Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

341. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-27-17 Sagsbehandler: Mette Grisell  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

  x

 

   x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Louise Kruse Hansen

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 og lokalplan nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er i høringsperioden kommet fire indsigelser og et ændringsforslag til planforslagene.

 

Kommuneplantillæg nr. 39 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

For at forslag til lokalplan nr. 14.BL7.1 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning er i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er der udarbejdet tillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for det pågældende område. Tillægget vedrører rammeområde 14.OF2 - Offentligt område ved Herning Museum og nyt rammeområde 14.BL7 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Museumsgade i Herning.   

 

Det nye rammeområde 14.BL7 til blandet bolig- og erhvervsformål muliggør etagebebyggelse i op til 4 etager, en bebyggelsesprocent på 80, og krav om opholdsarealer svarende til 30% af boligetagearealet og 10% af erhvervsetagearealet. Krav til p-pladser fastsættes til 1 pr. bolig og 1 pr. 50 m2 erhvervsetageareal.  

 

Ny afgrænsning af rammeområde 14.OF2 og nyt rammeområde 14.BL7.

 

Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til den 27. september 2018, og der er kommet fire indsigelser og et ændringsforslag i høringsperioden. En af indsigelserne omhandler kommuneplantillægget med hensyn til etageantal og bygningshøjde inden for rammeområde 14.BL7. Indsiger ønsker ikke, at der kan opføres bebyggelse i 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 15 m. Indsiger ønsker, at bebyggelse ikke overstiger højden på den eksisterende bygning.

 

Forvaltningen har nedenfor kommenteret på indsigelsen, som kan ses i sin fulde længde i det vedlagte indsigelsesdokument.

    

Forvaltningens bemærkninger

I forhold til indsigelsen vurderer forvaltningen, at der ikke skal indstilles til ændringer.

Kommuneplantillægget tillader bebyggelse i 4 etager svarende til den eksisterende bygning, som består af en høj kælder, stueetage og 1.sal samt en udnyttet tagetage. Den eksisterende bygningshøjde er ca. 12,5 meter, og højden på 15 m er fastsat ud fra kommuneplanrammernes generelle højde for bebyggelse i 4 etager.  

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 39 til Herning Kommuneplan 2017-2028 endeligt vedtages, idet
at bygningshøjden fastsættes til maksimalt 12,5 meter.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Indsigelsesnotat til lokalplan nr. 14.BL7.1 og tillæg nr. 39