mod nord i nærheden af Tyvkær Bæk (se bilag 1).

 
Alt spildevand fra erhvervsområderne ledes til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og fra befæstede arealer samt veje vil blive ledt til regnvandsbassiner, hvor vandet bliver neddroslet og renset. Fra bassinerne ledes vandet ud i Lervadskær Bæk og Tyvkær Bæk.

 

Lervadskær Bæk er ikke målsat. Den leder nedstrøms til Rind Å, hvor miljømålet er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”dårlig økologisk tilstand”.

 

Tyvkær Bæk er ikke målsat. Den leder nedstrøms ud i Herningsholm Å, hvor miljømålet er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”.

 

Den øgede udledning af regnvand fra de nye erhvervsområder forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af recipienterne, fordi der etableres regnvandsbassiner, hvor regnvandet kan blive forsinket og renset. De kommende, ekstra tilledninger af regnvand til Tyvkær Bæk og Lervadskær Bæk vurderes derfor at være acceptable.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at

tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag 1. Kortbilag Herning (Mørupvej)
 • Bilag 2. Udløbsskema Herning (Mørupvej)
 • Bilag 3. Oplandsskema Herning (Mørupvej)
 • Bilag 4. Tillæg 22 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - erhvervsområde ved Mørupvej
 

351. Ændringer til AFLD vedtægter

Sagsnr.: 00.00.00-P19-2197-07 Sagsbehandler: Karen Marie Frost Troelsen  

Ændringer til AFLD vedtægter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

AFLD har fremsendt forslag til nye vedtægtsbilag.

 

Forvaltningen anbefaler, at de nye vedtægtsbilag godkendes.

Sagsfremstilling

AFLD har i forbindelse med en revision af vedtægtsbilag A (borgerrettede opgaver) og vedtægtsbilag B (undtagne opgaver) fremsendt forslag til nye vedtægtsbilag til godkendelse i de respektive ejerkommuner.

 

Vedlagt er det gældende vedtægtsbilag A (kommunespecifik) og B (fælles), som de så ud på fusionstidspunktet samt de nye vedtægtsbilag til godkendelse.

 

Ændringerne går i hovedtræk ud på, at der henvises til instrukser, som beskriver opgaveudførelsen, hvor der i de tidligere bilag blev henvist til daterede dokumenter, som krævede vedtægtsændringer ved ajourføringer. Der er ingen indholdsmæssige ændringer, men de nye bilag forventes at medføre en mere hensigtsmæssig arbejdsgang. 

 

Ifølge vedtægterne §11.1 kan vedtægterne alene ændres efter forudgående godkendelse af samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelse.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at AFLD vedtægtsbilag A og B godkendes.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Bilag A_september 2015 Herning Kommune
 • Bilag B_september 2015
 • Bilag A_august 2018 Herning Kommune
 • Bilag B_til vedtægter - august 2018_endeligt
 

352. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

Sagsnr.: 06.01.00-G14-7-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere areal til at anlægge spildevandsledninger, på en strækning fra Ørstedværket til kloaksystemet i Lind.

 

Herning Vand A/S vurderer, at der muligvis kan indgåes en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejerne.  

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ekspropriationsprocedure og afholdes åstedsforretning, og at Herning Vand A/S opfordres til at søge at indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Hjemlen til at ekspropriere findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som giver kommunen mulighed for at ekspropriere til spildevandsanlæg, hvis disse anlæg er godkendte.

 

Godkendelsen foreligger i forbindelse med anlæggets beskrivelse i Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 tillæg 18, hvor anlægget er beskrevet i teksten og indtegnet på planens kortbilag.

 

Herning Kommune har således den fornødne hjemmel til at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.

