Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

347. Høringssvar til Midttrafiks budget 2019 - Kollektiv trafik

Sagsnr.: 13.05.00-S55-1-16 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Høringssvar til Midttrafiks budget 2019 - Kollektiv trafik

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Midttrafik har den 21. september 2018 fremsendt forslag til budget 2019 i politisk høring hos bestillerne.

Bemærkninger til forslaget skal fremsendes til Midttrafik senest den 31. oktober 2018 til endelig godkendelse i Midttrafiks bestyrelse den 14. december 2018.

 

Forvaltningen anbefaler, at høringssvar til Midttrafik godkendes.

Sagsfremstilling

Midttrafik har fremsendt forslag til budget 2019 på busdriften i Herning Kommune inden for Serviceområde 09 Trafik. Budgetforslaget, som er vedlagt som bilag, omfatter indtægter og udgifter i forbindelse drift af 17 bybusruter, 2 lokalruter og 27 skolebusruter under Serviceområde 09 Trafik.

Budgetforslaget omfatter også handicapkørsel men denne del af budgettet hører ikke under Serviceområde 09 Trafik og behandles derfor ikke i denne sag.

 

På baggrund af de høringssvar bestillerne indsender, behandles et endeligt budget for 2019 i Midttrafiks bestyrelse den 14. december 2018.

 

Midttrafik har den 18. maj 2018 udsendt budgetoplæg til administrativ høring. På baggrund af tilbagemeldinger bl.a. fra Herning Kommune er der foretaget justeringer i materialet. Justeringerne er indarbejdet i dette budgetoplæg.

 

Forudsætninger for budgetforslag 2019 er følgende:

 

Udgifter

Omfatter udgifter til busdrift, rejsekortet og administrationsomkostninger til trafikselskabet.

 

Busdriften reguleres med udgangspunkt i regnskab 2017 efter omkostningsindeks, som er fremskrevet fra 2017 til 2018 med 2,2%, mens fremskrivning fra 2018 til 2019 er på 1,6%. Det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset pga. udsving i brændstofpriser.

 

Der er ligeledes usikkerhed forbundet med rejsekortbudgettet for tilbagebetaling af lån og abonnementsbetaling, der begge fastlægges af Rejsekort A/S, samt de kunderelaterede udgifter, som afhænger af kundernes adfærd.

 

Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for 2018 og fordelt på baggrund af køreplantimer.  

 

Indtægter

Indtægtsbudgettet for 2019 er som udgangspunkt baseret på regnskab 2017 med indregning af kendte ændringer.

Økonomi

Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger ser økonomien for busdriften på Serviceområde 09 Trafik ud som følger:

 

Budget 2019

Midttrafik

Herning Kommune

Udgifter:

 

 

Busdrift

48.316.000

49.261.000

Rejsekort

1.162.000

 1.162.000

Trafikselskabet

3.081.000

3.180.000

I alt

52.559.000

53.603.000

Indtægter

14.167.000

13.754.000

Total netto

38.392.000

39.849.000

 

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

at forslag til høringssvar godkendes og fremsendes til Midttrafik.
Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • budget-2019-Herning
  • Forslag til høringssvar