Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

354. Godkendelse af retningslinjer for deltidsplads under barsel

Sagsnr.: 28.00.00-A00-14-18 Sagsbehandler: Pia Elgetti  

Godkendelse af retningslinjer for deltidsplads under barsel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

  X

 

 

 

 

 

 X

  X

 

Øvrige sagsbehandlere: Christina Madsen

Sagsresume

Ifølge dagtilbudslovens § 27 b skal kommunen fra 1. januar 2019 tilbyde forældre på barsels- eller forældreorlov en deltidsplads til husstandens øvrige børn i aldersgruppen 26 uger indtil skolestart. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af deltidspladser.

 

Det indstilles, at Børne- og Familieudvalget godkender retningslinjerne og tildelingen til daginstitutioner med deltidspladser.

Sagsfremstilling

Baggrund om tilbuddet

Deltidspladsen udgør 30 timer om ugen med en reduceret egenbetaling. Forældre kan både vælge en deltidsplads i kommunale og selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner og kommunal- og privat dagpleje.

 

Formålet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel.

 

Tilbuddet om deltidsplads gælder for den periode, hvor forældre er på barsels- eller forældreorlov. Tilbuddet gælder også for forældre, der vælger at genoptage arbejdet delvist, ligesom det omfatter forældre, der afholder fravær i forbindelse med adoption, udskudt fravær, fravær ved forældrelov mv.

 

Forældrene kan benytte tilbuddet om en deltidsplads i én sammenhængende periode. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden, betragtes det som én sammenhængende periode.

 

Bortfald af retten til deltidsplads

Retten til deltidsplads bortfalder, hvis forældre stopper barsels- eller forældreorloven i mere end fem uger. Det er et krav, at forældrene oplyser kommunen, hvis de bryder deres ret til fravær efter barselsloven eller på anden vis ophører barsels- eller forældreorloven.

 

Hvad forstås ved børn og forældre?

Med børn forstås egne børn, herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn, der har folkeregisteradresse hos den eller de pågældende forældre, som afholder fravær efter barselsloven. Med forældre forstås retlige forældre, herunder også adoptivforældre samt plejeforældre.

 

Deltidsplads i en anden kommune og i privatinstitution

Hvis forældre ønsker en deltidsplads i en anden kommune eller i en privatinstitution, skal forældre ansøge kommunalbestyrelsen i opholdskommunen. Ansøgningen skal indgives til kommunen senest to måneder før, deltidspladsen ønskes.

Det er et krav, at forældre oplyser opholdskommunen om afbrydelse eller ophør af forældrenes ret til fravær efter barselsloven senest to måneder før, at ændringen træder i kraft.

 

Øvrige regler

Deltidspladser på 30 timer om ugen er omfattet af blandt andet dagtilbudslovens generelle formålsbestemmelse samt reglerne om en pædagogisk læreplan. Det indebærer, at børn, der har en deltidsplads 30 timer om ugen, også skal have mulighed for at deltage i de planlagte pædagogiske forløb og aktiviteter, som foregår i løbet af dagen i dagtilbuddet.

Det er ligeledes de samme regler vedrørende optagelse af børn i dagtilbud, regler om pasningsgaranti, regler om opsigelse og flytning af børn i dagtilbud mv., der gælder for deltidspladserne.

 

Retningslinjer for deltidsplads i forbindelse med barsel- eller forældreorlov i Herning Kommune

Udover ovenstående lovmæssige regler har kommunalbestyrelsen til opgave at fastsætte og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af deltidspladser i Herning Kommune.
Disse beskrives nedenfor:

  • Forældre ansøger om en deltidsplads, når de indskrivninger barnet via Pladsanvisningen.
  • Forældre skal angive den periode, de ønsker deltidspladsen. Denne periode vil være den maksimale periode, som forældre kan benytte deltidspladsen.
  • Forældre skal dokumentere, at de i den pågældende periode er på barsels- eller forældreorlov. Dette kan for eksempel ske ved at vedhæfte en kopi af vandrejournal eller en aftale med arbejdsgiver om udskudt barsel eller lignende. Vurderingen foretages i Pladsanvisningen.
  • Forældre skal som minimum afholde fravær svarende til 7 timer om ugen, før de har mulighed for at få en deltidsplads.
  • Retten til deltidsplads påbegyndes den 1. i en måned og ophører med udgangen af den måned, hvor fraværet afbrydes eller ophører.
  • Forældre har pligt til at varsle kommunen om planlagte afbrydelser af fraværsperioden eller fraværets ophør senest 1 måned før, og 2 senest måneder før, hvis forældre har en deltidsplads udenfor kommunen.
  • Når forældrenes ret til deltidsplads ophører, konverteres pladsen som udgangspunkt til en fuldtidsplads i samme daginstitution.

Økonomi

Forældrebetalingstaksten fremgår af takstoversigten for 2019 (se bilag).

 

Daginstitutionerne får en variabel ressourcetildeling (i forhold til administrationsgrundlaget) svarende til 30 timer ugentligt for de børn, der benytter en deltidsplads. Den variable ressourcetildeling er afhængig af antallet af børn og vedrører ledelse, personale, administrationsudgifter, materialer, indboforsikring, personaleforsikring og kurser.

 

Ressourcetildelingen reduceres ikke til dagplejen.

Indstilling

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at udvalget godkender retningslinjerne og ressourcetildelingen til daginstitutioner med deltidspladser.
Børne- og Familieudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Takstoversigt 2019