 

Herning Vand A/S anmoder om, at den principielle ekspropriationsbeslutning omfatter ekspropriation af areal til ledninger og arbejdsareal på matriklerne:

 

Matr.nr. 4q Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     340 m²

Arbejdsareal:                              2.600 m²

 

Matr.nr. 24b Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     3.195 m²

Arbejdsareal:                              6.195 m²

 

Matr.nr. 14s og 14x Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     2.125 m²

Arbejdsareal:                              9.445 m²

 

Matr.nr. 37a Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     345 m²

 

Matr.nr. 6r Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     5 m²

 

Se vedhæftede kortbilag. Det bemærkes, at kortbilaget ikke viser servitutbæltet, som vil blive tinglyst 2 meter på hver side af ledningen.

 

Herning Vand A/S oplyser, at de har været i kontakt med nogle af lodsejerne. Herning Vand A/S oplyser på den baggrund, at de anser det for sandsynligt, at der kan indgås en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Herning Vand A/S vil søge at opnå dette.

Økonomi

Ingen udgifter for kommunen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at

forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet på kortbilaget og i sagen

 

at

Herning Vand A/S tilpligtes at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen ex. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.,

 

at

Herning Vand A/S opfordres til at indgå frivillige aftaler eventuelt på ekspropriationslignende vilkår

 

at

Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

 • A111576_DDG_252_Oersted_Oversigtskort_20181012.pdf
 

353. Ansøgning om videoovervågning ved Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård

Sagsnr.: 05.23.00-G01-3-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Ansøgning om videoovervågning ved Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lone Abildskov, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Ledelsen for Børneoasen Lind har sendt ansøgning om godkendelse af etablering af videoovervågning ved deres afdeling Koustrupgård som følge af gentagende hærværkstilfælde.

 

Sagen fremlægges til udvalgets godkendelse. Jf. Byrådsbeslutning af 16. februar 2009 skal ansøgningen videre til endelig stillingtagen i Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Sagsfremstilling

Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård har siden 2017 mange gange haft besøg på deres legeplads. Der har været efterladt cigaretskodder, joints, lightere eller flasker og dåser. Legetøj og voksduge er blevet brændt af. Legetøj, hynder og puder er blevet fjernet fra legepladsen. Der har været "malet" med olie på fliser og murværk. Dette har skabt utryghed blandt personalet, og det er demotiverende, at de pædagogiske miljøer gang på gang bliver ødelagt. Trods det, at der er hegn hele vejen rundt om legepladserne.

 

Formålet med etablering af videoovervågning ved Koustrupgård er at forbygge yderligere hærværk på bygninger, legeplads og løsøre for dermed skabe tryghed blandt personalet.

 

Der ønskes videoovervågning af legepladserne på Koustrupgård, og overvågningen vil ske uden for daginstitutionens åbningstid. Det betyder, at der ikke vil være overvågning af børn, forældre og personale.

 

Børneoasen Lind har udarbejdet retningslinjer vedrørende overvågning for legepladserne på Koustrupgård. Den tekniske løsning er drøftet med Koncern IT, Herning Kommune. Installationen og valget af videoovervågningsudstyr overholder Herning Kommunes installationskoncept.

 

Der monteres i alt 4 kameraer, og de placeres således, at de udvendige opholdsarealer er overvåget. Bilag vedlagt med information om, hvor de forskellige kameraer er opsat.

Økonomi

Udgift til etablering og vedligeholdelse afholdes af Børneoasen Lind.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at etablering af videoovervågning ved Børneoasen Lind, afdeling Koustrupgård godkendes.
Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgning overvågning.docx
 • Placering af kamera
 • Retningslinie overvågning Børneoasen Lind.docx
 • Videoovervågning i Herning Kommune.pdf
 

354. Godkendelse af retningslinjer for deltidsplads under barsel

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af retningslinjer for deltidsplads under barsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Ifølge dagtilbudslovens § 27 b skal kommunen fra 1. januar 2019 tilbyde forældre på barsels- eller forældreorlov en deltidsplads til husstandens øvrige børn i aldersgruppen 26 uger indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af deltidspladser.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender retningslinjerne og tildelingen til daginstitutioner med deltidspladser.

Sagsfremstilling

Baggrund om tilbuddet

Deltidspladsen udgør 30 timer om ugen med en reduceret egenbetaling. Forældre kan både vælge en deltidsplads i kommunale og selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner og kommunal- og privat dagpleje.

