Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

356. Indtægtsbevilling til tilskud til kommunal akutfunktion til personer med fysiske og psykiske lidelser

Sagsnr.: 29.18.00-P00-1-13 Sagsbehandler: Birthe Lodahl Haxholm  

Indtægtsbevilling til tilskud til kommunal akutfunktion til personer med fysiske og psykiske lidelser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 X

 

 

 

 

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Tina Klejs Skøtt, Maria Laibach Halskov Christiansen

Sagsresume

Sundhedsstyrelsen har bevilget i alt 4.033.000 kr. til projektet ”Kommunal akut funktion til personer med fysiske og psykiske lidelser”. Projektet er et samarbejde mellem Sundhed og Ældre og Handicap og Psykiatri.

Sagsfremstilling

Akutteamet i Sundhed og Ældre blev oprettet i 2014 for at imødekomme nye opgaver og håndtere det stigende pres på hjemmesygeplejen i Herning Kommune. Udviklingen var en konsekvens af det nære sundhedsvæsen, og opgaven er nu på tilsvarende vis, at udvikle den nære psykiatri som en del af det nære sundhedsvæsen.

 

Akutteamet i Sundhed og Ældre har borgere med somatisk sygdom som primær målgruppe, men kaldes i stigende grad ud til borgere med psykisk lidelse. En del af borgerne har et samtidigt misbrug og nogle har en behandlingsdom. Flere borgere er ikke i kontakt med behandlingspsykiatrien, kommunens socialpsykiatri eller andre kommunale tilbud. Mange af borgerne har svært ved at benytte de etablerede behandlingstilbud i kommunen. De har ofte brug for meget håndholdte og brobyggende indsatser som følge af eksempelvis isolation og en høj grad af sårbarhed. Opgaveudviklingen forstærkes af de stadig kortere indlæggelsesforløb og accelererede udskrivningsforløb.

 

Puljemidlerne skal gå til at knytte Sundhed og Ældres Akutteam og Handicap og Psykiatri's socialpsykiatriske tilbud helt tæt sammen, så der opnås mere samlet billede af den enkelte borgers situation og dermed skabe grundlag for en mere helhedsorienteret behandling af borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom. Målet er en mere effektiv og kvalificeret understøttelse af borgerens sundhed og trivsel i den akutte situation, og samtidigt igangsætte langsigtede indsatser, der understøtter borgerens sundhed og trivsel i fremtiden.

 

En af de centrale indsatser er at udvide åbningstiden for Herning Kommunes socialpsykiatriske vagttelefon, så den kan benyttes døgnet rundt. Dette for at forebygge, at borgerne i stedet kalder 112. Der er gode erfaringer med at vagtelefonen er med til at normalisere en akut situation uden der er behov for at kalde 112. Vagttelefonen er den akutte rådgivning til borgere, som står i en uoverskuelig situation med en forværring af en psykisk lidelse.

 

Målet er at forebygge forværring af psykisk og somatisk sygdom, samt at borgerne vil opleve mere koordinerede forløb – også i forhold til almen praksis og hospitalsvæsenet.

 

Projektet løber fra oktober 2018 til udgangen af december 2020.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at der meddeles indtægts - og udgiftsbevilling svarende til 4.033.000 kr. i 2018 på Serviceområde 18, Sundhed og Ældre.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.