Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

340. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-11-18 Sagsbehandler: Tanja Henriksen  

Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Herning Byråd har på mødet den 28. august 2018 foreløbigt vedtaget lokalplan nr. 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning og kommuneplantillæg nr. 52 til Herning Kommuneplan 2017-2028. Forslagene har været i offentlig høring i perioden fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018. Der er ikke kommet indsigelser til planforslagene i høringsperioden, der er dog indkommet enkelte bemærkninger.

 

Forslag til lokalplan nr. 14.OF6.1 indstilles hermed til endelig vedtagelse uden ændringer. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Herning, umiddelbart syd for Dronningens Boulevard og jernbanearealet ved Herning Banegård. Lokalplanområdet afgrænses mod nord og vest af jernbanearealet ved Herning Banegård og Banedanmarks kontor- og servicebygninger, og mod syd og øst af Godsbanevej. Lokalplanområdet omfatter matrikel nr. 1404c og 1404d, Herning Bygrunde, samt en mindre del af matrikel nr. 1404a, Herning Bygrunde, og har et samlet areal på 25.833 m2. Området omfatter den gamle postterminal og benyttes i dag til lager og erhvervslokaler.

 

Kortudsnit med lokalplanens afgrænsning og de nærmeste omgivelser.

 

Lokalplanområdets disponering tager udgangspunkt i de nuværende forhold med eksisterende bebyggelse samt opholds- og parkeringsarealer. Lokalplanen giver mulighed for ændret anvendelse i de eksisterende bygninger og etablering af ny bebyggelse.

 

Lokalplanområdet må anvendes til offentlige formål i form af kultur-/idræts-/aktivitetscenter med et stort udvalg af sportsgrene, herunder skaterpark, klatrevægge, parkour, rulle hockey, basket, calisthenics, fitness, kampsport, e-sport, øve- og undervisningslokaler mv. samt en mindre café i tilknytning til de ovennævnte faciliteter. Lokalplanområdet kan ligeledes anvendes til forenings- og undervisningsformål, herunder trænings- og øvelokaler mv. Derudover kan lokalplanområdet anvendes til erhverv i miljøklasse 1-3.

 

Lokalplanen fastlægger bebyggelsesprocenten til 110 for området som helhed, svarende til et samlet bruttoetageareal på 28.420 m2, hvoraf den eksisterende bebyggelse i området udgør ca. 21.420 m2.

 

Kortudsnit med lokalplanens disponering af byggefelter, parkeringsarealer, adgangsveje og stiforbindelser.

 

Ny bebyggelse må kun opføres inden for byggefelterne og kan opføres i maksimalt 3 etager og med en højde på op til 12 meter. Inden for byggefelt A på lokalplanens kortbilag 2 kan der dog opføres bebyggelse med en højde på maksimalt 30 meter, som kan indrettes til klatretårn, rapelling eller lignende. Ny bebyggelse kan med sin højde og arkitektoniske bearbejdning være med til at markere ankomsten til Herning.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 30. august 2018 til og med den 27. september 2018, og der er ikke kommet indsigelser i høringsperioden. Der er i høringsperioden indkommet i alt 5 bemærkninger (se bilag 1 - Bemærkninger til planforslag 14.OF6.1). Ingen af disse bemærkninger giver anledning til ændringer i planforslaget.

 

Vejdirektoratet beder i sin bemærkning Herning Kommune om at forholde sig til eventuelle støjgener. Herning Kommune vurderer at have foretaget de nødvendige forudsætninger i forhold til støj, da området ikke som sådan udlægges til støjfølsomt område, og da der i lokalplanforslaget er redegjort for støj- og vibrationsforhold med henvisning til miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 

 

Ændringsforslag

Forvaltningen gør opmærksom på, at der med fordel kan stilles krav om trådhegn, som afgrænsning mod jernbanen. I det fremlagte lokalplanforslag er der i bestemmelserne en mulighed fro at opsætte trådhegn, hvis dette ændres til et krav bør det fremgå både via en ændring i §11 Hegning og beplantning samt en tilføjelse under §12 Forudsætninger for ibrugtagning. Ændringsforslaget afstedkommer ud fra en bekymring om sikkerhed og rettidig omhu i forhold til, at børn og unge mennesker med lokalplanens realisering kan opholde sig i bygningerne og udearealerne inden for lokalplanområdet, som ligger i direkte tilknytning til Banedanmarks arealer og tungt befærdede jernbanespor.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 14.OF6.1 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning til endelig vedtagelse med følgende ændringer:
at lokaplanforslagets §11.1 ændres til: "Der skal opsættes trådhegn langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning, som en afskærmning til banearealet. Trådhegnet kan anvendes til opsætning af lys og tryghedsfremmende elementer, der kan fremhæve områdets anvendelse."
at lokalplanforslaget tilføjes en ny §12.5: "det i §11.1 nævnte trådhegn er etableret."
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Bemærkninger til Lokalplan 14.OF6.1