 

Formålet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel.

 

Tilbuddet om deltidsplads gælder for den periode, hvor forældre er på barsels- eller forældreorlov. Tilbuddet gælder også for forældre, der vælger at genoptage arbejdet delvist, ligesom det omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med adoption, udskudt fravær, fravær ved forældrelov mv.

 

Forældrene kan benytte tilbuddet om en deltidsplads i én sammenhængende periode. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.

 

Bortfald af retten til deltidsplads

Retten til deltidsplads bortfalder, hvis forældre stopper barsels- eller forældreorloven i mere end fem uger. Det er et krav, at forældrene oplyser kommunen, hvis de bryder deres ret til fravær efter barselsloven eller på anden vis ophører barsels- eller forældreorloven.

 

Hvad forstås ved børn og forældre?

Med børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn, der har folkeregisteradresse hos den eller de pågældende forældre, som afholder fravær efter barselsloven. Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre samt plejeforældre.

 

Deltidsplads i en anden kommune og i privatinstitution

Hvis forældre ønsker en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution, skal forældre ansøge kommunalbestyrelsen i opholdskommunen. Ansøgningen skal indgives til kommunen senest to måneder før, deltidspladsen ønskes.

Det er et krav, at forældre oplyser opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af forældrenes ret til fravær efter barselsloven senest to måneder før, at ændringen træder i kraft.

 

Øvrige regler

Deltidspladser på 30 timer om ugen er omfattet af blandt andet dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse samt reglerne om en pædagogisk læreplan. Det indebærer, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.

Det er ligeledes de samme regler vedrørende optagelse af børn i dagtilbud, regler om pasningsgaranti, regler om opsigelse og flytning af børn i dagtilbud mv., der gælder for deltidspladserne.

 

Retningslinjer for deltidsplads i forbindelse med barsel- eller forældreorlov i Herning Kommune

Udover ovenstående lovmæssige regler har kommunalbestyrelsen til opgave at fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af deltidspladser i Herning Kommune.
Disse beskrives nedenfor:

 • Forældre ansøger om en deltidsplads, når de indskrivninger barnet via Pladsanvisningen.
 • Forældre skal angive den periode, de ønsker deltidspladsen. Denne periode vil være den maksimale periode, som forældre kan benytte deltidspladsen.
 • Forældre skal dokumentere, at de i den pågældende periode er på barsels- eller forældreorlov. Dette kan for eksempel ske ved at vedhæfte en kopi af vandrejournal eller en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende. Vurderingen foretages i Pladsanvisningen.
 • Forældre skal som minimum afholde fravær svarende til 7 timer om ugen, før de har mulighed for at få en deltidsplads.
 • Retten til deltidsplads påbegyndes den 1. i en måned og ophører med udgangen af den måned, hvor fraværet afbrydes eller ophører.
 • Forældre har pligt til at varsle kommunen om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller fraværets ophør senest 1 måned før, og 2 senest måneder før, hvis forældre har en deltidsplads udenfor kommunen.
 • Når forældrenes ret til deltidsplads ophører, konverteres pladsen som udgangspunkt til en fuldtidsplads i samme daginstitution.

Økonomi

Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2019 (se bilag).

 

Daginstitutionerne får en variabel ressourcetildeling (i forhold til administrationsgrundlaget) svarende til 30 timer ugentligt for de børn, der benytter en deltidsplads. Den variable ressourcetildeling er afhængig af antallet af børn og vedrører ledelse, personale, administrationsudgifter, materialer, indboforsikring, personaleforsikring og kurser.

