Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

350. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 22 for område ved Mørupvej

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 22 for område ved Mørupvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udarbejdes efter anmodning fra Herning Vand, som ønsker at ændre på afledningen af regnvand i området samt at ændre afgrænsningen af spildevandsplanens oplande, så der bliver er overensstemmelse med lokalplan og kommuneplanrammer.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.  

Sagsfremstilling

Herning Vand A/S har anmodet Herning Kommune om at ændre spildevandsplanen for erhvervsområde ved Mørupvej, beliggende sydvest for Tyvkær Bæk. I området anlægges en ny vej (Mørupvej forlægges) og flere store erhvervsarealer er sat til salg.

 

Forvaltningen anbefaler følgende ændringer i spildevandsplanen med dette tillæg:

 

  • opland C12.P, som i nuværende spildevandplan er meget stort (100 ha), deles af topografiske og praktiske årsager i tre mindre oplande og oplandsgrænserne justeres, så der bliver overensstemmelse med de faktisk forhold (afgrænsning af lokalplan og kommuneplanrammer samt hensyn til Messemotorvejens vejbyggelinje)
  • det planlægges at etablere to nye regnvandsbassiner: ét i det sydøstlige "hjørne", hvor togbanen krydser motortrafikvejen, og ét mod nord i nærheden af Tyvkær Bæk (se bilag 1).

 
Alt spildevand fra erhvervsområderne ledes til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og fra befæstede arealer samt veje vil blive ledt til regnvandsbassiner, hvor vandet bliver neddroslet og renset. Fra bassinerne ledes vandet ud i Lervadskær Bæk og Tyvkær Bæk.

 

Lervadskær Bæk er ikke målsat. Den leder nedstrøms til Rind Å, hvor miljømålet er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”dårlig økologisk tilstand”.

 

Tyvkær Bæk er ikke målsat. Den leder nedstrøms ud i Herningsholm Å, hvor miljømålet er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er ”moderat økologisk tilstand”.

 

Den øgede udledning af regnvand fra de nye erhvervsområder forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentligt øget næringsstofbelastning af recipienterne, fordi der etableres regnvandsbassiner, hvor regnvandet kan blive forsinket og renset. De kommende, ekstra tilledninger af regnvand til Tyvkær Bæk og Lervadskær Bæk vurderes derfor at være acceptable.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at

tillæg 22 til Herning Kommunes Spildevandsplan foreløbig vedtages.

 

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1. Kortbilag Herning (Mørupvej)
  • Bilag 2. Udløbsskema Herning (Mørupvej)
  • Bilag 3. Oplandsskema Herning (Mørupvej)
  • Bilag 4. Tillæg 22 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - erhvervsområde ved Mørupvej