Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

345. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for aflysning af korridor til kabeltracé til 150 kV ledning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-30-18 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for aflysning af korridor til kabeltracé til 150 kV ledning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Kommuneplantillæg nr. 64 har til formål at ophæve korridor reservation til 150 kV jordledning som er fastlagt i Herning Kommuneplan 2017-2028. Korridoren blev fastlagt af daværende Naturstyrelse i forbindelse med de kystnære havvindmøller ved Harboør. Vindmølle projektet er ændret og korridoren er ikke længere aktuel. Kabeltracéet skaber barrierer for byudviklingen ved Herning og ønskes derfor ophævet.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommueplantillægget foreløbigt vedtages. 

Sagsfremstilling

Daværende Naturstyrelse vedtog i 2015 et tillæg nr. 45 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for landanlæg til kystnære havvindmøller ved Harboør. Kommuneplantillægget omhandlede en arealreservation til kabeltrace til en 150 kV jordledning, som skulle forbinde de kystnære havvindmøller med transformerstationen ved Herning.

 

Figur 1 - Kabel korridor

 

Arealreservationen blev efterfølgende indarbejdet i Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

I efteråret 2017 blev planerne for de kystnære havvindmøller ved Harboør ændret, så der ikke længere skal etableres et 150 kV kabel til Herning.

 

Kabeltraceét skaber ligeledes barrierer for byudviklingen ved det nye Regionshospital ved Gødstrup, hvor traceét hinder en fremtidig forbindelse mellem den nye by Gødstrup og den eksisterende byudvikling i Snejbjerg.

 

Forvaltningen anbefaler, at kommueplantillæg nr. 64 foreløbigt vedtages.

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at kommuneplantillæg nr. 64 foreløbigt vedtages.
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Forslag til Kommuneplantillæg 64