 

Ressourcetildelingen reduceres ikke til dagplejen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at udvalget godkender retningslinjerne og ressourcetildelingen til daginstitutioner med deltidspladser.
Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Takstoversigt 2019
 

355. Indtægtsbevilling til tilskud til to projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien

Sagsnr.: 29.30.00-P20-1-18 Sagsbehandler: Bo Ulrich Bertelsen  

Indtægtsbevilling til tilskud til to projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 X

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans-Peter Petersen, Mette Wemmelund

Sagsresume

Børne- og Familieudvalget blev på mødet den 22. august 2018 (pkt. 99) orienteret om deltagelse i 2 projekter i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrien og støttet af Sundhedsstyrelsen. De justerede budgetter foreligger nu. Der ansøges om godkendelse af indtægts- og tilsvarende udgiftsbevilling til de to projekter.

Sagsfremstilling

Center for Børn og Forebyggelse deltager i to projekter, der skal sikre et bedre tværsektorielt samarbejde og dermed en bedre børne- og ungdomspsykiatrisk indsats for børn og unge i Herning Kommune.

 

 1. Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser. Her er fokus på sammenhængende forløb for børn og unge med spiseforstyrrelser, ADHD og angst/depression.

 

 1. Afprøvningen af en fremskudt regional børne- og ungdomspsykiatrisk funktion. Her er Herning med i to delprojekter:
 • En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring
 • Henvisning for almen praksis

 

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Formålet med projektet er at implementere delelementer af de tre forløbsprogrammer i et samarbejde mellem kommuner, almen praksis og børn- og ungdomspsykiatri. Programmerne skal understøtte en sammenhængende og ensartet høj kvalitet i indsatser for de tre diagnosegrupper, en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse samt inddragelse af barnet/den unge, forældre og/eller andre pårørende. Projektet vil give nogle indledende erfaringer med et systematiseret samarbejde på tværs af Børne- og Ungdomspsykiatrien og henholdsvis Herning og Skanderborg Kommuner samt en generel kompetenceudvikling af medarbejdere i kommunerne. Projektet har herunder til opgave at undersøge/udvikle viden om hvilke metoder, tiltag og samarbejdsformer der er mest givende på området. Dette skal ske med henblik på at udarbejde en model for udbredelse af forløbsprogrammerne i samtlige kommuner.

 

En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring

Projektet tager overordnet set udgangspunkt i en "stepped care" tilgang med fokus på evidensbaseret viden om skolevægring og de underliggende psykiske lidelser, der kan forekomme, herunder seneste viden om relevant udredning og indsats. Indsatserne skal nærmere udvikles i projektets første periode og afprøves i skoleårene 19/20 og 20/21. Målgruppen for delprojektet er børn og unge i folkeskolen i aldersgruppen 6-18 år, som udviser begyndende skolevægring. De sene teenageår er medregnet på grund af de effekter, som skolevægring kan medføre i et videre ungdomsuddannelsesforløb.

 

Henvisning for almen praksis

Projektet har til formål at styrke samarbejdet mellem kommunen og almen praksis forud for henvisning til børne- og ungdomspsykiatrien og sikre en koordineret, tidlig og forebyggende indsats i primærsektoren. Gennem projektet får kommunens praktiserende læger mulighed for systematisk at henvise til Center for Børn og Forebyggelse, hvor et koordinationsudvalg sikrer det videre samarbejde med forældre og henvisende læge. Dermed forventes det at øge kvaliteten af henvisningssager til Børne- og Ungdomspsykiatrien, mindske antallet af tilbagevisninger og at forbedre kommunikationen mellem kommune og almen praksis for derved at sikre et grundlag for en mere helhedsorienteret indsats for børn/unge og deres forældre.  

Økonomi

Overordnet budget for projekterne:

 

Titel

Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer

Faggrupper

2018

2019

2020

I alt

Projektleder

37.500

150.000

150.000

337.500

Psykologer

230.016

920.063

920.063

2.070.142

I alt

267.516

1.070.063

1.070.063

2.407.642

 

Projektets titel:

Forebyggende indsats ved begyndende skolevægring

 

2018

2019

2020

2021

I alt

Faggrupper i projektet:

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

PPR psykolog

 

394.056,00

394.056,00

394.056,00

1.182.168,00

Familiekonsulent

 

187.301,00

187.301,00

187.301,00

561.903,00

Ledelse / koordinering

14.040,00

56.160,00

56.160,00

56.160,00

182520,00

I alt

 

