Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

329. Orientering om status på opsætning af master til bredbånd

Sagsnr.: 13.16.02-P08-1-17 Sagsbehandler: Grethe Wilmoes  

Orientering om status på opsætning af master til bredbånd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Byrådet har afsat 1 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til 2022 til etablering af bedre mobil- og bredbåndsdækning i kommunen. Med denne sag en status på indsatsen.

Sagsfremstilling

Bredbåndsinfrastrukturen er en vigtig infrastruktur, som øger kommunens potentiale for at fastholde og tiltrække nye arbejdspladser og borgere. Det er derfor i kommunens interesse at arbejde for, at der er god mobil- og bredbåndsdækning i kommunen.

 

Herning Kommune har ved Netplan fået foretaget en afdækning af dækningssvage lokalområder. På baggrund af antallet af berørte borgere og virksomheder er der opstillet følgende matematiske prioritering:

 

Stednavn

Prioritet

Abildå

1

Karstoft

2

Hallundbæk

3

Grove

4

Sønder Felding

5

Vind

6

Fasterholt

7

Harreskov Plantage

8

 

Ved vedtagelsen af budget 2018 - 2021 var afsættet, at der skal skabes bedre dækning ved opsætning af master i de otte berørte lokalområder. Kommunens opsætning af master er afhængig af forhandlinger med teleoperatørerne på markedet. Kommunens prioriteringsliste viger afhængigt af, hvad der i praksis er muligt at opnå. Teleoperatørernes forretningsmæssige interesser i et givent lokalområde varierer afhængigt af selskabets udviklingsstrategi. Der er områder, som flere selskaber er interesseret i, og områder, hvor ingen eller få selskaber har interesse. Et teleselskab køber rettigheder til luftbåren mobil- og bredbåndsdækning af staten. Det sker på såkaldte frekvensauktioner. Efter Energistyrelsens vejledende tidsplan sker næste tildeling af frekvensrettigheder ultimo november 2018.

 

Der er opstillet en mast i Vind. Der har siden foråret været forhandlinger om opsætning af master i Abildå. Teleoperatørerne afventer pt. frekvensauktionens afslutning. Det er forventningen, at en ny mast kan etableres primo 2019 med henblik på ibrugtagning 2. kvartal samme år. Det geografiske område ved Abildå er stort, og det er muligt, at der skal to master til for at dække hele området.

 

I overensstemmelse med den matematiske prioriteringsliste arbejdes der videre med opsætning af master ved Karstoft og Hallundbæk til ibrugtagning i 2. halvdel af 2019.

Området ved Karstoft er medtaget i det seneste teleudbud i Herning Kommune, hvor Telenor som del af udbudsprocessen har tilbudt forbedret dækning af dele af området. Denne forbedrede dækning skal være etableret senest 1. juli 2019. Den reelle forbedring af dækningen kan forventeligvis simuleres i 1. kvartal 2019, og man vil på den baggrund vurdere om det samlede område herefter fortsat har behov for yderligere master.

 

Som alternativ til frivillige aftaler om etablering af master med teleoperatører, kan Herning Kommune benytte muligheden for at forpligte Telenor på opsætning af op til to master som del af det seneste teleudbud. I dette tilfælde skal Herning Kommune udpege to geografiske områder overfor Telenor senest 31. januar 2020. Herning Kommune kan benytte denne option i perioden fra aftalestart ved indgangen til 2019 og frem til 31. januar 2020. Telenor vil have 3 måneder fra Herning Kommunes varsel til at etablere den ønskede dækning. Telenor kan forpligtes til at betale for aktivt sendeudstyr i masterne. Herning Kommune hæfter for øvrige omkostninger til opførelse og etablering af fiberforbindelse til masten.

 

Der arbejdes med forsøg med trådløst bredbånd. Trådløst bredbånd har vist sig at være kost-effektivt i områder, hvor der er langt imellem husstande og dermed dyrt at grave. Det er en teknologi, som under visse forudsætninger kan levere høje hastigheder der allerede i dag imødekommer regeringens målsætning om, at alle skal have adgang til mindst 100/30. Der er flere adresser med så dårligt bredbånd ved Abildå, at dette område egner sig godt som forsøgsområde. Samtidig skaber det synergi med planerne om at rejse en mobilmast eller to i området, idet udstyr, der kan levere faste trådløse forbindelser, kan opsættes i samme master.

  

En eventuel helbredsrisiko ved strålefare fra mobilmaster er fra tid til anden et tema i den offentlige debat. Også lokalt har der været enkelte reaktioner fra borgere, der er bekymret for strålefaren fra planlagte master. Opsætning af master sker efter gældende regler, og hverken byggelovgivningen, planlovgivningen eller masteloven giver kommunerne mulighed for at inddrage sundhedsmæssige overvejelser i behandlingen af sager om tilladelser til mobilantenner.

 

Folketingets partier indgik i maj 2018 et nyt teleforlig. Indholdsmæssigt er der ikke tale nævneværdige ændringer i kommunernes mulighed for lokale løsninger. Det bærende princip er fortsat markeds- og konkurrencebaseret udrulning. De centrale punkter i aftalen er:

 

  1. Statens bredbåndspulje målrettet tyndtbefolkede områder er øget med 60 mio. kr. til i alt 100 mio. kr. i 2018.
  2. Klare rammer for ikke-konkurrenceforstyrrende, kommunal indsats for lokal dækning
  3. Fokus på kommunal sagsbehandling, masteleje m.v. (Der henvises til ØKE den 7. maj 2018)
  4. Etablering af et brancheforum i regi af Energistyrelsen
  5. Styrkelse af machine-to-machine-tjenester i Danmark (såkaldte M2M-løsninger)
  6. Ophævelse af bredbåndsgarantiordningen fra 2013

 

Herning Kommunes strategi og deraf afledt økonomisk prioritering er investering i luftbåret mobil- og bredbåndsdækning. Det sker ved kommunale investeringer i etablering af master til sikring af mobildækning og internetadgang via mobildækning. Private kan ansøge statens bredbåndspulje om støtte til etablering af jordbåret bredbåndsdækning til konkrete adresser i et lokalområde. Herning Kommune tilbyder vejledning til private - men ingen økonomisk støtte - hvis private ansøger statens bredbåndspulje.

Økonomi

Prisen for opsætning en mast varierer fra lokalområde til lokalområde afhængig af de konkrete forhold som behov for mastehøjde, omfanget af skovarealer m.v. Der forhandles konkret med teleoperatørerne i hver enkelt sag.

 

Bevillingen i 2017 blev overført til 2018. Forbrug i 2018 er foreløbig 0,536 mio. kr. for opsætning af masten i Vind. Der er afsat 1,3 mio. kr. til opsætning af mast(er) i Abildå.

 

Afsat budget til 2019 og 2020 frem prioriteres til Karstoft og Hallundbæk i prioriteret rækkefølge og forbehold for teleoperatørernes medvirken. Med budgetforliget for 2019-2022 kan kommunen - afhængigt at teleoperatørernes medvirken - rejse 2-4 master mere og således kunne dække op til 7-8 af udpegede områder med svag dækning.

Indstilling

Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Underdirektøren for Direktionens Stab indstiller,

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Poul Venø var til stede ved sagens behandling.