Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

327. Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi 2019-2030

Sagsnr.: 24.10.11-P17-1-18 Sagsbehandler: Henrik Kjeldsen  

Region Midtjyllands regionale udviklingsstrategi 2019-2030

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Region Midtjylland har sendt ny regional udviklingsstrategi 2019-2030 i høring. Den overordnede strategiske ramme for strategien er FN’s 17 verdensmål.

 

Herning Kommune afgiver ikke høringssvar herpå, men bør være opmærksomme på og forholde os til indholdet.

Sagsfremstilling

Region Midtjylland er med baggrund i verdensmålene inddelt i følgende fire spor:

  • Spor 1 handler om at give borgerne mulighed for at leve det gode liv i hele regionen.
  • Spor 2 handler om at skabe fremtidssikrede uddannelser og kompetenceløft for alle.
  • Spor 3 handler om at tage hånd om klima, miljø og ressourcer for at sikre en bæredygtig udvikling.
  • Spor 4 handler om at bane vej for et mere bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet – for borgeren og tæt på borgeren.

 

FN’s 17 verdensmål er gennemgående i hele strategien. Det bemærkes, at Region Midtjylland vil invitere til partnerskaber og samarbejder omkring FN’s verdensmål. Det kan således tænkes at FN’s 17 verdensmål fremadrettet bliver styrende for muligheden for at søge midler.

 

Af øvrige relevante nedslagspunkter bemærkes det, at Region Midtjylland har fokus at fremtidssikre uddannelserne og give et kompetenceløft til alle med bl.a. Rådet for Fremtidens Kompetencer. Herunder:

-          fremtidens kompetencer i hele regionen

-          livslang læring

-          samspil mellem iværksætteri og uddannelse

-          fremtidens uddannelsessystem

-          efterspørgsel på STEM-kompetencer (Den Midtjyske Teknologipagt)

 

Region Midtjylland vil ligeledes med den ny udviklingsstrategi etablere en strategi for sundhedsinnovation i hele den midtjyske region på tværs af aktører samt sætte life science, digitalt sundhedsvæsen og et bæredygtigt hospital på dagsorden.

 

Begge er områder, vi allerede arbejder aktivt med i Herning Kommune, og som vi med fordel kan indgå en dialog med Region Midtjylland om.

 

Der påtænkes et fælles høringssvar fra KKR til Region Midtjylland. Udkast hertil drøftes på KKR-møde 16. november. Herning Kommune har ikke umiddelbart særlige opmærksomhedspunkter til KKRs høringssvar. Den regionale udviklingsstrategi vil dog blive tænkt ind i formuleringen af den fremtidige erhvervsstrategi for Herning Kommune.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Jørgen Krogh og Henrik Kjeldsen var til stede ved sagens behandling.

Bilag

  • Regional Udviklingsstrategi 2019-2030