14.040,00

637.517,00

637.517,00

637.517,00

1.926.591,00

 

Projektets titel:

Henvisning for almen praksis

 

2018

2019

2020

2021

I alt

Faggrupper i projektet:

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

Beløb i alt

PPR psykolog

 

65.675,68

65.675,68

65.675,68

197.027,03

I alt

 

 

65.675,68 

 65.675,68

 65.675,68

197.027,03

 

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at der vedrørende projektet "Implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 0,268 mio. kr. i 2018 og 1,070 mio. kr. årligt i 2019 og 2020,
at der vedrørende projektet "Afprøvningen af en fremskudt regional børne- og ungdomspsykiatrisk funktion" med delprojekterne "En forebyggende indsats ved begyndende skolevægring" og "Henvisning for almen praksis" meddeles udgiftsbevilling og tilsvarende indtægtsbevilling til Serviceområde 16 Børn og Familie på 0,014 mio. kr. i 2018 og 0,703 mio. kr. årligt i 2019, 2020 og 2021.
Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

356. Indtægtsbevilling til tilskud til kommunal akutfunktion til personer med fysiske og psykiske lidelser

Sagsnr.: 29.18.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Birthe Lodahl Haxholm  

Indtægtsbevilling til tilskud til kommunal akutfunktion til personer med fysiske og psykiske lidelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tina Klejs Skøtt, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4.033.000 kr. til projektet ”Kommunal akut funktion til personer med fysiske og psykiske lidelser”. Projektet er et samarbejde mellem Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Akutteamet i Sundhed og Ældre blev oprettet i 2014 for at imødekomme nye opgaver og håndtere det stigende pres på hjemmesygeplejen i Herning Kommune. Udviklingen var en konsekvens af det nære sundhedsvæsen, og opgaven er nu på tilsvarende vis, at udvikle den nære psykiatri som en del af det nære sundhedsvæsen.

 

Akutteamet i Sundhed og Ældre har borgere med somatisk sygdom som primær målgruppe, men kaldes i stigende grad ud til borgere med psykisk lidelse. En del af borgerne har et samtidigt misbrug og nogle har en behandlingsdom. Flere borgere er ikke i kontakt med behandlingspsykiatrien, kommunens socialpsykiatri eller andre kommunale tilbud. Mange af borgerne har svært ved at benytte de etablerede behandlingstilbud i kommunen. De har ofte brug for meget håndholdte og brobyggende indsatser som følge af eksempelvis isolation og en høj grad af sårbarhed. Opgaveudviklingen forstærkes af de stadig kortere indlæggelsesforløb og accelererede udskrivningsforløb.

 

Puljemidlerne skal gå til at knytte Sundhed og Ældres Akutteam og Handicap og Psykiatri's socialpsykiatriske tilbud helt tæt sammen, så der opnås mere samlet billede af den enkelte borgers situation og dermed skabe grundlag for en mere helhedsorienteret behandling af borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom. Målet er en mere effektiv og kvalificeret understøttelse af borgerens sundhed og trivsel i den akutte situation, og samtidigt igangsætte langsigtede indsatser, der understøtter borgerens sundhed og trivsel i fremtiden.

 

En af de centrale indsatser er at udvide åbningstiden for Herning Kommunes socialpsykiatriske vagttelefon, så den kan benyttes døgnet rundt. Dette for at forebygge, at borgerne i stedet kalder 112. Der er gode erfaringer med at vagtelefonen er med til at normalisere en akut situation uden der er behov for at kalde 112. Vagttelefonen er den akutte rådgivning til borgere, som står i en uoverskuelig situation med en forværring af en psykisk lidelse.

 

Målet er at forebygge forværring af psykisk og somatisk sygdom, samt at borgerne vil opleve mere koordinerede forløb – også i forhold til almen praksis og hospitalsvæsenet.

