Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

357. Kortlægning af plejeboligbehovet 2018-2028

Sagsnr.: 27.42.00-P10-2-18 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Kortlægning af plejeboligbehovet 2018-2028

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 x

 

 

 

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Hanne Østergaard Rasmussen, Maria Halskov Laibach Christiansen

Sagsresume

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 15. august 2018 drøftet kortlægningen af plejeboligbehovet 2018-2028 med henblik på høring i Ældrerådet.

 

I hver valgperiode udarbejdes en analyse af behovet for plejeboliger i Herning Kommune. Nærværende plejeboligplan er udarbejdet for perioden 2018-2028.

Formålet med plejeboligplanen er at komme med en vurdering af behovet for plejeboliger frem til 2028 ud fra de udviklingstendenser, som ses på området.

 

Kortlægningen forelægges nu til endelig politisk behandling efter høring i Ældrerådet. 

Sagsfremstilling

Herning Kommune oplever en række forandringer og udviklingstendenser, som har indflydelse på det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der ses for det første en markant stigning i ældrebefolkningen i de kommende år, da store årgange bliver ældre, og der er en stigende middellevealder. Et stigende antal ældre borgere forventes at medføre en stigning i behovet for plejeboliger. Samtidig forventes flere ældre at få kroniske sygdomme og multisygdomme. For det andet er der en række udviklingstendenser, som går i den modsatte retning. Der forventes positive effekter af kommunale indsatser vedr. forebyggelse, træning og rehabilitering, hvilket forventes at øge borgeres selvhjulpenhed. Der tales samtidigt nationalt om sund aldring. Effekter heraf kan være med til at mindske stigningen i efterspørgslen efter plejeboliger.

Der er således en række udviklingstendenser, som har betydning for det fremtidige behov for plejeboliger.

 

Der er udarbejdet en analyse af plejeboligbehovet i de kommende 10 år, som indeholder forskellige scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet. Plejeboligplanen kan danne grundlag for den politiske beslutningsproces i forhold til anlægsprojekter på plejeboligområdet i de år.

 

I alle scenarier for udviklingen i plejeboligbehovet ses et behov for at udvide plejeboligkapaciteten inden 2028. Det anbefales, at der vælges et ”forsigtigt” scenarium for udviklingen i plejeboligbehovet, da det er dyrt for Herning Kommune at bygge for stort – både anlægsmæssigt og driftsmæssigt.

Det anbefales samtidig, at udviklingen i plejeboligbehovet følges løbende, således at der kan skrides til handling, hvis antallet af plejeboliger viser sig at være underdimensioneret. På denne baggrund anbefales, at der i planlægningen af den fremtidige plejeboligkapacitet tages udgangspunkt i et scenarium, hvor dækningsgraden beregnes til at falde fra 17,1 i 2018 til 13,8 almindelige plejeboliger og demensboliger pr. 100 80+ årig i 2028. Det samlede behov for nybyggeri vurderes at være ca. 166 flere plejeboliger og ca. 10 flere midlertidige pladser frem til 2028. Af de ca. 166 plejeboliger vurderes ca. 36 plejeboliger skulle målrettes borgere med svær demenssygdom, dvs. være demensboliger.

Behovet er ud over allerede planlagte udbygninger. Det samlede behov for nybyggeri af almindelige plejeboliger, demensboliger og midlertidige pladser vurderes således samlet at udgøre ca. 176 boliger frem til 2028.

 

Indtil 2025 skal der opføres knap 100 plejeboliger for at dække behovet i scenariet. Det kan fx være som løbende etapebyggeri. Dette indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

 

Det anbefales, at udviklingen i plejeboligbehovet følges nøje for at sikre den rette udbygningstakt af plejeboligkapaciteten, hvor det sikres, at Herning Kommune kan efterleve plejeboliggarantien.

 

Med udgangspunkt i plejeboligplanen anbefales følgende:

  • Der etableres et stort plejecenter med demensafsnit i Herning by eller forstadsområder.
  • Der sker udbygning af mindre plejecentre, hvor der er et geografisk udbygningsbehov. Det langsigtede mål er, at plejecentrene har en størrelse fra ca. 60 pladser eller mere for at sikre stordriftsfordele.
  • Der afdækkes handlemuligheder og sikres fleksibilitet i forhold udbygning af plejeboligkapaciteten med kort varsel, hvis plejeboligbehovet viser sig at være undervurderet.

 

Plejeboligplanen har været til høring i Ældrerådet den 12. september 2018. Ældrerådet har følgende forslag og anbefalinger:

  • Det kommende nye plejecenter opføres fleksibelt. Her tænkes fx på indretning af bolig, forskellige typer af beboere, samt brug af fællesaktiviteter og -faciliteter - en slags "oldekolle".
  • Det nye plejecenter opføres som et-plansbyggeri med et godt udeareal.
  • Der ses på infrastruktur i forbindelse med placeringen.
  • Ældrerådet ønsker at indgå med en repræsentant, når der nedsættes en arbejdsgruppe for projektet.

 

Det samlede høringssvar er vedlagt som bilag. 

 

Med henvisning til Ældrerådets høringssvar vil en repræsentant for Ældrerådet komme til at indgå i arbejdsgruppen for anlægsprojektet for at sikre, at Ældrerådets anbefalinger kommer til at indgå i de konkrete overvejelser omkring et kommende byggeri.

Økonomi

Der skal i forbindelse med beslutning om opførelse af nye plejeboliger tages stilling til finansieringen af driftsbudget til plejeboligerne.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

at plejeboligplan 2018-2028 godkendes.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Plejeboligplan 2018-2028
  • Høringssvar fra Ældrerådet