Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

352. Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

Sagsnr.: 06.01.00-G14-7-18 Sagsbehandler: Peter Vallentin  

Anmodning om ekspropriation til fordel for Herning Vand A/S

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ekspropriere areal til at anlægge spildevandsledninger, på en strækning fra Ørstedværket til kloaksystemet i Lind.

 

Herning Vand A/S vurderer, at der muligvis kan indgåes en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår med lodsejerne.  

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes ekspropriationsprocedure og afholdes åstedsforretning, og at Herning Vand A/S opfordres til at søge at indgå aftale på ekspropriationslignende vilkår.

Sagsfremstilling

Hjemlen til at ekspropriere findes i Miljøbeskyttelseslovens § 58, som giver kommunen mulighed for at ekspropriere til spildevandsanlæg, hvis disse anlæg er godkendte.

 

Godkendelsen foreligger i forbindelse med anlæggets beskrivelse i Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 tillæg 18, hvor anlægget er beskrevet i teksten og indtegnet på planens kortbilag.

 

Herning Kommune har således den fornødne hjemmel til at ekspropriere til fordel for Herning Vand A/S.

 

Herning Vand A/S anmoder om, at den principielle ekspropriationsbeslutning omfatter ekspropriation af areal til ledninger og arbejdsareal på matriklerne:

 

Matr.nr. 4q Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     340 m²

Arbejdsareal:                              2.600 m²

 

Matr.nr. 24b Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     3.195 m²

Arbejdsareal:                              6.195 m²

 

Matr.nr. 14s og 14x Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     2.125 m²

Arbejdsareal:                              9.445 m²

 

Matr.nr. 37a Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     345 m²

 

Matr.nr. 6r Lind By, Rind

Deklarationsareal:                     5 m²

 

Se vedhæftede kortbilag. Det bemærkes, at kortbilaget ikke viser servitutbæltet, som vil blive tinglyst 2 meter på hver side af ledningen.

 

Herning Vand A/S oplyser, at de har været i kontakt med nogle af lodsejerne. Herning Vand A/S oplyser på den baggrund, at de anser det for sandsynligt, at der kan indgås en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Herning Vand A/S vil søge at opnå dette.

Økonomi

Ingen udgifter for kommunen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at

forvaltningen bemyndiges til at igangsætte ekspropriationsprocedure og afholde åstedsforretning vedrørende arealet beskrevet på kortbilaget og i sagen

 

at

Herning Vand A/S tilpligtes at afholde eventuelle udgifter forbundet med ekspropriationen ex. erstatning, udgifter til landinspektør, taksation mv.,

 

at

Herning Vand A/S opfordres til at indgå frivillige aftaler eventuelt på ekspropriationslignende vilkår

 

at

Byrådet tilkendegiver at være indstillet på at ekspropriere, såfremt der ikke indgås aftale på ekspropriationslignende vilkår.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

 

Bilag

  • A111576_DDG_252_Oersted_Oversigtskort_20181012.pdf