 

Projektet løber fra oktober 2018 til udgangen af december 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles indtægts - og udgiftsbevilling svarende til 4.033.000 kr. i 2018 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

357. Kortlægning af plejeboligbehovet 2018-2028

Sagsnr.: 27.42.00-P10-2-18 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Kortlægning af plejeboligbehovet 2018-2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen, Maria Halskov Laibach Christiansen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 15. august 2018 drøftet kortlægningen af plejeboligbehovet 2018-2028 med henblik på høring i Ældrerådet.

 

I hver valgperiode udarbejdes en analyse af behovet for plejeboliger i Herning Kommune. Nærværende plejeboligplan er udarbejdet for perioden 2018-2028.

Formålet med plejeboligplanen er at komme med en vurdering af behovet for plejeboliger frem til 2028 ud fra de udviklingstendenser, som ses på området.

 

Kortlægningen forelægges nu til endelig politisk behandling efter høring i Ældrerådet. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever en række forandringer og udviklingstendenser, som har indflydelse på det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der ses for det første en markant stigning i ældrebefolkningen i de kommende år, da store årgange bliver ældre, og der er en stigende middellevealder. Et stigende antal ældre borgere forventes at medføre en stigning i behovet for plejeboliger. Samtidig forventes flere ældre at få kroniske sygdomme og multisygdomme. For det andet er der en række udviklingstendenser, som går i den modsatte retning. Der forventes positive effekter af kommunale indsatser vedr. forebyggelse, træning og rehabilitering, hvilket forventes at øge borgeres selvhjulpenhed. Der tales samtidigt nationalt om sund aldring. Effekter heraf kan være med til at mindske stigningen i efterspørgslen efter plejeboliger.

Der er således en række udviklingstendenser, som har betydning for det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der er udarbejdet en analyse af plejeboligbehovet i de kommende 10 år, som indeholder forskellige scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet. Plejeboligplanen kan danne grundlag for den politiske beslutningsproces i forhold til anlægsprojekter på plejeboligområdet i de år.

 

I alle scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet ses et behov for at udvide plejeboligkapaciteten inden 2028. Det anbefales, at der vælges et ”forsigtigt” scenarium for udviklingen i plejeboligbehovet, da det er dyrt for Herning Kommune at bygge for stort – både anlægsmæssigt og driftsmæssigt.

Det anbefales samtidig, at udviklingen i plejeboligbehovet følges løbende, således at der kan skrides til handling, hvis antallet af plejeboliger viser sig at være underdimensioneret. På denne baggrund anbefales, at der i planlægningen af den fremtidige plejeboligkapacitet tages udgangspunkt i et scenarium, hvor dækningsgraden beregnes til at falde fra 17,1 i 2018 til 13,8 almindelige plejeboliger og demensboliger pr. 100 80+ årig i 2028. Det samlede behov for nybyggeri vurderes at være ca. 166 flere plejeboliger og ca. 10 flere midlertidige pladser frem til 2028. Af de ca. 166 plejeboliger vurderes ca. 36 plejeboliger skulle målrettes borgere med svær demenssygdom, dvs. være demensboliger.

Behovet er ud over allerede planlagte udbygninger. Det samlede behov for nybyggeri af almindelige plejeboliger, demensboliger og midlertidige pladser vurderes således samlet at udgøre ca. 176 boliger frem til 2028.

 

Indtil 2025 skal der opføres knap 100 plejeboliger for at dække behovet i scenariet. Det kan fx være som løbende etapebyggeri. Dette indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

 

Det anbefales, at udviklingen i plejeboligbehovet følges nøje for at sikre den rette udbygningstakt af plejeboligkapaciteten, hvor det sikres, at Herning Kommune kan efterleve plejeboliggarantien.

 

Med udgangspunkt i plejeboligplanen anbefales følgende:

 • Der etableres et stort plejecenter med demensafsnit i Herning by eller forstadsområder.
 • Der sker udbygning af mindre plejecentre, hvor der er et geografisk udbygningsbehov. Det langsigtede mål er, at plejecentrene har en størrelse fra ca. 60 pladser eller mere for at sikre stordriftsfordele.
 • Der afdækkes handlemuligheder og sikres fleksibilitet i forhold udbygning af plejeboligkapaciteten med kort varsel, hvis plejeboligbehovet viser sig at være undervurderet.

