Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

324. Godkendelse af Gældsstyrelsens afkøb af restancer og orientering om ekstraordinær afskrivning af restancer og kompensation

Sagsnr.: 00.01.10-P19-1-18 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Godkendelse af Gældsstyrelsens afkøb af restancer og orientering om ekstraordinær afskrivning af restancer og kompensation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pernille Storgaard

Sagsresume

Folketinget vedtog før sommerferien, at der skal gennemføres en ekstraordinær afskrivning af offentlige restancer til en nominel værdi på i alt 5,8 mia. kr. Afskrivningen er en følge af udfordringerne med statens inddrivelsessystem EFI, som har efterladt tvivl om retskraften i en mængde gældsposter. For kommunernes vedkommende afskrives i alt ca. 2,7 mio. fordringer til en nominel værdi på i alt 709 mio. kr.

 

KL har aftalt med regeringen, at kommunerne samlet set kompenseres med ca. 214 mio. kr. efter fratræk af udbetalt statsrefusion. Beløbet er væsentligt højere end det oprindelige udspil på ca. 150 mio. kr. Aftalen er den 11. oktober endeligt godkendt i Folketingets Finansudvalg. Den generelle aftale om kompensation for ekstraordinær afskrivning forudsætter, at den udmøntes i individuelle aftaler mellem den enkelte kommune og Gældsstyrelsen om køb af kommunens privatretlige restancer under inddrivelse. Gældsstyrelsen, der er en ny styrelse under Skatteministeriet, har derfor fremsendt et købstilbud til Herning Kommune på at købe disse restancer.

 

Gældstyrelsen tilbyder Herning Kommune afkøb af privatretlige restancer for 0,273 mio. kr. Det indstilles, at tilbuddet godkendes.

For Herning Kommune beløber de ekstraordinære afskrivninger sig til 8,2 mio. kr. fordelt på mere end 51.000 fordringer. Vi modtager ca. 1,8 mio. kr. i kompensation, heraf er 0,27 mio.kr. betinget af afkøb. Det indstilles, at orienteringen om afskrivninger og kompensation tages til efterretning. Kompensationen vil inden udgangen af 2018 blive udbetalt til den enkelte kommune med udgangspunkt i kursværdien for de konkrete fordringer.

Sagsfremstilling

Gældstyrelsens tilbud om afkøb af privatretslige restancer

Gældsstyrelsen tilbyder at købe privatretlige restancer, der er identificerede og opgjort for en samlet endelig købesum på 273.831,47 kr.

 

Udvælgelsen af fordringer er sket på grundlag af de oplysninger, styrelsen var i besiddelse af den 8. september 2018. Købesummen vil ikke blive ændret som følge af ændringer i restancernes saldi efter den 8. september 2018 eller for eventuelle fejl i opgørelsen af de enkelte restancer. Gældsstyrelsen tilbyder at købe restancerne til en pris, der svarer til fordringernes kursværdi pr. 31. august 2018 fratrukket 18 % for udbetalt statsrefusion.

 

Tilbuddet om afkøb er betinget af Herning Kommunes accept foreligger i Gældsstyrelsen senest den 12. november 2018.

 

Efter overtagelsen af fordringerne har Gældsstyrelsen til hensigt at afskrive fordringerne sammen med de ekstraordinære fordringer.

 

Kompensation og ekstraordinære afskrivningerne i Herning Kommune

Gældsstyrelsen har stillet KL i udsigt, at kommunerne vil få en samlet oversigt over den nominelle værdi og kompensation for den ekstraordinære afskrivning. Materialet er endnu ikke modtaget.

 

Ifølge de seneste oplysninger fra KL vil Herning Kommune blive omfattet af en ekstraordinær afskrivning og afkøb på et samlet forventet niveau på som følger:

·         Antal fordringer (afskrivninger og afkøb): 51.254

·         Nominel værdi af fordringerne:                 8,2 mio. kr.

 

Samlet set vil Herning Kommune blive kompenseret med ca. kr. 1,8 mio. kr., heraf er 0,27 mio.kr. betinget af afkøb.

 

KL oplyser, at de har anvendt en anslået procentsats på 18% i statsrefusion på de kravstyper, hvor der er refusion, da Gældsstyrelsen ikke har mulighed for at se, hvad statsrefusionen er på de enkelte krav.

KL oplyser, at der ikke vil komme en genopkrævning af den allerede afregnede refusion, når vi afskriver f.eks. tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

 

Som følge af den ekstraordinære afskrivning sender Gældsstyrelsen i disse dage afskrivningsunderretninger til alle de implicerede fordringshavere med en underretning om de respektive afskrevne fordringer.

Økonomi

Grundlaget for de ekstraordinære afskrivninger/kursværdien

De ekstraordinære afskrivninger er omfattet af Gældsinddrivelseslovens § 18h, som trådte i kraft d. 15.04.2018.

Denne bestemmelse giver restanceinddrivelsesmyndigheden Gældsstyrelsen mulighed for at afskrive restancer med tvivl om retskraften, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det drejer sig om restancer med relativt lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller ingen betalingsevne.

 

Helt konkret er følgende kriterier lagt til grund for udvælgelsen af restancer omfattet af den ekstraordinære afskrivning:

  • Restancer, der er sendt til inddrivelse til og med den 19. november 2015, som er den dag, hvor forældelsesfristen blev udskudt, og for hvilke der den 8. september 2018 er tvivl om retskraften, samt relaterede fordringer (renter og gebyrer) sendt til inddrivelse efter den 19. november 2015.
  • Restancer under 1.000 kr.
  • Restancer mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren har en skattepligtig årsindkomst under 200.000 kIngen fordringer over 7.500 kr., uanset skyldnerens indkomst.
  • Restancer, hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen (fx politibøder, sagsomkostninger og skattebøder), afskrives ikke.
  • Har en skyldner gældsposter for mere end 50.000 kr., som lever op til kriterierne for afskrivning, begrænses afskrivningen, således at maksimalt 50 pct. af skyldnerens samlede gæld under inddrivelse på over 50.000 kr. kan afskrives.

 

De mange afskrivninger skaber også en række problemer ift. registreringerne i budget- og regnskabssystemet. Det er KL's holdning, at der er med den store mængde afskrivninger er tale om en ekstraordinær situation, der kræver en særlig håndteringer i budget- og regnskabssystemet. Det skyldes blandt andet hensynet til, at det ikke har været tanken med KL's aftale med regeringen, at der skulle ske en påvirkning af servicerammen, hvilket vil være tilfældet, hvis de ekstraordinært mange afskrivninger foretages helt eller delvist over driften. KL anbefaler, at kommunerne afventer den officielle udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, inden man igangsætter arbejdet med håndteringen af de modtagne afskrivninger fra Gældsstyrelsen.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at afkøb af privatretslige restancer kr. på 273.831,47 kr. godkendes,

 

at orientering om ekstra ordinære afskrivninger og afkøb på et samlet niveau på kr. ca. 8,2 mio. samt samlet kompensation incl. afkøb på kr. ca. 1,8 mio. tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt.