Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

348. Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 19 for Vildbjerg

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-18 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af spildevandsplans-tillæg nr. 19 for Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard

Sagsresume

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Vildbjerg udarbejdes, da der er behov for tilretning af spildevandsplanoplande i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028, ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byudvikling i byens østlige del, ændret regnvandshåndtering for Pugdalvej samt mindre tilretninger af planen i øvrigt.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 19 foreløbig vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger. 

Sagsfremstilling

Tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Vildbjerg udarbejdes, da der er behov for følgende:

 

1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028.

2. Ønske om nye regnvandsbassiner i forbindelse med byudvikling i byens østlige del.

3. Ændret regnvandshåndtering for Pugdalvej

4. Mindre tilretninger af planen i øvrigt.

 

1. Tilretning af spildevandsplanen i forhold til den nye kommuneplan 2017-2028 minimeres flere planområder, et planopland udgår helt af planen, et planopland udvides og tre nye planoplande lægges ind i planen. Samtidig foretages mindre tilretninger af oplande, så de følger matrikelskel/kommuneplanen. Oversigt over ændringer i oplande fremgår af fig. 1.

 

Fig. 1 Oversigt over ændringer af oplande med tillæg 19.

 

 

2. Der planlægges etablering af regnvandsbassiner til afvanding af byudvikling i den østlige del af byen. Bassinerne skal sikre, at regnvand fra planoplandene neddrosles inden udløb til recipient. Se fig. 2.

 

Fig. 2. Plan for etablering af regnvandsbassiner til neddrosling af regnvand fra planoplandene i den østlige del af byen.

 

3. Det planlægges at neddrosle regnvand fra Pugdalvej inden udledning til Tranholm Bæk og Rødding Å, så den hydrauliske belastning af disse vandløb nedbringes. Det gælder både regnvand fra den eksisterende del af Pugdalvej til Tranholm Bæk, samt fra den kommende forlængelse af vejen mod vest til Rødding Å. Ud over vejvand fra den kommende del af Pugdalvej mod vest, skal bassinerne også håndtere regnvand fra eksisterende opland og planoplandene i området. Se fig. 3.

 

Fig. 3. Plan for neddrosling af regnvand fra Pugdalsvejs forlængelse vest i Vildbjerg, samt planoplande i vestlig del af byen

 

4. Desuden foretages mindre justeringer af diverse oplandsgrænser i forhold til matrikelgrænser og kommuneplan/lokalplan.

 

 

Renseanlæg for spildevand

Afledning af spildevand fra nye planoplande skal ske til Trehøje Renseanlæg i Vildbjerg.

 

Vurdering af mulighed for nedsivning af overfladevand

Strategien i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er, at så meget overfladevand som muligt skal håndteres lokalt.

 

Planoplande til nybyggeri i Vildbjerg ligger i områder, der iht. Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025, vurderes ikke nedsivningsegnede.  Det betyder, at overfladevand sandsynligvis ikke kan nedsives i området. Derfor udlægges der med dette tillæg ikke yderligere oplande til nedsivning af overfladevand i Vildbjerg.

 

Recipient for regnvand (Tranholm Bæk)

Udløb af regnvand tre nye planoplande øst i Vildbjerg samt udvidet planopland nord i byen, sker til Tranholm Bæk delvis via tilløb/grøfter. Udløb fra de nye eller udvidede planoplande vil ske gennem regnvandsbassiner, som vil blive indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes at udledningen til Tranholm Bæk og Merrild Bæk, med forøget tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten til Tranholm Bæk og Merrild Bæk. Udløbene forventes derfor ikke at forhindre, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes.

 

Recipient for regnvand (Rødding Å)

Udløb af yderligere overfladevand fra Pugdalvejs forlængelse sker til Rødding Å vil ske gennem regnvandsbassiner, der vil blive indrettet som våde bassiner efter retningslinjer for regnvandsbassiner i Herning Kommunes Spildevandsplan. Afløbsvandføring neddrosles svarende til vandløbets hydrauliske kapacitet.

 

Det vurderes, at udledningen til Rødding Å med tilførsel af næringsstoffer eller andre miljøskadelige stoffer er af så begrænset omfang, at den i sig selv ikke vil kunne forværre forholdene i nærrecipienten Rødding Å.  Udløbene forventes derfor ikke at forringe tilstanden i Rødding Å og forventes ikke at være til hinder for, at målsætningen i vandområdeplanerne kan opfyldes. 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at tillæg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bilag 1. Oplandskort for Vildbjerg
  • Bilag 2. Udloebsskema for Vildbjerg
  • Bilag 3. Oplandsskema for Vildbjerg
  • Bilag 4. Forslag til tillaeg 19 til Herning Kommunes Spildevandsplan for Vildbjerg