 

Plejeboligplanen har været til høring i Ældrerådet den 12. september 2018. Ældrerådet har følgende forslag og anbefalinger:

 • Det kommende nye plejecenter opføres fleksibelt. Her tænkes fx på indretning af bolig, forskellige typer af beboere, samt brug af fællesaktiviteter og -faciliteter - en slags "oldekolle".
 • Det nye plejecenter opføres som et-plansbyggeri med et godt udeareal.
 • Der ses på infrastruktur i forbindelse med placeringen.
 • Ældrerådet ønsker at indgå med en repræsentant, når der nedsættes en arbejdsgruppe for projektet.

 

Det samlede høringssvar er vedlagt som bilag. 

 

Med henvisning til Ældrerådets høringssvar vil en repræsentant for Ældrerådet komme til at indgå i arbejdsgruppen for anlægsprojektet for at sikre, at Ældrerådets anbefalinger kommer til at indgå i de konkrete overvejelser omkring et kommende byggeri.

Økonomi

Der skal i forbindelse med beslutning om opførelse af nye plejeboliger tages stilling til finansieringen af driftsbudget til plejeboligerne.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at plejeboligplan 2018-2028 godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

 • Plejeboligplan 2018-2028
 • Høringssvar fra Ældrerådet
 

358. Status på NIDO

Sagsnr.: 24.10.11-G01-1-16 Sagsbehandler: Steen Dahl Pedersen  

Status på NIDO

Beslutning


 

359. Erhvervsfremme

Sagsnr.: 24.10.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Henrik Kjeldsen  

Erhvervsfremme

Beslutning


 

360. Evaluering

Sagsnr.: 24.10.07-P20-1-17 Sagsbehandler: Mette Klarskov Hebel  

Evaluering

Beslutning


 

361. Udbud af revisionsydelser

Sagsnr.: 88.12.03-Ø54-2-18 Sagsbehandler: Jan William Märcher  

Udbud af revisionsydelser

Beslutning


 

362. Prisfastsættelse af parcelhusgrunde beliggende Tavlundparken, Lind

Sagsnr.: 13.06.02-S29-5-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Prisfastsættelse af parcelhusgrunde beliggende Tavlundparken, Lind

Beslutning


 

363. Anmodning om ekspropriation

Sagsnr.: 13.06.00-P27-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation

Beslutning


 

364. Salg af ejendom i Hurup

Sagsnr.: 82.02.00-G10-7-17 Sagsbehandler: Vibeke Hother  

Salg af ejendom i Hurup

Beslutning


 

365. Salg af ejendom beliggende i Herning

Sagsnr.: 82.02.00-G10-6-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom beliggende i Herning

Beslutning


 

366. Salg af ejendom i Sørvad

Sagsnr.: 13.06.02-G01-60-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Salg af ejendom i Sørvad

Beslutning


 

367. Strategi for kommunal ejendom

Sagsnr.: 82.21.00-P20-1-17 Sagsbehandler: Anne Marie Muff  

Strategi for kommunal ejendom

Beslutning


 

368. Ekspropriation af areal til sti

Sagsnr.: 05.04.06-P20-1-17 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Ekspropriation af areal til sti

Beslutning


 

369. Forlig om lejemål

Sagsnr.: 03.09.18-Ø54-1-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Forlig om lejemål

Beslutning


 

370. Licitationsresultat

Sagsnr.: 82.20.00-P00-11-17 Sagsbehandler: Preben Siggaard  

Licitationsresultat

Beslutning


 

371. Ny planlægning i Sunds

Sagsnr.: 01.02.05-P21-4-17 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Ny planlægning i Sunds

Beslutning


 

372. Personalesag

Sagsnr.: 81.00.00-A00-4-18 Sagsbehandler: Louise Maria Raunkjær  

Personalesag

Beslutning