Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

349. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 21 for Kibæk

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 21 for Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard

Sagsresume

Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Kibæk udarbejdes da der er behov for tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byens adskillelse af regn- og spildevand i kloakken og andre mindre tilretninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 16 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Kibæk udarbejdes med følgende indhold:

 

  1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028.
  2. Ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byens adskillelse af regn- og spildevand i kloakken.
  3. Andre mindre tilretninger.

 

1. For at bringe spildevandsplanen i overensstemmelse med kommuneplanen udgår to planoplande. Se fig. 1.

 

Fig.1. Planoplande der udgår af spildevandsplanen.

 

2. Tillægget indeholder plan for etablering af udløb og bassin til neddrosling af regnvand fra to planoplande inden udløb til recipient. Se fig. 2.

 

Fig 2. Plan for etablering af udløb og regnvandsbassin til neddrosling af regnvand to oplande.

 

3. Desuden foretages mindre justeringer af diverse oplandsgrænser iht. kommuneplanen, ændring af recipient for enkelte oplande, hvor vandet ”vendes”, samt ændringer der sikrer, at regnvand fra Vorgodvej og Møllevænget og Aavænget neddrosles inden udløb til recipient.

 

Afledning af spildevand

Tillægget omfatter ikke nye planoplande med afledning af spildevand til renseanlæg.

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt. På baggrund af en konkret vurdering udlægges et opland til nedsivning af overfladevand, der ligger i område, som i spildevandsplanens nedsivningskort vurderes nedsivningsegnet.  

 

Recipient for regnvand.

 

Ændring i udløb til Møllekanalen og til Von Å

Med dette tillæg til spildevandsplanen for Kibæk ændres tilledningen af spildevand og regnvand til Møllekanalen og Von Å. Idet regnvand og spildevand adskilles for hele byen, kan overløbsbygværker nedlægges. Når dette er sket, vil der ikke længere være udløb af opspædet spildevand til vandløbene under regn. Samtidig neddrosles udløb af regnvand fra Vorgodvej, Møllevænget og Åvænget, der tidligere har haft direkte, uforsinket udløb til vandløbene.

 

Der etableres regnvandsbassiner på udløb til Møllekanalen og udløb til Von Å. Bassinerne indrettes efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan, dog etableres bassin med udløb til Von Å af pladsmæssige hensyn ikke som vådt bassin, men som rørbassin. Afløbsvandføring til vandløbene neddrosles svarende til vandløbenes hydrauliske kapacitet.

 

Ændring af udløb fra oplande til Møllekanalen og til Von Å forventes ikke at give anledning til øget hydraulisk belastning eller øget forurening af Møllekanalen og Von Å.

 

Nyt udløb til Favsmose Bæk.

Afledning af overfladevand fra et nyt planområde til Favsmose Bæk vil ske gennem regnvandsbassin, der vil blive indrettet som vådt bassin efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes derfor, at udløbet ikke vil være til hinder for, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.  

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 vedr. Kibæk foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1. Oplandskort for Kibaek
  • Bilag 2. Udloebsskema Kibaek
  • Bilag 3. Oplandsskema for Kibaek
  • Bilag 4. Forslag til tillaeg 21 til Herning Kommunes Spildevandsplan for Kibaek