Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

342. Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-42-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

  x

   x

 Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning og kommuneplantillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er kommet fire indsigelser og et ændringsforslag til planforslagene i høringsperioden.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.BL7.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse med en tilføjelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Herning tæt ved Dronningens Boulevard og jernbanen. Lokalplanens område udgøres af ejendommen Museumsgade 28, Herning, matr. nr. 1376a Herning Bygrunde. Lokalplanområdets størrelse er 2830 m2. Den eksisterende bygning husede indtil årsskiftet 2017/ 2018 Danmarks Fotomuseum.

 

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder I og II, som udgør henholdsvis den nordlige og sydlige del af lokalplanområdet. I delområde I ligger den eksisterende bevaringsværdige bygning, som kan anvendes til enten boliger eller boliger og erhverv. I delområde II udlægges et byggefelt til tæt-lav boligbebyggelse. Der må maksimalt opføres 3 boliger indenfor byggefeltet med et samlet etageareal på maksimalt 360 m2. Bebyggelsen må højst opføres i 1 etage med udnyttet tagetage.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Museumsgade. Der stilles krav om 1 p-plads pr. bolig og 1 p-plads pr. 50 m2 erhvervsareal. Der skal etableres udendørs opholdsareal svarende til 30 % af boligetagearealet og 10 % af erhvervsetagearealet.

 

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til indsigelsen til kommuneplantillæg 39 vurderer forvaltningen, at der ikke skal indstilles til ændringer.

Kommuneplantillægget tillader bebyggelse i 4 etager svarende til den eksisterende bygning, som består af en høj kælder, stueetage og 1.sal samt en udnyttet tagetage. Den eksisterende bygningshøjde er ca. 12,5 meter, og højden på 15 m er fastsat ud fra kommuneplanrammernes generelle højde for bebyggelse i 4 etager.  

 

Lokalplankort.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til den 27. september 2018, og der er kommet fire indsigelser og et ændringsforslag i høringsperioden. Indsigelserne omhandler bl.a. bygningshøjde, terrænregulering og vejadgang. Indsigerne ønsker, at byggeriet holdes i én etage for at undgå indkigs- og skyggegener samt at sikre tilpasning til det omkringliggende boligområde. Derudover ønskes ikke mulighed for terrænregulering på +/- 0,5 m pga. mulighed for øget højde i byggeriet samt problemer med regnvand. Endvidere ønskes mulighed for vejadgang langs matr. nr. 1376a og 1378a fjernet. Ændringsforslaget omhandler bl.a. områdets anvendelse samt fritagelse fra parkeringskravet i forhold til lager/ magasin. Der ønskes at etablere antikvariat med primært websalg i den eksisterende bygnings stueetage med lager/ magasin i kælderen og bolig på 1.sal.  

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret overordnet på indsigelser og ændringsforslag samt de forhold, som forvaltningen vurderer giver anledning til tilføjelser i lokalplanen. Indsigelser og ændringsforslag samt forvaltningens kommentarer kan ses i sin fulde længde i det vedlagte indsigelsesdokument.

  

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til de indkomne indsigelser og ændringsforslag vurderer forvaltningen, at der ikke bør ske ændringer. Dog foreslår forvaltningen, at der tilføjes en bestemmelse omkring bebyggelsens udformning og fremtræden for delområde II med hensyn til etablering af altaner, altankviste m.m. for at imødegå indkigsgener.

 

Lokalplanen giver mulighed for en bygningshøjde på 8,5 m inden for delområde II. Bygningshøjden på 8,5 m er i overensstemmelse med den almindelige byggeret jf. Bygningsreglementet for såvel åben-lav som tæt-lav boligbebyggelse. Lokalplanen foreskriver endvidere, at der holdes en afstand på 7 meter til det vestlige naboskel samt 2,5 m fra nord- og sydligt naboskel, hvis bebyggelsen opføres i 1 etage og 5 m ved bebyggelse på 1½ etage. Lokalplanens mulighed for bebyggelse i 1½ etage svarer ligeledes til plangrundlaget for det nye boligområde Trøstrup Vænge syd for Museumsgrunden.

 

I forhold til terrænregulering gives der i lokalplanen mulighed for +/ -0,5 m terrænregulering, som der normalt gives mulighed for i lokalplaner, hvor der kan ske byggemodning. Regnvand skal håndteres på egen grund, og et nyt byggeri skal derfor sørge for, at regnvand ikke ledes videre til nabogrundene. 

 

Med hensyn til områdets trafikale forhold, vurderes det, at mulighed for vejadgang på den vestlige side af den eksisterende bygning vil være nødvendigt, såfremt der opstår behov for parkering i gårdarealet. I forhold til parkeringskravet vurderes det ikke hensigtsmæssigt at undtage magasin/ lager, da varelevering m.m. kan skabe øget trafik og dertilhørende parkeringsbehov. 

 

Lokalplanområdets anvendelse er fastsat til bolig- og erhvervsformål, herunder kontorer, liberale erhverv og lignende. Antikvariat med primært websalg vil kunne betragtes som liberalt erhverv og derfor være i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, hvorimod antikvariat uden websalg som primært salg vil være kategoriseret som detailhandel. Det beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Det omkringliggende område består primært af boliger og enkelte offentlige institutioner som museum, arkiv m.m., og der ønskes derfor ikke at give mulighed for detailhandel.

 

 

Supplerende til Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling oplyses, at praksis i forbindelse med udbud af kommunens faste ejendomme er, at der laves et samlet udbud af en given ejendom. I forbindelse med det konkrete udbud kan der gives mulighed for at byde på enten en del af den udbudte ejendom eller hele ejendommen. Der åbnes typisk for denne mulighed, hvis ejendommen i forvejen er opdelt rent bebyggelsesmæssigt, eller hvis der i en byggeretsgivende lokalplan er flere delområder, der giver mulighed for forskellig anvendelse eller bebyggelse på samme ejendom som udbydes.

 

Konkret kan denne ejendom udbydes med mulighed for at afgive bud på en del af ejendommen eller hele ejendommen efter en af følgende modeller:

  1. Det prioriteres, at der sælges til to forskellige tilbudsgivere, således at det i teksten i nævnte projekt muliggøres
  2. Et samlet salg prioriteres, således at Herning Kommune ikke ender med en del af ejendommen, hvis en eller flere tilbudsgivere kun ønsker et samlet køb.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplanforslag nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning endeligt vedtages med følgende tilføjelser:

 

at der under §8 Bebyggelsens udformning og fremtræden for delområde II tilføjes en bestemmelse med følgende ordlyd: ”Der må ikke etableres altaner, altankviste eller lignende.”,

 

at den maksimale bygningshøjde i område I fastsættes til 12,5 meter,

 

at det anbefales over for Økonomi- og Erhvervsudvalget, at byggefelt I og II sælges i to separate udbud.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet som indstillet af Byplanudvalget.

Bilag

  • Indsigelsesnotat til lokalplan nr. 14.BL7.1 og tillæg nr. 39