Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Mødedato: 5. november 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

336. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etablering af restaurant nord for Silkeborgvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.05-P16-17-18 Sagsbehandler: Anine Holmgaard Kamp  

Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etablering af restaurant nord for Silkeborgvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Kaare Hjorth

Sagsresume

Byplanudvalget besluttede på mødet den 16. april 2018 at igangsætte ny planlægning for etablering af en restaurant nord for Silkeborgvej.

Lokalplanen giver mulighed for etablering af en restaurant i selvstændigt byggeri på den sydøstlige del af eksisterende detaihandels parkeringsplads. Området er omfattet af lokalplan nr. 12.C2.2, som er den lokalplan, der muliggjorde den seneste udvidelse af detailhandelsbutikken. Den gældende lokalplan indeholder dog ikke mulighed for at opføre bebyggelse på den nuværende parkeringsplads. For at muliggøre den nye bebyggelse og anvendelse er der udarbejdet forslag til lokalplan 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen i forhold til at kunne anvende området restauration, og der er derfor udarbejdet et tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028.

Forslag til lokalplan 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning fremsendes hermed til foreløbig vedtagelse. 

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i den østlige del af Herning, tæt på motorvejen og som en del af et større centerområde med Herning Centeret mod øst, en større detailhandelsbutik mod nord og øvrige udvalgsvarebutikker og servicefunktioner mod øst og syd.

Lokalplanområdet afgrænses af parkeringsplads mod nord og vest, af Silkeborgvej mod syd og af Golfvej mod vest.

 

Lokalplanens område udgøres af del af matr.nr. 1bp Holtbjerg, Herning Jorder og en del af matr.nr. 11r Birk By, Gjellerup. Lokalplanområdets størrelse er ca. 8200 m2.

Området benyttes i dag dels til parkeringsplads og dels som grønt område, med trace for Herningsholm Å.

 

 

Luftfoto med lokalplanafgrænsningen markeret med hvide prikker

 

Lokalplankort

 

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at give mulighed for at supplere detailhandelsområdet i den østlige del af Herning med en fritliggende restaurant. Syd for den eksisterende detailvarebutik gives der med denne lokalplan mulighed for at opføre op til 500 m2 bebyggelse til serviceformål, i form af en restaurant.

Lokalplanen skal desuden sikre, at det nødvendige parkeringsareal etableres, og at der foretages trafikale tiltag, der kan sikre, at trafikken kan afvikles fra lokalplanområdet og ud på Golfvej.

Derudover skal lokalplanen sikre Herningsholm Å, som løber i den sydøstlige afgrænsning af lokalplanen.

Traceet langs Herningsholm Å er en del af Herning Kommunes grønne struktur, og er en økologisk forbindelseslinje, som indgår i den blå ring. Planen skal sikre, at der ikke kan ske ændringer som forringer åløbet.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet disponeres som to delområder, hvor delområde I anvendes til bebyggelse, skiltning, parkering og trafikafvikling, mens delområde II ligger inden for åbeskyttelseslinjen og derfor udelukkende kan anvendes til formål, som harmonerer med de krav der stilles inden for åbeskyttelseslinjen.

 

Der stillles desuden krav til det arkitektoniske udtryk for nyt byggeri, skiltning samt udvidede parkeringskrav til restaurationsformål.

 

Infrastruktur

Når området udvides med en restaurant, vil trafikken til og fra området stige. For at mertrafikken kan afvikles fra lokalplanområdet og ud på Golfvej og Silkeborgvej, er der behov for at etablere en del trafiktekniske forbedringer i og udenfor lokalplanområdet.

Der etableres snart en ekstra svingbane, for bilister der kører fra Golfvej, og skal dreje til venstre i retning mod Hammerum.

Golfvej har i forvejen en stor trafikmængde, og arealet mellem åbeskyttelseslinjen og den eksisterende butik øst for vejen, skaber en begrænset mulighed i forhold til vejudvidelse.

På nuværende tidspunkt er den endelige løsning ikke fastlagt. For at kunne realisere denne vejudvidelse, vil der ske en ændring i infrastrukturen for de bløde trafikanter på Golfvej, den sydligste del af fællestien bliver brudt op, så cyklisterne kører på vejbanen i højresvingsbanen. Der etableres et fortov i rabatten ud mod åen.

 

Plangrundlag

For at bringe lokalplansforslag 12.C2.3 i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017-2028, er der udarbejdet kommuneplantillæg nr. 53, som fremsendes til politisk behandling sammen med denne lokalplan. Kommuneplantillægget tilføjer mulighed for etablering af restaurant til den eksisterende ramme. 

Indstilling

Byplanudvalget indstiller,

at lokalplan nr. 12.C2.3 for restaurant ved Silkeborgvej og Golfvej i Herning foreløbigt vedtages. 
Byplanudvalget indstiller,

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler sagen til Byrådet.

Bilag

  • Lokalplanforslag 12.C2.3